Gud

GUDS HULDHET

2019-04-21 07:58 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 11 i serien handlar om Guds huldhet.

Vi ämnar att engagera läsaren med en annan av Guds excellenser - varav varje kristen får otaliga bevis. Vi fokuserar oss på att betrakta Guds huldhet eftersom vårt mål är att upprätthålla en passande balans i behandlingen av de gudomliga perfektionerna, för vi är alla benägna att ha en ensidig syn på dem. En balans måste bevaras här (som överallt), vilket framgår av dessa två framställanden av de gudomliga egenskaperna, “Gud är ljus” (1 Johannes 1:5), “Gud är kärlek” (1 Johannes 4:8).

Den strängare, mer imponerade aspekten av den gudomliga karaktären utjämnas av den mildare, mer charmerande. Det är en oersättlig förlust om vi bara fokusera på Guds suveränitet och majestät, eller Hans helighet och rättvisa. vi behöver meditera ofta, men inte uteslutande, på hans godhet och barmhärtighet. Ingenting mindre än en fullvärdig uppfattning av den gudomliga perfektionen - som är uppenbarad i den heliga skriften - bör tillfredsställa oss.

Skriften talar om hans “överflödande goda” och vem kan räkna det? (Jesaja 63: 7). Psalmisten sa: "Hur dyrbar är inte din nåd, Gud!" (Ps. 36: 8). Ingen mänskliga penna, ingen ängels språk, kan på ett tillräckligt sätt uttrycka detta. Så välkänt som detta välsignade Guds attribut må vara för människor, är det något som är avslöjat helt genom gudomlig uppenbarelse.

Inga av antikens människor drömde någonsin om att beskriva sina gudar som så perfekta som detta. Inget av de föremål som tillbeds av dagens hedningar har mildhet och ömhet; istället är väldigt mycket det omvända sant, vilket visas i det motbjudande utseendet hos deras avgudar. Filosofer anser det som en allvarlig kritik av den Absolute att tillskriva denne sådana egenskaper. Men skrifterna har mycket att säga om Guds kärleksfullhet, eller Hans faderliga gunst till Hans folk, Hans ömma kärlek till dem.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-22 07:35 #1 av: Woodland

Första gången denna gudomliga fullkomlighet nämns i Ordet är i den underbara uppenbarelse från Gud till Moses, då Jehova proklamerade sitt "namn", det vill säga sig själv för att bli känd. 

 

"Herren! Herren! - en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning," (2 Moseboken 34: 6), men mycket oftare är det hebreiska ordet chacad חָסַד  översatt till "vänlighet" och "kärleksfullhet". I de engelska biblarna är den ursprungliga referensen förknippad med Gud, Psalm 17: 7, då David bad:  

“Visa din underbara nåd, du som med din högra hand

frälsar dem som flyr till dig.”

Det är förunderligt att Någon så oändligt över oss, så ofattbar härlig, så otvivelaktigt helig, inte bara bör lägga märke till sådana jordens maskar som oss (Jesaja 41:14), utan också bestämma sig för dem, offra sin Son för dem, sända sin Ande för att bebo dem och stå ut med alla deras ofullkomligheter och irrfärder till den grad att han aldrig tar bort sin kärlek för dem.


 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-23 08:00 #2 av: Woodland

Tänk på några av bevisen och utövandet av denna gudomliga egenskap till de heliga. 

“I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut,” (Efesierbrevet 1:5)

Som den förra versen visar var kärlek verksam för deras räkning innan världen skapades.

“Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. (1 Johannes 4:9) vilken var has fantastiska gåva för oss fallna varelser.

"Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig.” (Jeremia 31:3) genom min Andes livsgörande verk, genom min nåds kraft, genom att skapa inom dig en djup känsla av nöd, genom att locka dig med min charm.

Jag skall trolova dig med mig för evig tid,

ja, jag skall trolova dig med mig

    i rättfärdighet och rätt,

i kärlek och barmhärtighet. (Hosea 2:19)

Efter att ha gjort oss villiga när han samlar sin här för att ge oss själva till honom ingår Herren ett evigt äktenskapsavtal med oss.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-24 08:00 #3 av: Woodland

Denna Herrens huldhet tas aldrig bort från hans barn. I vårt sinne kan det tyckas vara så, men det är aldrig så. Eftersom den troende är i Kristus, kan ingenting skilja honom från Guds kärlek (Rom 8:39). Gud har högtidligt förpliktat sig genom sitt förbund, och våra synder kan inte göra det ogiltigt. Gud har svurit att om hans barn inte håller hans bud, kommer han att

 

 "straffa deras överträdelse med ris

och deras missgärning med plågor.".

Dock tillägger han, 

“Men min nåd skall jag inte ta ifrån honom,

jag skall inte svika i trofasthet.  

Jag skall inte bryta mitt förbund, (Psaltaren 89:33-35)

Lägg märke till ändringen från “deras” och “dem” (vers 33) till “honom” (vers 34). Guds huldhet mot hans folk är centrerat på Kristus. Eftersom utövning av hans huldhet är ett förbundslöfte är den gång på gång förknippad med “sanning” (Psaltaren 40:11; 138:2). Det visar att den kommer till oss genom löftet. Därför bör vi aldrig förtvivla.  

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-25 07:54 #4 av: Woodland

Om än bergen viker bort och höjderna vacklar,

så skall min nåd inte vika från dig

    och mitt fridsförbund inte vackla,

säger Herren, din förbarmare. (Jesaja 54:10)

Nej, förbundet har bekräftats av Medlarens blod, genom vilket     fiendskapet (orsakat av synd) har tagits bort och fullkomlig försoning åstadkommits. Gud känner till de tankar som han har för de som omfattas av hans förbund och som har försonats med honom; nämligen,“fridens tankar och inte ofärdens” (Jeremia 29:11)

Därför är vi garanterade, 

“Om dagen sänder Herren sin nåd

    och om natten är hans sång hos mig,” (Psalm 42:9)

Han ger också “befallningar”” (Psalm 44:5), “befallning om välsignelse, om liv till evig tid.” Psalm 133:3) som meddelar att ingenting kan förhindra dessa gåvor.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-26 09:09 #5 av: Woodland

Vad borde vårt svar vara? 

För det första, “ Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn.  Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud.” (Efesierbrevet 5:1-2). 

 Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. (Kolosserbrevet 3:12) Så var det med Kung David, “Ty din nåd är inför mina ögon, jag vandrar i din sanning.” (Psaltaren 26:3)

David gladde sig av att överväga det. Det uppfriskade hans själ att göra så, och det formade hans beteende. Ju mer vi är upptagna med Guds godhet, desto mer aktsamt kommer vi att lyda. Guds begränsningar genom kärlek och nåd är mer kraftfulla för den som är född på nytt än rädslan för hans lag.

“Hur dyrbar är inte din nåd, Gud!

    Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga.”

                  (Psaltaren 36:8)

För det andra, en känsla av denna gudomliga fullkomlighet stärker vår tro och främjar förtroendet för Gud.

För det tredje det bör sporra våra sinnen till tilbedjan.

“Ty din nåd är bättre än liv,

    mina läppar skall prisa dig.” (Psaltaren 63:4 jämför 138:2)

För det fjärde, det bör vara vår medicin när vi är nere, 

“Låt din nåd (samma hebreiska ordet chacad חָסַד) vara min tröst,

    så som du har lovat din tjänare.” (Psaltaren 119:76)

Det var så med Kristus i hans ångest,

“Svara mig, Herre, ty din nåd är god,

vänd dig till mig i din stora barmhärtighet.

Dölj inte ditt ansikte för din tjänare,

ty jag är i nöd.

    Skynda att svara mig!

Kom till min själ och återlös den,

    friköp mig från mina fiender.”  (Psaltaren 69:17-19).

För det femte det bör vara vår vädjan i bön, “Se hur kära jag har dina befallningar,

Herre, håll mig vid liv enligt din nåd.” (Psaltaren 119:159)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Guds Attribut av A.W. Pink - original texten i sin helhet använd med tillstånd.  

(En kort redogörelse av A.W.P.s omvändelse finns här.) 

Länkar till de föregående artiklar i serien: GUDS SOM ENASTÅENDE , GUDS BESLUT,  GUDS KUNSKAP , GUDS FÖRUTVETANDE,    GUDS ÖVERLÄGSENHET , GUDS SUVERÄNITETGUD SOM OFÖRÄNDERLIG,   GUDS HELIGHET, och GUDS MAKT.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-27 11:13 #6 av: [Hukanson]

Gud är enastående, suverän, förutvetande, oföränderlig, helig, mäktig, trofast och så mycket mer i evighet men är inte en väldigt viktig aspekt LAG ? Hur kan man förstå Gud som Lag ?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-04-27 14:23 #7 av: Woodland

Jag vet inte om jag uppfattat dig rätt men Gud som lag finns inte in det judiska/kristna synsättet. Gud gav oss lagen och fastställde naturlagarna  men han är inte lag.   

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-27 15:18 #8 av: [Hukanson]

Gud ger kärlek men är inte kärlek? Gud ger liv men är inte liv? Hur kan Gud ge människan något som Gud inte är? Gud ger sina barn separation? Lagen är separation? Moses blev förskjuten från Guds närhet? Jesu lag är en illusion?

Vad är sanning?

Oneness can not be divided.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.