Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Gud

NAMNET/HASHEM

2018-08-12 08:28 #0 av: Woodland

Denna artikeln ingår i serien om hur den kristna Gudsbilden kan skönjas i Gamla Testamentet. Det är en fortsättning på informationen i artiklarna ISRAELS TROSBEKÄNNELSE och TVÅ MAKTER tagen från Michael Heisers undervisning.

Namnet /Hashem


Guds namn [Hashem] är ett begrepp i Bibeln. Detta uttryck “Namnet” [Hashem] är ett annat sätt för att hänvisa till Gud själv. Herrens Ängel (Malik Adonai) identifieras med Namnet [Hashem]. 

Enligt Michael Heiser - 


1. Man får samma bild som i inlägg # 1 i denna artikel där Herren talar med Mose:

Se, jag sänder en ängel framför dig, och han skall bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har förberett. Tag dig till vara för honom och lyssna till hans röst. Var inte upprorisk mot honom. Han kommer inte att förlåta era överträdelser, ty mitt namn är i honom.  Men om du uppmärksamt lyssnar till hans röst och gör allt vad jag säger, skall jag bli en fiende till dina fiender och en ovän till dina ovänner. 

                                   2 Moseboken 23:20-22

Lägg märke till att denna ängel pekas ut som den som har Guds namn i sig. Detta uttryck med namnet [Hashem] är ett annat sätt för att hänvisa till Gud själv.

2. Här är några bibelstycken där detta uttryck förekommer -

Ni skall inte tjäna Herren, er Gud, på deras sätt, utan den plats som Herren, er Gud, utväljer bland alla era stammar för att där fästa sitt namn, denna hans boning skall ni söka och dit skall du gå.  Dit skall ni föra era brännoffer och slaktoffer, ert tionde, och era händers bidrag, era löftesoffer och frivilliga offer och det förstfödda av er nötboskap och småboskap.  ….  då skall ni föra allt som jag befaller er till den plats som Herren, er Gud, utväljer till boning åt sitt namn: era brännoffer och slaktoffer, ert tionde, era händers bidrag och alla de utvalda löftesoffer som ni ger Herren löfte om.

                                    5 Moseboken 12:4-11  

Jämför bruket av “namn” här.   

Herren må höra din bön på nödens dag,

Jakobs Guds namn må beskydda dig…vers 2

Andra förlitar sig på vagnar och hästar,

men vi berömmer oss av Herrens, Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds, namn. vers 8

                                     Psaltaren 20

Det betyder inte att judarna skulle ropa ut Herrens namn när de befann sig i fara utan att det var “Herren med oss”, hans närvaro. YHWH är inte en magisk formel utan en person.

3. Längre fram står det att i Israels historia skulle Kung David förflytta arken.

Åter samlade David alla de utvalda i Israel, trettiotusen man.  David bröt upp och drog åstad med allt sitt folk från Baale-Juda för att därifrån föra upp Guds ark som hade uppkallats efter Namnet [Hashem], namnet Herren Sebaot, honom som tronar på keruberna.  

                                      2 Samuel 6:1-2  

Prästerna förknippade objektet (arken) med den gudomliga närvaron. De namngav denna efter ordet Hashem = Herren är där.

Se, Herrens namn kommer fjärran ifrån

med brinnande vrede och med tunga rökmoln.

Hans läppar är fulla av förbittring,

    hans tunga är som förtärande eld. Jesaja 30:27

                                       Jesaja 30:27  

Nu kan man läsa att namnet [Hashem] är mer som en person med personliga egenskaper: vrede, läppar, och tunga.  Man kan återknyta dessa verser till 2 Moseboken 23 där Gud säger till Moses att han skall sända en ängel och hans namn [Hashem], och närvaro skall vara med Israel. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-12 13:54 #1 av: Woodland

Namnet är verkligen Yahweh. Det är inte nära Gud utan det är verkligen honom. 

1. Vi kan se i dessa bibelverser att båda (Namnet och Gud) är på samma plats och den ene hänvisar till den andre.

Du har själv fått se det, för att du skulle veta att Herren är Gud: Det finns ingen annan än han.  Från himlen lät han dig höra sin röst för att undervisa dig, och på jorden lät han dig se sin stora eld, och du har hört hans ord ur elden. Eftersom han älskade dina fäder och utvalde deras avkomlingar efter dem, förde han genom sin närvaro  [panim] och stora kraft dig ut ur Egypten. 

                                               5 Moseboken 4:35-37

2. I skriften användes det hebreiska ordet panim = närvaro, för att beskriva Guds verklighet för Moses. Det är verkligen "Gud med dem".

Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk." Herren sade: "Jag skall själv gå med dig [närvarön] och låta dig få ro.” Han svarade: "Om du inte själv vill gå med, skall du inte alls låta oss dra upp härifrån.

                                            2 Moseboken 33:13-14

3. Vi fortsätter med Herrens ängel, namnet och Hashem: 

Men Israel räckte ut sin högra hand och lade den på Efraims huvud fastän han var den yngre, och sin vänstra hand på Manasses huvud trots att Manasse var den förstfödde. Han lade händerna i kors.   Och han välsignade Josef och sade:

"Den Gud [Elohim] som mina fäder

    Abraham och Isak har vandrat inför,

den Gud som har varit min herde

    från min födelse ända till i dag,

den ängel som har förlossat mig

    från allt ont,

han skall välsigna* pojkarna.

    De skall uppkallas efter mitt

och mina fäders, Abrahams och Isaks, namn

och de skall föröka sig

    och bli talrika på jorden.”  

                      1 Mosebok 48:14-16 

Ängeln är Gud. *I hebreiskan är välsigna här i singulär verbform enligt Michael Heiser. Textens författare skiljer inte på Gud Elohim och ängeln. Gud som vandrade med Jakob och förfäderna, må den ängeln välsigna sönerna och så vidare.

4. En ovanlig händelse i Domarboken 2 -

Herrens [YHWH] ängel kom från Gilgal upp till Bokim och sade: "Jag förde er upp ur Egypten och lät er komma in i det land som jag med ed hade lovat ge åt era fäder och jag sade: Jag skall aldrig bryta mitt förbund med er.  Och ni skall inte sluta förbund med detta lands inbyggare. Ni skall bryta ner deras altaren. Men ni har inte lyssnat till min röst. Vad har ni gjort!  Därför säger jag, att jag inte skall driva dem bort från er, utan de skall tränga er i sidorna, och deras gudar skall bli en snara för er."  När Herrens ängel hade sagt detta till alla Israels barn, brast de ut i gråt. De kallade platsen Bokim. Och där offrade de åt Herren. vv 1- 5

Herrens Ängel [Malak Adonia] som talar säger att ni har inte lyssnat till min röst. Denna ängel är Gud.

                                        Domarboken 6:11-12

Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra, som tillhörde Abiesriten Joas. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för Midjaniterna.  För honom uppenbarade sig Herrens [YHWH] ängel och sade till honom: " Herren [YHWH] är med dig, du tappre stridsman." 13 Gideon svarade honom: "O, min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss?

                                        I verserna 14-18 - 

Då vände Herren [YHWH] sig till honom och sade: "Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig." 15 Han svarade honom: "O Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasseh och jag själv den ringaste i min fars hus." 16 Herren [YHWH] sade till honom: "Jag är med dig, och du skall slå midjaniterna som om de vore en enda man." 17 Gideon svarade honom: "Om jag har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få ett tecken att det är du som talar med mig. 18 Gå inte härifrån förrän jag kommer tillbaka till dig och bär fram min offergåva och lägger den framför dig." Han sade: "Jag skall stanna till dess du kommer tillbaka.” vv 14-18

Här är det Yahweh i kroppslig form som står stilla och väntar på Gideons gåvor, medan den osynlige Yahweh talar till Gideon. Talar Gideon till Ängeln eller till Yahweh? Svar - Ja både och.  

                                  Berättelsen fortsätter i verserna 19-24.

Här läser man att Ängeln är separerad från Gud som talar. Han, Herrens Ängel, lämnar. Gud kvarstår. Två varelser.

Sedan bar han ut det till honom [Angel] under terebinten och satte fram det. Då sade Guds ängel till honom: "Tag köttet och det osyrade brödet och lägg det på berghällen där och häll spadet över det." Han gjorde så. Herrens ängel räckte då ut staven som han hade i handen och rörde med spetsen vid köttet och det osyrade brödet. Då slog eld ut ur klippan och förtärde köttet och det osyrade brödet. Och Herrens ängel försvann ur hans åsyn. När Gideon såg att det var Herrens ängel, sade Gideon: "Ve mig, Herre Herre, jag har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte!" Men Herren  sade till honom: "Frid vare med dig! Frukta inte, du skall inte dö." Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herren är frid. Det finns kvar än i dag i det Abiesritiska Ofra.

Lägg märke till att det var den förkroppsligade Elohim som räckte ut en stav som han hade i sin hand. Han försvann medan den Osynlige fortsatte att tala.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-12 13:55 #2 av: Woodland

Summering:

Enligt Michael Heiser -

De hebreiska skrifterna innehåller klara antydningar om Yahweh som två figurer. 

“Namnet” är ett annat sätt att referera till Yahweh vilket judar gör även idag. Denna Ängeln [Herrens Ängel] framhävs separat med beteckningen “Mitt (Guds) namn är i honom.” Namnet som är i Yahwehs Ängel därför att han är Yahweh som visar sig i mänsklig form. Detta med namnet finns i andra delar av Gamla testamentet och är en omskrivning som på ett akademisk sätt refererar till Yahweh själv.

Varför är artikeln låst? Läs om vår policy här.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.