Jesus

Kristus är Gud!

2011-11-07 03:16 #0 av: Highness82

I den här tråden så tänkte jag skriva lite på Kristologin.  Och varför Kristus är Gud.  Många av er som läser detta kommer säkerligen hålla med mig, andra inte!:)

 

När det kommer till den här världen som vi lever i, ja faktiskt när det kommer till exakt allt som existerar så säger Bibeln att allt skapades genom Kristus och till Kristus.  Kristus är hela Skapelsens orsak - i den bemärkelsen att exakt allt skapades genom honom och till honom.  Detta är anledningen till att Kristus kallas för det "förstödde." i Kolosserbrevet 1:15-17  Med andra ord så skulle man kunna säga att hela skapelsen är en gåva från Fadern till Sonen.

 

När det sedan kommer till Bibeln, så är Bibeln Guds ord av två anledningar: 1. Människor hade Den helige Ande i sin kropp och Den helige Ande skrev Bibeln genom de här människorna som vi kallar för Profeter och Apostlar.  2. Bibeln vittnar om Guds Ord som är Jesus Kristus.  När det kommer till Kristus så vittnar exakt hela Bibeln om Kristus. Han sade såhär:

 

Ni fors­kar i skrif­ter­na därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just des­sa vitt­nar om mig, 40men ni vill in­te kom­ma till mig för att få liv. 41Människors ära vill jag in­te ha, 42men jag har förstått att ni in­te har någon kärlek till Gud. 43Jag har kom­mit i min fa­ders namn, och ni tar in­te emot mig. Men kom­mer någon i sitt eget namn, så tar ni emot ho­nom. 44Hur skall ni kun­na tro, ni som vill bli ära­de av varand­ra och in­te söker äran hos den en­de Gu­den? 45Tro in­te att jag skall an­kla­ga er hos Fa­dern; den som an­kla­gar er är Mo­se, han som ni har satt ert hopp till. 46Om ni trod­de på Mo­se skul­le ni tro på mig, ty det var om mig han skrev. 47Men om ni in­te tror på vad han har skri­vit, hur skall ni då kun­na tro på vad jag har sagt?” Joh 5:39-47

 

I Det gamla testamentet så talas det om Kristus som skall komma. I Det nya testamentet så talas det om Kristus som har kommit.  Allt det som skedde i GT hade sin orsak i Kristus Jesus. Detta var Guds plan - att frälsningen som kommer från Abraham skulle bli till välsignelse och frälsning för hela världen.

 

Johannes inleder sitt evangelium med orden: "1I be­gyn­nel­sen fanns Or­det, och Or­det fanns hos Gud, och Or­det var Gud. 2Det fanns i be­gyn­nel­sen hos Gud. 3Allt blev till ge­nom det, och ut­an det blev ingen­ting till av allt som finns till"

 

Paulus sade att allt skapades genom honom och till honom. Johannes förklarar att detta Ordet fanns i begynnelsen, och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud och att allt blev till genom det och att ingenting - utav allt det som finns till - blev till utan Ordet.  Med andra ord så är Jesus Guds Ord.

 

Nu kommer vi att komma till en väldigt intressant debatt mellan Jesus och judarna.  Det hela börjar med att Jesus säger: "Fadern och jag är ett."

 

31Då tog ju­dar­na på nytt upp ste­nar för att ste­na ho­nom. 32Je­sus sa­de till dem: ”Jag har låtit er se så många go­da gärning­ar som kom­mer från Fa­dern. För vil­ken av dem ste­nar ni mig?” 33Ju­dar­na sva­ra­de: ”Det är in­te för någon god gärning vi ste­nar dig, ut­an för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa.” 34Je­sus sa­de: ”Står det in­te i er lag: Jag har sagt att ni är gu­dar? 35La­gen kal­lar alltså dem som fick Guds ord för gu­dar, och skrif­ten kan in­te upphävas. 36Hur kan ni då säga till mig, som Fa­dern har hel­gat och sänt till värl­den, att jag hädar när jag säger: Jag är Guds son. 37Om jag in­te gör min fa­ders gärning­ar skall ni in­te tro på mig. 38Men om jag gör de gärning­ar­na, så tro åtminsto­ne på dem, om ni nu in­te kan tro på mig. Då skall ni fat­ta och förstå att Fa­dern är i mig och jag i Fa­dern.” 39De försökte åte­ri­gen gri­pa ho­nom, men han kom un­dan.

 

Något som vissa säkerligen inte har tänkt på är vad Jesus här faktiskt säger.  Han säger såhär: "”Står det in­te i er lag: Jag har sagt att ni är gu­dar? 35La­gen kal­lar alltså dem som fick Guds ord för gu­dar, och skrif­ten kan in­te upphävas."

 

Om Judarna blir "gudar" därför att de fick Guds ord, vad blir inte då Jesus Kristus som är Guds Ord?  Han måste ju då vara Gud! Och det som han menade sedan i den här diskussionen var att judarna kunde se på hans gärningar och tro på hans gärningar - om de inte kunde tro på honom.   Därför att Jesus talade med kraft - det han sade - det skedde.

 

Jesus är hela Skapelsens mittpunkt.  I Honom sammanfattas historia och framtid, Andevarelser och Människor, Himmel och Jord, I honom kan vi alla nalkas Fadern i en enda Ande.  Han är hela Skapelsens mittpunkt.

Anmäl
2011-11-07 20:42 #1 av: suddis

Min fråga som novis är när man talar om kristus jesus konta jesus kristus som nämns i både GT och NT.

Vad är skillnaden igentligen kristus som betyder"den smorde" citerar i ovanstående text som den "förstfödde".varför läggs jesus efter kristus eller före kristus.

Blir lite virrigt för mig så ni kan förklara för mig betydelsen.

Om min fråga inte passar in här så får ni flytta det.

Anmäl
2011-11-07 21:31 #2 av: Highness82

#1 Det har i grunden samma betydelse - som jag har förstått det. För mig är det så iaf.  Har läst i Bibeln mycket och där står det både: "Kristus Jesus" Och "Jesus Kristus."   Så jag skriver det lite hur som haver eftersom det ändå betyder samma sak! :)

 

 

Anmäl
2011-11-07 22:55 #3 av: Highness82

Jo jag skulle vilja rekommendera den här videon med James White där han förklarar Jesu Gudomlighet på ett mycket bra sätt. De han talar emot är bland annat Jehovas vittnens tro att Jesus inte är Gud, så det handlar lite om dem i början.    Videon är ungefär 1 timme lång, men värt varje sekund - enligt mig!:)  Se den när ni kan!:)

Anmäl
2011-11-08 00:41 #4 av: Woodland

High i tredje stycket skrev du -

Människor hade Den helige Ande i sin kropp och Den helige Ande skrev Bibeln genom de här människorna som vi kallar för Profeter och Apostlar.

 

2 Pet 1:21

Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud.

Människor inspirerades av den helige Ande, och deras individuella personligheter eller literära egenskaper suddades inte ut.  De var inte som robotar.

Jag är säker på att du inte menade automatiskt skrift som inom det okulta, men ville förtydliga för de som läser.

 

1 Kol. 1: 15

i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.

Ordet förstfödd har att göra med position, inte med ursprung.  Han har alltid varit den evige unika Sonen.

 

GT var skriven på Hebreeiska och sedan översatt till grekiska och kallades Septuagint.  Kristus är ett Grekisk ord för smorde.

Bra High - fortsätt.

James White är alltid värd att lyssna på!  Cool

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-11-08 00:56 #5 av: Highness82

Hej woodland och tack för att du markerade detta lite bättre - det var inte så att jag menade att Den helige Ande besatte de här apostlarna - men att han var i deras kropp och skrev genom dem samtidigt som dem var sig själva.

 

Jesus säger att han är början till Guds skapelse.  Med andra ord säger jag inte nu att Jesus själv är skapad utan jag säger att anledningen till varför Jesus kallas för det förstfödde - har att göra med att Fadern ville skapa allting till sin Son. (tror jag)  Allting som existerar är skapat genom Kristus och till Kristus.  Och därför säger Kristus att han är början till Guds skapelse.   Förstår du hur jag menar? :)

Anmäl
2011-11-08 16:55 #6 av: Highness82

Jag tänkte ta upp några andra väldigt intressanta bibelverser som talar om Jesu Gudomlighet.

 

I Matteusevangeliet 11:11 säger Jesus detta:

 

Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han.

 

Här finns det en väldigt intressant notis: Johannes döparen är den störste människan som har blivit född av en kvinna. Men den minste i himmelriket är större än Johannes.  Johannes sade i sin tur om Jesus:

 

"11Jag döper er med vat­ten för omvändel­sens skull. Men han som kom­mer ef­ter mig är star­ka­re än jag, och jag är in­te värdig att ta av ho­nom hans san­da­ler. Han skall döpa er med he­lig an­de och eld.

 

Vad säger detta om Jesus?  Om vi är de minste i himmelriket så är vi ändå större än Johannes döparen.  Varför? Därför att vi blir ett med Kristus när han döper oss med Helig Ande.  Detta kan endast tala för en sak - att Jesus är Gud.    Jesus menade även på att hans framträdande var ett "Guds besök." Lukas 19:44

 

De skall slå dig och ditt folk till mar­ken, och de skall in­te lämna sten på sten, ef­tersom du in­te förstod att ti­den var in­ne för Guds besök.”

 

En annan sak som jag skulle vilja ta upp här är namnet Immanuel.  Enligt Matteus så gick en profetia i uppfyllelse i och genom Jesus födelse.  I matteus kapitel 1 står detta:

 

19Hen­nes man Jo­sef, som var rättfärdig och in­te vil­le dra vanära över hen­ne, tänk­te då skil­ja sig från hen­ne i tyst­het. 20Men när han ha­de be­slu­tat sig för det up­pen­ba­ra­de sig Her­rens äng­el för ho­nom i en dröm och sa­de: ”Jo­sef, Da­vids son, var in­te rädd för att föra hem Ma­ria som hust­ru, ty bar­net i hen­ne har bli­vit till ge­nom he­lig an­de. 21Hon skall föda en son, och du skall ge ho­nom nam­net Je­sus, ty han skall frälsa sitt folk från de­ras syn­der.” 22Allt det­ta sked­de för att det som Her­ren ha­de sagt ge­nom pro­fe­ten skul­le upp­fyl­las: 23Jung­frun skall bli ha­van­de och föda en son, och man skall ge ho­nom nam­net Im­ma­nu­el (det be­ty­der: Gud med oss).

 

Men det här barnet kallades inte för Immanuel, utan för Jesus.  Och enligt Matteus här - så gick detta skriftställe i uppfyllelse trots att barnet skulle kallas för Jesus.  Här kommer en förklaring på det:

 

När det kommer till Gamla testamentet så uppenbarar sig Gud i de namnen som han är.  Hans namn är JHWH vilket betyder: "Jag Är" (Även detta namn använder sig Jesus av på några ställen i Evangelierna)  Gud är till sin varelse El Shaddai som betyder "Gud den allsmäktige" och El Elyon "Gud den högste" På liknande sätt har vi ett namn som vi är: Människa, osv.

 

Gud kunde även ge människor andra namn, som tex. Jakob som sedan fick namnet: "Israel," Abram, som sedan fick namnet Abraham - vilket betyder ungefär: "fader till många."  På liknande sätt som Gud i GT gav vissa ett nytt namn - gav Jesus Simon ett nytt namn: Petrus som betyder klippa.   Men iaf. Jesus namn kunde även vara Immanuel (Gud med oss) eftersom han var Sann Gud och Sann Människa.  Och jag tror att det är utifrån detta som Matteus ansåg att Jesus namn var Immanuel - Gud med oss.  Och att skriften gick i uppfyllelse genom att Gud föddes som ett barn och levde här ibland oss.    Som Jesaja skrev på ett annat ställe, 9:6

 

Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

 

Så här kommer det ännu fler namn som detta barn skall ha! "Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste." Med andra ord: Immanuel: Gud med oss!

Anmäl
2011-11-30 23:53 #7 av: [Kathja]1

Tackar ödmjukast för all denna infon! Letade just efter bibelstöd för att Jesus ÄR Gud. Nu fick jag lite att läsa... Tungan ute

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2011-12-01 00:23 #8 av: Camillhe

#7 Du har bibelstudier med Jehovas vittnen? De kan alla bibelställena som Highness tar upp och har inlärda svar som du kommer att få.

Anmäl
2011-12-01 07:41 #9 av: [Kathja]1

#8 Hur visste du det?! Visst studerar vi med J.V. Är inte på deras bana om man säger men det är väldigt givande att prova sin egen tro och titta på bibeln med andra ögon (är väl lite universitets-skadad, hi hi).

Nu har vi hållit på med döden och livet efter döden, samt Jesu lösen fram och åter och känner för egen del att vi får hitta vårt svar på dels -Vem var Jesus? och dels - Visste Gud att Adam o Eva skulle äta avden förbjudnafrukten? för det är där någonstans allt börjar. Och beroende på vart det börjar blir vägen olika.

Men HU ni är duktiga några av er här inne! Vill bli som er när jag blir stor Flört

Jag har varit troende i ganska många år men har inte studerat bibeln så ingående, så där ligger jag efter. Men det är ju så intressant och lärorikt! Är djupt tacksam över att ha fått komma till er.

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2011-12-01 09:00 #10 av: OlgaMaria

Det bästa och mest vattentäta argumentet (ur JV-synpunkt) för Jesu gudomlighet tycker jag är detta:

Läs Hebr 1:10-12

Och:
Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund,
och himlarna är dina händers verk.
De skall gå under, men du förblir.
De skall alla nötas ut som en klädnad.
Som en mantel skall du rulla ihop dem,
och som en klädnad skall de bytas ut.
Men du är densamme,
och dina år har inget slut.

Hebr 1 handlar om Sonen, vem han är och vad GT säger om Sonen. I dessa verser citeras psalm 102, en psalm som i sin helhet är tillägnad Herren (Jehova), Fadern. I Hebr rycks några av verserna (vers 26-28) från den psalmen ut och får nu handla om Sonen. Hebreerbrevets författare visar att de ord som talar om Herren, gäller Sonen. Sonen är Gud.

 

På så många ställen har de trixat med sin översättning så att den överenstämmer med deras syn, men i det här fallet har de inte kunnat påverka det.

 

Sen älskar jag den slående likheten mellan

Dan 10:5 När jag såg upp fick jag se en man stå där, klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas kring sina höfter. 6 Hans kropp tycktes vara av krysolit, hans ansikte var som en blixt, hans ögon som eldsfacklor och hans armar och fötter som glänsande koppar. Ljudet av hans tal var som ett väldigt dån.

och

 

Upp 1:12 Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 13 och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. 14 Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. 15 Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. 16 I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat, skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft.

17 När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste 18 och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet.

 

Läs beskrivningarna av dessa två noggrannt. Det används lite olika ord men man förstår att beskrivningarna är enormt lika.

Fråga JV först vem de tror det handlar om i Upp 1. De kommer svara Jesus.

Gå sen till Daniel och peka ut likheterna. Fråga om de tror det är samma, alltså Jesus. Möjligen kommer de svara ja, eller inte veta vad de ska svara. Tryck hur som helst på att likheten är slående och att det måste vara samma.

Gå sen till

Dan 10:12 Han sade till mig: "Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull. Fursten över Persiens rike stod emot mig under tjugoen dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp, och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som skall hända ditt folk i kommande dagar, för synen syftar på framtiden."

JV tror att Jesus är ärkeängeln Mikael. Men den som liknar en människoson som talas om i Upp 1 och Dan 10 talar OM Mikael. Änglar har som tjänst att tjäna Gud, här tjänar Mikael denna som liknar en människoson. Det står också att Mikael är en av de förnämsta furstarna, alltså borde det kunna finnas fler lika honom, och det finns ingen som står i samma rang som Jesus.

Heb 1 handlar också om Jesu gudomlighet och om att han inte är en ängel.

4 Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. 5 Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt:
Du är min Son, jag har i dag fött dig?
Eller:
Jag skall vara hans Fader,
och han skall vara min Son?

6 Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också:
Alla Guds änglar
skall tillbe honom. (Om han inte är Gud är det avgudadyrkan, änglar skall inte tillbes. Satan blev utslängd ur himlen för att han ville bli tillbedd)

7 Om änglarna säger han:
Han gör sina änglar till vindar
och sina tjänare till eldslågor.
8 Men om Sonen säger han:
Gud, din tron står i evigheters evighet,
och rättens spira är ditt rikes spira.

Allt detta handlar om att det är en stor skillnad mellan Jesus och änglarna. Jesus kan inte vara en ängel. Han kan inte vara ärkeängeln Mikael.

 

 

Är detta viktigt?

Saken med JVs resonemang är att det är ett enormt korthus där den ena tesen bygger på den andra. Om en bit inte stämmer rasar hela huset. Det är därför man uppmuntrar sina medlemmar att inte studera för om de får lära sig kritiskt tänkande kommer de se igenom JVs lögner och se att det inte håller. Det vittne som vill sluta skolan efter högstadiet och ägna sig åt ett enkelt jobb, som städare, och att knacka dörr ses som en riktig hjälte.

Det jag fokuserat på när jag studerat med JV är att hålla mig till få ämnen och verkligen läsa in mig på det. De här två tycker jag är de bästa och lättaste att driva. Jag hade två kvinnor på besök under en tid och en gång när jag lade fram detta med Mikael så såg jag att hon skakade och blev helt ställd. Hon var en logiskt lagd person så hon förstod verkligen vad jag sa och vad det betydde. Hon kom aldrig tillbaka sen. Den andra kvinnan hade nog lite annan typ av personlighet, hon kunde lyssna på så många argument men sen glömma dem. Hon malde på med sitt och tog inte in så mycket. Hoppas att något annat talade till henne, t ex att jag alltid var vänlig. Hon kom i alla fall väldigt många gånger och hade olika personer med sig.

 

Det är viktigt att alltid vara vänlig men samtidigt visa att man studerat. Två saker tror de om "andra" - 1. De saknar kärlek 2. De kan inget om Bibeln

 

 

En avslutning:

Lägg märke till verserna från Rom 11:36 som handlar om Gud:

Av honom, genom honom och till honom är allting.
Honom tillhör äran i evigheter, amen.

 

Jämför 1 Kor 8:6

Så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.

 

Rom 11 handlar om Gud, att vi är genom honom. Men 1 Kor 8:6 säger att vi är genom Jesus. Kan man bli mer likställda?

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-12-01 09:16 #11 av: [Kathja]1

#10 - TheresiaW - Jag tackar för texten men jag har inget behov att att visa för J.V att de skulle vara ute och cykla. Jag läser inte med dem för att omvända dem, utan enbart för att det är så intressant och lärorikt att utmana sig själv och sitt tänk. Vi har dock haft tur, annars hade det inte funkat, att få besök av ett par som är väldigt kunniga och som alltid gör sitt bästa för att möta våra frågor och tankar. Jag har inget emot J.V folk får tro och göra vad de vill, jag formar mitt liv oavsettvad andra gör. Men jag har fattat det som att vissa här inne är lite J.V anti... Men som sagt, är främst ute efter att testa min egen ståndpunkt både emot det j.V säger, det ni säger och det andra säger. Tungan ute

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2011-12-01 10:55 #15 av: Camillhe

Diskussionen om J.V. är flyttad till denna tråden

Anmäl
2012-07-17 13:43 #16 av: Highness82

Här kommer ett citat till som är väldigt intressant och som upphöjer Kristus som Gud.  I första Timotheosbrevet 3:14-16 står följande:

 

14Jag skriver detta i hopp om att snart få komma till dig. 15Men skulle jag dröja så vet du nu hur man bör uppföra sig i Guds hushåll – den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. 16Och erkänt stor är vår religions hemlighet:

Han uppenbarades som jordisk varelse, rättfärdigades som andlig, skådades av änglarna, förkunnades bland hedningarna, vann tro i världen och togs upp i härligheten.

 

I våra översättningar står det: Han uppenbarades som jordisk varelse, Men i den grekiska översättningen står det "theos" som betyder Gud.  Så det - skriften egentligen säger - om man nu vill förlita sig på denna: http://www.intratext.com/IXT/ELL0010/_P5E.HTM

 

Så ska det stå: "Gud uppenbarades som jordisk varelse. "  Läser man dessutom vers 14 så är det just Gud som det handlar om.  Det är Guds hushåll och den levande Gudens församling.

 

St. Ignatius som är en av våra tidigagaste Kyrkofäder och som dessutom enligt den Kyrkliga traditionen var lärjunge både till apostlarna Petrus och Johannes skriver i sitt brev till Efesierna såhär:

 

"Okunskapen försvann, det gamla väldet gick under då Gud uppenbarade sig i mänsklig gestalt så att vi skulle få ett nytt och evigt liv." Ignatius brev till Efesierna 19:3

 

Anmäl
2012-07-18 14:22 #17 av: Victor12345

En mycket interessant dokumentär till er kristna

Anmäl
2012-07-18 19:04 #18 av: Camillhe

#17Nu handlar den här tråden om Kristolologi. Vill du dela med dig av vad Stephen Hawkins säger så är det bra om du gör en ny tråd om det.

Anmäl
2012-07-21 13:05 #19 av: Highness82

Jag fortsätter lite här. =)

 

i Andra Mosebok 13:21 står detta:

 

1Om dagen gick Herren framför dem i en molnpelare för att visa dem vägen, och om natten gick han i en eldpelare för att lysa dem. Så kunde de vandra både dag och natt. 22Molnpelaren gick ständigt framför dem om dagen och eldpelaren om natten.

 

Här är det ganska så uppenbart att det är Herren som gick före dem.

 

Sedan står det i andra mosebok 14:19-20

 

19Guds ängel, som hade gått framför israeliternas här, flyttade sig nu och gick bakom dem. Molnpelaren som gick framför dem flyttade sig och tog plats bakom dem, 20så att den kom mellan egypternas här och israeliternas. Mörkret föll, och hela natten gick utan att härarna fick känning med varandra.

 

Nu kommer vi till en intressant text - i Judasbrevet vers 5 står följande:

 

5Jag vill påminna er, ni vet ju redan allt detta, om hur Herren först räddade sitt folk ur Egypten men sedan dödade dem som inte trodde.

 

Nu råkar det vara såhär att i vissa manuskript står det Jesus istället för Herren.  Och det tycker jag är intressant. =)

Anmäl
2012-07-23 16:05 #20 av: Mona22

Fortfarande är det väldigt intressant att den som bestämde att treenigheten (eller tvåenigheten då det bara var Fader och son som det röstades om ) skulle bli accepterad, var en soldyrkare. Han var inte ens kristen utan velade om hur han ville göra och innan hans död blev han kristen för att kunna bli förlåten.

Men det är ju inte så konstigt. Han slapp ju betala skatt osv till kyrkan. Står massor med intressant om man söker om treenighetens början.

Jag är som ni säkert vet väldigt sceptisk till denna invecklade lära.

Anmäl
2012-07-23 16:31 #21 av: [Grassland44]

Men om Jesus är Gud då menas det också att all smärta går genom honom. Vill ändå se på det som att Han både är smärtan och icke smärtan vilket skulle bli ett varande. Man kanske upplever samma smärta, alla, under alla tider.

Dessa texter blir dock inte så intressanta på det sättet att även han i så fall är en människa som alla andra, och jag antar att det inte var han som skrev dessa texter utan någon som såg på från utsidan.

Sedan sade säkert jesus som de flesta andra kanske gör, en spegling och bekräftelse på vad de andra ser hos honom. En säkert känd teknik är att ge vad man väntas att ge för att jämna ut, och inte göra det till något fruktansvärt.

Buddhismen är som jag uppfattar den mindre textbaserad och mer en utveckling från det inre. Förstår mycket väl om Jesus valde denna syn framför kristendommen. Ingen människa följer allt som förväntas av den, särskilt inte då det faktiskt handlar om något som inre sökande

Till slut får man väl tro vad man vill och kalla både den ena och den andre för Jesus. Blir ju inte mer ett Varande för det då allt som sker kommer att ske. På det sätt är man ju en del av Gud vilken man lättast når genom meditation enligt mig

 

Anmäl
2012-07-23 20:43 #22 av: Woodland

#20

Hej Mona!

Du är framgent skeptiskt och framhärdar med denna icke korrekta historiska beskrivning fastän du har korrigerats.

Om du vill bredda dina kunskaper om ämnet av "flera personer i Gud" rekommenderar jag en video som Highness har lagt upp här.

 

Återigen en påminnelse:  Nu handlar den här tråden om Kristolologi.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-07-24 14:30 #23 av: Highness82

#20

 

Om du vill så kan du lyssna på den här undervisningen med Michael Haiser, som bland annat tar upp det som du säger.

Anmäl
2012-07-24 17:53 #24 av: Highness82

Well, Jag tänkte ta upp ett väldigt intressant bibelställe från Johannesevangeliet kapitel 1, och som inte direkt har blivit såpass diskuterat.  Det som man diskuterar mest och som man ofta lägger fram för Jesu Gudomlighet i Johannesevangeliet är bland annat Joh 1:1-3, 14.  Jag vill ta upp verserna 9-11 i det första kapitlet.  Johannes skriver följande:

 

Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. 10Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. 11Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom.

 

När man läser dessa verser så tar Johannes upp tre saker.

 

1. Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen.

 

2. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte.

 

3. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom.

 

Vilka var det som Jesus kom till? Svar: Israel, Judarna som var Guds egendomsfolk. Judarna tog inte emot honom. Här säger Johannes att Judarna är Jesus folk.  Jesus kom till det som var HANS och HANS EGNA tog inte emot honom. Med andra ord så likställer Johannes Jesus med Israels Gud här - speciellt med tanke på att han innan skriver: "och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte."

 

Det som Johannes här säger är att Israels Gud har kommit till världen - men världen kände honom inte och hans egna tog inte emot honom.

Anmäl
2013-01-08 04:44 #25 av: Highness82

Den versen som ramar in treenigheten allra mest - enligt mig - är Johannesevangeliet 15:26 där Jesus sade såhär till sina lärjungar:

 

När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.

 

Så Hjälparen som är sanningens ande, utgår från Fadern.  Sonen skall sända Hjälparen från Fadern till lärjungarna.  Och Hjälparen skall dessutom vittna om Sonen.

I Johannes 16:13 säger Jesus detta om denne sanningens ande:

 

Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske.

 

Här ser vi också att sanningens ande är en person.  Som kan höra och som inte skall tala av sig själv, och som själv kan välja.  det är alltså egenskaper en person har, som denne sanningens ande verkar äga.  =)

Anmäl
2013-01-08 08:17 #26 av: [ILJ69]

Tack för bra inlägg! Jag får alltid svar på mina funderingar. Ni är så duktiga!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.