Gud

GUDS HELIGHET

2019-03-22 07:30 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 8 i serien handlar om Guds helighet.

“Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn?

Ty endast du är helig. . .” Uppenbarelseboken 15:4

Endast han är självständig, oändlig, oföränderlig helig. I Skriften är han ofta benämnd "Den Helige." Han är så för att summan för all moralisk excellens finns i Honom. Han är absolut renhet, ren även från syndens skugga. 

“Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Johannesbrevet 1:5

Helighet är den gudomliga naturens yttersta excellens; den store Gud är “härlig i helighet” (2 Moseboken 15:11).

Därför kan vi läsa, “Dina ögon är för rena för att se på det onda.

Du som inte står ut med att se någon orätt” Habackuk 1:13

Eftersom Guds kraft är motsatsen till människornas ursprungliga svaghet och hans visdom står i fullständig kontrast till den minsta brist på förståelse eller dårskap, så är hans helighet den sanna motsatsen till all moralisk skada eller förorening. 

I gamla tider utsåg Gud sångare i Israel att “prisa Herren i helig skrud” (2 Könikeboken 20:21). “Makt är Guds hand eller arm, allvetenhet i hans öga, hjärtlig barmhärtighet är hans, evigheten är hans varaktighet, men helighet är hans skönhet” (S. Charnock) Det är detta först av allt som gör honom underbar för dem som är befriade från syndens herravälde.

Högsta tonvikt läggs på denna Guds fullkomlighet.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-23 09:54 #1 av: Woodland

Gud ofta beskrivs som Helig oftare än Allsmäktig, denna aspekt av Hans värdighet presenteras mer än någon annan. Helig är mer fixerad som ett adjektiv till hans namn än något annat. Man finner det aldrig uttryckt i termerna "Hans mäktiga namn" eller "Hans visa namn", utan Hans stora namn, och mest av allt, Hans heliga namn. Detta är den största titeln av ära; i det senare framträder majestätet och vördnadsbjudandes av hans namn (S. Charnock).

Denna fullkomlighet, liksom ingen annan, firas högtidligt inför himlens tron, seraferna ropar: "Helig, helig, helig, är HERREN Sebaot" (Jesaja 6: 3). 

Gud själv framhåller denna perfektion: "En gång har jag svurit vid min helighet," (Psaltaren 89:36). Gud svär vid sin helighet eftersom det är ett fullkomligare uttryck om honom än någonting annat.

Därför uppmanas vi: "Lovsjung Herren, ni hans fromma,

prisa hans heliga namn!" (Ps 30: 5).

 "Detta kan sägas vara ett sublimt attribut som, så att säga, går genom resten och ger den glans. Detta är ett attribut av alla attribut.” (J. Howe, 1670). Således läser vi om "Herrens ljuvlighet" (Ps 27: 4), vilket är inget annat än en

“helig skrud" (Ps 110: 3).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-24 08:48 #2 av: Woodland

Eftersom helighet verkar utmana en excellens över hans andra fullkomligheter, så är helighet äran över alla de andra: eftersom det är Guds härlighet, så är det härligheten av Guds varje fullkomlighet. Såsom hans makt är deras styrka, så är hans helighet deras skönhet, såsom alla skulle vara svaga utan allmäktighet som stödjer dem, så de alla skulle vara fula utan helighet för att försköna dem.

Skulle heligheten bli befläckat, skulle de återstående förlora sin ära; liksom vid samma ögonblick som solen förlorar sitt ljus, skulle den förlora sin värme, sin styrka, sin produktivitet och livgivande kraft. Eftersom ärligheten är glansen av varje kristens nådegåva, så är renhet prakten av varje egenskap i Gud. Hans rättvisa är en helig rättvisa, Hans visdom en helig visdom, Hans kraft är en “helig arm" (Psaltaren 98: 1). Hans sanning eller löfte är ett "heligt löfte" (Ps 105: 42). Hans namn, som betyder alla hans egenskaper i förening, "är heligt" (Ps 103: 1) (S. Charnock).

Guds helighet är synlig i hans verk. 

"Herren är rättfärdig i alla hans vägar och nådig i allt han gör" (Ps 145: 17). 

Inget annat än det som är perfekt kan utgå från honom. Helighet är riktlinje för alla hans handlingar. I början sade han allt som han gjorde var "mycket bra" (1 Moseboken 1:31), vilket han inte kunde ha sagt om någonting fanns som var ofullständigt eller oheligt.

Människan gjordes "rättsinnig" (Predikaren 7:30), i hans skapares bild och likhet. Änglarna som föll var skapade heliga, för vi får höra att de “inte bevarade sin höga ställning" (Judas 6). 

Om Satan står det skrivet:

 "Du var fullkomlig på alla dina vägar

från den dag då du skapades,

    till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig." (Hesekiel 28:15).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-25 08:41 #3 av: Woodland

Guds helighet visas i hans lag. Den lagen förbjuder synd i alla dess variationer - i dess mest raffinerade, såväl som dess vidrigaste skepnader, sinnets avsikter samt kroppens besmittelse, hemliga lustar och öppna handlingar. 

Därför läser vi: 

"Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott." (Romarbrevet 7:12). 

Herrens vittnesbörd är sant,

det gör enkla människor visa. Herrens befallningar är rätta,

    de ger glädje åt hjärtat.

Hans bud är klart,

    det upplyser ögonen."(Ps 19: 8,9).

Guds helighet uppvisas vid korset. Förunderligt, och ändå  högtidligt visar försoningen Guds oändliga helighet och avsky för synden. Hur förhatlig måste synden vara för Gud för att han ska straffa den till dess yttersta konsekvenser när den tillskrivs hans Son!

Varken alla vredesskålar* som har eller skall tömmas på den onda världen, eller den svidande plågan av en syndares samvete eller den oåterkalleliga domen som uttalas mot de upproriska demonerna eller de fördömda varelsernas jämmer, ger en sådan demonstration av Guds hat för synd, som Guds vrede släppt lös över Hans Son.

* (Uppenbarelseboken 16- kommentar Woodland)

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-26 10:05 #4 av: Woodland

Aldrig visade sig Guds helighet mer vacker och underbar än  då vår Frälsares ansikte var mest fördärvat mitt i sin dödskamp. Herren själv erkänner detta i Psaltaren 22.

När Gud hade vänt sitt leende ansikte från Honom och drev sin skarpa kniv in i hans hjärta, vilket tvingade fram från honom det hemska ropet: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" Gud älskar denna fullkomlighet: “Dock är du den Helige,  den som tronar på Israels lovsånger." (Psaltaren 22:4) (S. Charnock).

Eftersom Gud är helig hatar han all synd. Han älskar allt som överensstämmer med hans lagar och avskyr allt som strider mot dem. Hans ord förklarar klart, 

“Ty en styggelse för HERREN är den vrånge” (Ordspråksboken 3:32)  

Och igen “ För HERREN äro ondskans anslag en styggelse” (Ordspråksboken 15:26).

Följden är därför att han nödvändigtvis måste straffa synd. Synd kan inte mer existera utan att kräva Hans bestraffning än den kan utan att han måste hata den. Gud har ofta förlåtit syndare, men han förlåter aldrig synd; syndaren är bara förlåten på grund av att en annan har tagit dess straff för "utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse." (Hebr 9:22).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-27 10:03 #5 av: Woodland

Därför får vi veta "En hämnare är HERREN mot sina ovänner, vrede behåller han mot sina fiender." (Nah 1: 2). För en enda synd drev Gud ut våra första föräldrar från Eden; för en synd föll en förbannelse över alla Kaanans efterkomma vilken förblir över dem intill denna dag; för en synd blev Moses utesluten från det förlovade landet; Elisas tjänare drabbades av spetälska; Ananias och Sapphira blev dödade.

Här hittar vi bevis för Skriftens gudomliga inspiration. Den otroende tror inte riktigt på Guds helighet. Deras koncept av Hans karaktär är helt och hållet ensidig. De hoppas med glädje att hans barmhärtighet kommer att åsidosätta allt annat. "nu tror du att jag är såsom du" (Ps 50:21), är Guds anklagelse mot dem. 

De tänker bara på en gud som är formad efter deras egna onda hjärtan och därmed fortsätter de att leva i en galen dårskap. Sådan är heligheten som tillskrivs den gudomliga naturen och karaktären i Skriften att den tydligt visar sitt övermänskliga ursprung.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-28 08:36 #6 av: Woodland

Karaktären som tillskrivs antika gudarna och den moderna hedendomens gudar är den totala motsatsen till den obefläckade renhet som gäller den sanna Guden. En obeskrivlig helig Gud, som har den största avskyn för all synd,    han uppfanns aldrig av någon av Adams fallna efterkommande!

Faktum är att ingenting avslöjar mer av människans fördärvade sinne och hans djupa fiendeskap gentemot den levande Gud än att ha blivit presenterad för En som är oändligt och oföränderligt helig. Människans egen syn på synd är praktiskt taget begränsad till vad världen kallar brott. Någonting  lindrigare än det, ursäktar man som "brister", "misstag", "svagheter". Och även där synden erkänns överhuvudtaget, gör människan ursäkter och försköningar för den.

Den Gud som den stora majoriteten av bekännande kristna   älskar är mycket lik en eftergiven gammal man, som själv inte har något förkärlek för dårskap, men fördragsam bortser från  ungdomarnas felsteg. Men Ordet säger: "du hatar alla ogärningsmän." (Ps 5: 6). Och igen, "Gud är en rättfärdig domare, en Gud som dagligen visar sin vrede." (Ps 7:12). 

Men människor vägrar att tro på denna Gud och gnisslar sina tänder när hans hat för synd troget pockar på deras uppmärksamhet. Nej, det är inte mer sannolikt att de syndiga människorna föreställer sig en helig Gud än att de frambringar eldsjön där de kommer att plågas för evigt. (Uppenbarelseboken 19:20)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-29 09:16 #7 av: Woodland

Eftersom Gud är helig är acceptans hos Honom på grund av mänskliga gärningar helt omöjligt. En fallen varelse kunde lättare skapa en värld än producera något som skulle uppfylla godkännandet av en oändlig renhet. Kan mörkret bo med ljus? Kan den obefläckade ha glädje i "fläckad klädnad”? (Jesaja 64: 6) 

Det bästa som en syndig man frambringar, är orenat. Ett dåligt träd kan inte bära god frukt. Gud skulle förneka sig själv, nedsvärta sina perfektioner, om han skulle acceptera vad som inte är lika rättfärdigt och heligt i sig själv; och ingenting finns som i strid med Guds natur inte har någon liten fläck.

Men det som hans helighet krävde har han i sin nåd gett oss i Kristus Jesus, vår Herre. Varje fattig syndare som flydde till honom för tillflykt “han har benådat (oss) i den älskade" (Ef 1: 6).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-30 10:39 #8 av: Woodland

Eftersom Gud är helig blir vår ytterst vördnad vårt närmande till Honom. 

"Gud är fruktansvärd i de heligas råd, mycket fruktansvärd är han för alla omkring honom." (Ps 89: 8). 

Därefter, "Upphöj Herren, vår Gud,  och tillbed vid hans fotapall!" (Ps 99: 5)

Ja, "vid hans fotpall", i underlägsen kroppsställning, i ödmjukhet, kastar vi oss ner inför honom. När Mose skulle närma sig den brinnande busken, sade Gud: "Tag av dig skorna" (Ex 3: 5). Han ska betjänas "med fruktan” (Ps 2:11). Till Israel var hans krav: 

"På dem som står mig nära skall jag bevisa mig helig och inför allt folket bevisa mig härlig." (Lev 10: 3).

Desto mer våra hjärtan förundras över Hans obeskrivliga helighet, desto mer acceptabelt kommer våra våra närmanden att bli inför Honom.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.