Jesus

KRISTUS KVINTESSENS

2020-02-21 07:58 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 43 i serien handlar om KRISTUS KVINTESSENS.

Herren Jesus gav en barmhärtig inbjudan som följdes av ett dyrbart löfte - “Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.” (Matteus 11:28-29)—och sedan fortsatte han att förkunna villkoren för detta löfte. Till dem vars samvete är nedtyngt av en skuldbörda och som är angelägna om lättnad, säger han: "Kom till mig och vila." Men hans vila kan endast erhållas när vi uppfyller hans krav: att vi tar på oss hans "ok"och att vi "lär av" honom. Att ta Kristi ok på oss består av att överlämna våra vilja till honom, underkasta oss hans auktoritet, samtycka till att styras av honom (se KRISTI OK). Tänk nu på vad det betyder att “lära av” Honom.

Kristus är den symboliske förebådade profeten, som alla Gamla testamentets profeter pekade på. Han ensam var personligen kvalificerad för att fullt ut göra Guds vilja känd. "Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna,  har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.” (Hebreerbrevet 1: 1-2).

 Kristus är hans kyrkas stora Lärare, alla andra är underordnade honom och utses av honom. "Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp," (Efesierbrevet 4 : 11-12). Kristus är den högste herden och förser sin hjord, hans underherdar får lära sig om honom och ta emot av honom. Kristus är det personliga Ordet i och genom vilket den överlägsna gudomliga excellensen uppvisas. “Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud,  och är hos Fadern, har gjort honom känd." (Johannes 1:18). Så vi måste komma till Kristus för att bli undervisade i den himmelska läran och uppbyggda i vår heliga tro.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-02-22 08:08 #1 av: Woodland

"Lär av mig." Kristus är inte bara Guds siste talesman, den genom vilken den gudomliga viljan uttalas fullt ut, utan han är också det storslagna Exemplaret som presenteras inför hans folk. Kristus gjorde mer än att förkunna sanningen, han blev dess förkroppsligande. Han gjorde mer än att uttala Guds vilja; Han var den personliga exemplifieringen av den. De gudomliga kraven fastställdes perfekt i Herrens Jesus karaktär och uppförande. Och där skilde han sig radikalt från alla som gick före honom och alla som kom efter honom. Profeternas liv (Gamla testamentet) och apostlarnas (Nya testamentet) kastar spridda ljusstrålar, men de var bara reflektioner av Ljuset. Kristus är "rättfärdighetens Sol” och därför fullständigt kvalificerad att säga, “lär av mig." Det fanns inga fel i hans lärande, och inte heller den minsta defekt i hans karaktär eller någon brist i hans uppförande. Det liv han levde presenterar för oss en perfekt standard för helighet, ett perfekt mönster för oss att följa.

När hans fiender frågade:  "Vem är du då?”  svarade Han, "Begynnelsen, något som jag också har sagt er. " (Johannes 8:25). Kraften i det anmärkningsvärda svaret (uttryckt på  grekiska) framträder ännu mer tydligt i Bagsters interlinjära (grekiska Nya *testamentet ) och i marginalen i den Amerikanska Reviderade Versionen av bibel översättningen där det står, ”Sammantaget det jag också talade till dig om." Som svar på deras förhör bekräftade Guds Son att han var väsentligen och absolut vad han förklarade sig vara. Jag har talat om "ljus"; Jag är det ljuset. Jag har talat om "sanning", jag är den sanningen - inkarnationen, personifieringen och exemplifieringen av den. Ingen utan han kunde verkligen säga att jag själv är vad jag talar till dig om. Guds barn kan tala sanning och vandra i sanning, men de är inte sanningen. Kristus är! En kristen kan låta sitt ljus skina, men denne är inte ljuset. Kristus var det, och däri ser vi hans upphöjda särart. “så att vi känner den Sanne" (1 Johannes 5:20); inte "honom som lärde ut sanningen" utan "den Sanne.”

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-02-23 07:52 #2 av: Woodland

Eftersom Herren Jesus kunde göra detta påstående - "Jag är helt och hållet det jag sade dig”: Jag är den levande förkroppsligade, det personliga exemplet på allt som jag lär ut,   han är ett perfekt föredöme för oss att följa - han kan säga, “Lär av mig."  Han har “efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår." (1 Pet. 2:21). Eftersom vi bär hans namn (kristna) bör vi efterlikna hans helighet. "Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel." (1 Kor 11: 1). De bästa av människor är som bäst endast människor. De har sina fel och brister, som de fritt erkänner; då de skiljer sig från Kristus är det därför vår skyldighet att avskilja oss från dem. Ingen människa, oavsett hur klok eller helig, är ett perfekt mått för andra människor. Fullkomlighetens norm finns endast i Kristus; Han är måttet för varje kristens vandring. " Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. " (Fil 3:12). Även om vi undviker att undervisa om en sådan standard i detta liv, borde inget annat än det vara vårt mål.

“Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde." (1 Johannes 2: 6). Många skäl kan anges som bevis på "skyldig". Det är fruktlöst för någon människa att påstå att denne är kristen om denne inte bevisar att det är både dennes önskan och strävan att följa det exempel som Kristus lämnade till sitt folk. Som puritanerna sade: "Låt honom antingen ta på sig Kristus liv, eller ta bort Kristi namn; låt honom visa en kristen gärning i verk av helighet och lydnad, annars inger en kristens tal och språk ingen tro eller heder." Gud har förutbestämt sitt folk "till att formas efter hans Sons bild" (Romarbrevet 8:29). Arbetet har påbörjats här och fullbordas efter döden, men det arbetet slutförs inte i himlen om det inte påbörjas på jorden. "Vi kan lika gärna hoppas att bli räddade utan Kristus, som att bli räddade utan överensstämmelse med Kristus" (John Flavel).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-02-24 07:17 #3 av: Woodland

Denna praktiska överensstämmelse (förhållandet mellan kropp och huvud) mellan Guds Son och hans söner är oumbärlig för deras relation i nåd. De troende är medlemmar i en levande organism av vilken Kristus är huvudet; gällande medlemmarna, "I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.." (1 Korinthierbrevet 12:13); av Kristus, "och honom (Gud) som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla." (Efesierbrevet 1: 22-23). De två tillsammans (lemmar och huvudet) bildar Kristus-mystiska. Nu som Kristus, huvudet, är ren och helig, så måste också medlemmarna vara. Ett djur med ett mänskligt huvud skulle vara en monster. För de sensuella och gudlösa att hävda enhet med Kristus är att felaktigt föreställa honom inför världen, som om hans mystiska kropp var som bilden av Nebukadnessar, med huvudet av fint guld och fötterna av järn och lera (Daniel 2:32).

Denna likhet med Kristus synas vara nödvändig från gemenskapen som alla troende har med honom i samma ande av nåd och helighet. Kristus är den "förstfödde bland många bröder", och Gud smorde honom "med glädjens olja mer än dina medbröder." (Psaltaren 45: 8). Denna glädjens oljan är ett emblem av den Helige Ande, och Gud ger samma till var och en av medlemmar eller parterna. Där samma Ande och princip är, där måste samma frukter och gärningar framställas, i enlighet med proportionen av nådens Ande som tilldelas. Detta är precis anledningen till att den Helige Ande ges till troende. "Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden." (2 Korinthierbrevet 3:18). 

  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-02-25 07:56 #4 av: Woodland

Kristus ära kräver också att de kristnas exempel stämmer överens med hans. På vilket annat sätt kan de tysta de som förkastar deras Mästare och försvara Hans välsignade namn från världens anklagelser? Hur kan “vishet få rätt av sina barn” utom på detta sätt? De otroende kommer inte att läsa den inspirerade berättelsen om hans liv i Skrifterna; därför är det   nödvändigt att de ser vad vi utövar och hör vad vi bekänner. Om det inte finns överensstämmelse mellan vår bekännelse och våra gärningar, kan vi inte förhärliga Kristus inför en värld som har ratat honom.

Det måste också vara en inre överensstämmelse med Kristus innan det kan bli någon likhet på den yttre. Det måste finnas en experimentell enhet innan det kan finnas en praktisk likhet. Hur kan vi överensstämma med honom i synliga lydnadshandlingar såvida vi inte överensstämmer med honom i de källor som sådana handlingar kommer från? Vi måste leva i Anden innan vi kan vandra i Anden (Galaterbrevet 5:25). " Var så till sinnes som Kristus Jesus var." (Filipperbrevet 2: 5), för sinnet bör reglera alla våra andra fakulteter. Därför får vi höra: "Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid." (Romarbrevet 8: 6). Vad var "sinnet i Kristus Jesus?" Det var det av självförnekelse  och hängivenhet till Fadern. Att vi måste börja med överensstämmelse med Kristus framgår av vår text; efter att ha sagt "lär av mig". Tillade Han genast "ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-02-26 08:23 #5 av: Woodland

Vi måste följa vår Herrens ordning i detta avsnitt och insistera på att vi omöjligt kan "lära oss" om honom (som det menas här) förrän vi har tagit på oss hans "ok", tills vi överlämnar oss till honom. Det handlar inte bara om en intellektuell inlärning av honom i vilken Kristus kallar oss, utan till ett experimentellt, effektivt och transformerande lärande; och för att uppnå detta måste vi vara helt underordnade honom. John Newton skrev att det finns ytterligare ett förhållande mellan dessa två saker: inte bara vårt tagande av Kristus ok på oss vilket är ett oundvikligt krav för att vi ska lära oss om honom, utan också att vårt lärdom av honom är hans vederbörligen utsedda sätt att göra det möjligt för oss att bära hans ok.

“Lär av mig." Var inte rädd för att komma till mig för hjälp och instruktion, "för jag är mild och ödmjuk." Här är uppmuntran. - Du behöver inte tveka att komma till honomo, Skapare av himmel och jord, kungars Kung och herrars Herre. Han är den som vilken alla himmelens änglar står inför i hyllning, likafullt den som är syndarnas vän. Han kan lösa alla våra problem och ge styrka till de svagaste; därför att han är människa och har mänskliga känslor, är han därför kapabel att "ha medlidande med våra svagheter”.

"Lär av mig.” - Jag vet varför dessa saker verkar så svåra. Det beror på era hjärtans stolthet och otålighet. För att avhjälpa detta, ta mig som din förebild; Jag kräver ingenting av dig mer än vad jag har utfört före dig och för din räkning: du kan uppfatta Mina egna fotspår hela vägen på den väg jag utstakar för dig. - Detta är ett kraftfullt argument, en ljuvlig  rekommendation, Kristus ok, till de som älskar honom,   han bar det själv. Kristus ok, för de som älskar honom, detta är ett kraftfullt argument, en ljuvlig rekommendation att han bar det själv.  Han är inte som fariséerna, som han tillrättavisade  (Matteus 23: 4) på precis denna punkt: de band ihop tunga bördor och lade dem på människornas axlar, men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-02-27 07:01 #6 av: Woodland

1. Är du livrädd över svårigheterna i din bekännelse: nedslagen  på grund av illa behandling eller benägen att visa förargelse mot dem som motsätter dig? Lär dig av Jesus, beundra och imitera hans beständighet: "Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare" (Hebreerbrevet 12: 3). Gör en jämförelse (såsom versen anger) mellan dig själv och honom, mellan den motsägelse som han utstod och det du kallas att kämpa mot; då kommer du säkert att skämmas då du klagar. Beundra och imitera hans ödmjukhet: När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte; Han grät över sina fiender och bad för sina mördare. Var så till sinnes som Kristus Jesus var.

2. Tycker du att det är svårt att vandra stadigt följande hans föreskrifter, särskilt i vissa specifika fall, när regler av världslig visdom och vädjan från kött och blod är starkt mot dig? Lär dig av Jesus. Kristus tjänade inte sig själv (Rom. 15: 3): Han valde inte det som var säkert och enkelt, utan vad som var hans himmelske Faders vilja. Be honom att stärka dig med styrka i din själ, så att när du är hans lärjunge, kan likna honom i varje del av ditt uppförande och lysa som ett ljus i en mörk och självisk värld, för hans härliga nåd.

3. Frestas du att klaga under den gudomliga försynens tid? Ta Jesus som ditt exempel. När det otänkbara lidandet som han skulle utstå för syndarna kom över honom sade han, "Skulle jag inte dricka den kalk som Fadern har gett mig?" (Johannes 18:11); ska vi ta oss friheten att ha en egen vilja? Särskilt när vi vidare reflekterar, hans lidande berodde helt på oss, så är alla våra lidanden efter hans planering och alla utformade av honom för att främja vårt bästa, det vill säga vår andliga och eviga välfärd? (John Newton).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-02-28 07:53 #7 av: Woodland

“Lär av mig." Kristus undervisade sedan sina lärjungar inte bara genom föreskrifter, utan också genom exempel, inte bara muntligen utan också genom sitt eget perfekta liv i lydnad för Faderns vilja. När han uttalade dessa ord (Matteus 11:29) bar han "oket" och exemplifierade personligen mildhet och ödmjukhet. Vilken perfekt lärare som visar oss genom sin egen osjälviskhet vad denna nåd verkligen är. Han anslöt sig inte till de ädla och mäktiga, utan gjorde fiskare till sina ambassadörer och uppsökte de mest föraktade, så att han kallades "en vän till publikaner och syndare."

"Lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat" Dessa himmelska egenskaper, källan från vilka alla andra andliga utmärkelser kommer från, kan bara läras ut av Kristus. Högskolorna och seminarierna kan inte förmedla dem, predikanter och kyrkor kan inte förläna dem, ingen egenkultur kan uppnå dem. De kan bara läras experimentellt vid Kristus fötter, bara när vi tar hans ok på oss. De kan bara läras när vi kommunicerar med honom och följer exemplet han lämnade oss. De kan bara läras när vi ber att vi skall bli mer anpassade efter hans avbild och med tillförsikt söker hans Andes förmåga att  döda “kroppens gärningar."

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.