Kyrkan

De två förbunden!

2011-03-13 01:45 #0 av: Highness82

Jag tänkte att vi här skulle ha Bibelstudie om de två förbunden!

Och jag tänkte ta upp Hebreerbrevet 9:11-28 som förklarar följande:

"1Men nu har Kristus trätt fram som överstepräst för det goda som skall komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen. 12Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. 13Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening, 14hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden.

15Därför är det ett nytt förbund som Kristus förmedlar, för att de kallade skall få det utlovade eviga arvet, sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det förra förbundet. 16När ett testamente föreligger måste det ju styrkas att den som har skrivit det är död; 17testamentet blir giltigt först efter dödsfallet och har ingen verkan så länge dess upphovsman lever. 18Därför kunde inte heller det förra förbundet instiftas utan blod. 19När Mose hade läst upp alla lagens bud för hela folket tog han blod från kalvar och bockar tillsammans med vatten och röd ull och isop och stänkte det på själva boken och på allt folket 20och sade: Med detta blod bekräftas det förbund som Gud har fastställt för er. 21Likaså stänkte han blod på tältet och alla gudstjänstföremålen. 22Ja, enligt lagen renas nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.

23Avbilderna av det som är i himlen måste alltså renas med sådana medel. Men de himmelska tingen själva kräver bättre offer. 24Ty Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd av människohand och bara en bild av den verkliga. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud med vår sak. 25Och han gjorde det inte för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i helgedomen med blod som inte är hans eget. 26Då hade han måst lida många gånger alltifrån världens skapelse. Men nu har han trätt fram, en gång för alla, vid tidens slut, för att utplåna synden genom att offra sig själv. 27Och liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas, 28så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort mångas synder och skall uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens skull utan för att rädda dem som väntar på honom.


När jag läser de här verserna så känner jag verkligen att jag får en sådan Aha - upplevelse! Kristus är upphovsmannen för det nya testamentet. Men för att det nya testamentet skall kunna bli giltigt så måste Upphovsmannen Jesus först dö! Därför att ett testamente kan inte bli giltigt så länge upphovsmannen lever. Så Jesus dog så att det nya testamentet kunde bli giltigt. För att lagets förbund skulle bli giltigt tog Mose blod från kalvar och bockar tillsammans med vatten och röd ull och isop och stänkte det på själva boken och på allt folket och sade: Med detta blod bekräftas det förbund som Gud har fastställt för er. Och då blev lagens förbund giltigt!

När Guds lamm hängde på korset så sade han: "Det är fullbordat" och sedan dog han. När han sedan uppstod - så uppstod han som den överstepräst vi alla behöver. Så Jesus var och är både Guds Lamm och vår överstepräst på en och samma gång. När Jesus färdades till Himlen så färdades han till den helgedom som inte är byggd av människohand - utan han färdades till Himlen där Gud Fadern har sin tron för att träda fram inför Gud med vår sak! Och 10 dagar efter Himmelsfärden - sände han Helig Ande till sina lärjungar och då hade Nådens förbund och testamente trätt i kraft!

Det är så här jag uppfattar Hebreerbrevet kapitel 9! Hur ser ni andra på saken? och är det några andra saker som ni skulle vilja ta upp och som har med de två förbunden att göra?

Gud välsigne er alla!

Anmäl
2011-03-13 17:24 #1 av: Woodland

OK.  Räkna med mig!

Jag håller på med Hebreerbrevet också High!  Glad

Det kanske är bra att ge en kort bakgrund till brevet. I och med att tempeltjänsten nämns är detta skrivet före templets förstörelse 70 ef. K.

De som kan de grekiska texterna har sagt att det finns ett finare språkbruk i Heb. och att det är ett snäpp bättre än t.ex. Pauli eller Petrus brev.  Allt är Guds ord.    Men från innehållet kan man märka att författaren kände Paulus och Petrus. De GT texterna är citerade från den grekiska översättningen Septuaginta. 

Detta brev var skrivet som ett varnings och uppmuntrande brev för de judiska kristna som blev uteslutna ur synagogan och det sociala livet pga sin tro. (Man förstår det pga alla referenser till typ-bilder från GT.)  Uppmaningar till de troende är håll fast i tron.

I början skriver författaren om hur mycket större Jesus är än änglarna och att Han är Guds Son.  Hans gudomlighet och mänsklighet är focus i kap 1 och 2 - det är vackert!

Det finns också varningar ( kap 3:12-13) mot att vända tillbaks till blodsoffer och tempeltjänsten.

Ty dem till vilka ljuset en gång har kommit, och som hava smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande,

och som hava fått smaka det goda gudsordet och den tillkommande tidsålderns krafter,

men som ändå hava avfallit -- dem är det omöjligt att återföra till ny bättring, eftersom de på nytt korsfästa Guds Son åt sig och utsätta honom för bespottelse. Heb 6:4-6

Lägg märke till pronomerna dem och de i ovanstående verserna och jämför sedan med vers 9

Men i fråga om eder, I älskade, äro vi vissa om vad bättre är, och vad som länder till frälsning, om vi ock nu tala på detta sätt.

I kap 7: 1-4  börjar han tala om Jesus som det nya förbundets överstepräst men inte efter Levis ordning (lagen) utan efter Melkisedeks.

Denne Melkisedek, som var konung i Salem och präst åt Gud den Högste -- han som gick Abraham till mötes, när denne var stadd på återvägen, sedan han hade slagit konungarna, och som välsignade honom,

varvid Abraham å sin sida gav honom tionde av allt; denne, som när man uttyder vad han kallas, är först och främst »rättfärdighetens konung», men därjämte ock »Salems konung», det är »fridens konung»,

denne som står där utan fader, utan moder och utan släktledning, utan begynnelse på sina dagar och utan ände på sitt liv och likställes med Guds Son -- denne förbliver en präst för beständigt.

Och sen nu huru stor han är, denne åt vilken vår stamfader Abraham gav tionde av det förnämsta bytet.

Har du tänkt på att Melkisedek helt plötsligt visade sig, mottog gåvorna och välsignade Abraham och sedan - vips- är han borta?

v. 7 Nu lär ingen kunna neka att det plägar vara den ringare som mottager välsignelse av den som står högre.

Så Melkisedek är en typ-bild av Jesus som välsignade alla barn i tron genom fadern- Abraham.  Flera gånger i kap. citeras Ps. 110:4   HERREN har svurit och skall icke ångra sig: Du är en präst till evig tid efter Melki-Sedeks sätt.

Om vi skall fortsätta med det nya förbundet föreslår jag att du tar upp Hans översteprästerliga tjänst i kap 8 först innan vi går in i själva offergärningen.  Bollen ligger hos dig.


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-03-13 18:02 #2 av: Highness82

Tack Woodland för ditt inlägg här! Jag börjar med Hebreerbrevet kapitel 8!

 

1Huvudpunkten i vad jag har att säga är detta: Vi har en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen 2och förrättar tjänst i helgedomen, det sanna förbundstältet, som är rest av Herren och inte av någon människa. 3En överstepräst tillsätts för att frambära offergåvor och därför måste också vår ha något att bära fram. 4Om han nu vore här på jorden skulle han inte ens vara präst, eftersom det finns andra som frambär gåvorna enligt lagen. 5Men vad de tjänar är en skuggbild av de himmelska tingen, så som det blev sagt av Gud till Mose då han skulle uppföra tältet: Se till att du gör allting efter den förebild som du har fått se på berget. 6Men nu har Kristus fått ett prästämbete som är vida överlägset, eftersom han förmedlar ett bättre förbund, ett som är stadfäst med starkare löften. 7Om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte ha funnits behov av ett annat. 8Men nu förebrår Gud sitt folk dess brister:

Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och Juda hus, 9ej såsom det förbund jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Ty de förblev inte i mitt förbund, och jag frågade därför inte heller efter dem, säger Herren. 10Detta är det förbund jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 11Ingen skall behöva undervisa sin landsman, ingen sin bror, och säga: Lär känna Herren. Alla skall veta vem jag är, från den minste till den störste. 12Jag skall förlåta dem deras orättfärdighet, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.

13Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat skall snart försvinna.

 

Det förra förbundet hade brister - Paulus förklarar vad bristerna innebar i Romarbrevet kapitel 7.(Kan inte kopiera texten -förstår inte rktigt varför.) Men det handlar om Lagen och Synden. Paulus skriver i Rom 7:7-13

 

"Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte, men först genom lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad synd var, om inte lagen hade sagt: Du skall icke ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är synden död. Jag levde en gång, när lagen inte fanns för mig. Men när budordet kom, fick synden liv och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv förde mig till döden. Ty synden grep tillfället, den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Lagen är alltså helig och budordet heligt, rättvist och gott. Var det då något gott som blev min död? Nej, inte alls. Det var synden. För att den skulle avslöjas som synd vållade den mig döden genom det som är gott: så skulle genom budordet synden kunna visa sin fruktansvärda syndighet"

 

Det som Jesus här gjorde för oss - var alltså att dö för våra synder och när vi genom dopet i tron på Kristus har dött från Synden så har vi också dött bort från lagen.  Och därför är lagens förbund föråldrat - nu har Nådens förbund trätt i kraft!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmäl
2011-03-17 17:48 #3 av: Woodland

Precis High!

Författaren sammanfattar de viktiga sakerna han skrev i de föregående kapitlen till de judiska kristna.

Vi har en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen och förrättar tjänst i helgedomen, det sanna förbundstältet, som är rest av Herren och inte av någon människa.

Jesus den perfekte översteprästen gav sig själv och behövde inget offer för att rena sig själv.

Han gav sitt eget liv. Lägg märke till att han gav sig själv vilket innebar Hans makt som Gud också.

Joh 10:17-18

<Därför älskar Fadern mig, att jag giver mitt liv -- för att sedan taga igen det.

Ingen tager det ifrån mig, utan jag giver det av fri vilja. Jag har makt att giva det, och jag har makt att taga igen det. Det budet har jag fått av min Fader.»

Och så satte Han sig i Faderns närvaro.  Det fanns ingen sittplats i det heligaste i templet.  Men Jesus sitter som fullkomlig medlare över det nya förbundet.  Rom 5:1-2

Då vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus -- genom vilken vi ock hava fått tillträde till den nåd vari vi nu stå -- och vi berömma oss i hoppet om Guds härlighet.

v. 8 är det Gud som belyser bristerna i det gamla förbundet fast  Paulus säger att lagen är god. (1 Tim. 1:8)

Gud's frälsnings plan blev helt  komplett i Jesu offer.  Alla skuggbilder är överflödiga i det gamla förbundet och det är den största av hädelser att offra djur igen för att blidka Gud. (6:4-6).

Jesus var/är så överlägsen allt som medlare som vi kan tänka oss!  Samma ord för medlare är i Galatiabrevet och här  1 Tim 2:5-6  Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus, han som gav sig själv till lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne.

Jesus kan förmedla därför att han sannerligen är en människa. De tidigaste irrlärorna i kyrkan angrep inte positionen av Jesus som Gud utan Jesus som människa (1 John.4:2) Om inte incarnationen var sann blev korset verkningslöst för Han gav sitt liv på korset.

Guds helighet kräver en rättfärdig dom över synd.   Jesus var den perfekta medlaren.   Vi bör inte tänka på att Gud är/var vred över synd som en människa hyser vrede. När vi bli arga måste det ske en sinnesändring hos oss när vi blidkas.  I frälsningsplanen har Fadern, Sonen och Anden var sin roll och själva planen var i Faderns hjärta innan tidens begynnelse.    Alla de tre personerna i den treeinga Guden agerade utifrån kärlek till sitt folk.

Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder. Matt 1:21

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-03-23 21:47 #4 av: Highness82

hej Woodland!

 

Du får ursäkta om det tog ett tag innan jag svarade här! Jag har läst ditt inlägg förut och håller med dig i det som du skriver här woodland!

 

Detta med att Jesus måste vara Gud för att kunna ge sitt liv är helt sant! För om Jesus endast var en vanlig människa och inte Gud själv så gav inte Jesus sitt eget liv - utan han gav något som Fadern isåfall hade gett honom. Med andra ord så hade Jesus isåfall gett oss något som han i själva verket hade lånat av Gud Fadern - och det är inte vad evangeliet säger!  Utan Evangeliet säger att Jesus gav sitt eget liv!

Anmäl
2011-03-24 12:51 #5 av: Woodland

Heb 8:8 talar om brister.  Det gamla förbundet med ceremonierna, tabernaklet och templen var spektakulärt i jämförelse med de möten som de judiska kristna hade i hemmen när de tillbad.  De judiska kristna fick höra att de borde återgå till tempeloffren osv. därför att de var givna till Mose,  den störste av profeterna.    Herren visar i brevet hur dessa utvändigt imponerande saker bara var en skuggbild för det fantastiska i Jesus Kristus försoningsverk.     Förebilderna är föråldrade och försvinner.  Detta profeterade Jeremiah om.    Frälsningen, räddningen blev däremot förkroppsligad i Jesus Kristus.  Jesus är mycket mer än Mose eller änglar som vi läste i början av brevet.

Författaren citerar Jeremiah 31.  Vi känner till att folket som kom ut ur Egypten såg mäktiga mirakler men den stora majoriteten av dem föll i avgudadyrkan så snart Mose lämnade dem för att tala med Herren.  De såg Guds under och hörde hans röst och såg blixten, åskan och åt ängelns bröd (manna)  osv. men de kände inte Honom. v. 9  Det ska inte likna det gamla som jag gav till deras förfäder när jag ledde dem ut ur Egyptens land. De höll inte sin del av överenskommelsen, och därför vände jag mig ifrån dem. Alla av den generation (förutan Joshua och Kaleb) dog i öknen. De fick inte komma in i det förlovade landet - inte ens Mose.


Det fanns de som kände Herren i Israel, därför att  Herren hade förvandlat deras hjärtan så att de älskade Gud.  De var i minoritet.   Genom Israels historia vände nationen bort från Herren och tjänade avgudar mer än de tjänade Gud.    Gud sade till Jeremiah att ett bättre förbund var i antåg v 13.  Det gamla förbundet är föråldrat och ersätts av något mycket bättre.  v. 10 Mina lagar ska styra deras tänkande och handlande  Jag ska inte skriva dem på stentavlor som förut, utan i deras sinnen, så att de alltid i sitt inre vet vad jag vill att de ska göra, utan att jag ens behöver säga det till dem. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk, som väljer att göra min vilja. Herren förvandlar den invärtes människan och ALLA av Hans barn känner Honom.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.