2019-09-30 09:00 #0 av: Woodland

Liknelsen #6 - Fåren och getterna 

fortsättningen från förra inläget

Herren sätter scenen: han sitter på sin härlighets tron och skall döma alla folk. Läs gärna Matteusevangeliet 25:31-46 för hela sammanhanget.

Det (Vad) liknelsen inte betyder.

Det finns en missuppfattning eller feltolkning av denna liknelse. Den tolkas som om att folk på den sista dagen kommer bli dömda på kriterierna om hur snälla de har varit mot fattiga människor. Att påstå detta är en missuppfattning. Denna slutsats kan man inte dra baserat på textens sammanhang.  Det finns en bild av givmildhet i denna liknelse. Naturligtvis finns det mängder av bibelverser som instruerar till goda gärningar men poängen med denna liknelsen är inte detta.

Det har tolkats som att det inte spelar någon roll vad man tror eller bekänner; så länge man är tillräckligt snäll, generös, självförnekande mot de fattiga kommer man “klara sig” på domens dag. Likväl om man är hårdhjärtad, självupptagen, självisk så ligger man illa till. Sista versen lyder “Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.”1 Slutsatsen blir att - får eller getter - bygger resultatet i domen helt på det man gör. Det finns ställen i bibeln som har en viss spänning men att tolka denna liknelse på detta viset är inte tillfredsställande. Faktum är att om man gör denna tolkning till grunden för det som kommer hända på domens dag görs resten av Nya testamentet obegripligt. 

Vägen till korset är fokuset i Matteusevangeliet precis som i de andra tre evangelium. Varför behövde Jesus dö? Varför instiftade han det nya förbundet för syndarnas förlåtelse?2 Varför sade han att Människosonen inte hade kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många?3 Varför är Nya testamentet genomsyrat av läran om Kristi försoningsverk för våra synder och att han köpte sitt folk fri?  Varför finns så många texter som uppmanar till tro på Herren Jesus för att bli frälst om allt man behöver göra är att var snälla mot det fattiga? 

D. A. Carson anser att poängen är: Vänta på Herren Jesus som ett folk vars liv är så förvandlade av evangelium att de omedvetet tjänar bröder och systrar i Kristus

Det finns två saker som bör benas ut i denna liknelse. I vers 40 och vers 45 använde Jesus uttrycket “dessa mina minsta bröder” (och systrar införstådda).  Så vilka är Jesu bröder (systrar)? Om man antar att Jesus menar att alla människor i hela världen är hans syskon kan man komma fram till den ovanstående tolkningen. Men om man tror att dessa syskon kan tillhöra en annan grupp måste man titta i bibeln för att få reda på det Jesus i Matteusevangeliet menar med ordet “syskon”. 

Orden “bröder eller systrar” har använts för Jesu halv-syskon; det vill säga, Maria och Josefs söner och döttrar.  Men när Jesus inte talar om dessa faktiska förhållanden kallar han sina lärjungar för bröder.  Jesus förnekar inte i detta stycke sina half syskon eller sin mor men han poängterar att hans närmaste familj är hans lärjungar. Det är i slutänden de som är Guds söner och medarvingar med honom. 

Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom.  Någon sade då till honom: "Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig."  Han svarade: "Vem är min mor och vilka är mina bröder?"  Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: "Här är min mor och mina bröder.  Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor." 4 Några fler verser:  "Men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er Mästare, och ni är alla bröder."5 Efter sin uppståndelse sade Jesus:  "Var inte förskräckta! Gå och säg till mina bröder att de skall gå till Galileen. Där kommer de att få se mig.”6

Jesus talar om de kristnas attityd gentemot sina trossyskon. Man kan lätt se detta i liknelsen: "Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig." Han varnade att hans efterföljare skulle förföljas, fängslas och lida martyrdöden.7 Det är mycket aktuellt idag. Fler har omvänds till Kristus under de sista 150 åren än i de 1800 åren innan! Och fler har lidit martyrdöden i de sista 150 åren än i alla de 1800 åren innan! Många människor i världen känner väl till att det kostar att följa Jesus.8 Vad är attityden av en sann kristen när den vet att andra lider på det viset. De bistår dem på varje vis de kan. Och Jesus säger, “Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.” 

Jesus identifierar sig med sitt folk, sin kyrka. Det fick Saul erfara på vägen till Damaskus. "Saul, Saul, varför förföljer du mig?".  Han frågade: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, den som du förföljer.” 9 Kyrkan är Kristi kropp på jorden. Denna liknelse fokuserar på Jesu lärjungar och efterföljare - de kristna. Läs mer om detta här

Den andra detaljen i liknelsen som är väldigt upplysande är reaktionen från både fåren och getterna till kungens dom. Både grupperna ställde en motfråga: “Herre, när såg vi dig..?”. De reagerar inte över vilka sida de har blivit dömda till, utan orsaken till Herrens dom. De sanna lärjungarna ser inte sina trossyskons hjälpbehov som ett sätt att ställa in sig hos Herren. De gör det de gör utan betänklighet på belöning. De agerar utav kärlek. Detta visar att man tillhör Herren.

Likväl är getterna i liknelsen inte anklagade för att vara hämndlystna mot de minsta. De bryr sig bara inte om deras lidande. Det  finns inte i getternas tankevärld och därför blir de överraskade och frågar “Herre, när såg vi dig..?” 

Denna liknelse visar att Herren identifierar sig med sitt folk. Det vi gör mot andra kristna gör vi mot honom. I den lokala gemenskapen innebär detta att de sanna lärjungarna inte söker sitt. De eftersöker inte att dominera i en gemenskap eller få en fördel på andras bekostnad. De använder inte församlingen eller dess resurser till att gagna sig själva eller sina intressen.

Vänta på Herren Jesus som ett folk vars liv är så förvandlade av evangelium att de omedvetet tjänar bröder och systrar i Kristus. Låt oss vänta på Herrens återkomst genom att tjäna varandra så vi får höra: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse…Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.”

1 Matteusevangeliet 25:46

2  Matteusevangeliet 26:28

3  Matteusevangeliet 20:28

4  Matteusevangeliet 12:46-50

5  Matteusevangeliet 23:8

Matteusevangeliet 28:10

7  Matteusevangeliet 10:10-42

8  Till exempel: Torah HaydarovAsia BibiIbrahim FirouziMohammed Hegazy (Bishoy Armeya Boulos) med flera.

Apostlagärningar 9:4-6