2016-10-19 12:32 #0 av: Woodland

Nedan är ett tillägg till artikeln BIBELN/GNOSTICISM, stycke #2. För den som har läst artikeln lägger jag upp texten här och öppnar för eventuell diskussion.

Det var länge oklart om gnosticismen var en irrlära med källa i kristendomen eller om den var en självständig rörelse. Det fanns de som ansåg att källan var judisk och att läran startades som en motvikt till kristendomen. Idag vet vi mycket mer om saken i och med upptäckten av Nag Hamadi-skrifterna i Egypten och de förut nämnda synsätten har tillbakavisats. 

Gnosticismen kom efter kristendomen.  Den var väldigt mångfaldig och en blandning av olika idéer och var en mångfacetterad trend i antiken. Den fanns inte som en separat religion. Gnosticismen hade vissa element av kristendomen men den tog från olika filosofiska idéer och blandade ihop dem och var i sin grund anti-kristen. 

Dess kärnidé var att den ville undvika den materiella världen. Det de olika idéerna hade gemensamt var att de var dualistiska: det finns en andlig och en materiell värld. De olika myter som uppstod bland dem var i motsatts till den judeo/kristna skapelseberättelsen. Den materiella världen i Gnosticismens olika myter skapades av en ond eller mindre kraftfull gud. De hade oftast en estetisk livssyn och ansåg att kroppen och dess önskningar var onda och att förnekelsen av dem skulle leda till en djupare upplysning. De undvik det sexuella livet och fastade ofta. 

Bland de olika trenderna fanns det tre fundamentala läror: 

1. den materiella världen är inte verklig och det finns ingen sanning att upptäcka i den (tänk på filmen The Matrix). 

2. den materiella världen är i dess kärna ond och har ingenting att visa människan om sanning (synd är inte fysiskt). 

3. det fanns hemlig kunskap som endast tillhörde dem. De ville vara för sig själva. Nutida rörelser som Scientologi och Kabbala har samma tendenser och anser sig vara elit. 

Det finns ett ofta använt citat: Du har inte en själ. Du är en själ. Du har en kropp. 

Detta är gnostiskt tänkande. Gud har skapat allting gott. Och hans härlighet avspeglas i  skapelsen. Det som förstör är inte skapelsen utan synden i sig själv. En gnostiker hade gillat Johannes när han skrev: I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Men de hade inte gillat versen: Och Ordet blev kött och bodde bland oss.