Jesus

FRÄLSAREN KRISTUS

2019-12-16 07:55 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 36 i serien handlar om FRÄLSAREN KRISTUS.

"Mina tankar är inte era tankar,

    och era vägar är inte mina vägar, säger  HERREN" (Jesaja 55: 8). 

Dessa ord uttrycker högtidligt den fruktansvärda förödelse som synden har åstadkommit i det fallna mänskligheten. Utöver att människan har tappat kontakt med sin Skapare,  “De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten.” (Efesierbrevet 4:18). Som en följd av detta tillstånd har själen tappat sin förankring, en käpp har satts i hjulet, och mänskligt fördärv har vänt allting upp och ner. I stället för att underordna detta livs bekymmer för det kommande livets intressen, ägnar människan sig huvudsakligen åt nutiden och tänker lite eller inte alls på det eviga. I stället för att lägga sin själs välfärd framför kroppens behov, är människan främst upptagen av mat och kläder. Istället för att sätta som det stora målet att behaga Gud har självtillfredställelse blivit dennes främsta intresse.

Människornas tankar borde styras av Guds ord och deras vägar regleras av Guds uppenbara vilja. Men det omvända är sant. Så de saker som är dyrbara i Guds ögon (1 Petrusbrevet 3: 4) föraktas av den fallna varelsen, och "det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud." (Lukas 16:15 ). Människorna har vänt saker och ting upp och ned, tyvärr bevisas detta när de försöker hantera andliga frågor. Den vrånghet som synden har orsakat visas i våra ändringar av Guds ordning. Skriften talar om människans "ande och själ och kropp" (1 Thessalonikerbrevet. 5:23), men när världen hänvisar till detta, säger den "kropp, själ och ande." Skriften förklarar att kristna är "främlingar och pilgrimer" i denna värld; men nio gånger av tio, så talar och skriver även goda människor om "pilgrimer och främlingar.”

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-12-17 07:23 #1 av: Woodland

Denna tendens att vända på Guds ordning är en del av den fallna människans natur. Såvida inte den Helige Ande träder emellan och gör ett nådens mirakel, är dess konsekvenser dödliga för själen. Ingenstans har vi ett mer tragiskt exempel på detta än i det evangeliska budskapet som nu predikas, men knappast någon verkar medveten om det. Att något är radikalt fel med världen är allmänt erkänt. Att kristendomen är i ett sorgligt tillstånd är många smärtsamt medvetna om - att felet finns på alla sidor, att den praktiska gudsfruktan är på en bottennivå, att världsligheten har försvagat många kyrkor, blir uppenbart för allt fler. Men få ser hur dåligt tillståndet är, få uppfattar att det är genomruttet i grunden; ändå är detta fallet.

Guds sanna frälsnings väg är lite känd idag, även i rättrogna kretsar, är evangeliet som predikas ofta ett felaktigt evangelium. Även där har människan vänt på Guds ordning. Under många år har de lärt sig att ingenting mer krävs för en syndares frälsning än att “ta emot Kristus som dennes personliga Frälsare." Senare borde han böja sig för Kristus som hans Herre, viga sitt liv åt honom och tjäna honom till fullo. Men även om han misslyckas med det är himlen säker för honom. Han kommer att sakna fred och glädje nu, och förmodligen missa en ärekrona i tusenårsriket; men efter att ha fått Kristus som sin personliga Frälsare har han befriats från den kommande vreden. Detta är en vändning på Guds ordning. Det är djävulens lögn, och bara dagen som kommer vill visa  hur många som har blivit lurade av det.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-12-18 07:26 #2 av: Woodland

Vi är medvetna om att detta är ett starkt språk, och det kan komma som en chock; men testa det i detta ljus: Varje avsnitt i Nya testamentet där dessa två titlar förekommer tillsammans säger "Herre och Frälsare" och aldrig Frälsare" (Lukasevangeliet 1: 46-47). Såvida inte Gud först hade blivit Marias "Herre", hade han helt klart inte varit hennes "Frälsare". Ingen som allvarligt funderar över saken har några svårigheter att förstå detta. Varför skulle en trefaldigt helig Gud   rädda en som hånade hans auktoritet, föraktade hans ära och trotsade hans uppenbara vilja? Det är en oändlig nåd att Gud är redo att försonas med oss ​​när vi kastar bort våra vapen i vårt uppror inför honom; men det skulle vara en orättfärdig gärning att  sätta en premie på laglösheten, om han skulle förlåta syndaren innan denne först försonades med sin Skapare.

Guds heliga uppmanas att göra sin “kallelse och utkorelse fast" (2 Petrusbrevet 1:10) (och detta genom att lägga till deras tro de andra kännetecknen som räknas upp i v. 5-7). De är försäkrade att om de gör det skall de få en fri och öppen ingång till vår [1] Herre och [2] Frälsare Jesu Kristi eviga rike.    (2 Petrusbrevet 1:11) . Men notera särskilt i vilken ordning Kristus titlar nämns: det är inte "vår Frälsare och Herre", utan "Herre och Frälsare." Han blir ingens frälsare förrän hjärtat och viljan kommer för att utan förbehåll ta emot honom som Herre. 

"Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första." (2 Pet. 2:20 ). Här hänvisar aposteln till dem som hade en teoretisk kunskap om sanningen och sedan avföll. Det hade skett en reformering utåt i deras liv, men ingen hjärtats  förnyelse. För ett tag befriades de från föroreningarna i världen, men då inget övernaturligt nådens verk hade gjorts i deras själar, visade sig köttets lustar för starka. De blev återigen övervunna och återvände till sitt tidigare sätt att leva som "hunden vänder om till sina spyor" eller “ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen.." Avfallet beskrivs som "att vända sig från det heliga budskapet som överlämnats till dem", vilket hänvisade till lärjungaskapets villkor som gjordes kända i evangeliet.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-12-19 08:44 #3 av: Woodland

Men vad vi är särskilt bekymrade över är den Helige Andes ordning: dessa avfällingar hade gynnats av "kunskapen om vår (1) Herre  och (2) Frälsaren Jesus Kristus.”  

Guds folk uppmanas att "växa i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus" (2 Petrusbrevet. 3:18). Här är återigen Guds ordning motsatsen till människans. Det är inte heller bara en teknisk detalj som ett misstag av liten vikt. Nej, ämnet är grundläggande, livsviktigt och fundamentalt, och fel vid denna punkt är dödligt. De som inte har underkastat sig Kristus som Herre, men som litar på honom som Frälsare blir lurade.

Samma princip illustreras i avsnitten där andra titlar på Kristus förekommer. Ta öppningsversen från Nya testamentet (Matteus 1: 1) där han presenteras som "Jesus Kristus, [1] Davids son, [2] Abrahams son." Avstå att betrakta dessa titlar ur ett tidsperspektiv, se dem ur en lärande och praktisk synvinkel, vilket borde vara vår första övervägande. “Davids Son" för med sig tronen, betonar sin myndighet och kräver lojalitet till sin makts spira. Och "Davids son" står före "Abrahams son!"*  Återigen får vi höra att Gud upphöjde Jesus till sin egen högra hand "för att vara [1] härskare och [2]   frälsare" (Apostlagärningarna 5:31). Konceptet som förkroppsligas i titeln "härskare" är det högsta herravälde  och auktoriteten, härskaren över jordens kungar.”    (Uppenbarelseboken 1: 5).

*[ i versen - Woodland

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-12-20 08:02 #4 av: Woodland

I Apostlagärningarna upptäcker vi snabbt att apostlarnas budskap var helt annorlunda från vår tids predikningar inte bara i tonvikt utan också i sak. På pingstdagen förklarade Petrus: "Den som  åkallar Herrens namn ska bli räddade" (Apostlagärningarna 2:21) och påminde sina åhörare att Gud hade gjort Jesus till "både Herre och Messias" (Apostlagärningarna 2:36) inte Messias och Herre. Petrus presenterade Kristus för Cornelius och hans hushåll som “allas Herre" (Apostlagärningarna 10:36). När Barnabas kom till Antiokia “uppmanade dem alla att hålla sig till Herren" (Apostlagärningarna 11:23); Paulus och Barnabas "överlämnade de dem åt Herren, som de hade kommit till tro på." (Apostlagärningarna 14:23).

Vid det stora kyrkomötet i Jerusalem påminde Petrus sina medarbetare att hedningarna skulle "söka [inte bara en Frälsare utan] Herren" (Apostlagärningarna 15:17). Till fångvaktaren i Filippi och hans hushåll predikade Paulus och Silas "Herrens ord" (Apostlagärningarna 16:32).

Apostlarna betonade inte bara Kristi herradöme, utan de gjorde   kapitulationen till detta väsentligt för frälsningen. Detta framgår av många andra avsnitt: “Och ännu fler kom till tro på [inte Kristus utan] Herren" (Apostlagärningarna 5:14); "Och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom, och de omvände sig till Herren" (Apostlagärningarna 9:35); "Och många kom till tro på Herren" (Apostlagärningarna 9:42); "Och en stor skara människor fördes till Herren." (Apostlagärningarna 11:24). "När landshövdingen såg det som hände, kom han till tro, slagen med häpnad över Herrens lära." (Apostlagärningarna 13:12); "Krispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren." (Apostlagärningarna 18:8).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-12-21 08:41 #5 av: Woodland

Få har idag en rätt uppfattning om vad en biblisk och frälsande omvändelse är. Uppmaningen till den framgår i Jesaja 55: 7, 

"Den ogudaktige må överge sin väg,

    den orättfärdige sina tankar

och vända om [bortvänd genom Adams synd] till Herren,

    så skall han förbarma sig över honom,

och till vår Gud,

    ty han skall ge mycken förlåtelse." 

Karaktären av omvändelse beskrivs i 1 Tessaloniker 1: 9, “. . .ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden " Omvändelse är alltså en vändning från synd till helighet, från “jaget” till Gud, från Satan till Kristus. Det är den frivilliga underkastelsen av oss själva till Herren Jesus, inte bara genom ett godkännande av vårt beroende av hans meriter, utan också genom en villig beredskap att lyda honom, överlämna våra hjärtans nycklar och lägga dem vid hans fötter. Det är själen som förklarar, “HERREN, vår Gud, andra herrar än du har härskat över oss [nämligen världen, köttet och djävulen], men bara genom dig prisar vi ditt namn" (Jesaja 26:13).

Omvändelse består i att vi återvinns från vår nuvarande syndighet till Guds moraliska bild, eller, vilket som är samma sak, till en verklig överensstämmelse med den moraliska lagen. Men en överensstämmelse med den moraliska lagen består av ett sinnelag att älska Gud högst, leva för honom i slutändan och njuta av honom i högsta grad, och att älska vår granne som oss själva: och en livsföring som överensstämmer med det. Och därför består omvändelse i att vi återvinns från vad vi är av naturen till ett sådant sinnelag och praxis .(James Bellamy, 1770)

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-12-22 07:05 #6 av: Woodland

Lägg märke till de sökande orden i Apostlagärningarna 3:26, "För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.”  Detta är Kristi sätt att välsigna människor - omvända dem. Evangeliet kan instruera och upplysa människor, men så länge de förblir syndens slavar, har det inte gett dem någon evig fördel. " Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet?” (Romarbrevet 6:16)

Det finns en mycket verklig skillnad mellan att tro på Kristi gudom och att överlåta sig till hans herrevälde. Många är övertygade om att Jesus är Guds Son; utan tvekan tror de att han är skaparen av himmel och jord. Men det är inget bevis på omvändelse. Demonerna erkände honom som "Guds Son" (Matteus 8:29). Det vi framhåller här är inte sinnets samtycke till Kristi gudom, utan viljans underkastelse inför hans myndighet, så att livet regleras av hans bud. Det måste finnas en underkastelse av oss själva till honom. Den ena är värdelös utan den andra. Han ”blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom” (Hebreerbrevet 5: 9).

När osäkra människor är bekymrade över deras framtida öde, inför den tydliga undervisningen i bibeln och frågar, "Vad måste vi göra för att bli frälsta?" så är svaret de vanligtvis ges   "Acceptera Kristus som din personliga Frälsare." Liten ansträngning görs för att betona för dem (som Paulus gjorde för fångvaktaren i Filippi) Kristi herrevälde. Många blinda ledare för de blinda citerar så vackert, "Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn" (Johannes 1:12). Kanske motsätter sig en sådan ledare detta med Jesus herrevälde "Men det sägs ingenting om att ta emot Kristus som Herre." Direkt, nej; Det sägs inte heller något om att ta emot Kristus "som en personlig frälsare"! Det är en total Kristus som måste tas emot eller ingen alls.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-12-23 08:12 #7 av: Woodland

Men om invändaren noggrant funderar över sammanhanget med Johannes 1:12, kommer denne snabbt att upptäcka att det är så som Herren Kristus presenteras, och som sådan måste tas emot av oss. I föregående vers, "Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom." I vilken karaktär ser vi honom? Såklart, som Israels Ägare och Mästare; och det var som sådan de "tog inte emot honom" Tänk på vad han gör för dem som tar emot honom: "gav han rätt [eller befogenheten] att bli Guds barn .” Vem utom Herrarnas Herre har auktoritet att ge andra titeln Guds söner!

I ett fördärvat tillstånd är ingen syndare underkastad Kristus som Herre, även om han kanske är helt övertygad om hans gudom och använder "Herre Jesus" när han hänvisar till honom. När vi säger att ingen icke omvänd person "är underkastad Kristus som Herre" menar vi att Kristus vilja inte är livets regel; att behaga, lyda, hedra och förhärliga Kristus är inte det dominerande målet, dispositionen och hjärtats strävan. Hans verkliga känsla är långt ifrån detta""Vem är Herren? Skulle jag lyssna på honom" (2 Mosebok 5: 2). Hela hans livs   inriktning säger: "Vi vill inte ha honom till kung över oss." (se Lukas 19:14). Trots alla religiösa anspråk är den verkliga inställningen hos de icke omvända till Gud: “ "Låt oss vara!

Vi har ingen lust att lära känna dina vägar. Vem är den Allsmäktige att vi skulle tjäna [underordnar oss] honom?”  (Job 21: 14-15). Deras beteende hävdar, "Genom vår tunga är vi starka, våra läppar hjälper oss, vem är herre över oss?"" (Psaltaren 12: 4). I stället för att överlämna sig till Gud i Kristus vänder sig alla syndare "till sin egen väg" (Jesaja 53: 6) och lever bara för att behaga sig själva.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-12-24 08:45 #8 av: Woodland

När den Helige Ande övertygar om synd, får denne personen att se vad synden egentligen är. Han får den överbevisade att förstå att synd är uppror mot Gud, en vägran att underkasta sig Herren. Anden får honom att inse att han har varit en upprorsmakare mot Han som är upphöjd över allt. Syndaren är nu överbevisad inte endast för denna synd eller denna avgud, utan förstå också att hela hans liv har varit en strid mot Gud; att han medvetet, med vilja ständigt ignorerat och trotsat Gud, att han medvetet valt att gå sin egen väg. Andens arbete i Guds utvalda är inte så mycket för att övertyga var och en av dem att de är förlorade syndare. Den naturliga människans samvete vet det utan något övernaturligt verk av Andens! Det är att avslöja att “synden genom budordet framstår som i högsta grad syndig.” (Rom. 7:13), genom att få oss att se och känna att all synd är en art av andlig anarki, ett motstånd mot Guds herravälde.

När en människa verkligen har överbevisats av den Helige Andens övernaturliga verk, är den första effekten på honom fullständig och eländig förtvivlan. Hans fall verkar vara helt hopplöst. Han ser nu att han har syndat så grovt att det verkar omöjligt för en rättfärdig Gud att göra något annat än att fördöma honom för evigt. Han ser vilken dåre han har varit genom att lyssna till frestelsens röst, kämpa mot den Högste och förlora sin egen själ. Han påminns om hur ofta Gud har talat med honom tidigare - som barn, som ungdom, som vuxen, på en sjukbädd, inför döden av en älskad närstående, i motgångar - och hur han vägrade att lyssna och medvetet vänt det döva örat till. Han känner nu att han har syndat bort sin nådedag.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-12-25 09:06 #9 av: Woodland

Men marken måste plöjas och harvas innan den är mottaglig för frön. Så hjärtat måste beredas av dessa upprivande upplevelser, den envisa viljan bruten innan den är redo för evangeliets helande. Men mycket få blir någonsin frälsande överbevisade av Anden till frälsning! Anden fortsätter sitt arbete i själen, plöjer ännu djupare, avslöjar syndens ohygglighet, skapar en skräck och ett hat för den. Syndaren får sedan hoppets begynnelse, vilket resulterar i en allvarlig fråga, "Vad måste jag göra för att bli frälst?" Anden, som har kommit till jorden för att förhärliga Kristus, påtrycker då på den väckta själen anspråket om Sitt herreskap (det vill säga Lukas 14: 26-33) och får oss att inse att Kristus kräver våra hjärtan, liv och allt. Sedan ger Han den levandegjorda själen nåd att avsäga sig alla andra herrar, att vända sig från alla avgudar och att ta emot Kristus som profet, präst och kung.

Ingenting annat än Andens suveräna och övernaturliga arbete kan göra detta. En predikant kan få en människa att tro det som Skriften säger om dennes förlorade tillstånd, övertyga honom att böja sig för det gudomliga domslutet och sedan acceptera Kristus som sin personliga Frälsare. Ingen människa vill hamna i helvetets eld men om de är intellektuellt försäkrade   att Kristus står redo som en nödutgång kommer tusentals att göra det på det enda villkoret att de kastar sig i Kristus armar ("vilar på hans färdiga arbete"). Men hundra predikanter kan inte förmå en icke född på nytt person att inse syndens fruktansvärda natur, eller visa honom att han har varit en livslång rebell mot Gud eller förändra hans hjärta så att han nu hatar sig själv och längtar efter att behaga Gud och tjäna Kristus. Endast Anden kan föra människan till den plats där denne är villig att överge varje avgud, hugga av en hindrande höger hand eller riva ut ett förledande höger öga. (Matteus 5: 29-30)

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.