Bibeln

50 saker den Helige Ande gör

2015-04-23 20:27 #0 av: OlgaMaria

1.      The Spirit convicts the world of sin, righteousness, and judgment (John 16:8).

2.      The Spirit guides us into all truth (John 16:13).

3.      The Spirit regenerates us (John 3:5-8; Titus 3:5).

4.      The Spirit glorifies and testifies of Christ (John 15:26; 16:14).

5.      The Spirit reveals Christ to us and in us (John 16:14-15).

6.      The Spirit leads us (Rom. 8:14; Gal. 5:18; Matt. 4:1; Luke 4:1).

7.      The Spirit sanctifies us (2 Thess. 2:13; 1 Pet. 1:2; Rom. 5:16).

8.      The Spirit empowers us (Luke 4:14; 24:49; Rom. 15:19; Acts 1:8).

9.      The Spirit fills us (Eph. 5:18; Acts 2:4; 4:8, 31; 9:17).

10.    The Spirit teaches us to pray (Rom. 8:26-27; Jude 1:20).

11.    The Spirit bears witness in us that we are children of God (Rom. 8:16).

12.    The Spirit produces in us the fruit or evidence of His work and presence (Gal. 5:22-23).

13.    The Spirit distributes spiritual gifts and manifestations (the outshining) of His presence to and through the body (1 Cor.     12:4, 8-10; Heb. 2:4).

14.    The Spirit anoints us for ministry (Luke 4:18; Acts 10:38).

15.    The Spirit  washes and renews us (Titus 3:5).

16.    The Spirit brings unity and oneness to the body (Eph. 4:3; 2:14-18). Here the Holy Spirit plays the same role that He plays in the Godhead. The Spirit is the life that unites Father and Son. The Spirit plays the same role in the church. When the Holy Spirit is operating in a group of people, He unites them in love. Therefore, a sure evidence of the Holy Spirit working in a group is Love and Unity. Not signs and wonders (those are seasonal and can be counterfeited).

17.    The Spirit is our guarantee and deposit of the future resurrection (2 Cor. 1:22; 2 Cor. 5:5).

18.    The Spirit seals us unto the day of redemption (Eph. 1:13; 4:30).

19.    The Spirit sets us free from the law of sin and death (Rom. 8:2).

20.    The Spirit quickens our mortal bodies (Rom. 8:11).

21.    The Spirit reveals the deep things of God to us (1 Cor. 2:10).

22.    The Spirit reveals what has been given to us from God (1 Cor. 2:12).

23.    The Spirit dwells in us (Rom. 8:9; 1 Cor. 3:16; 2 Tim. 1:14; John 14:17).

24.    The Spirit speaks to, in, and through us (1 Cor. 12:3; 1 Tim. 4:1; Rev. 2:11; Heb 3:7; Matt. 10:20; Acts 2:4; 8:29; 10:19; 11:12, 28; 13:2; 16:6,7; 21:4,11).

25.    The Spirit is the agent by which we are baptized into the body of Christ (1 Cor. 12:13).

26.    The Spirit brings liberty (2 Cor. 3:17).

27.    The Spirit transforms us into the image of Christ (2 Cor. 3:18).

28.    The Spirit cries in our hearts, “Abba, Father” (Gal. 4:6).

29.    The Spirit enables us to wait (Gal. 5:5).

30.    The Spirit supplies us with Christ (Phil. 1:19, KJV).

31.    The Spirit grants everlasting life (Gal. 6:8).

32.    The Spirit gives us access to God the Father (Eph. 2:18).

33.    The Spirit makes us (corporately) God’s habitation (Eph. 2:22).

34.    The Spirit reveals the mystery of God to us (Eph. 3:5).

35.    The Spirit strengthens our spirits (Eph. 3:16).

36.    The Spirit enables us to obey the truth (1 Pet. 1:22).

37.    The Spirit enables us to know that Jesus abides in us (1 John 3:24; 4:13).

38.    The Spirit confesses that Jesus came in the flesh (1 John 4:2).

39.    The Spirit says “Come, Lord Jesus” along with the bride (Rev. 22:17).

40.    The Spirit dispenses God’s love into our hearts (Rom. 5:5).

41.    The Spirit bears witness to the truth in our conscience (Rom. 9:1).

42.    The Spirit teaches us (1 Cor. 2:13; John 14:26).

43.    The Spirit gives us joy (1 Thess. 1:6).

44.    The Spirit enables some to preach the gospel (1 Pet. 1:12).

45.    The Spirit moves us (2 Pet. 1:21).

46.    The Spirit knows the things of God (1 Cor. 2:11).

47.    The Spirit casts out demons (Matt. 12:28).

48.    The Spirit brings things to our remembrance (John 14:26).

49.    The Spirit comforts us (Acts 9:31).

50.    The Spirit makes some overseers in the church and sends some out to the work of church planting [through the body] (Acts 20:28; 13:2).

Hämtade listan här.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-04-23 21:10 #1 av: Woodland

Här är # 0 översatt till svenska. Jag tog friheten att ändra några få  bibelställen eftersom de inte riktigt stämde överens med den svenska översättningen.  Det finns också vidare förklaringar på vissa punkter där jag anser att författaren är inte är helt korrekt enligt klassisk kristen tro.

  1. Anden överbevisar världen om synd, rättfärdighet och dom.  (Johannesevangeliet 16:13)

  2. Anden för oss in i hela sanningen. (Johannesevangeliet 16:13)

  3. Anden föder oss på nytt (Johannesevangeliet 3:5-8)

  4. Anden förhärligar och vittnar om Kristus. (Johannesevangeliet 16:14,  15:26)

  5. Anden uppenbarar Kristus för oss och i oss. (Johannesevangeliet 16:14-15)

  6. Anden leder oss (Romarbrevet 8:14; Galaterbrevet 5:18;  ledde Jesus i Matteusevangeliet 4:1  och Lukasevangeliet 4:1)

 7. Anden helgar oss (Thessalonikerbrevet 2:13; 1 Petrusbrevet 1:2; )

  8. Anden ger oss kraft (Apostlagärningar 1:8; Filipperbrevet 2:13)

  9. Anden fyller oss (Efesierbrevet :18-19)

10. Anden lär oss att be (Romarbrevet 8:26-27 I dessa verser stor det att Anden själv ber för oss; Judasbrevet 1:20)

11. Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn (Romarbrevet 8:14-16)

12. Anden producerar i oss frukten och sitt verks bevis och närvaro (Galaterbrevet 5:22-23)

13. Anden fördelar andliga gåvor i kroppen (1 Korinthierbrevet 12:4-11)

14. Anden smörjer Guds barn (1 Johannesbrevet 2:10, 27)

15. Anden tvätta oss rena och förnyar oss (Titusbrevet 3:5)

16. Anden hjälper oss att bevara enheten genom fridens band (Efesierbrevet 4:3)

17. Anden är vår garanti (sigill) och handpenning på den kommande uppståndelsen (2 Korinthierbrevet 1:22; 2 Korinthierbrevet 5:5)

18. Anden är vårt sigill till uppståndelsens dag (Efesierbrevet 1:13, 4:30)

19.Anden har gjort oss fria från synden och dödens lag (Romarbrevet 8:2)

20. Anden skall göra våra kroppar levande (Romarbrevet8:11, 23)

21. Anden uppenbarar Guds djupa saker (1 Korinthierbrevet 2:9-10)

22. Anden uppenbarar vad vi har fått av Gud (1 Korinthierbrevet 2:12)

23. Anden bor i oss (Romarbrevet 8:9; 1 Korinthierbrevet 3:16; 2 Timotheosbrevet 1:14; Johannesevangeliet 14:17)

24. Anden talar till, i och genom oss (1 Korinthierbrevet 12:3; 1 Timotheosbrevet; Uppenbarelseboken 2:11; Hebreerbrevet 3:7; Matteusevangeliet 10:20; Apostlagärningarna 2:4, 8:29; 10:19; 11:12, 28; 13:2; 16:6,7; 21:4, 11)

25. Anden är den som döper oss in i Kristi kropp (1 Korinthierbrevet 12:13)

26. Anden har friheten (2 Korinthierbrevet 3:17)

27. Anden förvandlar oss till Herrens bild (2 Korinthierbrevet 3:18)

28. Anden ropar i våra hjärtan  "Abba Fader" [Kära Pappa] (Galaterbrevet 4:6)

29. Anden förmår oss att vänta (Galaterbrevet5:5)

30. Anden hjälper oss att uthärda lidande (Filipperbrevet 1:19)

31. Anden ger skörden av evigt liv  (Galaterbrevet6:8)

32. Anden ger oss tillträde till Fadern (Efesierbrevet 2:18)

33. Anden förenar jude och icke-jude till ett Guds tempel (Efesierbrevet 2:18)

34. Anden uppenbarade att judar och icke-judar blir en kropp i Kristus (Efesierbrevet 3:5)

35. Anden styrker vår inre människa (Efesierbrevet 3:16)

36. Anden ger oss styrka att lyda Gud (Hesekiel 36:27)

37. Anden ger oss visshet om att vi tillhör Herren (1 Johannesbrevet 3:24; 4:13)

38. Anden bekänner att Jesus blev riktig människa (1 Johannesbrevet 4:2)

39. Anden ropar tillsammans med Bruden "Kom!" till Jesus (Uppenbarelseboken 22:17)

40. Anden utgjuter Guds kärlek i våra hjärtan (Romarbrevet 5:5)

41. Anden betygar om  vi har sanningen i vår samvete (Romarbrevet 9:1)

42. Anden undervisar oss  (1 Korinthierbrevet 2:13; Johannesevangeliet 14:26)

43. Anden ger oss glädje mitt i lidande (1 Thessalonikerbrevet 1:6)

44. Anden bemyndigar människor att predika om Jesus (1 Petrusbrevet 1:12; Apostlagärningarna 13:2)

45. Anden har givit skriftens uppenbarelser och profetior  (2 Petrusbrevet 1:18-21)

46. Anden förmedlar kunskapen som finns i Gud (1 Korinthierbrevet 2:11)

47. Anden driver ut demoner (Matteusevangeliet 12:28)

48. Anden hjälper oss komma ihåg  Guds ord ( Johannesevangeliet 14:26)

49. Anden tröstar och förmanar oss (Apostlagärningarna 9:31)

50. Anden delar ut uppgifter i församlingen.  (Efesierbrevet 4:11)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-04-24 14:10 #2 av: Woodland

Författarens slutsatser i #16 är inte klassisk kristen treenighetslära. Listan är bra förutom # 16. Viola är känd för att inte ha ett helt rätt synsätt på Fadern, Sonen och Anden inom Treenigheten och är influerad av en bibellärare som heter K. Giles.

16. The Spirit brings unity and oneness to the body (Eph. 4:3; 2:14-18).  Here the Holy Spirit plays the same role that He plays in the Godhead. - Frank Viola

Översättning - Anden kommer med endräkt och enhet till kroppen.  Här agerar den heliga Anden i samma roll han agerar med i Gudomen.

Verserna han angivit stöder det första påståendet men inte den andra meningen. Anden som en person av den treeniga Gud agerar inte i samma roll i kyrkan som i Treenigheten! Den heliga Anden är Gud och Gud är inte detsamma som kyrkan. Den förhärligade skaran i himlen tillber Gud. Kyrkan och Gud är två helt ontologiskt skilda saker. 

The Spirit is the life that unites Father and Son. - Frank Viola

Översättning - Anden är livet som förenar Fadern och Sonen.

Jag har inte läst någonstans att det fattas något mellan Fadern eller Sonen i sitt umgänge, precis såsom Anden är fullt tillräcklig i sig själv för allt umgänge personerna emellan sig. Enligt läran: "Hela det odelbara väsen av Gud tillhör vartenda av det tre personerna." 

The Spirit plays the same role in the church. - Frank Viola

Översättning - Anden spelar samma roll i kyrkan

Nej, det gör han inte. Det är viktigt att man håller isär Guds väsen från den med blod köpta skaran - hans kyrka. Andens gemenskap med Fadern och Sonen är en sak för sig och hans roll i kyrkan är en annan.

When the Holy Spirit is operating in a group of people, He unites them in love. Therefore, a sure evidence of the Holy Spirit working in a group is Love and Unity. Not signs and wonders (those are seasonal and can be counterfeited). - Frank Viola

Mycket bra att lägga vikt med kärlek och enhet men ett tillägg av "sann lära" hade gjort det till en utomordentlig slutmening.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-04-24 17:51 #4 av: Lilla Stjärna

Wow! Helt fantastiskt!

Tusen tack OlgaMaria och Woodland Blomma Blomma

Anmäl
2015-04-25 20:09 #5 av: GiraffTunga

Det är mirakel och heligt, Därför längtar jag sååå mycket tills efter sommar. Kommer få lära mig så mycket mer och känna Gud mer än vad jag gör nu

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.