Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Jesus

KALLELSEN FRÅN KRISTUS

2020-01-13 07:55 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 40 i serien handlar om KALLELSEN FRÅN KRISTUS.

" Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor,[i] så skall jag ge er vila.   Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.   Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." (Matteus 11:28-30).

Även om dessa verser är välkända för bekännande kristna finns det ett trängande behov att grundligt studera dem. Få stycken av Guds ord har fått en sådan ytlig granskning. Vissa kommer att erkänna att dessa verser kräver meditation under bön, men få inser att ett sådant “enkelt stycke" kräver en utdragen studie. Många tar det för givet att de redan förstår dess betydelse, därför gör de ingen noggrann undersökning av dessa versers mening. Det faktum att en vers citeras så ofta är inget bevis på att vi verkligen ser dess tyngd; ändå har en sådan förtrogenhet uteslutet en noggrann undersökning och gör det mycket mer troligt att vi inte med rätta förstår dess sanning.

Det finns en stor skillnad mellan att bekanta sig med uppläsningen av en vers ur den heliga skriften och att gå in på dess innebörd. Vår* tidsålder präglas av industriell   bekvämlighet och mental slapphet. Arbete avskys och hur snabbt en uppgift kan utföras, snarare än hur väl den utförs, är dagordningen.   Samma söliga sinnelag utmärker både utlägg från predikstolen och det tryckta ordet och detta förklarar den ytliga behandlingen som dessa verser vanligtvis får. Ingen hänsyn tas till deras sammanhang och ingen mödosam undersökning görs för att ta reda på dess samstämmighet (förhållandet mellan en klausul till en annan); och ingen noggrann undersökning eller redogörelse för dess villkor.

(*Det är möjligt att Pink jämför sin tid (1930) med forna tiders kroppsligt arbete för att förtydliga sin ståndpunkt - kommentar Woodland)

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-01-14 06:56 #1 av: Woodland

Om en avsnitt av Skriften någonsin stympades och dess betydelse förvrängdes så är det detta. Endast ett fragment av versen citeras vanligtvis, med den del som är mest obehaglig  för köttet utelämnas. En specifik uppmaning är förvrängd till en urskillningslös inbjudan genom att medvetet bortse från de kvalificerade termer som används av Frälsaren. 

Även när öppningsklausulen citeras görs inget försök att visa vad det innebär att "komma till Kristus", så åhöraren antas redan förstå dess betydelse. De speciella ämbeten där Guds Son framställs, nämligen som Herre och Mästare, som Prins och Profet, ignoreras och ersätts av något annat. Det villkorade löfte som gjorts av Kristus förfalskas genom att göra det till ett ovillkorligt löfte, som om hans "vila" skulle kunna erhållas utan att vi tar hans "ok" på oss och utan att vi "lär" av honom

Sådana anklagelser kan bli bittert mottagna av ett stort antal kyrkobesökare som inte vill höra någon kritiserad. Men om de är beredda att förbli "trygga på Sion", om de är nöjda oavsett om de blir lurade eller inte, om de har ett sådant förtroende för människor att de är villiga att ta emot de mest värdefulla sanningarna i andra hand, om de vägrar att undersöka dess grunder och granska deras hjärtan, då måste vi "låta dem vara" (Matteus 15:14). 

Men det finns fortfarande några som prissätter sina själar så högt att de anser att ingen ansträngning är för stor för att fastställa om de har en frälsande kunskap om Guds sanning eller ej; om de verkligen förstår villkoren för Guds frälsning eller inte; om de bygger på en orubblig grund.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-01-15 07:58 #2 av: Woodland

Titta närmare på stycket. Det börjar med "Kom till mig ... så skall jag ge er vila." och avslutas med, "Då skall ni finna ro för era själar." Det är inte (vilket vissa har antagit) två olika vilor som det talas om, utan densamma i båda fallen; nämligen andlig vila, frälsande vila. Det framställs inte heller som två olika aspekter av denna vila; utan snarare en vila sett från två distinkta synpunkter. 

I den förra är gudomlig suveränitet i sikte, "jag kommer att ge"; i den senare framhålls det mänskliga ansvaret, “Då skall ni finna ro." I öppningsklausulen bekräftar Kristus att Han är vilans Givare; i den följande anger Han villkoren för hur han fördelar vila; eller för att uttrycka det på ett annat sätt, de villkor som vi måste uppfylla om vi ska få den vilan. Vilan ges fritt, men endast bara till dem som uppfyller de offentligt gjorda kraven från dess Givare.

"Kom till mig." Vem utfärdar denna kallelse? Du svarar, Kristus. Sant, men Kristus i vilken speciell karaktär? Talade Kristus som kung och beordrade sina undersåtar; som Skapare och adresserade sina varelser; som Läkare som bjuder in de sjuka; eller som Herre som instruerar sina tjänare? Men gör du en åtskillnad i ditt sinne mellan Kristi person och Kristi ämbeten? 

Skiljer inte du skarpt mellan hans ämbeten som profet, som präst och som kung? Har du funnit sådana åtskillnader både nödvändiga och hjälpsamma? Varför klagar människor när vi uppmärksammar de olika relationer som vår Herre upprätthåller och vikten av att notera vilka av dessa relationer han, när som helst, agerar i. Att uppmärksamma sådana detaljer gör ofta skillnaden mellan rätt och fel förståelse av ett stycke.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-01-16 07:27 #3 av: Woodland

I vilken speciell karaktär utfärdade Kristus denna kallelse? För att besvara frågan är det nödvändigt att titta på verserna som föregår. Den allra första omsorgen för dem som noggrant skulle fundera över en viss text är uppmärksamhet på sammanhanget.  Matteus 11 börjar med att Johannes Döparen kastas i fängelse, varifrån han skickade budbärare till Kristus för att informera honom om sitt bryderi. (v. 2-3).

Vår Herre offentligt försvarade sin föregångare och upphöjde Johannes unika ämbete (vv. 4-15). Efter att ha berömt döparen och hans tjänst fortsatte Kristus med att tillrättavisa de som hade haft förmånen att åtnjuta både Johannes och hans egen tjänst, eftersom folket inte tog det till sig det, utan hade föraktat och förkastat båda. Så fördärvat var folket på den tiden, att de anklagade Johannes för att vara  besatt av en demon och Kristus för att vara en frossare och drinkare (v. 16-19).

Ett av de mest allvarliga avsnitten i den heliga skriften innehåller några av de mest fruktansvärda orden som någonsin yttrades av Guds Son (vv. 20-24). Han förebrådde de städer där de flesta av hans mäktiga verk gjordes för att "de inte hade omvänt sig." (v. 20). Observera att Kristus vägrade att släta över folks perversitet; istället anklagade han dem för deras synder. 

Och låt Antinomierna1 konstatera att, långt ifrån att Gud’s Kristus avfärdade mänskligt ansvar eller ursäktade människors andliga maktlöshet, höll han dem strikt ansvariga och klandrade dem för deras obotfärdighet.

1 Antinomian : en som anser att de kristna är på grund av nåd befriade från att observera den moraliska lagen.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-01-17 08:10 #4 av: Woodland

Matthew Henry skrev:

”Avsiktlig obotfärdighet är den stora fördömande synden hos folkmassorna som åtnjuter evangeliet och den som syndare (mer än några andra) kommer att klandras för i all evighet. Den viktiga läran som både Johannes döparen, Kristus själv och apostlarna predikade, var omvändelse. Denna läran som var framförd både i “flöjtspelande" och i “sorgesånger” (se Matteus 11:17) rådde människor att ändra sina sinnen och livsföring; att lämna sina synder och vända sig till Gud; men detta ville de inte bejaka.

Han säger inte, för de trodde inte, för många av dem hade någon slags     tro  (“Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare.” Johannesevangeliet 3:2). Men därför att de inte "omvände sig" - deras tro nådde inte fram till en förändring av deras hjärtan och en reformering av deras liv. Kristus tillrättavisade dem för deras andra synder så att han skulle kunna leda dem till omvändelse, men när de inte omvände sig, klandrade han dem för deras vägran att bli helade. Han klandrade dem för detta, så att de kunde klandra sig själva och i längden kunde se sin dårskap, vilken gör det sorgliga fallet till ett desperat “oläkligt sår ” (Jeremia 30:12)

Den speciella synd som Kristus klandrade dem för var   obotfärdighet. Den speciella förvärringen av deras synd var att de hade bevittnat de flesta av Kristus mirakulösa verk, för i dessa städer hade Herren under en tid varit bosatt och utfört många av sina mirakel av helande. Vissa platser bevittnade mer nådemedel än andra. Precis som vissa delar av jorden får en   rikligare nederbörd än andra, har vissa länder och städer gynnats av ett renare evangeliums förkunnelse och mer av Andens utgjutande än andra. Gud är suverän i utdelningen av sina gåvor, både de naturliga och de andliga, och "Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket." (Lukas 12:48). 

Ju större våra möjligheter, desto större är våra skyldigheter; och ju starkare motiveringarna är att vi måste omvända oss desto mer avskyvärda är obotfärdighet och desto tyngre kommer att vidräkningen att vara. Kristus noterar sina "mäktiga verk" bland oss ​​och kommer fortfarande att hålla oss ansvariga för dem.”

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-01-18 08:43 #5 av: Woodland

"Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! “ (Matteus 11:21)

Kristus kom till världen för att utdela välsignelse. Men om människorna föraktar hans person, förkastar hans myndighet   och förminskar hans barmhärtighet, så väntar hemska sorger i framtiden. Men hur många kyrkobesökare hör något alls om detta? Ofta har den som står i talarstolen medvetet tagit  minsta motståndets lag och försökt att endast behaga kyrkobesökarna genom att undanhålla det som är osmakligt eller impopulärt. Själar bedras om en sentimental Kristus ersätter Skriftens Kristus, om hans "Saligheter" (Matteus 5) betonas och hans “Ve er" (Matteus 23) ignoreras.

Vår Herre bekräftade att genom deras framhärdande i synd medborgarna i Chorazin och Betsaida var värre än   hedningarna som de föraktade. Han hävdade att om Tyrus och Sidon hade haft sådana privilegier som de, skulle “de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska.” Några av de välsignelser som den “kristna världen” föraktar skulle vara välkomna i många delar av hednavärlden.

Vi är inte behöriga att lösa alla svårigheter eller helt förstå hela detta ämne; det räcker med att Kristus kände att det upproriska och fientliga sinnelaget hos de obotfärdiga judarna var hårdare och mindre mottagligt för lämpliga intryck från hans lära och hans mirakel, än som invånarna från Tyrus och Sidon  skulle ha varit; och därför skulle deras slutliga fördömande vara proportionellt mer outhärdligt. (Thomas Scott). 

Å ena sidan står denna text inte ensam (se Hesekiel 3: 6-7); å andra sidan är den botgöring som Kristus talar om inte nödvändigtvis den som leder till evig frälsning.

fortsättning  följer . . .

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Guds Attribut av A.W. Pink - original texten i sin helhet använd med tillstånd.  

(En kort redogörelse av A.W.P.s omvändelse finns här.) 

Länkar till de föregående artiklar i serien: GUDS SOM ENASTÅENDE , GUDS BESLUT,  GUDS KUNSKAP , GUDS FÖRUTVETANDE,  GUDS ÖVERLÄGSENHET , GUDS SUVERÄNITETGUD SOM OFÖRÄNDERLIG,  GUDS HELIGHET,  GUDS MAKT , GUDS HULDHETGODS GODHETGUDS TÅLAMODGUDS NÅDGUDS BARMHÄRTIGHETGUDS KÄRLEK , GUDS VREDE,  BEGRUNDANDET AV GUDGUDS RIKEDOMARGUDS GÅVOR,   GUDS VÄGLEDNINGGUDS VÄLSIGNELSERGUDS FÖRBANNELSER,   GUDS KÄRLEK TILL OSSGUDS NÅDERIKA EVANGELIUMKRISTI FULLHETKRISTI UTSTRÅLNING,  KRISTUS NEDLÄT SIG  , KRISTI MÄNSKLIGHET , KRISTI PERSONKRISTUS TJÄNARENKRISTUS SOM FÖRAKTADKRISTI KORSFESTELSE , KRISTI ÅTERLÖSNINGFRÄLSAREN KRISTUSKRISTI HERRAVÄLDEKRISTI VÄNSKAP och KRISTI HJÄLPSAMHET.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.