2016-12-11 18:06 #0 av: Woodland

Namn har betydelse i Bibeln. Gud Faders namn och titlar är många och avslöjar hans karaktär. Jesus är den mest benämnda av alla i människans historia. Det finns över 200 benämningar i Bibeln som avslöjar hans karaktär eller den gärning som han ägnade sig  åt.   

Jesus riktiga namn var/är "Jesus bar Joseph" eller "Jesus från Nasaret". 

En av hans titlar är i Nya testamentet angivet med det grekiska ordet Kurios. Översättningen är "Herre". 

I Gamla testamentet står det "HERREN" i översättningar. Det skrevs med stora bokstäver och ofta i ett annat typsnitt. Det är bibelöversättarnas sätt att ange att det är tetragrammet, det heliga namnet YWHW. Det står till exempel i Psaltaren 8:2 och 10  "HERRE, vår Herre,"   Psalm 110 : 1,2,4 - "HERREN sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida." 

Namnet YWHW ansågs för heligt för att uttala så judarna tillbad Gud med namnet Adonai. I Gamla testamentet översätts ordet Adonay/Adonai som "Herre".  I Nya testamentet är Adonai titeln som åsyftar på Guds absoluta suveränitet . 

Filipperbrevet 2:6-11  "Därför har också Gud upphöjt honom över allting  och gett honom namnet över alla namn." Vilket namn över alla namn? Han ger honom ett namn på namnet. Det är Jesus som Gud ger ett namn som är över alla namn och det är Herren - Adonai. Man ser att det är detta som menas när man läser Jesaja 6:1 "I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren (Adonay) sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet." 

Aposteln Johannes skrev sedan "Detta sade Jesaja, därför att han såg hans härlighet och talade om honom."

Herre  i alla sammanhang som till exempel: 1 Korinthierbrevet 12:3b " ingen kan säga 'Jesus är Herren' annat än i kraft av den helige Ande." Det åsyftar en bekännelse. Herren visste att människor kunde säga Herre till honom men att det inte var utifrån en trosbekännelse.  

"Herre" används också i Bibeln som en artighetsfras utan betydelsen av en bekännelse som "Min herre". Jesus tilltalades ibland som "Herre" som en artighetsfras av de som han möt (ibland har detta översatts till ordet "Mästare" som i Markusevangeliet 9:17)  När Jesus talar med den blinde mannen kan man iaktta en ändring från artighetsfrasen till det gudomliga tilltalet där den helade mannen tillbad honom (verserna 36-38). 

"Herre" används också som namnet på en slavägare. Apostlen Paulus använde gärna detta uttryck, att han var en doulos (slav) till Herren. Romarbrevet 1:1, Galaterbrevet 1:1, Titus 1:1 med flera.