Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

BIBELN/GNOSTICISM

2014-07-03 15:18 #0 av: Woodland

Här kommer ett kortfattat svar på ett inlägg med olika påståenden och anklagelser om bibeln, kristen tro, den kristna kyrkan och de kristna. Inlägget publicerades först som en artikel på Druid & Shaman i Fokus. Den lades senare upp som ett inlägg här på Jesus i Fokus av författarinnan. Jag har lovat att bemöta de olika påståendena.

Svaren är kortfattade och indelade i fyra inlägg för lättare läsning:

1. Har Bibeln förändrats 

2. Vad är Gnosticism? 

3. Är de kristna skrämda till tro? 

4. Ett personligt svar till Twinflamewolf en stolt Hedning: (inläggets författare)


Inläggets inledande yttranden av : Twinflamewolf (artikeln kan hittas här)

Bibeln är genom åren omgjorts den har förvanskats,det har lagts till,tagits bort och den besitter idag ingen som helst sanning i all den tid människors händer genom århundraden ändrat i dess texter så idag står dom Kristna med en falsk text och är grundlurade av kyrkan själv som en gång i tiden plockade bort evangelier.


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-07-03 15:19 #1 av: Woodland

Har Bibeln förändrats?

Finns det evangelier som har plockats bort? Bibeln har inte förvanskats, inget har lagts till, inget har tagits bort och den besitter sanningen idag precis som den gjorde i den tidiga kyrkans tid, både när det gäller Gamla och Nya Testamentet. Vi har skrifter, fragment av skrifter, och kyrkofädernas skrifter där bibeln citeras. Vi har den ursprunglig bibeln till 110%. Vi har den i hebreiskan och koine grekiskan.

Under Theodosius och Gratian blev kristendomen Roms officiella religion men oavsett tid och politik så förvanskades inte skriften. Den är densamma genom hela historien. Den senare kyrkan/statsstrukturen döpte alla till medlemmar med det var längre fram i historien och det påverkade inte skriften eftersom den redan var fastställd vid den tiden. Det finns flera bibelöversättningar och man kan jämföra dem online. De stämmer överens. Tills nu har 5700 manuskript återfunnits och de stämmer överens med varandra på alla väsentliga punkter. Det är rätt anmärkningsvärt med tanke på de olika kyrkornas avstånd och den tidens dåliga kommunikationsmöjligheter.

I artikeln nämns några böcker som påstås har tagits bort från bibeln. Dessa skrifter cirkulerade under den tidig kyrkans tid men ansågs inte hålla måttet. Det är lätt att testa själv genom att läsa dem. De var inte accepterade av Apostelns lärjungar, de troende eller kyrkofäderna eftersom de saknade den rena, klara läran som finns i resten av bibeln. De avvik för mycket. De är underlägsna i språket och innehållsmässigt. Dessutom accepterades de inte universellt som inspirerade av Gud av de olika församlingarna utspridda över världen. De uteslöts tidigt, och inte på 1500-talet som påståtts. Kampen mot Gnostikernas lära var över vid 400-talet när en lista över de böcker som skulle ingå i bibeln slutgiltigen blev fastställd vid Hippo Konsiellit (393 A.D) och Kartago. De Apokrofiska skrifter som finns som ett tillägg till Bibeln 2000 accepterades inte som inspirerade av Gud av vare sig judarna, kyrkofäderna eller de protestantiska kyrkorna.

De ”Gnostiska Skrifterna” Tomasevangeliet, 6:e och 7:Moseböckerna, nämndes i artikeln som ”borttagna” med de var aldrig ”med” i böckerna som samlades till bibeln. De är två av cirka 140 skrifter som aldrig godkändes.

I Tomasevangeliet påstås det att Jesus sade – ”Jag är inte din mästare, ni har drucket ur den bubblande ström jag har mät ut. . . Han som vill dricka från min mun vill bli som jag är, och de gömda sakerna skall bli uppenbarade för honom.”

Någon som är beläst i bibeln känner igen detta som Satans första frestelse till Eva. Som alltid klär Satan lögn i bibliskt-liknande språk och ord. Det verkar bekant för en bibelläsare för orden är liknande – dricka, gömda saker uppenbarade, och så vidare men nyckeln ligger i den första frasen ”Jag är inte din mästare”.

Bibelns skriftsamling, som är densamma genom årtusenden, har överlevt försök att korrumpera den, diktatorer som har bränt och förbjudit den, falska lärare som har försökt förvanskat den. Den är det största litterära verk i mänsklighetens historia. Bibeln är en litteraturskatt av poesi, historia, ordspråk med mera.

Javisst, bibeln är översätt till många språk. 46 språk räcker inte! Dess budskap bygger upp människor, reser dem ur förnedring till medvetenhet om Gud och tillhörighet hos honom.

 Den innehåller kärleksberättelsen om Guds gärning för sin förlorade skapelse. Den berättar den ljuvligaste berättelsen av alla: om Jesus som blev människa för att rädda alla som tror. Den innehåller löften om en framtida uppståndelse, den inger hopp när det inget mera hopp finns, och ja, JESUS KOMMER SNART!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-07-03 15:19 #2 av: Woodland

Vad är Gnosticism?

Den grekiska ordet ”gnosis”, som betyder ”kunskap” eller ”upplysning”, var en rörelse lika gammal som kristendomen och enligt vissa forskare äldre. Den lärde ut att frälsning nås genom speciell kunskap - ”gnosis”. Vår kunskap om gnosticism kom genom kyrkofäderna som skrev om den tills upptäckten av Nag Hammadi-skrifterna i Egypten 1945. Gnosticism är komplex, men det grundläggande för dess lära är att människan utvecklas genom särskild kunskap funnen i personlig erfarenhet, pågående uppenbarelse, asketism, och i motsats utsvävande livsstilar. Det finns nu cirka 140 gnostiska skrifter.

Det var länge oklart om gnosticismen var en irrlära med källa i kristendomen eller om den var en självständig rörelse. Det fanns de som ansåg att källan var judisk och att läran startades som en motvikt till kristendomen. Idag vet vi mycket mer om saken i och med upptäckten av Nag Hamadi-skrifterna i Egypten och de förut nämnda synsätten har tillbakavisats. 

Gnosticismen kom efter kristendomen.  Den var väldigt mångfaldig och en blandning av olika idéer och var en mångfacetterad trend i antiken. Den fanns inte som en separat religion. Gnosticismen hade vissa element av kristendomen men den tog från olika filosofiska idéer och blandade ihop dem och var i sin grund anti-kristen. 

Dess kärnidé var att den ville undvika den materiella världen. Det de olika idéerna hade gemensamt var att de var dualistiska: det finns en andlig och en materiell värld. De olika myter som uppstod bland dem var i motsatts till den judeo/kristna skapelseberättelsen. Den materiella världen i Gnosticismens olika myter skapades av en ond eller mindre kraftfull gud. De hade oftast en estetisk livssyn och ansåg att kroppen och dess önskningar var onda och att förnekelsen av dem skulle leda till en djupare upplysning. De undvik det sexuella livet och fastade ofta. 

Bland de olika trenderna fanns det tre fundamentala läror: 

1. den materiella världen är inte verklig och det finns ingen sanning att upptäcka i den (tänk på filmen The Matrix). 

2. den materiella världen är i dess kärna ond och har ingenting att visa människan om sanning (synd är inte fysiskt). 

3. det fanns hemlig kunskap som endast tillhörde dem. De ville vara för sig själva. Nutida rörelser som Scientologi och Kabbala har samma tendenser och anser sig vara elit. 

Det finns ett ofta använt citat: Du har inte en själ. Du är en själ. Du har en kropp. 

Detta är gnostiskt tänkande. Gud har skapat allting gott. Och hans härlighet avspeglas i  skapelsen. Det som förstör är inte skapelsen utan synden i sig själv. En gnostiker hade gillat Johannes när han skrev: I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Men de hade inte gillat versen: Och Ordet blev kött och bodde bland oss.

Den grundläggande lära i gnosticism är helt emot bibelns budskap. Fastän Paulus i Kolosserbrevet 2 talar om gömda kunskapsskatter i Jesus är dessa uppenbarade för alla i tron (”I Jesus Kristus är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.”). Evangeliet är klart och tydligt. Gud har inget mer att meddela oss om hur vi kommer i rätt ställning med honom och kommer till himlen. ”Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro” Rom 1:17 Frälsningen är färdig.

Inom New Age med sitt gnostiska tänkande når man högre utveckling med hjälp av avatarer och högre mästare därför att de besitter kunskapen. Alice Baileys ”Uppenbarelser” var enligt henne dikterade genom telepati av en ”Tibetan” som hette Djwal Kuhl.

Paulus varnande också för tillbedjan och bön till änglar (läs: budbärare): ”Låt er inte fråndömas segerkransen av någon som ger sig hän åt 'ödmjukhet' och går upp i syner av änglarnas tillbedjan och som utan orsak är uppblåst i sitt köttsliga sinne och inte håller sig till honom (Jesus) som är huvudet.”

Aposteln Johannes skrev i sitt första brev kapitel 4 att de kristna skulle pröva andarna!

”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud.”

Gnostikerna förnekade Jesus Inkarnation (Gud som Sonen). Den förnekade det sanna frälsningsverket genom Jesus död.

”Gud” beskrevs som en dubbelhet i Gnosticism. Tanken är att han letar efter sin kvinnliga motpart. Maria från Magdala ansågs vara Jesus närmaste lärjunge som han kysste på munnen. Låter det bekant? Då har ni säkert sett eller läst ”Da Vinci-koden” av Dan Brown.

”Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.”

Den kristna kyrkan bekämpade den Gnostiska läran för att den var i total motsats till vad Jesus och Apostlarna lärde ut. Den kristna tron är exklusiv. Som man ser i de sista verserna utesluter den alla andra andliga uppenbarelser än de som en gång gavs genom Jesus och Apostlarna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-07-03 15:20 #3 av: Woodland

Är de kristna skrämda till tro?

Den tidiga kyrkan var maktlös, både politiskt eller militärt sett. De kristna förföljdes för sin tro, blev korsfästa, dödade av lejon, björnar, och hundar. De jagades, såldes som slavar, deras hus blev nerbrända, de fördrevs, med mera. Det är rena historisk förvanskning att påstå att kyrkan ”i alla tider” har skrämt människor till tro!

Att påstå att män och kvinnor med doktorsexamen i olika grenarna av teologi, filosofi, bibelkunskap, kyrkohistoria, vetenskap, matematik, med mera skulle vara skrämda eller ha fångats till tro och inte ha egen vilja är befängt. Alla som är Herrens är det på grund av hans ingripande i deras liv, oavsett om de är högutbildade eller analfabeter. Alla är likvärdiga inför honom.

Det finns ingen fula teknik som innebär ”hjärntvätt” bland de kristna. ”Hjärntvätt” finns i kulter. De kristna har spridit den goda nyheten, precis som vi gör här på Jesus i Fokus. Vi kan inte omvända någon. De flesta kristna under de första århundraden var omvända hedningar. De kristna var en frukt av mission. Men ingen kan förmå folk att tro eller att i och av sig själv förvandlas till ett Guds barn. Vi deklarerar sanningen om Guds ord och förklarar bäst det går men det är Gud själv som vänder folk till sig. Denna handling ligger utanför våra händer.

Vi påstår att Satan är denna tidens gud därför att bibeln säger det. Hedendomen har funnits länge men ursprungligen kände alla till Gud. (Rom.1) Mänskligheten vände sig bort ifrån den kunskapen och hittade andra saker att tillbe: först planeterna och sedan påhittade gudar och gudinnor, med flera.

Fråga någon som till exempel har kommit ur Jehovahs Vittnen om de inte får lida för sin omvändelse till kristendomen? Ja, det finns kristna i dag som har fått lämna alla relationer, sitter i fängelse under dödsdom, förlorat sina hem, och så vidare. Förföljelse finns överallt men är inget mått på sanningshalten i vad man tror. Den är en reaktion och kan drabba människor för alla möjliga orsaker.

Hedendomen har existerat sedan innan kristendomen eftersom de Kristna följer Jesus som föddes i början av seklet. Men åldern är inte liktydigt med sanning. Innan man brister ut i ”We shall Overcome” inför hedendomens påstådda fördelar bör man läsa sig till vad de hedniska riterna och offren innebar. Det var inte bara Indianer som var hedningar. Och demoner, tja, inte är det Guds Ande som river hjärtan ur levande människor och slänger dem ner för tempeltrapporna såsom Aztekerna gjorde. Mänskliga offer har varit ett kännetecken av hedendomens offerriter genom alla tider.

Kulter/religioner som offrar sina barn eller skalperar sina fiender är inte någonting som stöds i bibeln. Indianerna fick lida på grund av erövringar men det var världsliga makter som svarade för det. Visserligen så följde vissa katolska präster med på resan, men de höll inte i gevären. Det var mässling, smittkoppor och andra ”Europeiska” sjukdomer som dödade fler indianer och andra ursprungsfolk världen över än arméerna någonsin gjorde då européerna anlände till deras kontinenter. Det beräknas att 90% av Nord- och Sydamerikas ursprungsfolk dog. Det har varit detsamma genom historien att sjukdomar svepte över befolkningen och de som överlevde utvecklade motståndskraft som sedan ärvdes av följande generationer. I kontrast till de spanska Conquistadorernas härjningar kan det nämnas att pilgrimerna från England hade en vänskaplig relation till den inhemska befolkningen de kom i kontakt med. Det var andra/senare grupper av lycksökare som kom till den Nordamerikanska kontinenten som svarade för övergreppen.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-07-03 15:20 #4 av: Woodland

Ett personligt svar till Twinflame en stolt Hedning:

Rättelse -

Kristendomen är ingen sekt. Var har du fått för dig att ”Alla dom som levde innan Jesu tid ska förkastas och är tydligen ett misstag av Gud”?  

Ingen kristen skulle kalla döda anhöriga för demoner. De döda anhöriga lämnar inte dödsriket. Det är demoner som härmar dem.

Du låter förvirrad. Först är bibeln den ”veliga” skriften och efteråt den ”heliga” skriften. Du skrev - ”Gud och Jesus vänder jag aldrig min rygg..” Vad skall du med Gud och Jesus till?

Du angriper den katolska kyrkan men var det inte en frikyrka som stötte bort dig? Ännu ett bevis på denna förvirrade bild. Du kanske är en stolt hedning men det syns att du egentligen inte förstår vad du kritiserar. Jag trodde att du var mer insatt men jag ser nu att så inte är fallet. Du förstår inte evangeliet. Har du aldrig hört det?

Du skrev - ”Man önskar så innerligt att detta fördömande av andras tro nån gång kunde få ett slut” Är inte din artikel fördömande? 

Vi går mot ett gemensamt mål - döden - men det finns ingenting i nyandlighet i någon av dessa former och yttringar som leder till frälsning och salighet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.