Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

LUCIFER/SATAN

2014-01-01 22:45 #0 av: Woodland

Jesus sade till lärjungarna: Jag såg Satan falla som ett blixt. Se, jag ger er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Men gläd er över. . att era namn är skrivna i himlen. Luk 10:18

Guds tron i himlen "bärs" av keruber och Lucifer hade den förnämsta positionen ovanför Guds tron med auktoritet och satt till att vara tronens beskyddare. Han var efter Gud den mest framstående av alla de skapade himmelska skarorna; ofattbart vacker, mäktig och intelligent. Han ledde tillbedjan i himlen genom musik och var täckt med ädelstenar och guld.  

Enligt Hesekiel 28 vet vi att Lucifer, latin för dagsstjärna, är en kerub. Som en kerub har han fyra ansikten: ett människoansikte, ett lejonansikte, ett oxansikte och ett örnansikte. Han har fyra vingar, människoliknande händer och fötter som kalvars.

När högmod tog tag i hans sinne gjorde han uppror mot Gud.  En tredjedel av Herrens änglar anslöt sig till Lucifers uppror.  Vi kan läsa i Jes. 14:12 – Ack , fallit har du från himlen, lysande stjärna, gryninens son, du har krossats mot jorden, du som betvingade folken. Det var du som sade till dig själv: “Upp till himlen skall jag stiga. Ovan Guds stjärnor (andra angelvarelser) skall jag resa min tron och ta säte på gudaberget längst uppe i norr. Jag skall stiga upp ovan molnen, jag skall bli som den Högste.” 

Han har vissa titlar i bibeln – Demonernas furste (Matt 12:24 )världens härskare (Joh. 12:31), världens gud (2 Kor. 4:4), fursten över luftens rike (Ef. 2:2).Han är evig förlorad. Han vill gärna ha ära, bön och tillbedjan för dessa saker tillhör HERREN Gud. 

Men hur är det med de troende?

Han frestade Eva i paradiset genom att säga - “Har Gud verkligen sagt . . .?” Han ifrågasätter Guds ord och vill så tvivel i människors sinnen.

Teologen och bibelläraren R.C. Sproul förklarar hur det är ställt mellan den kristne och fienden dvs Satan.

>>Satan är en metamorfisk karaktär. (I motsatts till Gud som alltid är densamme  förvandlar han sig själv efter sina syften. Woodlands kommentar) Han uppför sig som en “ljusets ängel” och vill ge sken av en viss sorts godhet för att motta beröm. Världen är hans arbetsfält.

Den förste Adam som hade sällskap med Eva i paradiset, frestades av Satan och föll. Den “andra” Adam, Jesus Kristus, frestades ensam i öknen 40 dagar av Satan och Jesus vann över honom. Jesus berättade för lärjungarna att han såg Satan slungas från himlen. (Luk. 10:18)  (Satan förlorade sin position men har ändå tillträde till Guds himmel som Anklagaren. Se Jobsbok Kap. 1: 6-11 och 2:1-6. Woodlands kommentar ) Satan kan inte lyfta ett finger utan Guds tillåtelse. 

Mot den troende agerar han på två sätt: frestelse och anklagelse. 

I Herrens bön “bevara oss från den onde (paneroteros Gr.)” vet vi att Herren beskyddar oss.

Job blev frestad genom smärta och anklagelser. Satan anklagar de kristna och visar oss hur dåliga vi är i ett försök att skilja oss från korset. När den helige Ande överbevisar oss om synd finns det en sötma i hans verk för han lovar oss förlåtelse och återställning. När Satan anklagar oss om synd är det för att förlama och förgöra oss.  Vi vet att vi är skyldiga inför en helig Gud men Jesus är vår rättfärdighet.  <<

Jesus sade  “Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv och liv i överflöd.” Jesus Kristus besegrade Satan totalt på korset. 

___________________________________________________________________

DENNA ARTIKEL ÄR URSPRUNGLIGEN ETT INLÄGG I EN TRÅD PÅ JIF FORUMET,

VILL DU KOMMENTERAR ELLER STÄLLA EN FRÅGA OM ARTIKELN GÖR DET GÄRNA HÄR.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-31 14:45 #1 av: Woodland

Scenariot från början 

Som man kan läsa i #0 förvandlades Lucifer till motståndaren Satan genom upproret. Högmod grep tag i honom och de änglar som anslöt sig till honom men vi lämnas lite i ett vakuum om exakt vad det var som satte igång upproret. Bibeln är en bok om människan och Gud men teologen och bibelläraren John Gerstner drar slutsatsen att änglarna måste har fått insyn i Guds plan för att frälsa det (då framtida) människosläktet. När Gerstner gör en djupdykning i skriften bringar det ljus på flera bibelord som man ofta läser utan att anknyta till detta ämne.

I Guds skapelseordning är änglarna högre än människan. De är en ren själ/ande. De har ingen kropp som sinkar dem eller ställer krav på underhåll. De skådar Gud och uppskattar honom på en helt annan nivå. De har kapacitet för en djupare tillbedjan så som man ser i Jesaja 6.  Genom bibeln är änglar verksamma för att se till att Guds planer går i uppfyllelse. Änglarna i Nya testamentet besökeringriper och befriar och befaller att evangeliet skall predikas. 

Därnäst i skapelseordningen är människan, som är kropp och själ/ande men som kan betraktas som underlägsen änglarna i intellekt och andlig klarsynthet. Människan är begränsad av kroppen och dess krav. De stora tänkarna har ofta velat kasta av sig kroppens ok för att förstå saker bättre.  

Sist i skapelseordningen är de varelser som tillhör djurvärlden, som är med kropp utan en evig själ. 

Gud skapade endast goda änglar och de första människorna Adam och Eva, som alla var utan synd. Som skapade varelser kan änglar välja att synda eller inte synda mot Gud precis som människan som skapades god men valde att synda mot Gud. 

Vi känner till frestelsen i paradiset där gemenskapen med Gud gick förlorad. Men änglarnas sfär var annorlunda. Det fanns ingen orm som slingrade sig in i änglarnas värld som den Eva mötte i paradiset. Det fanns ingen synlig förbjuden frukt att plocka från ett träd. Men det fanns uppenbarligen en “frukt” eller ett ämne som orsakade änglarnas fall. De kunde uppenbarligen falla ifrån, synda och använda sin vilja för att välja fastän de hade så mycket mer ljus över den andliga verkligheten. "De bevarade inte sin höga ställning utan sin rätta hemvist." Judasbrevet 6.

Innan tiden fanns fastställde den treenige Guds rådslut att den andre personen ska lämna sin härlighet och i inkarnation ta på sig den mänskliga naturen, leva, lida och dör för det mänskliga släktets eviga väl. Det skulle innebära att när frälsnings- planen var genomförd skulle Gud och människan, förenade men med distinkta naturer i Jesus Kristus1, inta en högre position i rangordningen än änglarna. Det kan vi läsa i Hebreerbrevet 1 och flera andra bibelställen som här. Den inkarnerade sonen skulle inta sin rättmätiga plats vid Gud Faderns högra sida och Gud skulle vara Gud i allt.  Guds frälsningsplan med att själv bli människa och dö för sitt folk visar för hela andevärlden och i all evighet vem och hurdan Gud är. Det är därför Faderns gåva och Jesu ödmjukhet är ofattbart stor i och med att det var Gud själv som intog denna underordnade position. 

Dr. Gerstner påpekar: “Lucifer must have been the greatest creature God ever made. Even greater than the human nature of Jesus Christ because it is still just a human nature which would be of a lower order than the angelic nature.” – Lucifer måste ha varit den mest framstående varelse Gud någonsin gjort. Ännu större än den mänskliga naturen av Jesus Kristus eftersom denna fortfarande är en mänsklig natur som skulle vara av lägre ordning än den änglalika naturen.”

1 se fotnot 2 i detta inlägg 

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-02 07:47 #2 av: Woodland

Det var Gud själv som prövade änglarna. 

Innan världens skapelse ägde rum prövades änglarna. Deras prövning var om de var villiga att betjäna människan efter Guds frälsningsplan. Man kan i Hebreerbrevet 1 läsa hur författaren skriver om änglar och om Sonen, Jesus Kristus. Och i kapitlets sista versen står det “Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen?

Här kommer högmodet in i bilden. Änglarna ansåg att det var under deras dignitet att betjäna en sådan underlägsen varelse som människan. Den som ledde upproret var den högste av dem med mest att förlora, den mest kränkta och förödmjukade: Lucifer. Han och hans följeslagare vägrade och försökte omkullkasta den himmelska ordningen.  Liksom människan föll men fick nåd och ljus av Gud, blev straffet för änglarna ovillkorlig fördömelse. Änglarna som föll fick endast vredesdom. Som det står i Judasbrevet vers 6: “Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom.” De bevarade inte sin höga ställning fastän de hade större andligt ljus. Som den berömde poeten Milton skrev i “Det förlorade paradiset”: “Bättre att regera i helvetet än tjäna i himlen.” Sedan fallet kan inte Satan uppleva tillfredsställelse för det finns ingen glädje under Guds dom. I och med att de som varelser är så överlägsna  människan är det troligt att deras smärta också är större i samma bemärkelse/mått mätt.

Som Dr. Gerstner påpekar: “Vi är övertygade om att något var en frestelse för dem och vi drar slutsatsen att eftersom de skapades och att rollen som betjänande tjänsteandar för människan tilldelades dem och att de sedan insåg något vagt om det frälsande syftet som Gud hade för människan, är detta vad som förmodligen orsakade deras undergång. Så man ser att i viss mening var Kristus anledningen till änglarnas fall, precis som han var anledningen till undergång i samband med inlösen för många förlorade människor.” 

När Petrus skrev om profeterna i Gamla testamentet underströk han att de inte var helt införstådda med vad det var de profeterade om. Och detta önskar änglarna att få blicka in i. Änglarna som inte föll hade Herren ordnat i sin försyn. De valde att lyda Gud och betjäna Guds folk. Änglarna kan inte uppleva de återlösta människornas glädje men de beundrar med djupaste vördnad Herrens karaktär och kärleksbevis i sitt frälsningsverk. 


Dr. John Gerstner (1914-1996)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-15 19:11 #3 av: Woodland

Röd pyjamas och en svans?

Satans styrka är formidabel. Han är en riktig fiende för de kristna. Jesus lärde oss att be Fadern att befria oss från "ondska". Ordet för ondska här i Herrens bön ges i första person, singulär, maskulint genus. I Herrens bön instruerar Jesus oss att bli befriade från "den onde". Jesus bad allvarligt för att Petrus skulle bli befriad från Satans inflytande.

Jesus varnade för Satan och tog honom på allvar. Det borde vi också göra. Idag tar även människor i kyrkan honom inte på allvar. Detta är delvist resultatet av ett missförstånd när det gäller de medeltida skildringarna av Satan, vilka härstammar från den tidens kulturella missförstånd. 

Satan är inte den lille gubben med svans, horn och klövar, klädd i röd pyjamas och med en högaffel. Så varför är han avbildad så? Under medeltiden trodde de kristna att för att angripa Satan måste de slå till mot hans svaga punkt: hans högmod. De gjorde en karikatyr för detta ändamål och skrattade sedan åt den. När figuren spelades i pjäser var den alltid igenkännbar eftersom Satan där haltade tack vare sitt fall från himmelen. Men hade människorna läst sina biblar skulle de har insett att det i skriften är förbjudet att håna Satan; endast Herren har rätten att "ta itu" med honom. Detta läser vi i Sakaria och Judasbrevet.

De medeltida kristnas barn såg dessa avbildningar och tänkte "Har våra förfäder sett Satan så här? Ha ha. Han är dum. Han är inget hot!" 

Människor har avfärdat Satan. Vilken briljant krigsstrategi för en angripare att lura sitt byte till att tro att han inte existerar! När man talar om verkligheten av ett osynligt hot påpekar R.C. Sproul att det finns osynliga virus och bakterier i vår fysiska värld som kan döda miljontals av oss. Vetenskap kan inte motbevisa Satans existens. Det är någonting sådant med tanken på den onde. Han finns. Underskatta honom inte. Han är subtil, vacker, och förförisk. Han är stark. Kristus beskrivs som lejonet av Judas stam men Satan beskrivs också som ett rytande lejon som söker efter vem han skall sluka.

Balans

Samtidigt bör vi inte överdriva Satan. Allt ont eller syndigt är inte ett resultat av Satans besittning eller förtryck. Uppkomsten av befrielseministerier (Deliverance ministries) är ett resultat av en överdriven syn på Satan. Läran om Satan i dessa ministerier ligger väldigt långt från Nya testamentets undervisning. Dessa lärare tillskriver Satan med allsmäktiga egenskaper och allestädesnärvaro, men han kan inte besitta en kristen. Det finns inget stöd i skriften för att den sataniska anden kan bo i samma tempel som den Helige Ande bor i. För den kristne är han en frestare (se #0.) Och ännu mer anklagar våra bröders åklagare oss hela tiden för skuld för förlåten synd. Satans huvudsyfte är att förstöra den troendes fred.

Ett bra citat från den romersk-katolska biskopen Fulton Sheen angående den traditionella kristna synen på Satan: 

Håna inte evangelierna och säg inte att det inte finns någon Satan. Ondskan är för verklig i världen för att säga så. Säg inte att Satan är död och borta. Satan får aldrig så många kollaboratörer som när han i sin skarpsinnighet sprider ryktet om att han sedan länge är död. Avvisa inte evangelierna för att det står att Frälsaren blev frestad. Satan frestar alltid de rena – de andra är redan hans. Satan stationerar fler djävlar på klosterväggar än i ondskans boningar, för de sistnämnda erbjuder inget motstånd. Säg inte att det är absurt att Satan skulle närmas vår Herre, för Satan måste alltid komma nära de gudfruktiga och de starka – de andra går under från ett avstånd.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.