Inspiration

Nya Världens översättning; brister!

2009-02-28 11:51 #0 av: Camillhe

Nya Världens översättning dvs Jehovas vittnes bibelöversättning förkortar jag NV och när jag citerar Bibeln just i denna text använder jag King James Version förkortad till KJV. Men det spelar inte så stor roll vilken av de svenska översättningarna man använder, det kommer ändå tydligt att visa hur NV har förfalskat grundtexten och ändrat om den för att passa sin lära.

Kol 1:15-17
NV
'Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen; ty genom honom skapades alla [andra] ting i himlarna och på jorden, synliga ting och osynliga ting, är de än troner eller härskare eller regeringar eller myndigheter. Alla [andra] ting har skapats genom honom och till honom. Likaså är han före alla [andra] ting och genom honom skapades alla [andra] ting till att existera.'

KJV
'Vem är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde av alla väsen: ty genom honom skapades alla ting, de som är i himmelen och de som är på jorden, synliga och osynliga, vare sig de är Troner, Herravälden, Härskare eller Makter: alla ting skapades genom honom och till honom: Och han är före alla ting och genom honom består alla ting.'

Här har NV utan belägg lagt till ordet andra för att få underlag för sin villolära att Kristus är en skapad varelse. Men ordet andra står inte med i den grekiska texten.

Apg 20:28

NV:'Ge akt på er själva och på hela den hjord, inom vilken den heliga anden har satt ER till tillsyningsmän, till att vara herdar för Guds församling, som han förvärvade med blodet av sin egen [Son].'

KJV:'Ge därför akt på er själva och på hela den hjord som den Helige Ande har satt er till förvaltare över, för att föra i bet Guds församling som han har förvärvat med sitt eget blod.'

Här har JV dels lagt till ordet son för att dölja att GUD utgjöt sitt blod för oss, dvs återigen ändrat så att det ska passa deras lära om att Jesus inte var Gud och Guds son. Och dels har man reducerat den Helige Anden till ett lägre plan för att passa in i Vakttornssällskapets undervisning om att Anden bara är en opersonlig 'aktiv kraft' som Jehova använder för att utföra sin vilja.

Varför tillägger Vakttornssällskapet ordet 'Son' i denna vers, när inte ett enda nytestamentligt grekiskt manuskript innehåller detta ord?
Tycker du att det är godtagbart att man sätter till ord i Bibeln som man inte finner i de ursprungliga manuskripten?

Heb 1:8
NV:'Men refererande till Sonen: Gud är din tron i evigheters evighet, och ditt rikes spira är rättskaffenhetens spira'

KJV: 'Men till Sonen säger han, Din tron, O Gud, står i evigheters evighet: ett rättens spira är ditt rikes spira.'

Denna vers visar tydligt att Gud syftar på sin son, som GUD. Därför måste NV ändra den.

Apg 20:7
NV: 'På veckans första dag, när vi hade kommit tillsammans till en måltid ...'

KJV 'Och på veckans första dag, när lärjungarna hade samlats för att bryta bröd ...'

I grekiskan används orden 'bryta bröd' (Klasai = 'att bryta', Arton = 'bröd'). Ändå har NV bytat ut det mot måltid.

Matt 3:3
NV:'Det är nämligen denne som det talas om genom profetenJesaja i dessa ord: Hör! Någon ropar i vildmarken: Bered Jehovas väg NI folk! Gör hans vägar raka.'

KJV 'Ty det är om honom profeten Jesaja talade när han sa: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.'

I denna text får Vakttornssällskapet det till att Johannes förbereder vägen för Jehova, när det helt klart gäller att bereda väg för Kristus (Matt 3:1; Joh 1:15; 3:28-30; jfr Jes 40:3; Mal 3:1)


Källor:
- G. Wright The JW's Bible - Perversions & Prejudices of the New World Translation, Star Bible & Tract Corp., 1975
- R. Rhodes Reasoning from the Scriptures with the Jehovah's Witnesses, Harvest House Pub,Oregon. 1993
- Robert H. Countess. The Jehovah's Witness' New Testament, Presbyterian & Reformed Publishing Co Ltd, N.J. 1982

 

Anmäl
2009-02-28 12:43 #1 av: Maria

Intressant inlägg...

/Maria

 

Anmäl
2009-02-28 13:02 #2 av: BattleBitch

Kol.1:15-17

1917; i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.
Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom.

Bibeln.se; Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom.

Svenska Folkbibeln; Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom.

 

Du kanse ska fråga dig varför KJV utesluter något som är allmänt vedertaget?

_____________________________________________________________

 

Apg.20:28

Grundtexten; (direkt översatt därva den underliga engenskan) Be you paying attention to selves and to all the flock, in whichyou the spirit the holy put overseers, to be shepherding the ecclesia of God, which he reserved for self through the blood of the own(one).

Bibeln.se; Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden satt er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod.

1917; Så haven nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod.

Svenska Folkbibeln; Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

De grekiska orden (tou idiou) följer efter orden "med blodet" och hela frasen kan översättas "med blodet av sin egen". Efter "sin egen" väntar man sig då ett substantiv i singularis, mest närliggande ett  med syftning på den person som står Gud närmast, hans enfödde son , Jesus Kristus. Om den här saken säger J.H. Moulton i A Grammar of New Testament Greek bd 1(Prolegomena) 1930 års uppl, sid 90: Innan vi lämnar [idios] bör det sägas något om hur man andvänder [ho idios] utan ett tillfogat substantiv. Det förekommer i Joh 1:11 ; 13:1; Apg.4:23; 24:23. I papyrushandskrifterna finner vi att singularformensåledes andvänds som ett uttryck mot för kärleksfullhet mot närstående... I Expos.[The Expositor] VI. iii. 277 har jag låtit mig anföra detta som ett eventuellt stöd för dem (B.Weiss inbegripen) som skulle vilja översätta Apg 20:28 "blodet av en som var han eget"

En annan möjlig förklaring ges i The new testament in the original Greek, Westcott och Hort, bd 2, London 1881. På sid 99, 100 i tillägget förklarar Hort: "Det är inte alls omöjligt att YIOY [huiou "av sonen"] har fallit bort efter [tou idiou"av sitt eget"] vid en eller annan mycket tidig avskrivning, vilket har fått följder för alla existerande dokument. Om man tillfogar det ordet kommer hela passusen att vara fri från varje som helst svårighet.

Därför återger NW översättning passusen "med blodet av sin egen son".

_________________________________________________________

 

Mer kommer ;)

 

Anmäl
2009-02-28 13:24 #3 av: BattleBitch

Ni får ursäkta att det går sakta idag, och att jag kanske inte förstår allt ni skriver. Har legat med 39c feber i 2 dagar men är nere på 37 idag men är när snurrig i bollen =)

_______________________________________________

Hebreerna 1:8

Förstår inte vad problemet var där? Jesus är en gud/gudalik och får tillgång till tronen, men inte Guds plats, utan Guds högra sida.

____________________________________________________

Apg. 20:27

Det står i vår översättning en * där det står Ordagr: "för att bryta bröd"

_____________________________________________________

Matt 3:33 Varför man har lagt in Guds namn i Nya testamentet?

"När Jesus och hans lärjungar läste Skrifterna, stötte de alltså på Guds namn, oavsett om de använde en hebreisk eller en grekisk text. Följde Jesus den tidens traditionella judiska sed och läste 'Adhon?j på sådana ställen av fruktan för att vanhelga namnet och bryta det tredje budet? (2Mo 20:7) När Jesus reste sig i synagogan i Nasaret och tog emot Jesajas skriftrulle och läste ett avsnitt (61:1, 2) där tetragrammet förekommer, underlät han då att uttala Guds namn? Om han handlade som han brukade när det gällde de skriftlärdas obibliska traditioner, underlät han inte det. (Mt 7:29) Att han uttalade namnet skulle stämma överens med hans föresats att göra Jehovas namn känt, något som framgår av den bön han bad till sin Fader inför sina lärjungar: "Jag har gjort ditt namn uppenbart för de människor som du har gett mig ur världen. ... Jag har gjort ditt namn känt för dem och skall göra det känt." (Joh 17:6, 26)
Det finns vittnesbörd om att Jesu lärjungar använde tetragrammet i sina skrifter. Hieronymus, som levde på 300-talet, skrev följande i sitt verk De viris inlustribus (Om berömda män), kap. III: "Matteus, som är densamme som Levi och som från att ha varit tullman blev apostel, författade först ett Evangelium om Kristus i Judeen på hebreiska språket och med hebreiska skrifttecken till nytta för dem av omskärelsen som hade blivit troende. Vem som därefter översatte det till grekiska har inte fastställts med tillräcklig säkerhet. För övrigt är den hebreiska texten bevarad till denna dag i biblioteket i Caesarea, som martyren Pamfilos så flitigt samlade skrifter till. Nasaréerna, som använde detta band i den syriska staden Beroia (Beroea), tillät mig också att skriva av det." (Översättning på grundval av den latinska text som E. C. Richardson har utgett och offentliggjort i serien "Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur", bd 14, Leipzig 1896, sid. 8, 9.)
Matteus citerade mer än hundra gånger från de inspirerade hebreiska skrifterna. På de ställen där dessa citat innehöll Guds namn skulle det vara hans plikt att i trohet mot texten ta med tetragrammet i sin hebreiska evangelieskildring. När sedan Matteusevangeliet blev översatt till grekiska, kan tetragrammet ha lämnats kvar oöversatt i den grekiska texten enligt vad som var brukligt på den tiden.
Inte bara Matteus, utan alla de kristna bibelskribenterna, citerade olika verser från de hebreiska skrifterna där Guds namn förekommer, antingen från den hebreiska texten eller från Septuaginta. Enligt Apg 3:22 citerade Petrus i sitt tal från 5Mo 18:15, där tetragrammet förekommer i ett papyrusfragment av Septuaginta, vilket har daterats till det första århundradet f.v.t. (Se Tillägg 1C, § 1.) Som en Kristi efterföljare använde Petrus Guds namn, Jehova. När sedan Petrus tal skrevs ner, använde man här tetragrammet enligt vad som var brukligt under det första århundradet f.v.t. och det första århundradet v.t.
Någon gång under 100- eller 200-talet v.t. tog avskrivarna bort tetragrammet från såväl Septuaginta som de kristna grekiska skrifterna och ersatte det med K?rios, "Herre", eller The?s, "Gud".
Angående bruket av tetragrammet i de kristna grekiska skrifterna skrev George Howard vid University of Georgia (USA) i Journal of Biblical Literature, årg. 96, 1977, sid. 63: "Nyligen gjorda upptäckter i Egypten och Judeens öken ger oss förstahandskännedom om bruket av Guds namn under den förkristna tiden. De här upptäckterna är av betydelse för den nytestamentliga textforskningen, eftersom de i litterärt avseende är samtida med de tidigaste kristna dokumenten och kan förklara hur de nytestamentliga författarna använde Guds namn. På följande sidor kommer vi att lägga fram en teori om att Guds namn, ???? (och möjligen förkortningar av det), ursprungligen stod skrivet i NT i citat från och hänsyftningar till GT och att det sedan med tiden byttes ut huvudsakligen mot surrogatet [förkortning för K?rios, "Herre"]. Att tetragrammet togs bort skapade enligt vår uppfattning förvirring i tankegången hos de första icke-judiska kristna när det gällde förhållandet mellan 'Herren Gud' och 'Herren Kristus', en förvirring som avspeglas i den nytestamentliga textens handskriftstradition."
Vi kan instämma i ovanstående, men vi vill göra den invändningen att det som här kallas en "teori" anser vi vara en redogörelse för historiska fakta i förbindelse med hur de bibliska handskrifterna har vidarebefordrats till oss.
GUDS NAMN ÅTERINFÖRS
Under århundradenas gång har det gjorts många översättningar till hebreiska av alla de kristna grekiska skrifterna eller av vissa delar av dem. I sådana översättningar har man återinfört Guds namn på åtskilliga ställen i de inspirerade kristna grekiska skrifterna, inte bara när man har träffat på citat från de hebreiska skrifterna, utan också på andra ställen där texten berättigar det. Dessa översättningar har vi gett beteckningen "J" följt av ett upphöjt tal.
För att kunna avgöra var Guds namn hade ersatts av de grekiska orden ?????? och Te?? har vi undersökt var de inspirerade kristna skribenterna hade citerat kortare eller längre avsnitt ur de hebreiska skrifterna, och sedan har vi kontrollerat om Guds namn förekommer i dessa avsnitt i den hebreiska texten. På det sättet har det varit möjligt att avgöra vem som avses när det står K?rios och The?s.
För att inte överskrida de gränser som gäller för en översättare och komma in på bibeltolkningens område har vi försökt vara ytterst varsamma när det gällt att återge Guds namn och har alltid omsorgsfullt tagit bakgrunden i de hebreiska skrifterna i betraktande. Vi har dessutom sökt bekräftelse på vår återgivning i nyss nämnda hebreiska översättningar. På alla de 237 ställen, där vi har återinfört Jehovas namn i huvudtexten i vår översättning av de kristna grekiska skrifterna, har vi funnit bekräftelse i minst en av dessa hebreiska översättningar."

Källa NW Studieutgåvan, tillägg 1D.

 

Anmäl
2009-02-28 16:08 #4 av: Camillhe

Du har nog inte riktigt förstått poängen när du citerade andra översättningar av Kol 1:15-17, precis som jag skrev och som du visar kan man titta på vilken svensk översättning som helst att det ska stå:

1917; i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.
Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom.

medans NV skriver
'Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen; ty genom honom skapades alla [andra] ting i himlarna och på jorden, synliga ting och osynliga ting, är de än troner eller härskare eller regeringar eller myndigheter. Alla [andra] ting har skapats genom honom och till honom. Likaså är han före alla [andra] ting och genom honom skapades alla [andra] ting till att existera.'

 

DVS att lägga till ordet ANDRA gör bara NV och det gör dom pga av kunna fortsätta sin felaktiga tolkning om att Jesus inte är en del av treenigheten.

Är det inte så att Jesus enligt JV, var den första som skapades? Och att han inte är mer gud än vad du och jag är enligt er tro? Är vi inte enligt JV alla gudar? (Det brukar dom säga och hänvisa till Psalm 82.)

Genom det synsättet faller Jehovas vittnes lära helt bort från den kristna tron.

Att försöka nå en medlem i Jehovas vittne genom att debattera Bibelverser är omöjligt och ganska lönlöst. Men när du hävdar att NV är den mest korrekta tolkningen så är det tråkigt för om du studerade det lite mer, (UTAN Vakttornets skrifter) så skulle du själv kunna se att den tvärtom har förändrats för att passa sektens syfte.

 

Jag tycker det är jättebra att du är här och pratar med kristna, och hoppas att du vågar titta med öppna ögon på den organisation du följer.

Här är en ganska intressant video som tar upp saker som JV lär ut.:

länk

 

Anmäl
2009-02-28 16:37 #5 av: BattleBitch

#4

 

Om du lugnar ner dig lite så kan vi reda ut det här, du måste förklara vad du tycker är fel för att jag ska se det.

Så det är denna mening som du har hakat upp dig på?

1917; Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.
Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom.

NW; Allt annat har skapats genom honom och för honom. 17 Och han är före allt annat, och med hjälp av honom har allt annat kommit att existera,

Grundtexten ; the all(things)through him and into himit has been created; and he is before all(things) and the all(things) in him it has stood together.

 

Som du kan se har NV andvänt samma ord "allt annat" där grundtexten säger all(things). 1917 och KJV har iställer valt 2 olika ord att andvända för samma all(things).

 

Varför det?

 

Ja, Jesus var det första som skapades av Gud.

Han är Gudalik, en Gudason en gud, men han är inte Gud, Jehova den allsmäktige.

 

Men jag fattar inte varför du ska visa mig en film på vad jag tror på? tror du inte jag har rätt bra koll på det själv? Flört

 

 

Anmäl
2009-02-28 16:51 #6 av: BattleBitch

Appropå vem jag tror att Jesus är, jag låter gärna bibeln få tyda sig själv ... det är vad min tro går ut på Skrattande

 

Matteus 3:17 Se! Det var också en röst från himlarna som sade: "Denne är min Son, den älskade, som jag har godkänt."

Matteus 17:5 Medan han ännu höll på att tala, se, då överskuggade dem ett lysande moln, och se, ur molnet ljöd en röst, som sade: "Denne är min Son, den älskade, som jag har godkänt; lyssna till honom."

Kolosserna 3:1"Om ni alltså har blivit uppväckta tillsammans med Kristus, så fortsätt att söka det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida"

Psalm 110:1 Guds uttalande till min Herre lyder: "Sätt dig på min högra sida, tills jag lägger dina fiender som en pall för dina fötter."

1 Petrus 3:22 Han är på Guds högra sida, eftersom han begav sig till himlen; och änglar och myndigheter och makter har lagts under honom.Matt. 26:39 : "Han [Jesus Kristus] gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: 'Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill utan som du vill.'"

-Om Fadern och Sonen inte var två helt skilda individer, skulle en sådan bön ha varit meningslös. Jesus skulle då ha bett till sig själv, och hans vilja skulle med nödvändighet ha varit Faderns vilja.

Joh. 8:17, 18 : "[Jesus svarade de judiska fariséerna:] I er egen lag står det att vad två vittnar är giltigt. Jag vittnar om mig själv, och om mig vittnar också Fadern som har sänt mig."

-Jesus talade alltså definitivt om sig själv som en individ separat och helt skild från Fadern.

Mark. 13:32 : "Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern."

-Så skulle det naturligtvis inte kunna vara, om Fadern, Sonen och den heliga anden var jämlika, utgjorde en gudomlighet. Om Sonen inte kände till detta på grund av att han var begränsad av sin mänskliga natur, som somliga påstår, kvarstår frågan: Varför kände inte den heliga anden/Jesus till detta?

Matt. 20:20-23 : "Sebedaios-sönernas mor [kom] fram till honom [Jesus] ... och hon sade: 'Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene till höger och den andre till vänster.' Jesus svarade: ... 'Min bägare skall ni få dricka, men platserna till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill av min fader.'"

-Så egendomligt, om Jesus är Gud som det påstås! Svarade Jesus här bara i enlighet med sin "mänskliga natur"? Om Jesus, som treenighetsanhängarna säger, var sann "Gudamänniska" - både Gud och människa, inte antingen eller - skulle det då verkligen vara konsekvent att komma med en sådan förklaring?
Är det inte snarare så att Matteus 20:23 visar att Sonen inte är jämlik Fadern, att Fadern har reserverat somliga förmånsrätter åt sig själv?

Matt. 12:31, 32: "All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som säger något mot den heliga anden får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den kommande."

-Om den heliga anden var en person och var Gud, skulle detta skriftställe direkt motsäga treenighetsläran, eftersom det skulle innebära att den heliga anden på något sätt var större än Sonen. Det Jesus sade visar i stället att Fadern, som "Anden" tillhörde, är större än Jesus, Människosonen.

Joh. 14:28: "[Jesus sade:] Om ni älskade mig, skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag."

-Fadern(Gud) är större än Jesus. Hur kan de komma sig om de är samma väsen?

1 Kor. 11:3 : "Nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud."

-Det framgår alltså klart att Kristus inte är Gud och att Gud är överordnad Kristus. Det bör påpekas att detta skrevs omkring år 55 v.t., dvs. omkring 22 år efter det att Jesus hade återvänt till himlen. Den sanning som framhålls här gäller således förhållandet mellan Gud och Kristus i himlen.

 

Anmäl
2009-03-01 02:31 #7 av: Camillhe

#5 Om du är så säker i din tro har du inte något att förlora på att titta eller hur? Mer än lite tid.

Jag kan aldrig nå dig med att slänga mig med bibelverser och försöka överbevisa dig om något.

Är du öppen och söker så kommer du att se klart för eller senare. Jag ser ingen anledning att försöka debattera med dig, det tar för mkt tid och energi i anspråk.

Men snälla när du citerar en bibelöversättning, var snäll och skriv alltid vilken översättning, dels för att människor som läser ska veta och dels för att de flesta bibelöversättningar måste man hänvisa till när man citerar.

Anmäl
2009-03-01 11:40 #8 av: BattleBitch

#7

Jag är inte rädd för översättningar som du verkar vara, kanske någon som tuktat dig hårt vad vet jag ...

Jag andvänder lite det som passar. När jag har ont om tid så blir det NW.

Respekterar om du inte vill diskutera :)

Jag hoppas iaf att den här tråden har fyllt sitt syfte, motbevisat tarmsafts påstådda brister om Jehovas vittnens översättning av bibeln! Flört

Anmäl
2009-03-01 14:13 #9 av: Maria

#8 Varför skriker du så (med versaler)

Jag tycker detta är jätteintressant och tyvärr så går din önskan inte i uppfyllelse.

Däremot har Tarmsaft (vilket nickObestämd) visat klart att översättningar och tolkningar av Bibeln har största betydelse. NV:s tolkningar är faktiskt omskrivningar i själva verket.

/Maria

 

Anmäl
2009-03-01 14:19 #10 av: Camillhe

Battlebitch:

Jag respekterar dig som människa och skulle så gärna vilja prata med dig, men det går inte så länge du använder Vakttornet som mur.

Kan du inte berätta om Vakttornet, vad du tror om det som skrivs där, är allt som står och har stått i Vaktornets skrifter från Gud?

Är du uppväxt inom JV?

 

Bumbleboo: jag vet att mitt nick är ganska äckligt, men jag blev medlem på ifokus efter lång tids uppehåll för att glädja en vän, och tarmsaft är hennes favoritord:P

Anmäl
2009-03-01 14:21 #11 av: Maria

#10 Ante mig att det låg något klurigt bakom, haha...Skrattande. Tokig vän du har...Skrattande

/Maria

 

Anmäl
2009-03-01 15:14 #12 av: BattleBitch

#9

Jag har bara visat hur den är uppbyggd, faktan bakom. Om det fortfarande finns tveksamhet så ta gärna upp det! Å nej jag skriker inte, bara poängterar det viktigare i texten ;)

#10

Tycket mer att du andvänder min religion som en mur för att inte prata med mig, tycker ärligt att du känns obehaglig, "creapy" och falsk, gentemot andra från samma kyrka som dig!

Jag hoppas att jag har uppfattat det hela fel bara... =)

 

Jag är uppväxt som JV, men har haft en "trotsålder" då jag granskade alla religiösa samfund med lupp och valde JV då ja tycker de lever närmast sanningen.

VT är en tidskrift, lixom alla andra böcker skrivs de av bröder med ledning av den heliga anden.

 

Anmäl
2009-03-01 15:29 #13 av: Camillhe

Det är tråkigt att du uppfattar mig så Battlebitch, men jag tycker att du kan skriva sånt i pm och inte i ett forum. Jag är inte från någon kyrka. Jag är kristen och tror på Jesus som min herre, Gud och frälsare. Jag är långt ifrån perfekt och det finns mycket saker som Jesus behöver hjälpa mig att jobba med i mitt liv.

Jag förstår inte att du påstår att jag inte pratar med dig, det är ju det jag gör. Jag bad dig berätta om Vakttornet, och undrar har det aldrig skrivits några fel i Vakttornet?

Uppenbaras bibelstudierna som skrivs i Vakttornet av Gud till "bröderna"?

Är Vakttornet lika mycket Guds ord som Bibeln?

 

Anmäl
2009-03-01 15:33 #14 av: Maria

#12

Jag förstår dig. Du tillhör en minoritet och jag kan tänka mig in i hur det måste vara för att kämpa för sin tro med "näbbar och klor"

Men som med alla minoriteter så är det en kamp hela tiden. (se homosexuella).

Någonstan måste du ändå har frågat dig på vägen varför "Jehovas" ibland klassas som sekt.

/Maria

 

Anmäl
2009-03-01 15:48 #15 av: BattleBitch

#14

Därför att folk inte vet vad sekt är ;)

Jag är tillräckligt vuxen att inte kämpa längre med näbbar o klor. Jag lägger upp hur det ligger till passar det inte så skit i det då =)

Anmäl
2009-03-01 15:53 #16 av: BattleBitch

#13

Jag har upplevt såna som dig innan, de har aldrig vart snälla eller ärliga... Min magkänsla är rätt bra efter erfarna och händelserika 30 år. Jag är trygg i min tro, och vet vad sanningen är...

Du har tidigare bekännt dig till "Medlem i Svenska Kyrkan och i Pingstkyrkan". Å med frågorna som du ställer så vet jag vad du är för en person, och vart du vill komma...

Så jag tackar för mig, gå i frid!

Anmäl
2009-03-01 15:59 #17 av: Camillhe

dubbelpost

Anmäl
2009-03-01 16:01 #18 av: Camillhe

Jehovas vittnen, the watchtower organisation faller under alla kriterier för en destruktiv sekt, tyvärr. Sen att man som medlem inte vill eller kan se det så är ganska självklart.

 

Russell använde sig mkt av pyramidologi för att göra sina förutsägelser, se Charles Russells bok "Thy Kingdom come"

Och fram till år 1925 stod man fast vid det.

Men sedan hände ngt och man tog helt avstånd,

se:

VT 1928, 15 maj, s 148
VT 1928, 15 maj, s 329
VT 1928, 1 dec, s 356
VT 1928, 1 dec, s 358
VT 1928, 1 dec, s 359
VT 1928, 1 dec, s 360
VT 1928, 1 dec, s 361

 

I dessa ovanstående artiklar skriver man att pyramiden i Ginza (som Charles Russel använde sig av) inte har något med Guds ord och kronologi att göra, utan snarare med Satans organisation.

Så är Russels bok inspirerad av Satan då? Hur vet man vilket av det han skrivit som är sant och inte sant?

 

Pyramidologi är en okult företeelse som innebär att man använder pyramider i religiösa föreställningar. Här kan man läsa mer om det.

Anmäl
2009-03-01 16:12 #19 av: BattleBitch

Det är mycket dom har förändrats kan jag tillägga, som du kanske inte visste.

Jehovas Vittnen har en gång i tiden firat Jul, rökt, och firat födelsedagar. Fram fill 1940-taled skedde massor ag förändringar. Gud renade sin organisation från falska hedniska sedvänjor bla...

Anmäl
2009-03-01 16:13 #20 av: Maria

#15 Det finns ganska klara definitioner på vad en sekt är...Det räcker bara med att "googla"

/Maria

 

Anmäl
2009-03-01 16:24 #21 av: BattleBitch

#20

I know =)

Fast vi är inregistrerade som ett religiöst samfund, om man tar en ordbok så är sekt något destruktivt med en mänsklig ledare...

Anmäl
2009-03-01 16:30 #22 av: Camillhe

#19 Ja visst har JV förändrat sin lära massor under årens lopp, men betyder inte det då att Vaktornets skrifter då och då har fel även nu?

Om Gud har gett en enda organisation den enda sanna läran som JV lär ut, och sedan ändras den lite då och då, hur går det ihop? Är det Gud som ändrar synsätt och vilja?

 

 

#20

Roy Wallis, som levde mellan 1945-1990, var professor vid Queens University i Belfast. Han är främst känd för sina sju minimikriterier som definierar en sekt.

Hans definition är den allmänt vedertagna och den man använder i de flesta vetenskapliga sammanhang för att definiera sekter.

 

1. Frivillig organisation där medlemskapet förtjänas.

(I Jv's fall handlar det om att förkunna deras lära, dörrknackning, sprida traktamente, vakttornet etc. Det förs nogranna protokoll över hur mkt tid du lägger ner på detta)


2. Medlemskapet är exklusivt och kan fråntas de medlemmar som inte följer gruppnormerna.

(Jv har uteslutning av medlemmar som inte lever upp till de regler som finns)


3. Medlemmarna ser sig som en elit som är i besittning av särskild kunskap.

(JV anser sig ha den enda sanna läran om Gud)


4. Sekten är vanligen i konflikt med sin omgivning.

(JV:staten styrs av satan, som medlem får man inte ha kontakt med avhoppare även familjemedlemmar  emellan.)


5. Inom sig är sekten vanligen egalitär, det vill säga alla troende är ett prästerskap.

 


6. Sekten är etisk och asketisk, alltså att man har vissa levnadsregler och offrar tid och pengar på sin grupp.


7. Slutligen är sekten totalitär, det vill säga kräver totalt engagemang och försöker styra individens liv.

 

Anmäl
2009-03-01 16:53 #23 av: BattleBitch

Bibeln säger:

Jesaja 43:10 Men ni är mina vittnen, säger Herren[Jehova], min tjänare, den som jag har utvalt, för att ni skall få insikt och tro mig, förstå att jag är Gud. Ingen gud har blivit till före mig,ingen skall komma efter mig.

Vilka är Jehovas vittnen? =)

Fel har de inte haft utan Gud uppenbarar sina sanningar under tidens gång.

Daniel 12:4 Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; många komma att rannsaka den, och insikten skall så växa till."

Orrds.4:18,19 De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd; men de ogudaktigas väg är såsom tjocka mörkret: de märka icke det som skall vålla deras fall.

 

 

Om vi skulle gå efter Roy Wallis definition ingår Pingstkyrkan, Missionskyrkan, Baptisterna...osv osv, alla religiösa samfund där under!

Anmäl
2009-03-01 21:46 #24 av: Camillhe

Du vet mycket väl att jag syftar på The Watchtower organisation.

Du skriver att dom aldrig haft fel men Gud uppenbarar sina sanningar under tidens gång. Menar du att allt som stått i Vakttornets skrifter är korrekt och inspirerat av Gud?

Var Russell inspirerad av Gud när han höll på med pyramidologi?

Och nej Ingen av de samfunden du räknar upp kan efter Roy Wallis punkter definieras som sekt.

Bland annat anser sig inte ngt av samfunden att de har den enda sanna läran utan samarbetar ofta. Det finns heller ingenting man måste göra för att vara medlem.

Anmäl
2009-03-01 21:52 #25 av: BattleBitch

#24

 

Du förstår inte, men vad kan man begära? Tron är inte var mans helt enkelt =)

Joh.6:44 "Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom..."

F.ö. heter vi Jehovas Vittnen ... inget annat!! ;)

Anmäl
2009-03-01 22:31 #26 av: Camillhe

Varför kan du inte svara på min fråga om Russell och hans bok "Thy Kingdom come"?

 

Anmäl
2009-03-01 22:39 #27 av: BattleBitch

#26

En bok från 20-talet som du förväntar att jag ska ha? och kunna ge svar på? Nej du min vän, det har jag inte, så du får helt enkelt gilla läget att du inte kan få svar på din fråga! =)

 

Du har f.ö. fått svar på ALLT annat, och är fortfarande otrevlig. Har fortfarande dålig magkännsla när jag läser dina inlägg... Du är inte intresserad utan letar bara efter fel, hoppas du ska kunna bryta ner något i min tro. Sånna personer är knappt vatten värda i mina ögon, visar man inte respekt är man inte värd respekt!

Anmäl
2009-03-01 22:45 #28 av: Camillhe

Har inte ens sett ditt inlägg i #16 förrän nu, antar att du ändå ville fortsätta diskussionen.

Fortfarande tycker jag inte att personpåhopp hör hemma i ett forum, det är ganska tramsigt att skriva den typen av saker.

Självklart får du tycka vad du vill om mig men du kan behålla det för dig själv.

Pingstkyrkor är fristående och namnet är inget patenterat namn så vem som helst kan i princip starta en förening och kalla sig själv Pingstkyrka.

Knutby är ett strålande exempel på det, och faller också in under def destruktiv sekt.

Så när ngn skriver att dom är medlemmar i en Pingstkyrka säger det väldigt lite egentligen.

Jag tar mig tid att försöka visa dig saker för att jag vill dig väl, men jag förstår om du känner dig hotad.

Istället för att citera JV's bibel kanske du skulle kunna svara utifrån DIN syn, och vad DU tänker. Om tex Russells bok.

Varför den är så viktig är för att Russell anses vara en av grundarna till JV. Och om han byggde mycket av sin domedagslära och sina profetior på en okult företeelse svajar mycket som JV står för.

 

Anmäl
2009-03-01 22:50 #29 av: BattleBitch

#28

 

Vi lever 100 år senare. Gilla läget, snälla! Det är inget jag har möjlighet att sätta mig in i...

OCH, med tanke på alla dina falska påsåenden hitintills, tror du serriöst att jag skulle lägga all tiden på att leta upp argumet för något som är 100 år gammalt när du inte ens hade något att komma med om vår bibell? Nej.

Jag citerar bibeln hur mycket jag vill, för jag tror på bibeln, den är mitt liv! Utan bibeln skulle vi aldrig förstå hur vi har möjlighet till evigt liv! :)

Anmäl
2009-03-01 22:51 #30 av: Camillhe

# 27 Jaha men jag ska genast ge dig länkar till vad som står i den. Det är ganska väsentligt att du vet det.

Den skrevs dessutom 1891 så den är ännu äldre. Men det borde vara av intresse för dig att läsa den.

Jag skulle iallafall vilja läsa om vad grundaren till en lära jag följde blint byggde sina profetior på.

Jag tror inte jag kan bryta ner ngt i din tro. Men kanske du vågar titta själv på saker som visar rätt stora brister.

För övrigt är det inte mitt jobb att övertyga dig om något, det kan bara Jesus.

Anmäl
2009-03-01 22:53 #31 av: Camillhe

Här finns Russells bok online

Anmäl
2009-03-01 23:04 #32 av: BattleBitch

#30

Vart vill du komma?

Du kommer aldrig att kunna bryta ner min tro efter allt jag har sett, upplevt och blivit belönad av Jehova.

Jag vet att Jehova låter ljuset komma i den takt som vi kan ta det, han slänger inte upp rullgarninen en morgon utan öppnar den sakta och kärleksfullt för att vi sakta skall förstå och kunna korrigera vår tro :)

Tror du har missat mitt inlägg #6 föresten ;)

Anmäl
2009-03-03 12:47 #33 av: Maria

När allt kommer omkring så tror jag inte Gud bryr sig särskilt mycket om vi har "tolkat fel" på sina ställen i Bibeln. Inte heller tror jag att "han" bryr sig om vilket samfund vi tillhör.

Det viktigaste är att vi alla har önskan om att vara goda och leva som goda människor.

Älska din nästa såsom dig själv.

Störst av allt är ändå kärleken och Gud vet att vi är "bara människor".

/Maria

 

Anmäl
2009-03-03 12:53 #34 av: BattleBitch

#33

Efter som vissa ord inte ens finns i svenska så kommer det aldrig att få en 100% översättning. Det viktigaste tror jag är att ha en där Guds namn är insatt och inte där man har tagit BORT det! ;)

Så är det som du säger - Älska din nästa som dig själv! Annars är inget annat av vårt jobb vi gjort av värde :)

Anmäl
2009-03-03 13:07 #35 av: OlgaMaria

"Du kommer aldrig att kunna bryta ner min tro efter allt jag har sett, upplevt och blivit belönad av Jehova."

Jag tvivlar inte på att det här är sant. Jehova möter alla som söker honom med ett ärligt hjärta. Det är ju han vi litar på och inga människor. Om du skulle byta samfund så skulle det vara för att Jehova leder dig till det. Han skulle aldrig sluta vara din Far. Han skulle bara ge dig andra mänskliga ledare.

Det är verkligen viktigt för dig vilken grund Jehovas vittnen har för sin tro och organisation eftersom man hävdar att man har den enda sanna läran. Om man hävdar det och inte har det mandatet från Jehova så har man inte ett rent hjärta och då är det något som har präglat organisationen från början. Även om Russell levde för länge sen lever många av hans läror kvar.

Jag har också upplevt Jehova starkt och jag tror även att du har gjort det! Om han är din Gud behöver du inte vara rädd för att ifrågasätta olika läror.

Ps 23:3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

Gud välsigne dig!

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-03 13:46 #36 av: BattleBitch

Tack TheresiaW för de fina orden! :)

Jag är absolut inte rädd att ifrågasätta läror, det gör jag kontinuerligt! Men om någon kommer och attackerar din tro och du känner obehag liksom "den här människan vill mig inte väl" då mår man inte bra av den personens agerande... Ja... jag haoppas att du förstår hur jag menar.

Måste säga att du verkligen svarar fint och Kristet och ifrågasätter på ett vänligt sätt, sånt är helt ok och det svarar man gärna på och diskuterar vidare om =)

 

Nu ska jag ta mig ut för första gången på en vecka o handla mat, sjukling som man är =)

Anmäl
2009-03-03 22:36 #37 av: OlgaMaria

Åh vad jobbigt det är när man blir sådär genomsjuk! :( Hoppas du kryar på dig snabbt!

Skönt att höra att du tycker jag är vänlig mot dig! Det är ju verkligen meningen! :D

Skönt att höra att du ifrågasätter olika läror också! Då kommer du komma rätt, eftersom att du älskar Gud!

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-03 23:11 #38 av: Camillhe

Det här inlägget skrev jag inte bara för din skull Battlebitch, utan för att det är viktigt med tanke på hur mycket du citerar Nya Världen i olika inlägg, att andra människor förstår att den inte är en allmänt accepterad översättning. Och att den bevisat inte är en korrekt översättning. Det finns många översättningar som har brister absolut men få som är ändrade för att passa en lära som inte lär ut att Jesus är Guds ende son och en del av treenigheten.

 

Anmäl
2009-03-04 09:28 #39 av: BattleBitch

#37

Ja det är riktigt jobigt, idag är första dagen på joddet. Jag har bara en plan, att överleva...haha =)

#38

Jag har förstått att du är anti mot NW, men du kanske inte är så insatt men NW är mycket väl allmänt vedertagen och även utsedd av en testpanel här i sverige till BÄSTA studiebibeln! ;) Tror det var Aftonbladet som hade det reportaget.

Sen har du fått motbevis till din handfull med påståenden så jag HOPPAS att du öppnar ögonen o ser vilken fin översättning NW!

Anmäl
2009-03-04 11:03 #40 av: OlgaMaria

#39 Jag tror nog du lyckas med din plan att överleva! Hehe! :)

I morse läste jag sista kapitlen i Matteus och jag funderade lite när jag läste det allra sista.

Matt 28:16 De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå.
Matt 28:17 Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade.
Matt 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden.

Dels så tycker jag att Jesus borde vara större än Gud Fadern eller samma Gud som Gud Fadern om han kan ha all makt i himlen och på jorden (eller "All myndighet i himlen och på jorden har blivit mig given." som det står i NW).

Men framför allt funderar jag på att lärjungarna tillbad Jesus. I grundtexten används ordet pros-koo-neh'-o för tillbad.

I Matteus 4:10 säger Jesus (använder här NW, det är ingen större skillnad på översättningarna) "Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! Det står ju skrivet: 'Det är Jehova, din Gud, du skall tillbe, och det är endast honom du skall ägna helig tjänst.'"

Ordet för tillbe i denna vers är samma som i 28:17 alltså pros-koo-neh'-o.

NW översätter 28:17 så här: "och när de såg honom, betygade de honom sin vördnad, men några tvivlade."

Det är inte konsekvent att inte använda ordet tillbad även i 28:17 eftersom det är samma grekiska ord som i t ex 4:10.

För mig är det tydligt att Jesus säger att vi endast får tillbe Gud, och när lärjungarna tillber Jesus så hindrar eller tillrättavisar han dem inte. Att inte göra detta, fastän det är fel, skulle vara djupt hädiskt av Jesus. Han måste tillåta det därför att han är Gud, samma Gud som Jehova, annars upphäver hans sitt eget ord i 4:10.

I Upp 19:10 tillber Johannes en ängel: "Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder, som har vittnesbördet om Jesus. Gud skall du tillbe."

Även här används ordet pros-koo-neh'-o. Ängeln tillrättavisar Johannes. Han kan ju inte ta emot något som bara tillhör Jehova. Det skulle vara otroligt hädiskt. Jesus skulle också tillrättavisa sina lärjungar om han nu inte faktiskt var och är Jehova.

Vad säger du?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-04 11:13 #41 av: BattleBitch

#40

 

Intressant, det ska jag tiita på när jag kommer hem! =)

Anmäl
2009-03-04 11:30 #42 av: OlgaMaria

:)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-04 13:14 #43 av: Camillhe

#39

Den undersökningen får du gärna visa. Och nej du har inte motbevisat någonting.

Nya Världens översättning är en översättning skriven för att kunna driva en sekt.

Översättningens bruk av Jehova också i Nya Testamentet, går inte tillbaka på den grekiska grundtextens lydelse. Översättningen har likväl infört namnet Jehova på 237 ställen trots att de textkällor och fragment som finns att tillgå ingenstans innehåller vare sig detta namn eller Tetragrammet utan på dessa ställen använder de grekiska orden ?????? (Kyrios, Herren) eller ?e?? (Theos, Gud).[3] Kyrios är dock motsvarigheten till det hebreiska Adonai som vid läsning av den hebreiska texten vanligen är det ord med vilket ???? (JHWH) substitueras.

 

Att man översätter Kyrios med Jehova kan möjligen vara acceptabelt, fast det skulle vara mer rätt med Jahve/Yahwe då detta är det mer troliga uttalet av JHWH enligt forskare. Men där det står Theos ska det definitivt inte översättas med Jehova.

Kristen tros kärna är att Gud sände sin son till jorden, Jesus tog vår synd, dog för oss och återuppstod. Han lever idag och vill ha en relation med oss. Han är Gud som blev människa, och är i högsta grad verksam än i dag.

De rörelser som inte lär ut detta är inte kristna. Och ja jag tycker verkligen inte om villoläror som tex Jehovas vittnens lära. Och jag sörjer för deras medlemmar som inte får lov att uppleva Jesus och det Han gör vår värld idag. Han utför fortfarande mirakel, helar människor, förnyar oss och framför allt älskar oss. Alla människor, inte bara kristna.

Men jag är inte "anti" människor som fastnat i sekter.

Anmäl
2009-03-04 13:33 #44 av: BattleBitch

#43

Först; Vart citerar du din text ifrån?

 

Hur har du mage att skriva som du gör när du själv andvänder en bibel som har cencurerat Guds namn? Tycker du ska tänka lite mer på dessa verser:

Matteus 7:4,5 Eller hur kan du säga till din broder: 'Låt mig ta bort flisan ur ditt öga', när, se, det är en bjälke i ditt eget öga? Hycklare! Ta först bort bjälken ur ditt eget öga, och så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders öga.

Uppenbarelseboken 22:18,19 "Jag vittnar för var och en som hör orden i denna skriftrulles profetia: Om någon tillfogar något, skall Gud tillfoga honom de hemsökelser som det står skrivet om i denna skriftrulle; och om någon tar bort något från orden i skriftrullen med denna profetia, skall Gud ta bort hans del från livets träd och ur den heliga staden, som det står skrivet om i denna skriftrulle.

Det gäller inte bara Uppenbarelseboken utan hela bibeln, du kan ju gissa hur Jehova ser på att man accepterar en bibelöversättning som man har tagit bort hans namn i!

 

 

Daniel 2:20 Daniel tog till orda och sade: "Må Guds namn bli välsignat från oöverskådlig tid till oöverskådlig tid, ty vishet och väldighet tillhör honom.

Psalm 113:2 Må Jehovas namn vara välsignat från nu och till oöverskådlig tid.

 

Hur ska du kunna välsigna Guds namn, Jehova om du inte ens har en Bibel med hans namn i?

 

Psalm 9:1 Jag vill prisa dig, Jehova, av hela mitt hjärta;

Psalm 111:1 Lovprisa Jah! Jag prisar Jehova av hela mitt hjärta i de rättrådigas förtroliga krets och i menigheten.

Psalm 68:4 Sjung till Guds ära, spela och sjung till hans namns ära, stäm upp en sång till Honom som färdas fram över ökenslätterna som den vars namn är Jah; och jubla inför honom;

Psalm 22:22 Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen lovprisar jag dig.

Hebréerna 2:12 då han säger: "Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder; mitt i församlingen skall jag lovprisa dig med sång."

 

 

Romarna 10:13

Ty "var och en som anropar Jehovas namn skall bli räddad"

 

Blir svårt för dig då du förnekar Jehova och hans namn i bibeln!

Anmäl
2009-03-04 20:00 #45 av: BattleBitch

 

#40

 

Då ska vi se.

1. All makt i himlen & på jorden. För att se helheten läser jag gärna paralell skriftställen:

Daniel 7:14 Och åt honom gavs herravälde och ära och kungamakt, för att alla folk, folkgrupper och språk skulle tjäna honom. Hans herravälde är ett herravälde som består till oöverskådlig tid och som inte skall försvinna, och hans kungarike är ett kungarike som inte skall fördärvas.

Matteus 11:27 Allt har överlämnats åt mig av min Fader, och ingen känner Sonen helt och fullt utom Fadern, inte heller känner någon Fadern helt och fullt utom Sonen och vemhelst som Sonen är villig att uppenbara honom för.

Efesierna 1:21 högt över varje regering och myndighet och makt och herradöme och varje namn som nämns, inte bara i denna tingens ordning, utan också i den som skall komma.

Filipperna 2:9 Just av den orsaken upphöjde Gud honom också till en högre ställning och gav honom i sin ynnest det namn som är över alla andra namn,

Här får jag ett helt pussel, Jehova gav Jesus den här makten. I Filipperna ser vi fafrår, därför att han var ödmjuk och hade bevarat sig trogen i till döden =) För mig bekräftar det bara 2 gestalter som Far och son, pappa älskar sig son över allt annat och vill ge han en av de största gåvorna man kan makt!

_________________________________________________________

2. Matteus 28:17 Tillbe eller Betyga vördnad?

[p?osekúvnsav] betyder eng:obeisance betyder; vördnadsbetygelse, hyllning, {formellt} vördnadsfull hälsning (oftast i form av en bugning) om det hade stått [?at?e??] så hade det stått tillbe.

Återigen är NW den översättningen som är mest korrekt ;)

_________________________________________________________

3. Matteus 4:10 Här står grekiska ordet [p?oskuv?se??] på eng:you shall worship ; sv:dyrka, tillbedja, {bildligt} avguda.

Detsamme gäller för Uppenbarelseboken 19:10 där står grekiska ordet [p?oskuv?sa?] på eng:you shall worship ; sv:dyrka, tillbedja, {bildligt} avguda.

Så det är 2 olika grekiska ord och betydelser, återigen kan jag bara visa tacksamhet för en så korrekt översättning :)

_______________________________________________________

 

Så jag ser inte riktigt på samma sätt som du gör, hoppas att du hängde med på hur vi ser på det! =)

Anmäl
2009-03-04 21:36 #46 av: Hukanson

Ifall alla är överens om att Gud sände sin son till världen ,Jesus , för att göra det som GudFader önskade få gjort -så vilket förhållande har vi då till honom nu efter det han uppstigit till himmelen som Kristus och därifrån igenkommit för att såsom Gud  regera världen som helt underlagd Honom ? Bör vi kalla Honom Jehova ?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-04 23:21 #47 av: OlgaMaria

#45 Hej igen och godkväll! :)

1. Jag bara tänker att om Jesus har ALL makt i himlen och på jorden så har han ju mer makt än Gud Fadern, och visst kan det vara så, men jag vet inte, om jag vore allsmäktig Gud kanske jag inte skulle överlämna makten till någon annan. Men visst kan han ha gjort det, men då blir han ju en bifigur.

2-3.[p?osekúvnsav], [p?oskuv?se??], [p?oskuv?sa?] är alla olika böjningar av samma ord. De har samma innebörd.
Översättningarna du har skrivit här - kommer de från NWs studiebibel eller?

Om du inte tror mig så är det så här att [p?osekúvnsav] som används när lärjungarna tillber Jesus används bland annat i dessa verser också:

Mat 14:33 Then those who were in the boat worshiped him, saying, "Truly you are the Son of God."

Rev 5:14 And the four living creatures were saying "Amen," and the elders threw themselves to the ground and worshiped.

Mat 28:9 But 1 Jesus met them, saying, "Greetings!" They 2 came to him, held on to his feet and worshiped him.

Rev 11:16 Then 1 the twenty-four elders who are seated on their thrones before God threw themselves down with their faces to the ground 2 and worshiped God

Rev 19:4 The twenty-four elders and the four living creatures threw themselves to the ground 1 and worshiped God, who was seated on the throne, saying: "Amen! Hallelujah!"

Rev 7:11 And all the angels stood 1 there in a circle around the throne and around the elders and the four living creatures, and they threw themselves down with their faces to the ground 2 before the throne and worshiped God,

Som du ser är det exakt samma ord (dvs samma ord och samma böjning) som används både om tillbedjan inför Jesus och inför Gud.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-05 01:32 #48 av: Hukanson

Det kan vara så att Herren organiserar Ordningen med en Änglahierarki och att Makten är en viss aspekt av Ordningen . Men nu kommer vi in på ett tänkande som inte är direkt uttalat i Bibeln , men i andra skrifter från heliga lärjungar .

Jesus blev Kristus Uppenbarad kallad Guds Son av en röst från himmelen . Jesus anbefallde sin Ande till Fadern .  Jesus övervann döden när hans Själ återfödde biokroppen till andligt liv .

Gud kallas allsmäktig Skapare och Guds Son kallas Den Varigenom Allt Blir Skapat .

Så det är liksom två sidor av samma sak. Gud är Ljus . Ordet är Gud .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-05 02:07 #49 av: Camillhe

Hukanson: Kan vi inte starta en ny tråd om LDS, det är en väldigt intressant religion. Jag har studerat er kyrka ganska mycket och även gjort ett studiebesök i Salt Lake City, där jag bodde hos en familj som var LDS medlemmar och fick se the templesquare och gå guidad tur osv.

Väldigt trevligt. Tyvärr faller inte heller LDS under kristendom, men som sagt det vore kul att diskutera i en annan tråd:D

Anmäl
2009-03-05 09:31 #50 av: BattleBitch

#46

Varför kalla sonen för Guds namn? De har båda varsitt namn som du och jag :) Jehova och Jesus =)

Anmäl
2009-03-05 09:33 #51 av: BattleBitch

#47

1. Ja där ser vi olika på saken :)

2. Det grekiska ordet proskyn?o motsvarar det hebreiska hishtachaw?h när det gäller att förmedla tanken både på att man betygar skapelser sin vördnad och på att man tillber Gud eller en gudom. Sättet att visa vördnad är kanske inte så tydligt i proskyn?o som i hishtachaw?h, som tydligt förmedlar tanken på att man kastar eller böjer sig ner.

Forskare betraktar det grekiska ordet som en avledning av verbet kyn?o, "kyssa". Det sätt på vilket ordet används i de kristna grekiska skrifterna (och även i Septuaginta, en översättning av de hebreiska skrifterna till grekiska) visar att de personer som utförde de handlingar som ordet syftar på kastade eller böjde sig ner. (Mt 2:11; 18:26; 28:9)


Liksom i fallet med det hebreiska ordet måste man ta hjälp av sammanhanget för att avgöra om proskyn?o syftar på vördnad bara i form av djup respekt eller om det syftar på vördnad i form av religiös tillbedjan. När handlingen direkt sägs vara riktad mot Gud (Joh 4:20-24; 1Kor 14:25; Upp 4:10) eller mot falska gudar och gudabilder (Apg 7:43; Upp 9:20) är det tydligt att det inte bara handlar om den form av vördnad som normalt och med rätta kan visas människor utan om tillbedjan. I de fall där det inte sägs något om vem vördnaden riktas mot är det underförstått att den riktas mot Gud. (Joh 12:20; Apg 8:27; 24:11; Heb 11:21; Upp 11:1) När det däremot sägs att några "från Satans synagoga" skulle förmås att "komma och betyga sin vördnad" inför de kristnas fötter är det uppenbart att det inte är fråga om tillbedjan. (Upp 3:9)


I en av sina liknelser nämner Jesus en slav som betygade en jordisk kung sin vördnad. (Mt 18:26) Det är uppenbart att det var denna form av vördnad som astrologerna visade Jesus, "judarnas kung", och som Herodes påstod att han ville visa Jesus och som soldaterna hånfullt visade Jesus innan han hängdes på pålen. Det är tydligt att ingen av dessa betraktade Jesus som Gud eller som en gudom. (Mt 2:2, 8; Mk 15:19) Somliga översättare återger oftast proskyn?o med "tillbe" när ordet beskriver en handling som riktas mot Jesus, men ett studium av hur ordet används visar att man bör akta sig för att läsa in för mycket i detta. De omständigheter som ledde till att man betygade Jesus sin vördnad liknar nämligen i hög grad de omständigheter som tidigare gjorde att man betygade profeter och kungar sin vördnad. (Jfr Mt 8:2; 9:18; 15:25; 20:20 med 1Sa 25:23, 24; 2Sa 14:4-7; 1Ku 1:16; 2Ku 4:36, 37.) De som betygade Jesus sin vördnad visade ofta genom sina uttalanden att de inte betraktade Jesus som Gud eller som en gudom, utan att de betygade honom sin vördnad för att han var Guds representant, "Guds Son", den förutsagde "Människosonen", Messias, som fick sin myndighet från Gud. När man betygade Jesus sin vördnad var det ofta som ett uttryck för tacksamhet för gudomliga uppenbarelser eller ynnestbevis, precis som i förkristen tid. (Mt 14:32, 33; 28:5-10, 16-18; Lu 24:50-52; Joh 9:35, 38)


Trots att både profeter och änglar i forna tider hade tillåtit människor att betyga dem sin vördnad, ville inte Petrus låta Cornelius betyga honom sin vördnad, och den ängel (eller de änglar) som Johannes såg i sin syn vägrade två gånger att låta Johannes göra detsamma. Båda gångerna omtalade ängeln sig själv som "en medslav" och avslutade med uppmaningen: "Tillbe Gud [toi theoi prosk?neson]." (Apg 10:25, 26; Upp 19:10; 22:8, 9) I och med att Kristus kom uppstod tydligen en ny situation som berörde normerna för vad som var ett rätt uppförande gentemot andra av Guds tjänare. Jesus lärde sina lärjungar: "En är er lärare, och ni är alla bröder ... en är er Ledare, Kristus." (Mt 23:8-12) Det var nämligen i Jesus Kristus som de profetiska förebilderna fick sin uppfyllelse, för, som ängeln sade till Johannes, "att vittna om Jesus är ju anden i profetian". (Upp 19:10) Jesus var Davids Herre, den som var större än Salomo och den profet som var större än Mose. (Lu 20:41-43; Mt 12:42; Apg 3:19-24) Den vördnad som dessa människor fick ta emot var en förebild till den vördnad som tillkom Kristus. Det var därför på sin plats att Petrus hindrade Cornelius från att visa honom för stor ära.


Aposteln Johannes var en smord kristen och hade följaktligen blivit förklarad rättfärdig av Gud och kallad till att vara en himmelsk son till honom och kung tillsammans med Kristus i Guds rike. Han stod därför i ett annat förhållande till den ängel (eller de änglar) han fick se i sin syn än vad israeliterna hade gjort till de änglar som visade sig för dem. Ängeln (eller änglarna) visade tydligen att han (de) erkände denna förändring genom att vägra att låta Johannes betyga honom (dem) sin vördnad.

Anmäl
2009-03-05 09:34 #52 av: BattleBitch

#49

 

Svara gärna på min fråga till dig i #44

Anmäl
2009-03-05 14:33 #53 av: OlgaMaria

Okej. Det här var ett omfattande inlägg med många bibelord att gå igenom.

Frågan är hur ordet pros-koo-neh'-o används och om man kan tala om olika betydelser i olika verser beroende på sammanhang.

(Mt 2:11; 18:26; 28:9)
- Jag tycker inte att det är självklart att de som tillbad här inte tillbad utan bara visade vördnad. En möjlighet är också att författaren använder ordet för tillbedja därför att han vet att det är Gud uppenbarad i Jesus som tillbeds här.

Matt 18:26 är väldigt intressant tycker jag. Du tar upp det i alla fall två gånger. Det handlar inte om en jordisk kung som tillbeds.
Det är Jesus som berättar en liknelse om himmelriket och kungen är antingen Gud Fadern eller Jesus.
En tjänare tillber kungen och får sin skuld löst.
Sedan kommer tjänarens tjänare och faller ner (piptõ petõ) inför sin tjänare. Om man inte vill använda det starka ordet för tillbe finns det andra ord att använda!

Upp 3:9 är inte helt enkel.
NKJV:
"Indeed I will make those of the synagogue of Satan, who say they are Jews and are not, but lie indeed I will make them come and worship before your (församlingen i Filadelfia) feet, and to know that I have loved you.

Det kan vara så att deras tillbedjan är till Gud men i församlingens närvaro. Poängen med verserna här är att Gud ska ge några judar till församlingen (det är alltså hos dem de ska tillbe).

Att det är vid församlingens fötter visar att judarna då gjort församlingen till sina lärare istället för att hävda att de själva sitter inne med läran.


(Mt 2:2, 8; Mk 15:19)
I Matt 2 är det nyfödde Jesus som tillbeds av de vise männen. Vi kan inte utesluta att de tillber honom som en Gud.

I Mark 15:19
Här är det de romerska soldaterna som hånar Jesus. Det står att de spottar på honom, böjer sig för honom och tillber honom. Detta är ju ironi! De ser inte Jesus som Gud och de tillber honom heller inte i verklig mening. De gör sig bara lustiga över honom.


(Jfr Mt 8:2; 9:18; 15:25; 20:20 med 1Sa 25:23, 24; 2Sa 14:4-7; 1Ku 1:16; 2Ku 4:36, 37.)
Det här är en helt annan diskussion! Man kan inte jämföra det grekiska ordet för tillbe med det hebreiska rakt av. Det finns så klart nyanser i dessa ord. Det som jag tycker är intressant är hur ordet används genomgående i NT - där Jesus är med och där vi hela tiden kan jämföra samma ord. GT kanske tillåter en större variation av ordet än NT.

Ditt näst sista stycke förmedlar att det är berättigat att visa Jesus vördnad - (och att använda ordet för tillbe eftersom NT konsekvent gör det). Jag tycker vi kommer tillbaka till utgångsfrågan då. Hur kan Jesus tillåta att hans lärjungar och andra tillber honom när han själv sagt att vi endast ska tillbe Gud?

Det finns ju som sagt andra ord man kan använda sig av om man vill förmedla att någon visar vördnad/faller ner osv.

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-05 14:39 #54 av: BattleBitch

#53

 

Din slutfråga; "Hur kan Jesus tillåta att hans lärjungar och andra tillber honom när han själv sagt att vi endast ska tillbe Gud?" är nog bara Jesus som kan svara på...

Men en sak som är säker är att han inte är Gud, Jehova då ingen kan se Jehova och leva! ;)

Anmäl
2009-03-05 15:03 #55 av: OlgaMaria

Joh 12:45 och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig.

Därför att ingen kan se Gud och leva valde Gud att födas som en människa för att uppenbara sig själv för oss människor.

Joh 7:39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Det är nog väldigt svårt att se på den förhärligade Jesus också. Paulus blev ju blind av det t ex. Men ändå kanske Jesus begränsade sin uppenbarelse något när han visade sig för Paulus. De andra såg honom ju inte t ex.

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-05 15:20 #56 av: BattleBitch

Joh 12 så får man läsa fortsättningen, 49, 50 "eftersom jag inte har talat av egen ingivelse, utan Fadern själv, som har sänt mig, han har gett mig en befallning om vad jag skall säga och vad jag skall tala. Och jag vet att hans befallning betyder evigt liv. Därför talar jag vad jag talar, alldeles så som Fadern har sagt mig det."

Så Jehova hade sagt till Jesus vad han skulle tala. Inte skulle Jehova tala med sig själv? Låt ljuset lysa på sanningen och läs... :)

Anmäl
2009-03-05 16:07 #57 av: OlgaMaria

Treenighetsläran lär att Gud är en Gud men tre personer som har en inbördes relation. Det är aldrig något konstigt att Gud kallas Fadern och Jesus kallas Sonen och att de talar med varandra. Ändå är de samma. Ja du. Det är nog omöjligt att förklara.

Hur som helst finns det inte ett enda tillfälle i Bibeln där någon tillrättavisas för att han tillber Jesus.

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-05 16:11 #58 av: BattleBitch

#57

Varför tror du det är så "omöjligt att förklara"? Bara nyfiken...

För mig känns det som att ni kämpar så ihärdigt för er tro när sanningen ligger rätt fram, Fadern & sonen... Enlkare än så blir det inte! ;)

Anmäl
2009-03-05 16:45 #59 av: OlgaMaria

#58 - jag fattade det inte själv förrän jag vandrat med Gud några år. Anden pekar på Jesus och uppenbarar honom. Då förstår man.

Har du tänkt på att Jesus och Gud använder samma namn om sig själva i Upp 1:8; 21:6-7 (Gud) och Upp 22:12-16 (Jesus)?

Ja, jag antar att du känner som du säger.

För mig är det uppenbart att Anden fortsätter att förhärliga Gud genom under och tecken, samt genom de andliga gåvorna. Guds namn blir känt, ärat och prisat till följd av att hans kraft blir uppenbarad.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-05 16:54 #60 av: BattleBitch

Näe, där håller jag inte med dig, det är fortfarande Gud, Jehova det talas om i 22:12-16.

Sista gången titeln "Alfa och Omega" förekommer är i Uppenbarelseboken 22:13, där det sägs: "Jag är Alfa och Omega, den förste och den siste, början och slutet." Det råder inget tvivel om att det är flera som talar i det här kapitlet. Verserna 8 och 9 visar att ängeln talade till Johannes. I vers 16 är det otvivelaktigt Jesus som talar. I början av vers 17 tillskrivs "anden och bruden" ett yttrande, och i slutet av vers 20 är det obestridligen Johannes själv som talar. Det är därför rimligt att den som omtalas som "Alfa och Omega" i verserna 12-15 är densamme som den som bär den titeln i de båda andra fallen, nämligen Jehova Gud. Uttrycket "Se! Jag kommer snabbt" i vers 12 behöver inte betyda att dessa verser avser Jesus, för i Bibeln sägs det även om Gud att han "kommer" för att döma. (Jfr Jes 26:21.) I Malaki 3:1-6 sägs det att Jehova och "förbundets budbärare" gemensamt kommer för att hålla dom.

Titeln "Alfa och Omega" har samma innebörd som uttrycken "den förste och den siste" och "början och slutet" när dessa uttryck används om Jehova. Före honom fanns det ingen allsmäktig Gud, och efter honom kommer det heller ingen. Han skall föra frågan om vem som är den sanne Guden till ett lyckligt avgörande, och då kommer det för evigt att stå klart att han är den allsmäktige Guden.

Jesaja 44:6 Detta är vad Jehova har sagt, Israels Kung och hans Återköpare, härarnas Jehova: 'Jag är den förste, och jag är den siste, och förutom mig finns det ingen Gud

Anmäl
2009-03-05 17:10 #61 av: OlgaMaria

Visst är det flera som talar i kapitlet men texten kan inte göra hur många hopp som helst.

Vers 15 borde åtminstone ha samma talare som vers 12 (och 13-14). Vers 20 visar vem som talar i vers 12.

Upp 22:20 Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus!

Den som avses komma snart är Jesus.

Det är inte rimligt att hämta tolkningen till vers 12 i GT när den finns bara några verser ner.

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-05 17:20 #62 av: BattleBitch

#61

Du har min förklaring ovan, det rimliga är självfallet att Jehova, den enda som är allsmäktig som kallas för Alfa och Omega behandlas i vers 12-15 som enligt grundtexten hör ihop.

Sen i vers 15 vandrar det vidare över till Jesus :)

Både Jehova & Jesus själv betonar flera gånger det förhållandet att de kommer "snabbt", eller snart, så det är inget konstigt!

_____________________________________-


1 Thessalonikerna 5:2 Ni vet ju själva mycket väl att Jehovas dag kommer precis som en tjuv om natten.

2 Petrus 3:10 Likväl skall Jehovas dag komma som en tjuv; på den dagen skall himlarna försvinna med ett kraftigt, väsande ljud, men de starkt upphettade elementen skall upplösas, och jorden och de verk som är på den skall bli avslöjade.

Uppenbarelseboken 16:15 "Se! Jag kommer som en tjuv. Lycklig är den som håller sig vaken och bevarar sina ytterkläder, så att han inte går naken och folk får se hans skam."

 

 

Anmäl
2009-03-05 17:29 #63 av: OlgaMaria

även i upp 1:17 säger Jesus att han är den förste och den siste.

Upp 1:17 När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste
Upp 1:18 och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet

Inte har väl Gud Fadern varit död?

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-05 19:01 #64 av: BattleBitch

#63

Jag citerar jag vår bok "Uppenbarelsens storslagna höjdpunkt" säger om det:

I Jesaja 44:6 beskriver Jehova med rätta sin egen ställning som den ende och allsmäktige Guden, i det han säger: "Jag är den förste, och jag är den siste, och förutom mig finns ingen Gud.*" När Jesus presenterar sig med titeln "den förste och den siste", gör han inte anspråk på jämställdhet med Jehova, den store Skaparen. Han använder en titel som vederbörligen tilldelats honom av Gud. I Jesaja gjorde Jehova ett uttalande angående sin unika ställning som den sanne Guden. Han är den evige Guden, och förutom honom finns det sannerligen ingen Gud. (1 Timoteus 1:17)

I Uppenbarelseboken talar Jesus om sin tilldelade titel med vilken han riktar uppmärksamheten på sin unika uppståndelse.
3 Jesus var verkligen "den förste" av människorna som blev uppväckt till odödligt andligt liv. (Kolosserna 1:18) Vidare är han "den siste" som blev uppväckt av Jehova personligen. På så vis blir han "den levande", som "lever till evig tid". Han äger odödlighet. I detta liknar han sin odödlige Fader, som kallas "den levande Guden". (Uppenbarelseboken 7:2; Psalm 42:3 [2]) För alla övriga av mänskligheten är Jesus själv "uppståndelsen och livet". (Johannes 11:25)

I överensstämmelse med detta säger han till Johannes: "Jag blev död, men se, jag lever till evig tid, och jag har nycklarna till döden och till hades." (Uppenbarelseboken 1:18b) Jehova har gett honom myndighet att uppväcka de döda. Det är därför Jesus kan säga att han har nycklarna för att låsa upp portarna för dem som är fjättrade av döden och av hades (graven). - Jämför Matteus 16:18.

 

*) I den hebreiska grundtexten i Jesaja 44:6 förekommer ingen bestämd artikel vid orden "först" och "sist", medan det däremot i Jesu beskrivning av sig själv i Uppenbarelseboken 1:17 förekommer bestämd artikel i den grekiska grundtexten. Grammatiskt sett avser därför Uppenbarelseboken 1:17 en titel, medan däremot Jesaja 44:6 beskriver Jehovas gudomlighet.

Anmäl
2009-03-06 11:13 #65 av: OlgaMaria

Ohhh.. Alltså. Det känns som författaren till det här gör allt för att försökra slingra sig.

Varför inte låta Ordet tala för sig själv?

Slutklämmen försöker tydligen hävda att den bestämda artikeln när Jesus beskriver sig själv som den förste och den siste skulle tala emot hans gudomlighet, eftersom Gud inte använde bestämd artikel om sig själv i Jes 44:6.

Varför jämföra med Jesaja när Gud gör samma uttalande om sig själv i Uppenbarelseboken. Gud använde också bestämd artikel om sig själv i Upp 22:13.


to           bestämd artikel
alfa        Alfa
kai          och
to           bestämd artikel
w            Omega
o            bestämd artikel
prwtov     först
kai          och
o            bestämd artikel
escatov   sist

to och o är olika böjningar av ho /bestämd artikel

 

Jesus om sig själv i 1:17
o           bestämd artikel
prwtov    först
kai         och
o           bestämd artikel
escatov  sist

 

De talar om sig själv på samma sätt. Visst är Jesus den förste och siste på andra sätt kanske, men man kan inte bortse från hur tydligt Jesus anspelar på hur Gud talar om sig själv när han säger "jag är den förste och den siste". Jag tror inte att man i första hand ska hämta tolkningar från andra böcker utan i första hand från samma bok för att tolka enskilda meningsuppbyggelser. Det är en annan sak att tolka djupgående budskap, men här talar vi om språket, egentligen.

Gud och Jesus ger sig båda till känna på samma sätt - som den förste och den siste.

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-06 11:26 #66 av: BattleBitch

#65

 

Hur som, låt oss säga att du har rätt. Well... Det förändrar verkligen ingenting då dessa NIO BEVIS kvarstår:

_______________________________________________________________


1) Matteus 3:17 Se! Det var också en röst från himlarna som sade: "Denne är min Son, den älskade, som jag har godkänt."

Matteus 17:5 Medan han ännu höll på att tala, se, då överskuggade dem ett lysande moln, och se, ur molnet ljöd en röst, som sade: "Denne är min Son, den älskade, som jag har godkänt; lyssna till honom."

-Aldså, någon är uppe i himlarna och talar ner till Jesus på jorden. 1+1=2

Det kan ingen bortförklara!

______________________________________________________________

 

2) Kolosserna 3:1"Om ni alltså har blivit uppväckta tillsammans med Kristus, så fortsätt att söka det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida"

Psalm 110:1 Guds uttalande till min Herre lyder: "Sätt dig på min högra sida, tills jag lägger dina fiender som en pall för dina fötter."

- Det är uppenbart att Jesus sitter på Guds högra sida, de är 1+1=2 som sitter uppe i himlen, inte ETT! Vad är det du inte ser där? =)

__________________________________________________________________

3) 1 Petrus 3:22 Han är på Guds högra sida, eftersom han begav sig till himlen; och änglar och myndigheter och makter har lagts under honom.Matt. 26:39 : "Han [Jesus Kristus] gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: 'Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill utan som du vill.'"

-Om Fadern och Sonen inte var två helt skilda individer, skulle en sådan bön ha varit meningslös. Jesus skulle då ha bett till sig själv, och hans vilja skulle med nödvändighet ha varit Faderns vilja.

______________________________________________________________

4) Joh. 8:17, 18 : "[Jesus svarade de judiska fariséerna:] I er egen lag står det att vad två vittnar är giltigt. Jag vittnar om mig själv, och om mig vittnar också Fadern som har sänt mig."

-Jesus talade alltså definitivt om sig själv som en individ separat och helt skild från Fadern. Det går inte att säga något annat!

_____________________________________________________________

5) Mark. 13:32 : "Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern."

-Så skulle det naturligtvis inte kunna vara, om Fadern, Sonen och den heliga anden var jämlika, utgjorde en gudomlighet. Om Sonen inte kände till detta på grund av att han var begränsad av sin mänskliga natur, som somliga påstår, kvarstår frågan: Varför kände inte den heliga anden/Jesus till detta?

_____________________________________________________________

6) Matt. 20:20-23 : "Sebedaios-sönernas mor [kom] fram till honom [Jesus] ... och hon sade: 'Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene till höger och den andre till vänster.' Jesus svarade: ... 'Min bägare skall ni få dricka, men platserna till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill av min fader.'"

-Så egendomligt, om Jesus är Gud som det påstås! Svarade Jesus här bara i enlighet med sin "mänskliga natur"? Om Jesus, som treenighetsanhängarna säger, var sann "Gudamänniska" - både Gud och människa, inte antingen eller - skulle det då verkligen vara konsekvent att komma med en sådan förklaring?
Är det inte snarare så att Matteus 20:23 visar att Sonen inte är jämlik Fadern, att Fadern har reserverat somliga förmånsrätter åt sig själv?

_____________________________________________________________

7) Matt. 12:31, 32: "All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som säger något mot den heliga anden får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den kommande."

-Om den heliga anden var en person och var Gud, skulle detta skriftställe direkt motsäga treenighetsläran, eftersom det skulle innebära att den heliga anden på något sätt var större än Sonen. Det Jesus sade visar i stället att Fadern, som "Anden" tillhörde, är större än Jesus, Människosonen.

_____________________________________________________________

8) Joh. 14:28: "[Jesus sade:] Om ni älskade mig, skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag."

-Fadern(Gud) är större än Jesus. Hur kan de komma sig om de är samma väsen?

______________________________________________________________

9) 1 Kor. 11:3 : "Nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud."

-Det framgår alltså klart att Kristus inte är Gud och att Gud är överordnad Kristus. Det bör påpekas att detta skrevs omkring år 55 v.t., dvs. omkring 22 år efter det att Jesus hade återvänt till himlen. Den sanning som framhålls här gäller således förhållandet mellan Gud och Kristus i himlen.

______________________________________________________________

 

Om man efter att ha läst detta påstår att Fadern och sonen är ett så bedrövar man verkligen den heliga anden, Gud och Jesus då det har visat helt klart hur det ligger till...

Det som är tråkigt är hur Satan förblindar människor att inte se ljuset och sanningen som är så klart och så enkelt, 1+1=2.

 

Kan bara be att Fadern ska öppna ögonen på fler, att han skall dra flera till sig =)

Anmäl
2009-03-06 11:33 #67 av: Margareta

1+1+1 = 1

Det är det som kallas den himmelska logiken!Skrattande

/Margareta, sajtvärd för http://kolhydrater.iFokus.se
Bloggar om LCHF för oss som har svårt att gå ner i vikt på
Vägen till 65

Ger tillsammans med Bo Zackrisson och Sten Sture Skaldeman
ut LCHF-magasinet.
http://www.lchfmagasinet.se

Anmäl
2009-03-06 11:49 #68 av: BattleBitch

#67

Ja om det ändå varit logiskt!

Men när det faller på ALLA punkter, helt motbevisat, ingen biblisk grund och så att det som grädden på moster är ologiskt, då kan man inte mer än skratta! Skrattande

Anmäl
2009-03-06 13:52 #69 av: OlgaMaria

Haha... har inte läst ditt inlägg än, men ja, med grädde på moster - då skrattar jag också!! :D

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-06 14:21 #70 av: OlgaMaria

Okej, nu har jag läst inlägget. :)

Det är ju inte som att jag blir helt chockad över vilka bevis du kommer med. Allt det där är ju självklart! Jag har läst Bibeln igenom många gånger. Man missar inte hälften av vad som står där. :)

Fadern, Sonen och den helige Ande har tre olika uppenbarelser och många olika attribut. De har dessutom en inbördes relation med varandra.

Om det inte var för att de första kristna hade förståelsen om Jesu Gudom och tillbad honom, och därför också förstod att även Anden var Gud, hade väl denna kunskap eventuellt gått förlorad, men den har blivit bevarad genom historien. Arianerna som motsade sig Jesu gudom bredde inte ut sig förrän på 300-talet. Innan dess härjade gnostikerna som sa att Jesus bara var Gud och inte människa. De "andra" hävdade att Jesus var Gud och människa.

Jag tror inte du förstår treenighetsläran riktigt när du kommer med sådana argument som med dessa bevis. Det är väl kanske som att du talar till en gnostiker som påstår att Jesus bara var Gud - att Fadern och Jesus är exakt samma. Det hävdar vi inte.

Visst har du kommit med många bibelord - men de har inte motsagt något av det jag hävdat så jag tycker det är omoraliskt att säga att din lära är biblisk och inte min.

T ex är ju dessa verser i Uppenbarelseboken som vi pratat om otroligt starka och viktiga. Jag tycker att du behöver ha ett bra svar på det för att kunna säga att din lära är biblisk och inte min. Självklart får du tro som du vill och enligt din övertygelse men jag kan inte hålla med om att du vunnit kampen om vem som har mest biblisk lära. :-)

Jag ber verkligen att Fadern ska öppna dina ögon. JVs grundare höll på med astrologi och pyramidologi för att kunna komma med sina förutsägelser (som inte har slagit in). Vakttornet skrev till och med att information som till och med kommit från den onde inte kan bortses ifrån när den stämmer väl med Bibeln. Den grund Rusell lade gäller fortfarande för JV. Jag tycker verkligen att du borde granska den mannen lite nogrannare när du nu följer JV så troget.

I all vänlighet...

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-06 14:39 #71 av: BattleBitch

#69

Haha... Såg det först nu Skrattande

 

#70

 

Well well, ser du inte vad som står så blir det svårt att diskutera vidare. Det du skriver "Fadern, Sonen och den helige Ande har tre olika uppenbarelser och många olika attribut. De har dessutom en inbördes relation med varandra." är någon som har hittat på, det står ingenstan i bibeln.

Jag har så svårt att förstå att folk kan tro som du gör. Det känns som att du driver med mig, det kan inte vara seriöst att du tror att 3 är 1...

 

JV:s grundare gjorde många fel som människa, men det är tur att vi får förlåtelse för våra misstag. Eller hur? Tänk om inte de JV som firade Jul & Födelsedagar fram till mitten på 1900-talet skulle få förlåtelse? Då skulle hela bibeln falla.

 

Russel var en fantastisk man som drevs av Gud att starta något som skulle bli Jehovas Vittnen. Jehova fortsätter att rena oss och räta våra stigar... Än så länge har vi inte all fakta, all information om profetiorna utan det vet vi först när Jesus kommer med Harmageddon :)

Jag ber för dig mig vän att Jehova ska ge dig den heliga anden att få kunskapen :)

Kram.

Anmäl
2009-03-06 19:26 #72 av: Margareta

#68 Det är där trons mysterium kommer in!

/Margareta, sajtvärd för http://kolhydrater.iFokus.se
Bloggar om LCHF för oss som har svårt att gå ner i vikt på
Vägen till 65

Ger tillsammans med Bo Zackrisson och Sten Sture Skaldeman
ut LCHF-magasinet.
http://www.lchfmagasinet.se

Anmäl
2009-03-06 19:44 #73 av: BattleBitch

#72

Hmm ok.

Tror inte tron ska vara något mysterium, då hade vi inte haft Bibeln, då hade inte Jusus lärt oss allt, kärleken och att predika osv... =)

 

Sanningen ska vara enkel, 1+1=2 Jehova vill inte lura oss till 1+1+1=1

 

;)

Anmäl
2009-03-06 20:22 #74 av: MatsLundstrom

Nu förstår vi endast till en del och ser "en gåtfull spegelbild". Vår kunskap är begränsad. (1 Kor. 13:12)

Men Gud har inte gjort sig otillgänglig för oss. Nej, genom tron lär vi känna Gud genom Jesus Kristus.

Sonen, Fadern och den helige Ande i gudomen är ETT samtidigt som de var för sig har särskiljande egenskaper.

Jesus fanns innan han fick en kropp. Vid skapelsen var Fadern, Sonen och Anden närvarande. I Joh. 1 beskrivs hur Jesus i begynnelsen var hos Gud innan världen hade blivit till och hur världen blev till genom Jesus. Det beskrivs också i Kol. 1:15-17.

I Joh. 1 förklaras flera gånger att Jesus är Gud. Jesus kallas Ordet och "Ordet var Gud". Vidare står det om Jesus: "Den Enfödde, som själv är Gud" (Joh. 1:18) och "Ordet blev människa och bodde bland oss..." (Joh 1:14)
När Jesus kom till världen sa han åt Fadern: "Du gav mig en kropp..." (Hebr. 10:5)

/Mats

Anmäl
2009-03-06 20:47 #75 av: BattleBitch

#74

Precis, Fadern gav Jesus en kropp. Jesus fick inte en kropp av sig själv! =)

Som du skriver så var Fadern, Sonen och Jesus närvarande vid skapelsen. ALLA var där, inte EN :)

Grundtexten säger inte att Jesus var Gud utan att Jesus var en Gud eller Gudalik! =)

Anmäl
2009-03-07 00:37 #76 av: OlgaMaria

yeow hn o logow     (theos eimi ho logos)

Gud var (bestämd artikel) ord

 

Det står inte att ordet var en Gud eller att ordet var gudalikt. Det står Gud var ordet!

 

På vilken grund NW har lagt till en framför theos är obegripligt. Eller det är väl inte obegripligt - det är ju för att de inte tror att Jesus är Gud. Men det är inte så det står.

 

Man kan inte förstå treenigheten så länge man inte öppnar sig för att vilja förstå. Skulle du våga be till Gud att uppenbara treenigheten för dig om det är hans vilja? Då är det ju upp till Gud. Men du måste ju så klart öppna dig för det om Gud skulle ha en chans att visa det för dig.

Som ljuset har en källa i solen men färdas till oss genom solstrålarna som förmedlar ljuset, så har Ordet sin källa i Fadern och utgår från Fadern när det kommer i mänsklig gestalt till oss för att förmedla Fadern för oss.

Eller som en Fader som talar ut ett ord och ljudet av det når vida omkring. Man kan höra det även om man inte ser han som talade ut det. Ändå kan ordet och ljudet av det inte skiljas från Han som talade ut det.

 

Du skrev:
"Well well, ser du inte vad som står så blir det svårt att diskutera vidare. Det du skriver "Fadern, Sonen och den helige Ande har tre olika uppenbarelser och många olika attribut. De har dessutom en inbördes relation med varandra." är någon som har hittat på, det står ingenstan i bibeln."

- Vi har konstaterat att Fadern, Sonen och Anden har många olika attribut i Bibeln. Du tog upp många i dina bevis t ex.

- Att de har en inbördes relation är heller inget nytt. Vi vet att Fadern och Sonen har en relation och vi vet att Anden utgår från Gud och att den vittnar om Jesus. Joh 14:26

- Att de har olika uppenbarelser är ju heller inget konstigt. Fadern är i himlen. Sonen kommer i människokropp. Anden utgjuts över de troende och visar sig ibland som en duva (Jesu dop) eller som eld (pingst).

 

Och angående Vakttornet och deras profetior som inte gått i uppfyllelse:


Mark 9:42 Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet.

5 Mos 18:20 Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö.
5 Mos 18:21 Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som HERREN inte har talat?
5 Mos 18:22 så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom."

 

Och även om JV har gjort missar och ändrat sig - hur kan du veta att det de säger och lär ut idag är rätt när det som de har lärt ut förut, och som accepterats som sanning av så gott som alla JV, inte var rätt?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-07 08:23 #77 av: Hukanson

Man brukar ju säga "akta vad du ber om - det kan gå i uppfyllelse" och "vårda dina tankar - det finns skapande kraft i dem " och dessutom "vårda ditt tal , det grumligt tänkta det grumligt sagda "

Detta tyder ju på att även för oss är språket , ordet , gudomligt . Jesus hade en mänsklig existens , levde som människa , men var samtidigt hos Gud Fadern . Hur mycket mer gudomligt var då inte hans språk , ord , när han kände sin Fader ?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-07 10:25 #78 av: BattleBitch

#76, Nedan ser du en korrekt tolkning & varför.


Joh 1:1 - "och Ordet var en gud (gudalik; gudomlig)"


Grek.: ?a? ?e?? ?? ? ????? (kai the?s en ho l?gos)


1808 "och ordet var en gud"The New Testament, in an Improved Version, Upon the Basis of Archbishop Newcome's New Translation: With a Corrected Text, London.


1864 "och en gud var Ordet" The Emphatic Diaglott
(J21, den mellanradiga
översättningen),
Benjamin Wilson, New York
och London.


1879 "och Ordet var en gud" La Sainte Bible,
Segond-Oltramare, Genève
och Paris.


1928 "och Ordet var ett gudaväsen" La Bible du Centenaire,
Société Biblique de
Paris.


1935 "och Ordet var gudomlig" The Bible-An American
Translation, J. M. P.
Smith och E. J.
Goodspeed, Chicago.


1950" och Ordet var en gud" New World Translation of
the Christian Greek
Scriptures, Brooklyn, New
York (på svenska 1976;
reviderad 2003).


1975 "och en gud (eller: av gudomligt Das Evangelium nach
Johannes, Siegfried
Schulz, slag, "Gott von
Art") var Ordet"
Göttingen.


1978 "och av gudomlig natur var Logos" Das Evangelium nach
Johannes, Johannes
Schneider, Berlin.
1979 "och en gud var Logos" Das Evangelium nach
Johannes, Jürgen Becker,
Würzburg.


De här översättningarna använder sådana uttryck som "en gud", "gudomlig (gudalik)", "av gudomligt slag" eller "av gudomlig natur", därför att det grekiska ordet ?e?? (the?s) är singularis och står predikativt, dvs. står som predikatsfyllnad, före verbet och inte föregås av den bestämda artikeln. Om the?s har bestämd artikel eller inte gör stor skillnad. I samma vers heter det att Ordet (Logos) i begynnelsen var "hos Gud", och här står the?s med den framförställda bestämda artikeln ho (? ?e??).


Ett substantiv med bestämd artikel betecknar en bestämd identitet, en bestämd person, medan ett substantiv i singularis utan artikel, när det står predikativt före verbet, betecknar en egenskap som subjektet har. Därför betyder Johannes uttalande om att Ordet (Logos) var the?s inte att han var densamme som den bestämde Gud som han var hos, utan att han hade en guds natur, att han var "gudomlig (gudalik)" eller "av gudomligt slag".


I den grekiska texten finns det många ställen där ett substantiv utan artikel och i singularis står predikativt före verbet, t.ex. i Mk 6:49; 11:32; Joh 4:19; 6:70; 8:44; 9:17; 10:1, 13, 33; 12:6. På dessa ställen tillfogar många översättare den obestämda artikeln "en" eller "ett" före det predikativa substantivet för att visa att det beskriver en egenskap eller något som kännetecknar subjektet. Eftersom man har satt in den obestämda artikeln före det predikativa substantivet i sådana texter, bör det vara lika berättigat att göra det före det artikellösa ?e??, som utgör predikativt substantiv (predikatsfyllnad) i Johannes 1:1, så att det i översättningen kommer att stå "en gud". Bibeln bekräftar att detta är en korrekt återgivning.


I artikeln "Qualitative Anarthrous Predicate Nouns: Mark 15:39 and John 1:1 [Egenskapsbeskrivande artikellösa substantiv i predikativ ställning: Markus 15:39 och Johannes 1:1]", publicerad i Journal of Biblical Literature, årg. 92, Philadelphia 1973, framhåller Philip B. Harner på sid. 85 att satser som den i Johannes 1:1 "med en artikellös predikatsfyllnad framför verbet i första hand är egenskapsbeskrivande. De betecknar att logos har theos-natur. Det finns ingen grund till att betrakta predikatsfyllnaden theos som bestämd." På sid. 87 säger Harner som avslutning på sin artikel: "I Johannes 1:1 är predikatsfyllnadens egenskapsbeskrivande karaktär enligt min mening så framträdande att substantivet inte kan betraktas som bestämt."


Här följer en lista över några ställen i Markusevangeliet och Johannesevangeliet där olika översättare har återgett artikellösa predikativa substantiv i singularis, som står före verbet, tillsammans med en obestämd artikel för att beteckna deras obestämda och egenskapsbeskrivande karaktär i förhållande till subjektet. (På de ställen där substantivet har återgetts utan artikel är det likväl också tydligt att det är fråga om en egenskap, ett slag eller en kategori.)Bibelställe: Markus 6:49
Nya världens översättning: en spöksyn
Bibel 2000: en vålnad
Svenska Folkbibeln: en vålnad
Hedegårds översättning: ett spöke
1917 års översättning: en vålnad
Åkesons översättning: en vålnad

Bibelställe: Markus 11:32
Nya världens översättning: en profet
Bibel 2000: en profet
Svenska Folkbibeln: en profet
Hedegårds översättning: en profet
1917 års översättning: en profet
Åkesons översättning: en profet

Bibelställe: Johannes 4:19
Nya världens översättning: en profet
Bibel 2000: en profet
Svenska Folkbibeln: en profet
Hedegårds översättning: en profet
1917 års översättning: en profet
Åkesons översättning: en profet

Bibelställe: Johannes 6:70
Nya världens översättning: en baktalare
Bibel 2000: en djävul
Svenska Folkbibeln: en djävul
Hedegårds översättning: en djävul
1917 års översättning: en djävul
Åkesons översättning: en djävul

Bibelställe: Johannes 8:44
Nya världens översättning: en människomördare
Bibel 2000: en mördare
Svenska Folkbibeln: en mördare
Hedegårds översättning: en mördare
1917 års översättning: en mandråpare
Åkesons översättning: en människomördare

Bibelställe: Johannes 8:44
Nya världens översättning: en lögnare
Bibel 2000: en lögnare
Svenska Folkbibeln: en lögnare
Hedegårds översättning: en lögnare
1917 års översättning: en lögnare
Åkesons översättning: en lögnare

Bibelställe: Johannes 9:17
Nya världens översättning: en profet
Bibel 2000: en profet
Svenska Folkbibeln: en profet
Hedegårds översättning: en profet
1917 års översättning: en profet
Åkesons översättning: en profet

Bibelställe: Johannes 10:1
Nya världens översättning: en tjuv
Bibel 2000: en tjuv
Svenska Folkbibeln: en tjuv
Hedegårds översättning: en tjuv
1917 års översättning: en tjuv
Åkesons översättning: en tjuv

Bibelställe: Johannes 10:13
Nya världens översättning: en lejd man
Bibel 2000: lejd
Svenska Folkbibeln: lejd
Hedegårds översättning: lejd
1917 års översättning: lejd
Åkesons översättning: lejd

Bibelställe: Johannes 10:33
Nya världens översättning: en människa
Bibel 2000: människa
Svenska Folkbibeln: en människa
Hedegårds översättning: en människa
1917 års översättning: en människa
Åkesons översättning: en människa

Bibelställe: Johannes 12:6
Nya världens översättning: en tjuv
Bibel 2000: en tjuv
Svenska Folkbibeln: en tjuv
Hedegårds översättning: en tjuv
1917 års översättning: en tjuv
Åkesons översättning: en tjuv

 

Källa; Jehovas Vittnens Studiebibel.

Anmäl
2009-03-07 10:30 #79 av: BattleBitch

#76

Angående att "Ljuset blir klarare och klararare" det ser jag det som att det är Guds enda organisation.

Det är endast Jehovas Vittnen som är ödmjuka nog att underordna sig Jehova och den heliga anden och korrigera trosuppfattningar.

Tänk bara alla som tror på treenighete, odödlig själ, helvette, att vi ska till himlen, att de frirar Jul o födelsedagar. De har inte lyssnat till Jehova och låtit ljuset lysa så de kan korrigera sina läror... tåkigt men sant, tror jag!

Anmäl
2009-03-07 11:34 #80 av: OlgaMaria

#78

Okej. Den här texten hävdar att om det finns en bestämd artikel framför Theos så handlar det om Gud Fadern. Om det inte finns bestämd artikel så kan det vara "en gud, eller gudalik".

Man hamnar verkligen på hal is med ett sånt här påstående. Det ger verkligen inte översättarna någon konsekvent modell för sin översättning. I själva verket handlar det fortfarande bara om att skriva så som man tror att det ska stå och inte om att vara lydig grundtexten.

I Joh 1:1 står det bestämd artikel framför theos i (ordet var hos Gud).

I Joh 1:6 finns det ingen bestämd artikel framför theos i (sänd från Gud)

Såna här påstådda tolkningsregler är bara ett försök att framstå som genomtänkt när man i själva verket bara har bestämt sig för att en tolkning är rätt oavsett vad Ordet säger.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-07 17:30 #81 av: BattleBitch

#80

Det är så det ska tolkas, punkt slut. Fråga någon som är Grek, du kommer att bli idiotförklarad när du drar din förklaring, jag lovar! (Been there done that ;) )

Anmäl
2009-03-07 19:00 #82 av: OlgaMaria

#81 Jag tar det där som att du fått slut på argument.

Med tanke på att de flesta troende greker är ortodoxa kristna och med tanke på att alla erkända bibelöversättningar förutom JVs skriver Ordet var Gud, så har jag svårt att tänka mig att jag skulle bli idiotförklarad.

Om nu denna tolkningsmodell som presenterades i JVs studiebibel skulle vara så korrekt, varför har man inte använt sig av den själva?

Guds namn står på en mängd ställen utan bestämd artikel utan att det står "en Gud/gudalik" i JVs översättning. Jag har bara kollat lite slumpmässigt på t ex Joh 1:6 och 1:12. Där finns ingen bestämd artikel före theos.

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-08 10:01 #83 av: BattleBitch

#82

Helt rätt jag ger upp.

Jag har gett dig bevis och bett dig tala med någon Grek som kan läsa grekiska grundtexten för dig.

Fast jag är tveksam att du ens skulle tro på det då, du har ju redan fått övermäktiga bevis tidigare på att Jesus och Gud är två, men vill inte tro. Då är det svårt, hur mycket fakta man än har!! =/

Anmäl
2009-03-08 10:54 #84 av: OlgaMaria

Du behöver inte bevisa för mig att Fadern och Sonen är två så som Bibeln beskriver dem som två. För att på ett sätt är de två!

Frågan är hur vi ska förhålla oss till verser där det tyder på att Jesus och Fadern också är ett.

Du behöver ha bra svar på just dessa texter. Det är de som är anmärkningsvärda.

Verserna i Uppenbarelseboken lämnade du i luften.

De här verserna i Johannes 1 kan du inte heller ge något svar på. Det var enkelt att visa att JVs tolkningsmodell inte fungerar. De håller sig inte ens själva till den vilket jag visade.

Jag är öppen för vad Bibeln säger och grundtextens egentliga betydelser. Men JVs tolkningsmodell i fråga om Joh 1:1 är helt enkelt inte rimlig.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-08 11:57 #85 av: BattleBitch

#84

Det finns inga verser att de är ett, det är feltolkningar av människor som inte har Guds heliga ande.

Jag kan ge svar. Men det är lönlöst då jag har gett svar innnan som du inte vill se.

 

Det samma gäller #66 då det känns som att du läser, men inte ser. Jag tycker det är läskigt och tråkigt och ser inte meningen att diskutera med en sån person =/

Men bibeln har en förklaring på varför vissa inte ser sanningen, Gud måste dra en person.

Johannes 6:44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern, som har sänt mig, drar honom.

Johannes 6:65 Och han sade vidare: "Det är därför som jag har sagt till er: Ingen kan komma till mig om det inte förunnas honom av Fadern."

2 Thessalonikerna 2:13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er, bröder, som är älskade av Jehova, därför att Gud utvalde er från början till räddning genom att helga er med ande och genom er tro på sanningen.

Jag ska be för att den heliga anden ska öppna dina ögon så att Gud kan dra dig. Det är ingen idé att diskutera som det är nu...

Anmäl
2009-03-08 19:15 #86 av: OlgaMaria

Visst behövs helig Ande till att förstå Bibeln - det jag tycker är bekymmersamt är att JV presenterar tolkningsmodeller som inte är logiska angående Upp 1 och Joh 1. Det hade varit bättre om de sagt - den helige Ande har visat oss att man ska tolka bibeln så här... eller vi tror att texten ska tolkas så här...

Jag har läst #66 och vad jag försökt säga om det är att det inte förändrar något av vad jag tror om Fadern och Sonen. Dessa verser visar att Fadern och Sonen är två - och ja, jag håller med om det! De är två.

Jag tror verkligen att de är två, men jag tror samtidigt att de är ett. Logiskt? Kanske inte. Men jag tror att det är sant. Vi måste komma ihåg att vårt språk är begränsat när det handlar om att beskriva något så magnifikt som Gud, och vårt förstånd är begänsat när det gäller att förstå något så magnifikt som Gud.

Jag vill inte att du ska tro att jag dissar dina bevis och inte tar dem i åtanke. Men för mig går de liksom förbi den här diskussionen eftersom vi är överens om att att Fadern och Sonen är två. Det vi inte är överens om är anspråket om att de skulle vara ett och därför är det det jag vill diskutera. Isåfall måste vi ta upp bibelverser som tyder på att både Fadern och Sonen är den förste och den siste.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-08 20:03 #87 av: Hukanson

Det som möjligtvis kan ge litet klarhet kan vara det att Jesus Kristus i sig själv var den Helige Anden , MänniskoSonen och Fadern . Därför kunde han säga att om du har sett mig har du sett Fadern för Fadern och Sonen var för evigt sammanlänkade och sammanvävda. Men Fadern är större därför att det var Fadern som sände den Enfödde till hans gärning .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-08 20:22 #88 av: BattleBitch

#86

 

Jag bad för dig i eftermiddags och slog upp bibeln och den heliga anden gav oss detta:

Ordspråksboken 8:22 Jehova frambringade mig som begynnelsen av sin väg, det tidigaste av sina verk för länge sedan.

Kolosserna 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde av all skapelse;

Uppenbarelseboken 3:14 Och skriv till ängeln för församlingen i Laodikeia: Detta säger Amen, det trogna och sanna vittnet, Guds skaparverks början:

Jesus är aldså skapad av Gud, Jehova,

Jag ska fortsätta att be för dig, tycker att du verkar vara så godhjärtad =)

Anmäl
2009-03-08 23:17 #89 av: OlgaMaria

Tack för förbön! :)

Jag ber för dig varje dag sen vi började prata med varann! :)

Gud är så god. Jag är övertygad om att Han ska låta detta leda till det bästa. Hur som helst så lär jag mig en hel del.

Jag tar det som att Gud leder oss till att tala vidare om Jesus är skapad eller inte.

Jag vill gärna bemöta bibelorden du skrev.

Ords 8:22
Detta handlar inte om Jesus utan om Guds vishet.
Guds vishet är ämnet för ords kap 1-9. Om allt detta skulle handla om Jesus skulle Jesus förmodligen vara en kvinna. "Kalla visheten din syster och insikten din vän" (ords 7:4)

Kol 1:15
I min bibel står det "Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat."
Jag tycker inte det är solklart exakt hur den grekiska grundtexten ska tolkas, men ordet förstfödd är intressant. Ur en judisk kontext behöver förstfödd inte betyda "den som är född först". En förstfödslorätt kunde gå över från en person till en annan (Esau). Gud kallar Israel för Efraim - sin förstfödde - i Jer 31:9. Efraim var den yngre av Josefs två söner. Manasse var den förstfödde (1 Mos 48:14).
Att vara förstfödd handlar i första hand om att ha en främre position - att vara den som ärver och bär heder, oavsett när man blev född.
Då är det också genom Kristus som vi kan ärva Guds rike och hans förlåtelse. (Kol 1:22).
Jag tolkar termen förstfödd som en hedersbetygelse, som Gud gett Kristus för att han skulle vara över hela skapelsen.

I Kol 1:16 finns det ju ett "annat" tillagt i NWs bibelöversättning som inte finns i grundtexten.

I Kol 1:18 står det att Jesus är förstfödd från de döda. Det här betyder ju inte att han föddes på nytt igen, utan att han uppstod till livet från de döda. Återigen handlar det inte om att bli skapad eller född utan om att Kristus är den främste och den störste.

 

Upp 3:14
Folkbibeln: "upphovet till Guds skapelse".
Om man ser på grundtexten tycker jag att båda tolkningar är rimliga och även flera tolkningar.
Jag tror man behöver en vidare förståelse av hur det grekiska ordet arche ska tolkas. (Möjliga tolkningar - början, upphov, ursprung, ledare, makt, herravälde).
Jag läste nånstans att när det används om personer syftar det vanligen inte på början - utan mer på auktoritet och makt.
T ex i Rom 8:38 syftar det på makt liksom i 1 Kor 15:24

Nu har min man tröttnat på att jag sitter här... :) Time to go.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-08 23:30 #90 av: Hukanson

Theresia din noggranhet är till välsignelse - tack !

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-09 09:30 #91 av: BattleBitch

#89

Kol.1:15 är för mig i ljuset solklart vad det innebär, jag hoppas att du en dag kan hålla med mig om det :)

 

Anmäl
2009-03-09 12:13 #92 av: OlgaMaria

#89 Om Kol 1:15 ska tolkas som att Jesus är tillbliven/förstfödd före all skapelse, hur ska man då tolka vers 18? Blev han till en gång till?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-09 12:25 #93 av: BattleBitch

#92

 

Nej men han är den första personen som blev uppväckt till himmelskt liv av de 144.000.

Så han skapades först av Jehova innan alla annan skapelse som v.15 säger.

Sen blev han den förste att väckas upp till himmelskt liv enl v.18 Skrattande

Anmäl
2009-03-09 16:14 #94 av: OlgaMaria

Med din tolkning tycker jag att ordet förstfödd i vers 15 och vers 18 får helt olika betydelser, och det tror jag inte är rimligt.

I vers 15 syftar det på att skapas - att bli till från ingenting.

I vers 18 syftar det på att väckas upp från döden - få nytt liv i det som redan var.

Jag tror en mer konsekvent tolkning är att Jesus är den främste och den förste och den mest älskade av Gud - den han valt till att ärva allt.

För oss är ju tolkningen av ordet förstfödd väldigt konkret - den som blev född först. Men det har en mängd andra innebörder i judisk kontext och inte minst genom hur ordet använts i GT. Man kan säga att Gud leker lite med ordet i Jer 31:9. Varför kalla Efraim för förstfödd när han inte var det? Efraim var ju ett namn Gud använde om Israel som folk - jag tror det syftar på att Gud valde att göra Israel till sitt folk även om det inte var bättre än andra folk, men han valde att göra det som sin förstfödde (även om det inte var det i någon egentligen mening). :)

Om poängen med Kol 1:15 var att säga att Jesus skapades innan något annat skapades så tror jag att författaren skulle ha valt ett annat ord. Han hade kunna skriva helt enkelt att Jesus skapades före något annat skapades, men nu står det inte så.

 

Tror du att de 144000 kommer från någon särskild folkgrupp?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-09 16:23 #95 av: Camillhe

De 144 000 kommer från JV, men kan vara från vilket land som helst. Det är bara dom som får ta nattvarden, så den står nästan alltid orörd.

Anmäl
2009-03-09 18:30 #96 av: Maria

#95

Va!!! Vet man vilka de 144000 är???

/Maria

 

Anmäl
2009-03-09 19:25 #97 av: BattleBitch

#94

 

Vad bibeln säger
Jesus Kristus som "den förstfödde av all skapelse"


TILL församlingen i Kolosse i Mindre Asien skrev aposteln Paulus angående Jesus Kristus, enligt Common Bible: "Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde av all skapelse; för i honom skapades alla ting, i himmelen och på jorden, synliga och osynliga, vare sig de är troner eller herravälden eller furstendömen eller myndigheter - alla ting skapades genom honom och för honom. Han är före alla ting, och i honom håller alla ting ihop." (Kol. 1:15-17)
Vad menade aposteln, när han kallade Jesus Kristus "den förstfödde av all skapelse"? Paulus' ytterligare ord utvecklar tanken: "Han är huvudet för kroppen, kyrkan; han är början, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara överlägsen." (Kol. 1:18, Common Bible).


Här finner vi att de grekiska orden för både "förstfödd" (protótokos) och "början" (arché) beskriver Jesus som den främste i en grupp eller klass, "kroppen, kyrkan", och därför är han överlägsen i det avseendet. Han är också överlägsen i det att han är den förste av alla döda människor som uppväckts till evigt liv. (1 Kor. 15:22, 23.)
Samma grekiska ord förekommer i den grekiska översättningen Septuaginta i 1 Moseboken 49:3: "Ruben, du är min förstfödde [protótokos], du min styrka, och den förste [arché, "början"] av mina barn." (5 Moseboken 21:17, Septuaginta.) Med ledning av sådana bibliska framställningar är det rimligt att dra den slutsatsen att Guds Son är den förstfödde av all skapelse i den bemärkelsen att han är den förste av Guds skapelser. Jesus omnämner i själva verket sig själv som "början [arché] av Guds skapelse". (Upp. 3:14, Common Bible) Nya Världens översättning av de kristna grekiska skrifterna återger uttrycket i denna vers på följande sätt: "Guds skaparverks början."


Många invänder mot tanken att Jesus skulle vara en skapad varelse. De hävdar att eftersom det sägs att "i honom skapades alla ting" (Common Bible) - under hans föremänskliga tillvaro i himmelen - kan Jesus själv inte vara en skapelse. Sådana människor tror att Jesus själv är den allsmäktige Guden, den andra personen i en "treenighet" bestående av tre fullt jämlika, lika eviga personer i en "gudom".


De som har denna övertygelse förklarar att det grekiska uttrycket "början av Guds skapelse" (i Uppenbarelseboken 3:14) betyder "ursprunget (eller det 'primära upphovet') till Guds skapelse". En som förespråkade denna uppfattning var Henry Alford, en framstående forskare i det grekiska språket. I sitt verk The Greek Testament tillstår Alford ändå: "Blotta ordet arché medger den innebörden att Kristus är den första skapade varelsen: se 1 Mos. 49:3; 5 Mos. 21:17; och Ords. 8:22. Och så uppfattar arianerna ordet här, och några som har följt dem: t. ex. Castalio, 'chef d' œuvre' [mästerverk]: 'omnium Dei operum excellentissimum atque primum': [som betyder "det första och mest framstående av alla Guds verk"] och likaså Ewald och Züllig."
För att ge Uppenbarelseboken 3:14 den innebörden att Jesus är "det aktiva upphovet" till skapelsen i stället för den först skapade varelsen, måste man enligt The Expositor's Greek Testament tolka arché "som i grekisk filosofi och [icke-biblisk] judisk vishetslitteratur, = aitía eller ursprung". De inspirerade bibliska skribenterna lånade emellertid aldrig tankar från grekisk filosofi.


Men hur kan Jesus vara en skapelse, om det förhåller sig så att "i honom skapades alla ting"? Bibeln använder ibland ordet "alla" på ett sätt som medger undantag. Vi läser till exempel i 1 Korintierna 15:27 (1917): "Men när det heter, att 'allt är honom [Jesus Kristus] underlagt', då är uppenbarligen den [Gud] undantagen, som har lagt allt under honom." För att ytterligare belysa detta framhåller bibeln att "genom en enda människa", Adam, "har döden kommit över alla människor". (Rom. 5:12, 1917) Trots att Adam inte är inräknad i de "alla människor" över vilka döden "kommit" (eftersom det före Adam inte fanns någon människa som kunde ha överfört döden till honom), var han inte desto mindre en människa. På liknande sätt är Jesus, trots att han inte är inräknad i de "alla ting" som fick existens genom honom, inte desto mindre en skapad varelse, den allra första Gud skapade. Det grekiska ordet panta betyder i vissa sammanhang "alla andra" som i 1 Korintierna 15:24 och 6:18. (Se An American Translation, Moffatt, Common Bible. När det gäller 1 Korintierna 6:18, även 1917 och Hedegårds sv. övers.) Nya Världens översättning av de kristna grekiska skrifterna lyder därför: "Med hjälp av honom skapades alla andra ting. ... Han är före alla andra ting." (Kol. 1:16, 17)


Att Jesus är den förstfödde av all skapelse inbegriper lagen om förstfödslorätt, den rätt som tillkom den som föddes eller frambringades först. Från äldsta tider åtnjöt den förstfödde sonen vissa privilegier som inbegrep att han övertog ledarskapet i familjen och ärvde en dubbel andel av faderns förmögenhet. (5 Mos. 21:15-17) Kungavärdigheten och den prästerliga värdigheten ärvdes också av den förstfödde sonen till en kung eller överstepräst i det forntida Israel. - Se 2 Krönikeboken 21:3.


Eftersom Jesus som den förstfödde av all skapelse är en skapad varelse, kan han inte vara den allsmäktige Guden. Skriften framhåller gång på gång att han intar en ställning som är underordnad Gud. Angående den uppväckte Jesus Kristus skrev till exempel aposteln Paulus: "Jag vill, att I skolen inse detta, att Kristus är envar mans huvud och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud." (1 Kor. 11:3, 1917) Då Jesus gav aposteln Johannes den inspirerade "uppenbarelsen", sade han om sig själv: "Den som vinner seger, honom skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna det; och jag skall skriva på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ned från himmelen, från min Gud, så ock mitt eget nya namn." (Upp. 3:12, 1917) Lade du märke till att Jesus enbart i denna vers fyra gånger omnämner sin Fader, Jehova, som "min Gud"? (Filipperna 2:5, 6, Åkeson.)


Med detta vill vi inte på något sätt förneka den upphöjda ställning som Jesus innehar näst efter Gud. Innan Jesus for upp till himmelen, sade han till sina lärjungar: "Mig är given all makt i himmelen och på jorden." (Matt. 28:18, 1917) Det var passande att Gud gav sin Son sådan myndighet, eftersom Sonen var den förstfödde av alla skapelser. Helt i linje med lagen om förstfödslorätt kunde aposteln Paulus skriva angående Jesus: "[Gud] uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen, över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, icke allenast i denna tidsålder, utan ock i den tillkommande. 'Allt lade han under hans fötter.' Och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting." (Ef. 1:20-23, 1917).


---Common Bible är en amerikansk översättning som är erkänd av både katolska och protestantiska auktoriteter.

Anmäl
2009-03-09 19:25 #98 av: BattleBitch

#94


Angående Jeremia 31:9


Efraims stam blev den mest framträdande av det norra rikets tio stammar, och ofta står dess namn för hela riket. Eftersom Jehova valde att låta Efraim få den förstföddes välsignelse av sin farfar, Jakob, i stället för att låta den gå till Manasse, som egentligen var Josefs förstfödde son, kunde Jehova med rätta tala om Efraims stam som "min förstfödde".


Jer 31:9, 20; Under gråt skall de komma, och under deras enträgna böner om ynnest skall jag föra dem fram. Jag skall låta dem vandra till regnflodsdalar med vatten, på en rätt väg där de inte skall bringas att snava. Ty jag har blivit en fader för Israel; och Efraim är min förstfödde."


Hos 11:1-8; När Israel var pojke, då älskade jag honom, och ut ur Egypten kallade jag min son. Ju mer de kallade på dem, desto mer drog de sig bort från dem. De gav sig till att offra slaktoffer åt baalsgudarna och frambära rökoffer åt de huggna bilderna. Och det var jag som lärde Efraim att gå och som tog dem på mina armar; men de insåg inte att jag hade läkt dem. Med en jordemänniskas rep drog jag dem, med kärlekens linor, så att jag blev för dem som de som lyfter undan ett ok över deras käkar, och varsamt gav jag var och en något att äta. Han skall inte vända tillbaka till Egyptens land, utan Assyrien skall vara hans kung, eftersom de vägrade att vända om. Och ett svärd skall virvla runt i hans städer och göra slut på hans bommar och förtära på grund av deras planer. Och mitt folk är benäget att vara trolöst mot mig. Och till något högre kallar de det, men det är inte en enda som stiger upp. Hur kan jag överge dig, Efraim? Hur kan jag utlämna dig, Israel? Hur kan jag göra dig lik Adma? Hur kan jag låta dig bli som S?bojim? Mitt hjärta har förändrats i mig; samtidigt har all min medömkan upptänts.

Hosea 11:12; Och Jakob flydde i väg till Arams område, och Israel tjänade för en hustru, ja, för en hustru vaktade han får

1Mo 48:13-20; "Josef tog nu dem båda, Efraim vid sin högra hand till vänster om Israel och Manasse vid sin vänstra hand till höger om Israel, och förde dem fram till honom. Men Israel räckte ut sin högra hand och lade den på Efraims huvud, fast han var den yngre, och sin vänstra hand på Manasses huvud. Han lade avsiktligt sina händer så, för Manasse var den förstfödde. Och han välsignade Josef och sade: "Den sanne Guden som mina fäder Abraham och Isak vandrade inför,
den sanne Guden som har varit en herde för mig under hela min tillvaro intill denna dag, den ängel som har löst mig från all olycka, må han välsigna pojkarna. Och må mitt namn nämnas över dem och mina fäders namn, Abraham och Isak, och må de föröka sig och bli talrika mitt på jorden." När Josef såg att hans far lät sin högra hand ligga kvar på Efraims huvud, misshagade det honom, och han försökte fatta tag i sin fars hand för att flytta den från Efraims huvud till Manasses huvud. Och Josef sade till sin far: "Inte så, far, för detta är den förstfödde. Lägg din högra hand på hans huvud." Men hans far vägrade och sade: "Jag vet det, min son, jag vet det. Han skall också bli till ett folk, och han skall också bli stor. Men likväl skall hans yngre bror bli större än han, och hans avkomma skall motsvara en mängd nationer." Och han välsignade dem ytterligare på den dagen och sade: "Genom dig skall Israel välsigna och säga: 'Må Gud göra dig lik Efraim och lik Manasse.'" Alltså satte han Efraim framför Manasse"

 

 

Anmäl
2009-03-09 19:29 #99 av: BattleBitch

#94

 

Nej det är inte någon särskilld folkgrupp som är de 144 000.

Uppenbarelseboken 14:3 Och de sjunger liksom en ny sång inför tronen och inför de fyra levande skapelserna och de äldste; och ingen kunde lära sig behärska den sången utom de etthundrafyrtiofyra tusen, som har blivit köpta från jorden.

Anmäl
2009-03-09 21:54 #100 av: Hukanson

#99 Herren säger att han har övervunnit döden , att Fadern har låtit honom uppstå från de döda , han har nycklarna till dödens rike . Detta har ju ingen annan fått göra . Därför har Herren både skapats i sin köttsliga lekamen men också övervunnit alla orenheter dvs dödlig smitta . Detta trots att han tog våra synder på sig !! Kan man se den allsmäktige gudens allmakt ? Sedan uppsteg han till att bli en levande Adam i himmelen , frälsande den dödlige Adam på jorden.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-10 00:03 #101 av: OlgaMaria

#97 Jag tycker inte att denna text svarar på några av de frågor jag ställt kring det här stycket i Kol 1:15ff. T ex varför ordet förstfödd har olika betydelser i vers 15 och i vers 18.

#98 Det här bekräftar bara och är en vidare utläggning om det jag skrivit om förstfödslorätt och om Efraim.

#99 Dessa 144000 består ju enligt Uppenbarelseboken av 12000 från varje stam i Israel. Om tolkningen av de 144000 är bokstavlig måste väl tolkningen av dessa verser vara bokstavlig också?

Upp 7:4 Och jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill: etthundrafyrtiofyra tusen ur Israels alla stammar,
Upp 7:5 av Juda stam tolv tusen försedda med sigill, av Rubens stam tolv tusen, av Gads stam tolv tusen,
Upp 7:6 av Asers stam tolv tusen, av Naftalis stam tolv tusen, av Manasses stam tolv tusen,
Upp 7:7 av Simeons stam tolv tusen, av Levis stam tolv tusen, av Isaskars stam tolv tusen,
Upp 7:8 av Sebulons stam tolv tusen, av Josefs stam tolv tusen och av Benjamins stam tolv tusen försedda med sigill.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-10 14:18 #102 av: BattleBitch

#101


GUDS ISRAEL

Det här uttrycket förekommer bara en gång i Bibeln, i Galaterna 6:16, och avser det andliga Israel och inte dem som var naturliga avkomlingar av Jakob, som hade fått namnet Israel. (1Mo 32:22-28) Bibeln talar både om "Israel efter köttet" (1Kor 10:18) och om det andliga Israel, vilket består av människor som inte nödvändigtvis härstammar från Abraham. (Mt 3:9) Samtidigt som aposteln Paulus använder uttrycket "Guds Israel" visar han att det inte har någon betydelse om man är en omskuren avkomling av Abraham eller inte. (Gal 6:15, 16)

Profeten Hosea förutsade att Gud skulle förkasta det köttsliga Israel till förmån för denna andliga nation, i vilken det också finns icke-judar, och att han skulle säga till dem som inte var hans folk: "Du är mitt folk." (Hos 2:23; Rom 9:22-25) När tiden var inne togs Guds kungarike ifrån det judiska folket och gavs till en andlig nation som frambringade dess frukter. (Mt 21:43) Naturligtvis blev även köttsliga judar en del av det andliga Israel. Apostlarna och andra som fick den heliga anden på pingstdagen år 33 (ca 120 personer), de som fogades till den dagen (ca 3 000) och de som senare fogades till så att antalet män blev omkring 5 000 var allesammans judar eller proselyter. (Apg 1:13-15; 2:41; 4:4) Men det var trots allt, som Jesaja hade förutsagt, "bara en kvarleva" av den förkastade nationen som blev räddad. (Jes 10:21, 22; Rom 9:27)

Andra bibelställen förklarar den här saken utförligare. När några av de "naturliga grenarna" på det symboliska olivträdet bröts bort, inympades i stället "vilda" icke-judiska grenar. Det är alltså ingen skillnad på grund av ras eller klass bland dem som "verkligen [är] Abrahams avkomma, arvingar enligt ett löfte". (Rom 11:17-24; Gal 3:28, 29) "Inte alla som härstammar från Israel är verkligen 'Israel'." "Ty jude är inte den som är det utvärtes, och omskärelse är inte det som sker utvärtes på köttet; utan jude är den som är det invärtes, och hans omskärelse är hjärtats omskärelse genom ande." (Rom 9:6; 2:28, 29) Eftersom det köttsliga Israel inte frambringade det nödvändiga antalet, "vände [Gud] sin uppmärksamhet till nationerna för att från dem ta ut ett folk för sitt namn". (Apg 15:14) Om detta folk sades det: "En gång var ni ju inte ett folk, men nu är ni Guds folk." (1Pe 2:10) Aposteln Petrus citerade ett uttalande som var riktat till det köttsliga Israel och tillämpade det på Guds andliga Israel och sade att det i själva verket var detta andliga Israel som var "ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, en helig nation, ett folk till att vara en särskild egendom". (2Mo 19:5, 6; 1Pe 2:9)

De 12 stammarna som omnämns i Uppenbarelseboken, kapitel 7, måste av flera orsaker syfta på det andliga Israel. Förteckningen stämmer inte med förteckningen över det köttsliga Israels 12 stammar, den som finns i 4 Moseboken, kapitel 1. Dessutom förstördes templet i Jerusalem och alla de judiska släktregistren med förteckningar över vilka som tillhörde de olika stammarna, ja, för alltid, långt innan Johannes fick sin syn år 96, och inte heller fanns det längre något prästerskap. Men tyngst väger det faktum att Johannes fick sin syn efter de ovannämnda händelserna från och med pingstdagen år 33 och därför måste ses mot den bakgrunden. I ljuset av dessa händelser måste man förstå att Johannes syn av dem som stod på det himmelska Sions berg tillsammans med Lammet (som det köttsliga Israel hade förkastat) uppenbarar antalet medlemmar av Guds andliga Israel, nämligen 144 000, som har blivit "köpta från människorna". (Upp 7:4; 14:1, 4)

 

Anmäl
2009-03-10 14:20 #103 av: BattleBitch

#101


Varför tar Jehovas vittnen talet 144 000, som nämns i Uppenbarelseboken, bokstavligt och inte symboliskt?

Aposteln Johannes skrev: "Jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill, etthundrafyrtiofyra tusen." (Uppenbarelseboken 7:4) I Bibeln avser uttrycket "dem som var försedda med sigill" en grupp människor som är utvalda bland människorna för att härska tillsammans med Kristus i himlen över det kommande paradiset på jorden. (2 Korinthierna 1:21, 22; Uppenbarelseboken 5:9, 10; 20:6) Deras antal, 144 000, måste förstås bokstavligt av flera skäl. Ett skäl är det sammanhang i vilket Uppenbarelseboken 7:4 står.

Efter det att aposteln Johannes i en syn fått höra om den här gruppen på 144 000 fick han se en annan grupp. En grupp som han beskriver som "en stor skara, som ingen kunde räkna, ur alla nationer och stammar och folk och språk". Den här stora skaran avser dem som skall få överleva den kommande "stora vedermödan", då den nuvarande onda världen skall tillintetgöras. (Uppenbarelseboken 7:9, 14)

Lägg märke till hur Johannes ställer vers 4 i kontrast till vers 9 i kapitel 7 i Uppenbarelseboken. Han säger att den första gruppen, de "som var försedda med sigill", var ett bestämt antal. Men att den andra gruppen, "en stor skara", inte var begränsad till antalet. Med detta i tankarna är det logiskt att ta talet 144 000 bokstavligt. Om talet 144 000 vore symboliskt och avsåg en grupp som faktiskt är utan tal, skulle kontrasten mellan dessa verser gå förlorad. Sammanhanget talar således starkt för att talet 144 000 måste tas bokstavligt.

Många bibelkännare, både i det flydda och i nutid, har kommit till samma slutsats, dvs. att antalet skall tas bokstavligt. För omkring 100 år sedan skrev till exempel den brittiske lexikografen dr Ethelbert W. Bullinger i en kommentar till Uppenbarelseboken 7:4, 9: "Det är bara ett sakligt konstaterande: ett bestämt antal till skillnad från det obestämda antalet i samma kapitel." (The Apocalypse or "The Day of the Lord", sidan 282) Längre fram skrev Robert L. Thomas, j:r, professor i Nya testamentet vid The Master's Seminary i USA: "Argumenteringen för att talet skulle vara symboliskt är mycket svag." Han tillade: "Det är ett bestämt antal [i 7:4] till skillnad från det obestämda antalet i 7:9. Om detta tal tas symboliskt, kan ingen siffra i Uppenbarelseboken tas bokstavligt." (Revelation: An Exegetical Commentary, band 1, sidan 474)

Somliga menar att eftersom Uppenbarelseboken har ett språk rikt på symboler, så måste alla tal som förekommer i boken, inbegripet talet 144 000, vara symboliska. (Uppenbarelseboken 1:1, 4; 2:10) Men den slutsatsen är helt klart inte korrekt. Det är sant att Uppenbarelseboken innehåller flera symboliska tal, men den innehåller också bokstavliga tal. Johannes talar till exempel om "de tolv namnen på Lammets tolv apostlar". (Uppenbarelseboken 21:14) Det är uppenbart att talet 12 i den här versen är bokstavligt och inte symboliskt. Aposteln Johannes skriver också om "de tusen åren" av Kristi styre. Som en noggrann undersökning av Bibeln visar måste det talet också tas bokstavligt. (Uppenbarelseboken 20:3, 5-7) Om man skall ta ett tal i Uppenbarelseboken bokstavligt eller symboliskt beror därför på sammanhanget och bakgrunden.

Slutsatsen att talet 144 000 är bokstavligt och avser ett begränsat antal personer, en relativt liten grupp i jämförelse med den "stora skaran", stämmer också med andra ställen i Bibeln. Längre fram i den syn som aposteln Johannes fick beskrivs exempelvis de 144 000 som de som "har blivit köpta från människorna som en förstling". (Uppenbarelseboken 14:1, 4) Och när Jesus var här på jorden kallade han dem som skulle få härska tillsammans med honom i hans himmelska kungarike för en "liten hjord". (Lukas 12:32; 22:29) Ja, de av människorna som skall härska i himlen är verkligen få i jämförelse med dem som skall bo i paradiset på jorden.

Sammanhanget till Uppenbarelseboken 7:4 och liknande ställen i Bibeln bekräftar att talet 144 000 skall tas bokstavligt. Det avser dem som skall härska tillsammans med Kristus i himlen över det paradis på jorden som skall uppfyllas av ett stort och obestämt antal lyckliga människor som tillber Jehova Gud. (Psalm 37:29)

 

Anmäl
2009-03-10 14:28 #104 av: Camillhe

Battlebitch

Du har ju kopierat din text från http://debatt.passagen.se/

Först trodde jag att det var du som även skrev där, men det var det inte.

Du kan inte kopiera en text rakt av utan att skriva källa.

Anmäl
2009-03-10 14:31 #105 av: BattleBitch

#104

 

Förlåt, den är hämtad ut Jehovas vittnens litteratur. :)

Anmäl
2009-03-10 14:37 #106 av: Camillhe

Men då är det ännu viktigare att du hela tiden uppger källa. Det är olagligt att citera utgiven litteratur utan att uppge källa.

Anmäl
2009-03-10 14:40 #107 av: BattleBitch

#106

Olagligt o olagligt, om jag mins rätt så gäller inte den lagen i forum.

Tog för givet att ni insåg att jag är ett JV och hänvistar till vad som står i våra skrifter ;)

Anmäl
2009-03-10 14:42 #108 av: Camillhe

Jo den lagen gäller absolut i forum. Copyrightlagen!

Och det räcker inte med att källan är "era " skrifter. Du måste uppge tex Vaktornet nummer 17 2007 sid 5, när du kopierar en text.

Anmäl
2009-03-10 14:50 #109 av: OlgaMaria

Så Israels stammar ska tolkas symboliskt, men siffran bokstavligt?

Jag tror att antingen är både stammarna och siffran symboliska, eller så är både stammarna och siffran bokstavliga.

Hur som helst. Den stora skaran som inte kan räknas är också inför Guds och Lammets tron i himlen. Upp 7:9. Det må mycket väl vara två olika grupper men den stora skaran är hur som helst inför tronen.

Om du vill läsa mer om detta och om betydelsen av ordet "inför" kan du läsa mer här:
http://besked.se/?p=qa15

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-10 14:56 #110 av: BattleBitch

#108

Kan du länka till lagen som säger det?

Anmäl
2009-03-10 14:56 #111 av: Camillhe

Battlebitch

Jag gillar ju att ta reda på fakta så för att försäkra mig om vad som gäller ringde jag upp Bibelsällskapet Vakttornets växel och blev kopplad till en mkt hjälpsam man. Han bekräftade det jag trodde, att du får gärna sprida deras material men absolut inte utan att uppge exakt källa.

Källan ska stå efter varje inlägg som är kopierat och det räcker inte med "litteratur från JV" utan tar du från deras webplats ska du hänvisa dit med länk och tar du från material du har hemma ska du skriva vilken bok/tidning och sida.

Anmäl
2009-03-10 14:57 #112 av: BattleBitch

#109

Precis det stämmer ... och varför det är så ser du i texten jag lade in :)

 

Din länk gick till ett forum som motarbetar Jehova, tycker du att det är kriteligt att be mig att läsa material skrivet av människor som tjänar Satan och hans demoner?

Anmäl
2009-03-10 14:59 #113 av: BattleBitch

#111

 

Ok, det var mer än jag visste, tackar för din hjälpsamhet! :)

Anmäl
2009-03-10 15:31 #114 av: OlgaMaria

BB - jag förstod att du kopierade in JV-texter. Det är ingen fara. Eftersom att det är med mig du samtalade tycker jag inte att du behöver ursäkta dig så länge jag inte begärt en källa. Om det ändå är ett lagbrott och om JVs ledning vill att du ska skriva exakt källa så får du väl göra det... Tungan ute

#112

Eftersom du sa att du är öppen för att pröva olika läror tänkte jag att du skulle kunna göra det. Enligt mig är det iallafall en sida som samarbetar med Jehova. Det finns mycket bra där. Och om de har fel så har du väl inget att vara rädd för?

Men om du ändå inte vill gå in där respekterar jag givetvis det. Vi kan ändå tala vidare om de 144000. :)

Det kan bli så knasigt när man håller på och diskuterar så här mycket över ett forum. Det är bara orden som syns och inte hjärtat bakom. Men vill igen påminna om att jag önskar föra den här diskutionen på ett vänligt och kärleksfullt sätt. Du har dina anledningar att tro som du gör och jag har mina. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-10 15:33 #115 av: OlgaMaria

#112

"Precis det stämmer ... och varför det är så ser du i texten jag lade in :)"

Hur menar du? Vilket stämmer?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-10 15:39 #116 av: BattleBitch

#114

 

Vad det gäller denna sidan så talar bibeln klart om hur satan arbetar...Johannes 8:44 Ni är från er fader Djävulen, och ni är villiga att göra vad er fader har begär till. Denne var en människomördare då han började, och han stod inte fast i sanningen, därför att sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han enligt sitt eget sinnelag, eftersom han är en lögnare och lögnens fader.

2 Korinthierna 11:14 Och det är inte underligt, ty Satan själv omskapar sig ständigt till en ljusets ängel.

1Petrus 5:8-10 Bevara er besinning, var på er vakt. Er motståndare, Djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker någon att sluka. Men stå emot honom, fasta i tron, eftersom ni vet att samma saker vad lidanden beträffar fullbordas i hela skaran av era bröder i världen. Men sedan ni har lidit en liten tid, skall all oförtjänt omtankes Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i gemenskap med Kristus, själv fullända er utbildning, han skall göra er fasta,

Uppenbarelseboken 12:9 Så blev den store draken nerslungad, den ursprunglige ormen, han som kallas Djävul och Satan, han som vilseleder hela den bebodda jorden; han slungades ner till jorden, och hans änglar slungades ner med honom.

 

Är det såna sidor du hänger på o letar material för att överlista mig?

Tycker att det har spårat ur när du inte kan ha din egna religion o stå för den utan, måste ta hjälp av motståndaren till Jehova för att överlista... Näe... Usch, du får ursäkta mig men jag blev oerhört illa berörd och vill inte diskutera mer!

Varför? Därför att jag har upplevt så mycket i mitt liv så jag kan se klart hur Satan jobbar. Det är ett andligt krig som pågår och Satan vill få alla som tjänar Jehova att ge upp sin tro... För att han skall få rätt.

Så nu får det vara nog! Tack för mig.

 

Anmäl
2009-03-10 16:11 #117 av: OlgaMaria

#116

Jag har faktiskt inte hängt där så mycket alls. Och jag har inte kopierat in några texter utan att ange källa ;-). Allt jag skrivit har jag skrivit själv och tänkt ut själv (med hjälp av Bibeln och allt jag lärt mig genom mina dar så klart).

Besked.se är en sida som tar upp Jehovas vittnen på ett kärleksfullt sätt och försöker förmedla det sanna evangeliet. Det finns ljudfiler och texter från människor som varit Jehovas vittnen jättelänge men som valt att lämna organisationen. Självklart måste JVs ledning omtala denna sida som Jehovas motståndare och förbjuda alla vittnen från att titta där eftersom att deras ögon då skulle kunna öppnas.

Om du är en kristen kan du klä dig i Guds hela vapenrustning och då kan du stå emot även den onde. Att besöka en webbsida som påstås vara Jehovas motståndare är isåfall inte farligt om du är trygg i Jehova.

Jag är frälst till Jesus Kristus, och i hans namn, och inte till någon organisation. Det är bara Jesu namn som kan ge frälsning - inget annat namn - inte ens Jehovas Vittnen.

Apg 4:8 Då uppfylldes Petrus av den helige Ande och svarade dem: "Ni folkets rådsherrar och äldste,
Apg 4:9 eftersom vi i dag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad,
Apg 4:10 så skall ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi, nasaréns, namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda.
Apg 4:11 Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten.*
Apg 4:12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta."

 

Det gör mig verkligen bedrövad att du har denna syn på något som besked.se. Det visar att organisationen styr hela ditt synsätt. Min ledare är Jesus och med honom är jag trygg. Han har i sitt ord lovat att leda mig rätt.

Det står ingenstans i Biblen att vi får frälsning genom en organisation, utan bara genom Jesu Kristi namn.

Jag kan inte se detta att du vill sluta prata med mig som något annat än att organisationen styr dig.

Jag skriver här några verser för att visa att du inte behöver vara rädd.

Rom 8:15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba!* Fader!"

Rom 8:31 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?
Rom 8:32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?
Rom 8:33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.
Rom 8:34 Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.
Rom 8:35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?
Rom 8:36 Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår.*
Rom 8:37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.
Rom 8:38 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter,
Rom 8:39 höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-10 16:52 #118 av: BattleBitch

#117

Du får tro vad du vill.

Besked.se är en samling människor som med hjälp av Satan försöker att förblinda människor!

Jag vill inte ha med Satan att göra, hur du gör är ditt val!


Johannes 8:44 Ni är från er fader Djävulen, och ni är villiga att göra vad er fader har begär till. Denne var en människomördare då han började, och han stod inte fast i sanningen, därför att sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han enligt sitt eget sinnelag, eftersom han är en lögnare och lögnens fader.

2 Korinthierna 11:14 Och det är inte underligt, ty Satan själv omskapar sig ständigt till en ljusets ängel.

1Petrus 5:8-10 Bevara er besinning, var på er vakt. Er motståndare, Djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker någon att sluka. Men stå emot honom, fasta i tron, eftersom ni vet att samma saker vad lidanden beträffar fullbordas i hela skaran av era bröder i världen. Men sedan ni har lidit en liten tid, skall all oförtjänt omtankes Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i gemenskap med Kristus, själv fullända er utbildning, han skall göra er fasta,

Uppenbarelseboken 12:9 Så blev den store draken nerslungad, den ursprunglige ormen, han som kallas Djävul och Satan, han som vilseleder hela den bebodda jorden; han slungades ner till jorden, och hans änglar slungades ner med honom.

 

 

Anmäl
2009-03-10 17:21 #119 av: OlgaMaria

Sak 4:6 Då sade han till mig: "Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.

1 Kor 2:4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft.


Du får ta det med Gud. Jag ber att han ska leda dig rätt.

Jag har verkligen uppskattat att prata med dig och fortsätter gärna när du vill.

Här är min mail-adress om du skulle vilja höra av dig privat nån gång - w.theresia@gmail.com

Gud välsigne dig och må Hans kärlek följa dig i alla dina dagar!

Med all kärlek och i all vänlighet
Theresia

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-10 17:30 #120 av: BattleBitch

Du är välkommen tillbaka när du lagt sidor som bedriver hets mot Jehovas vittnens tro, bakom dig och vi kan diskutera på ett ärligt plan!

 

Min inbox för meddelanden finns här :)

Anmäl
2009-03-10 18:03 #121 av: OlgaMaria

Jag behöver inte gå in där mer så länge som jag pratar med dig. Jag har ändå inte varit där mer än ett par gånger som jag sa.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-10 18:50 #122 av: BattleBitch

Vill bara poängtera att det inte är dig jag har något emot, bad Gud om vägledning och fick fram lite som jag hoppas kan få dig att förstå varför jag reagerar så starkt på såna hemsidor...

 

Bibeln varnar mig att vara på min vakt,

2 Korinthierna 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen förledde Eva genom sin list, så skall era sinnen på ett eller annat sätt fördärvas och dras bort från den uppriktighet och den renhet som tillkommer Kristus

Varför? Så här står det,

1 Timoteus 4:1 Men det inspirerade uttalandet säger uttryckligt att i senare tidsperioder skall några avfalla från tron och ägna uppmärksamhet åt vilseledande inspirerade uttalanden och demoners läror,

2 Petrus 2:1 Men det kom också att finnas falska profeter bland folket, liksom det också kommer att finnas falska lärare bland er. Just dessa skall i hemlighet införa fördärvbringande sekter och skall till och med förneka den ägare som har köpt dem och skall därigenom dra snabb tillintetgörelse över sig själva.

Romarna 16:17 Nu förmanar jag er, bröder, att hålla ögonen på dem som vållar söndringar och ger orsaker till fall, tvärtemot den lära som ni har inhämtat; undvik dem.
(Matteus 7:15) Se upp för de falska profeterna, som kommer till er i fårakläder men invärtes är rovlystna vargar.

Apostlagärningarna 20:29 Jag vet att sedan jag gått bort, skall förtryckande vargar komma in bland er, och de skall inte behandla hjorden skonsamt,

Matteus 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt vilseleda även de utvalda.

 

 

Anmäl
2009-03-10 23:37 #123 av: OlgaMaria

Jag tror att Guds enda sanna organisation inte behöver vara rädd för att begrunda kritik. Vilken kritik skulle kunna fälla en sådan organisation?

Sen tycker jag det är rättvist att vi båda lyssnar till kritik från varandras håll. Jag har inte hindrat dig från att säga något även när du antyder att jag är Satans medhjälpare. Jag sätter inga restriktioner på vilka källor du får använda. För mig är det viktigt att bemöta de källor som är viktiga för dig. Varför kan inte du göra detsamma mot mig?

Hur ska du kunna avgöra om en profet/lärare är falsk när du inte lyssnar på vad de säger?

1 Tess 5:20 Förakta inte profetior,
1 Tess 5:21 men pröva allt, behåll det goda,
1 Tess 5:22 och håll er borta från allt slags ont.

Och hur vet du att Vakttornet går att lita på när de kommit med så många falska profetior i Guds namn, när de ändrat sig så många gånger? Hur vet du att det de säger idag gäller även imorgon?

5 Mos 18:20 Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö.
5 Mos 18:21 Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som HERREN inte har talat?
5 Mos 18:22 så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom."

 

Använd bibliska modeller till att urskilja Guds profeter och se inte bara genom Vakttornets glasögon. Alla profetior och läror ska prövas. Och visst kan man ha fel, men när man som Vakttornet haft fel så många gånger och när man säger att man är Guds enda sanna organisation - då luktar det inte gott i min näsa!

Tänk om alla uppmaningar från Vakttornet, om att hålla sig undan andra lärare och deras påhopp på dem att de skulle vara Satans anhängare, bara är skrämselpropagande därför att de vet att det finns många frågor som man inte har svaren på? Om man lyckas få vittnena att isolera sig från omvärlden och bara lyssna på vad Vakttornet säger - då får de inte reda på Vakttornets svagheter.

Det här är tuffa ord antar jag. Men jag har fått höra en del tuffa ord från dig också så det här behöver du kunna ta. :-) Och kom ihåg - det är inte dig jag kritiserar utan Vakttornet och deras anspråk på att vara felfria och deras syn på andra så kallade kristna som förledda av Satan.

Ta hand om dig!

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-11 00:00 #124 av: OlgaMaria

#122 Jag har skrivit en del av mitt vittnesbörd under Tacka Jesus-tråden. Läs det gärna. Det är helt enkelt min upplevelse. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-11 09:22 #125 av: BattleBitch

#123

Då tror jag du har läst men inte förstått bibeltexterna jag gav dig, synd!

Anmäl
2009-03-11 13:02 #126 av: OlgaMaria

#125 Jag talar gärna vidare om de 144000. Som jag sa så står det att den stora skaran som inte kan räknas står inför tronen. Det går inte ihop med att denna stora skara ska leva i ett paradis på jorden. Vad tänker du?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-11 14:44 #127 av: BattleBitch

#126

 

Jo jag ser det som att vi kommer att stå inför tronen innan vi blir dömda till liv eller död. Liv i paradiset på jorden. Hur det kommer att gå till vet jag inte, men det kommer att bli spännande att få se det. Man kanske kan stå inför tronen både på jorden och i himlen? =)

Anmäl
2009-03-11 15:05 #128 av: Maria

Vill bara komma med en fråga...

#127 De flesta vetenskapsmän är överens om att planeten jorden har en livslängd, precis som övriga planeter i solsystemet. Det här kan ju diskuteras i "oändlighet" men med tanke på hur vi utsätter vår jord för diverse gifter m.m. hur ser då Jehovas vittnen på detta? Har ni någon klimatpolicy?

 

/Maria

 

Anmäl
2009-03-11 15:13 #129 av: BattleBitch

#128

Nej vi har ingen klimatpolicy.

Vi tror som det står i bibeln att jorden skall beså i evighet.

Predikare 1:4 En generation går, och en generation kommer, men jorden består till oöverskådlig tid.

Psalm 78:69 Han byggde sin helgedom lik höjderna, lik jorden som han har grundat till oöverskådlig tid.

Psalm 104:5 Han har grundat jorden på dess fästen, den skall aldrig i evighet bringas att vackla.

Psalm 119:90 Din trofasthet varar från generation till generation. Du har fast grundat jorden, så att den består.

Skrattande

Anmäl
2009-03-11 18:10 #130 av: Maria

#129 Men visst är det märkligt att när jorden spelar en så stor roll i tron att man inte har någon slags framförhållning om bevarandet...?

(detta var bara en parentes)

/Maria

 

Anmäl
2009-03-11 18:31 #131 av: OlgaMaria

#127 Dessa som är i den stora skaran är inte inför tronen för att dömas till liv eller död i alla fall. De har ju tvättat sina kläder rena i Lammets blod.

Om detta utspelar sig på jorden innebär det att templet, änglarna, de fyra väsendena, Gud, Lammet samt den stora skaran allihop är på jorden eftersom allt detta är inför eller på Guds tron.

Upp 7:9 Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna.
Upp 7:10 Och de ropade med hög röst: "Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet."
Upp 7:11 Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud
Upp 7:12 och sade: "Amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen."
Upp 7:13 En av de äldste frågade mig: "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?"
Upp 7:14 Jag svarade: "Min herre, du vet det." Då sade han till mig: "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.
Upp 7:15 Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem.
Upp 7:16 De skall aldrig mer hungra eller törsta, inte heller skall solen eller någon annan hetta träffa dem.
Upp 7:17 Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon."

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-11 19:46 #132 av: BattleBitch

#130

Det är ju en självklarhet att vi värnar om den, precis som vi värnar om vår egen kropp genom att inte anv droger eller röka eller missbruka alkohol.

Så visst jobbar vi på att bevara den! =)

Anmäl
2009-03-16 01:38 #133 av: Highness82

Det finns många ställen i bibeln som syftar på Jesu gudomlighet, det är inget snack om saken. Men vad som däremot är ännu tydligare är det Jesus kallar sig själv, och det han gör och säger.

 

Tex. Så kallar Jesus säg själv för "Människosonen" och där syftar han antagligen på Danielsboken 7 där Daniel profeterar om en messianisk person som kommer inför Gud och åt denna "Människoson" ges välde, ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Och hans välde är ett evigt välde som inte skall förstöras.   Så när Jesus kallade sig själv för "Människosonen" då sade han underförstått "Jag är den personen som Daniel profeterade om.

 

En annan intressant sak är att Jesus kallade Gud för  sin Fader. Det finns faktiskt ett intressant bibelställe där man lägger märke till en väldigt intressant sak. När Jesus kallade Gud för sin Fader, då jämställde han sig med Gud "enligt judarna" i Johannesevangeliet 5:18 så hade Jesus precis upphävt sabbatsbudet och sedan hade han svarat judarna: "Min fader verkar ännu i denna stund. och därför verkar också jag" Såhär står det efter den versen: "Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstog att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud.

 

Sedan har vi detta exempel då Jesus förlät synder, och judarna sade "Hur kan han tala så? han hädar ju. Vem kan förlåta synder förutom Gud?  Jesus förstog då i sin ande vad dem tänkte och sade då till dem: "Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? Sedan helade han den lame mannen för att bekräfta för dem alla att han hade makt till att förlåta synder. 

 

Jag skall ta upp en sak till innan jag går och lägger mig.

 

Jesus var den ende personen som inte talade i någons namn. Därför att Jesus talade med sin egen auktoritet. Judiska ledare talar oftast i en annans namn, men Jesus sade endast: "Ni har hört att det blev sagt, men JAG säger er:"  Läs bergspredikan. Den lagen gavs av Gud själv, och sedan säger Jesus: "Ni har hört att det blev sagt, men jag säger er"  Jesus anser alltså att han har makten och auktoriteten att skärpa den lagen som Gud gav till Mose på Sinaiberget! 

 

Så förutom dessa bibelställen där Jesus kallas Gud eller då han ger intryck på att jämställa sig med Gud, så kan man också se detta i hans sätt att agera, hans auktorietet, vad han kallade Gud,  osv.

 

Anmäl
2009-03-16 12:21 #134 av: OlgaMaria

#133 Härlig läsning! För mig är detta verkligen fler belägg för att Jesus är Gud. Men jag antar att man kan tänka olika.

Trodde jag hade skrivit till dig BattleBitch och frågat om du inte längre vill fortsätta prata, men det inlägget fanns visst inte här. Hur är det?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-03-16 14:33 #135 av: Highness82

#133 hehe tack! =) Andra saker visade Jesus också upp under sin livstid.  Han visade till och med sin makt över vädret, och naturlagarna. Han gick på en stormande sjö, han stillade stormen, han uppstog från de döda, osv. 

 

När man försöker sätta sig in i ett judiskt tänkande så inser man även att lärljungarna ansåg att Jesus var Gud. Kom nu ihåg att när är de skrev breven så hade de antagligen endast gamla testamentet att gå efter.  I Joel 2:32 står det såhär: "Men det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall finnas en räddad skara, som Herren har sagt, och till dem som kommit undan skall höra de som Herren kallar "  Det är viktigt att komma ihåg att Herren i gamla testamentet är Gud. Men sedan säger Paulus detta i rom 10:13


"Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek: alla har samma Herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad."

 

Så Joel syftar på Gud, och Paulus syftar på Jesus. Vad blir då Jesus? =) 

 

I apg 7:54-60 så kan vi läsa om Stefanos som blir stenad. Och I den sista minuten av hans liv så ber han en bön - till Jesus. Han säger: "Herre Jesus, ta emot min ande" Sedan föll han på knä och ropade högt: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.  Och med dem orden dog han.     Så man kan åkalla Jesu namn, man kan be till honom. Han är den som kan rädda oss. Det finns otroligt mycket bibelverser som hänvisar Jesu gudomlighet.

 

Läs tex. Jesaja 45:23 där Gud säger "För mig skall alla knän böja sig, och mig skall alla tungor ge sin ed" Och i filipperbrevet så skriver Paulus: "För att alla knän skall böjas inför Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära."

 

Det intressanta med filipperbrevet 2:5-11 är att det antagligen är en hymn eller en trosbekännelse från urkyrkan.  Man har lagt märke till att Paulus ibland översatte saker från arameiska. Bland annat så skrev han i ett av sina brev: "Maranatha" som på arameiska betyder "vår Herre kom"  Så han använde aramieska ord, och översatte dessa trosbekännelser på grekiska - till personer som kanske inte kunde det språket. Jag har även för mig att kolosserbrevet 2:15-17 också är en sådan trosbekännelse som den arameiska kyrkan sade om Kristus.   Så den tidiga kyrkan använde alltså den hymnen eller trosbekännelsen, och där förklaras det att Jesus Kristus var och är Gud. =)

 

Anmäl
2009-03-16 14:38 #136 av: Camillhe

Vad duktig du är Higness82. Det är verkligen stimulerande att läsa dina inlägg i tråden. Läser du teologi?

Anmäl
2009-03-16 15:00 #137 av: Highness82

136 hehe tack!=) Nej faktiskt inte!=) Men däremot så läser jag endel apologetistiska böcker som tex. "Fallet Jesus" och "vilken Jesus skall jag tro på?" som är oerhört intresanta böcker, båda skrivna av Lee Strobel.  Hört talas om honom?=)

 

Teologi är visserligen intressant, speciellt då det kommer till treenigheten och reinkarnationen då Gud blev människa. Jag har en bok här hemma som heter "se ansiktet" och den skall handla om Jesu gudomlighet, har inte orkat läsa igen den än. Men skall göra det en dag!=)

 

Mycket utav det som jag tidigare skrev kan du läsa härifrån. http://www.4truth.net/site/c.hiKXLbPNLrF/b.3253955/k.89A8/Jesus_as_God.htm

 

Ben Witherington, III verkar vara jättebra på detta med teologi, och det är ifrån honom som jag har lärt mig det mesta!=)

 

Jag önskar dig Guds Kärlek, Frid och Glädje i vår Herre Jesus Kristus!

Anmäl
2009-03-17 00:00 #138 av: Highness82

Detta är också ett svar till Battlebitch Angående om Guds namn Jehova eller JWHW! =)

 

Det är en viktig sak som du också måste tänka på, och det är att namnen i bibeln, och framför allt att Guds namn hänvisar till hans väsen.  Men så är det inte för människor. Tex. Så finns det killar som heter Sten, men dem är inga stenar utan dem är människor, men deras namn är Sten. 

 

Då det kommer till Gud så har han faktiskt många namn, och alla dessa namn hänvisar till hans väsen. JHWH betyder som du säkert vet - "Jag Är" och det menas att Gud är självexisterande. Han heter också Elohim som betyder vad jag har förstått "Den allsmäktige Skaparen" Det som Israels barn kallade Gud för var Adonai som betyder Herren på Hebreiska.  Sedan är Guds namn även El Elyon - som betyder "Gud den högste" Rohi betyder Herden och är också ett utav Guds namn. Tsidkenu betyder "Den rättfärdige" osv.    Jag hänvisar till den videon där du kan se några av Guds namn! =) Sedan har vi namnet Yeshua som på Hebreiska betyder JHWH frälser. Och Emanuel som betyder "Gud med oss"   Så Guds namn i Bibeln hänvisar alltså till hans väsen, Det som Gud ÄR!

 

Så i grund och botten så kan man åkalla Gud med alla dessa namn, eftersom han ÄR alla dessa namn till sitt väsen. Men det som vi idag skall kalla honom för är - Vår Fader. Eftersom vi genom tron på Kristus Jesus har blivit Guds barn.  Man kan också lägga märke till en annan sak - nämligen att kraft och namn kan vara samma sak. Läs Apostlagärningarna 4:6-7 När översteprästen Kajafas ställer frågan till Petrus och Johannes: "Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta?"  Och det var i Jesu namn som de urförde under och stora kraftgärningar.  Så jag tror att när det kommer till "I Jesu namn" då är det samma sak som att säga "I Jesu kraft" Jag tror att det är samma sak då vi döps med denna formulering - "Jag döper dig i Faderns, Sonens och Den heliga Andens namn"   Alltså att namn är synonymt med Kraft! =)

 

Om det nu är så att jag skulle ha fel, så får du eller någon annan självklart rätta mig, så jag inte vägleder er fel.  För det är det sista jag vill göra! 

 

Gud välsigne dig Battlebitch

Anmäl
2009-05-20 13:10 #139 av: inisklo

Jag har tagit lite extra tid(av min egen tid)och läste lite om olika saker o jag bli såååååå

...jaa.a munnen står öppen..först har det varit jätte intresannt,att läsa lite olika o alla svar.O vilken kapasitet ni har,att förklara o skiva o ta reda på vilken tålamod osv.

Ingen som vill veta sanning om Gud o vägen dit behöver inte tvivla på nåt så länge som dom läser va ni skriver..o jag behöver inte mer oroa mig heh..heh..Ni har så stor kunskap o bästa läraren 1+1+1=1 Jag skulle krama er om ni var här..nu får jag torka bort glädjens tårar o njuta av den härliga stunden o jag vill tacka er så jätte mycke,att ni vill lära..alla..till o med gamla hundar,att sitta hah-hah-haa TACK

TARMSAFT...TACK HIGHNESS82...TACK THERESIAW..

Anmäl
2009-09-22 23:31 #140 av: Camillhe

Putt åt Mona

Anmäl
2009-09-24 19:03 #141 av: inisklo

#140...Skrattande putt åt... putt,putt va betyder den där putt???Obestämd

Anmäl
2009-09-24 20:31 #142 av: Woodland

# 141

Skrattande Glad Glad

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-09-24 22:10 #143 av: Camillhe

Haha Inisklo du är  så gullig.

När man skriver putt i en tråd är det för att putta upp ett inlägg så det syns igen. Denna tråden puttade jag upp åt Mona som började diskutera just det här i en annan tråd för att diskussionen skulle kunna vara i denna tråd istället.

Anmäl
2010-02-11 22:20 #144 av: Camillhe

Putt

Anmäl
2010-02-27 12:06 #145 av: inisklo

Förvånad...ny märks det värkligen hur länge sen var jag här inne o frågat den där putt...

har läst lite ibland var ni har skrivit i olika tråd o tycker som förr att ni är så duktiga mer frågor o svar,att en som jag har ingenting,att vara mer med dumma frågor o svar osv.Tungan ute

nå ingen har saknat mig heller o kommer inte,att göra det heller när min dator tid går ut,för jag har lånat datoren o snart är ett år gått osv Vet inte om jag kan köpa eget o i så fall när??? Obestämd

i mitt barnsig fanttasin trodde jag,att vi är som en stor familjen..jag hadde fel.Var jag har saknat är dom "vänner"som jag inte har "sätt"här på evighetens evighet..

det var lite fart o liv för tycker jag..lite mer vardagliga liv o "vanliga"människor osv.Oskyldig

men jag lämnar er inte innan mars månad är slut..kommer allafall säga..hej..hejSkrattandeo putt..putt

Anmäl
2010-02-27 16:03 #146 av: Hukanson

En stimulerande tråd detta. Några tankar;

Adam var den första människan. Den enda människan. Gud hade danat honom på jorden.

Gud Skaparen (Elohim El Elyon) tog in honom i en andlig zon, en andlig Trädgård. Adam fick anden inblåst i sig. Anden gav honom Språkets och Talets gåva att han namngav djuren.

Adam blev välsignad med en hustru av sin egen kropp. En direkt skapelse av Skaparen av Människan. Adam var inte längre den enda människan.

Adam och Eva utvecklad e en gemenskap med varandra och ett av de andliga djuren vilket förde till ett brott mot reglerna. Möjligtvis blev Eva gravid. De blev förda bort från den andliga Trädgården och blev lämnade bland tistlar och törnen att leva i lidande och smärta.

Abel och Kain föddes och dessutom många systrar. Det fanns kanske både adamiter och andra varelser. Troligtvis var det adamitiska homo sapiens och andra neanderthalare gissar jag.

Abel hade gemenskap med Herren och lärde sig dyrka honom. Kain hade gemenskap med Satan och lärde sig dyrka honom. Abel blev mördad för förtjänst av Kain - hans hjordar och hans hustru tillföll Kain. Kain satte våldets prägel på en del av människosläktet. Den Abelska traditionen fördes dock vidare av Adam som aldrig glömde hur god Herren hade varit mot honom. Enok hette den son som fick bära rättfärdighetens mantel efter Abel. Det fåniga med detta var ju ändå att ingen längre var jordbrukare och odlade grödor efter Kains misslyckade försök.

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2010-02-27 21:01 #147 av: inisklo

Skrattande..........Glad......#146...Va kul,att du orkar köra ditt.Härligt....det är alltid lika trevligt "bita"i dina texter.Tyvärr...har vi inte samma "hem"men allafall är jag glad,att "se"dig....

 

 

                                                                     

Anmäl
2010-02-27 23:00 #148 av: Hukanson

Glad Oj, så glad jag blir ! Tack för det! Jag hoppas att du får en annan dator snart eller att det löser sig med din bristproblematik.

Vårt hem är Jorden. Hur andligt stora vi än blir är och förblir Jorden vårt hem. Här ska vi vara för här förstår vi varandra.

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2010-03-14 17:52 #149 av: NaimaG

Jag kanske kan svara på en fråga Tarmsaft har frågat och kanske inte fått svar på (inte läst alla inlägg).

Vakttornets tidsskrifter och lära basseras inte enbart på bibliska ord, Jehovas bibel är bibliska ord, men övriga skrifter vakttornet ger ut om det så är böcker, tidsskriften vakttornet, vakna eller dyligt basseras inte helt på bibeln utan även vetenskaplig fakta, vetenskapliga böcker och församlingar synpunkter. Tidsskriften Vakttornet i sig är mer eller mindre en läran i att förstå bibeln bättre.

Jag citerar: Vad måste man göra fär att få leva för evigt på Jorden? Jesus sade: "Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde son, för att var och en som utövar tro på honom inte skall bli tillintetgjord utan ha evigt liv" (Johannes 3:16)

Vakttornet 1/2-2010


Som sagt är vakttornet till för att hjälpa sina medlemmar att förstå bibeln bättre.

Om vi ska gå in på bibliska översättningar kanske vi skulle börja från den hebreiska bibeln där allt har sitt ursprung. Min poäng är att alla översättningar är till för att göra en skrift lättare läst, det är stor skillnad mellan en bibel från 2000 och en bibel från 1917. Jag råkar ha läst den stora bibeln från 1877 och den stämmer knappt överräns med varken 2000 eller 1917.

Anmäl
2010-03-14 18:15 #150 av: NaimaG

Tilläggas ska att den kristna bibeln som svenska kyrkan använder är översatt från den latinska. Det är också stor skillnad mellan 1541 års Gustav Vasas Bibel och 2000.

Förstår inte riktigt hur man kan uttrycka fel och brister i Jehovas Bibel när det även finns det i översättningar på bibeln inom Svenska Kyrkan.

Anmäl
2010-03-14 21:34 #151 av: OlgaMaria

#150 Varken Folkbibeln, 1917 års bibelöversättning eller Bibel 2000 är översatt från latin så vilken översättning syftar du på?

Det kanske finns brister även i de översättningar som är vanliga i dag men vi har ju den fördelen att vi kan jämföra bland många olika som vi godkänner. Kan man läsa engelska eller andra språk finns det ju massor att välja på. Om Nya Världens Översättning inte gorde så stora anspråk på att vara så mycket bättre än andra skulle det ju inte vara ett problem men pga den ställning just den översättningen har för JV så blir det ju förnuftigt att diskutera brister.

Något jag tycker är beklagligt är att vittnen i allmänhet verkar ha uppfattningen att andra översättningar "tagit bort" Guds namn när det i själva verket är de som har satt dit det i NT trots att det inte finns några bevis för att det fanns med i någon grundtext av de nytestamentliga skrifterna. Nya Världens Översättning ersätter grekiska kyrios - herren med tetragrammaton eller Jehova, men beroende på vem man själv anser att det syftar på översätter man det till Herren (om det handlar om Jesus) och Jehova (om det handlar om Fadern) trots att det inte finns någon egentlig skillnad mellan dessa ord i grundtexten. Sammanhanget avgör vilket ord som ska användas hävdar man och man fråntar med andra ord Bibeln möjligheten att tala för sig själv.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-03-14 21:46 #152 av: NaimaG

#151 Jag menar att Svenska bibeln i grund och botten direkt från början är översatt från den latinska och syftar inte på de från 1917 eller 2000 som i sin tur är modernare översättningar av biblarna innan dem, jag syftar alltså på den allra första bibeln som egentligen från början enbart fick läsas av präster.

Kan nog hålla med dig om det här med utbytet av Herren till Jehova om jag fattade dig rätt. Men man ska ha i åtanke som jag nämnt i en annan tråd att Jehova betyder "jag är eller "han är" på hebreiska så jag ser inte det felaktiga i det.

Jag har läst JVs bibel ett antal gånger under mina studier och det finns ingen större skillnad med den jämfört med våran annat än orden Gud/Herren är utbytta till Jehova. Sen är den också översatt till ett enklare svenskt språk.

Ha i åtanke att den gamla översättningen av King James Bibel från 1611 även den använder ordet Jehova.

Anmäl
2010-03-14 22:16 #153 av: OlgaMaria

#152 Jag har inte koll på den första svenska översättningen men det kan ju mycket väl vara så att den var översatt från den latinska. De nyare översättningarna är inte översättningar "av biblarna innan dem". De nya översättningarna utgår från en sammanställning av de grekiska grunddokumenten. Det finns tusentals kopior från de första århundradena som vi har tillgängliga idag när nya översättningar görs.

King James Bibel har inte "Jehova" i NT utan bara i GT, vilket inte är något konstigt. I GT finns ju ordet Jehova med, i NT gör det inte det.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-03-14 22:16 #154 av: Hukanson

Den svenska nationens födelse och den protestantiska Svenska Kyrkans tillblivelse är historiskt mycket intressant. Det var ju länge så att man predikade på latin men när man översatte den lutherska tyska Bibeln blev allmogen betydligt mer upplyst när de kunde läsa själva, i den mån de kunde läsa. Men det har alltid varit en känslig sak att översätta Bibeln så några större skillnader kan det inte finnas annat än ordnyanser och översättningssvårigheter samt naturligtvis den egna förståelsen av ord och begrepp.

Även i Sverige finns ju gott om förlag som ger ut böcker och tidskrifter om hur man skall leva ett gott kristet liv och hur man kan leva efter Bibelns vishet. Massor av böcker ges ut om hur man skall uppfatta och tolka det kristna kärleksbudskapet just det år som den boken skrevs, vilket då blir ett inlägg i det kristna samtalet som alla kan läsa.

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2010-03-14 22:43 #155 av: NaimaG

#153 Håller absolut med dig. Även i 1917 års bibeln står Jehova med i GT men enbart som förklaring. Men jag ser fortfarande inte vittsen med att haka upp sig på att de väljer att kalla Herren/Gud för Jehova. Tilläggas ska att vakttornets tidsskrifter sällan skriver Jehova när de citerar bibeln utan skriver Herren, Fadern eller Gud i direktcitaten. Och det är bara 237 ställen ordet Jehova nämns i deras bibel. Även under sammankomster använder de ord som Herren, Gud, Fadern, Jehova, Adoni och dyligt.

Sedan vill jag citera vakttornet själva:
"Jehova, vår herre, är inget namn utan en titel liksom kung och president, Jehova betyder - jag är".

Anmäl
2010-03-14 22:51 #156 av: OlgaMaria

#155 Jag tycker inte alls att det är problematiskt att de använder sig av "Jehova". Men de tycker det är felaktigt av andra att inte använda det i bibelöversättningar och på andra sätt.

Angående ditt citat så kanske det är en nyansering av deras tro, men enligt min erfarenhet anser vittnena att Jehova är Guds egenNAMN, det namn som Jesus gjorde känt och som de ska göra känt.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-03-14 23:00 #157 av: NaimaG

#156 Liksom alla religioner moderniseras även Jehovas. I dagsläget hör man sällan ordet Jehova utan mer utav Gud, Herren eller Fadern. Jesus nämner de ständigt och säger ofta "Jesus, den allmäktiges son" osv.

Citatet jag gav kommer från en bok som skrev på 1990-talet av vakttornet (minns inte namnet på den boken).

Vakttornet har delar utav sin bibel på hemsidan och Här kan ni läsa ord som Gud, Herren osv.  

Anmäl
2010-03-14 23:26 #158 av: OlgaMaria

#157 Okej. De vittnen jag pratat med uttrycker sig i alla fall så som jag nämnde. De visste heller inte att det i den grekiska grundtexten står Kyrios och inte Jehova där det i deras bibel står Jehova i NT.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-03-15 00:07 #159 av: BattleBitch

Väldigt mycket fint skrivet NaimaG =)

Anmäl
2010-03-15 02:27 #160 av: Camillhe

Naima eller Cecilia, hur du nu ska ha det. LÄS PÅ! Läs, läs, läs och läs, för du har inte kunskap och det du skriver stämmer inte alls överens med fakta i så många inlägg att jag inte ens orkar gå in och korrigera.

 

Anmäl
2010-03-15 11:02 #161 av: NaimaG

#160 Naima heter jag faktiskt vilket jag sagt till dig men men... och du skulle behöva lugna ner dig lite =). Jag vill inte tjaffsa med dig IGEN som så många gånger förr.

Vad vill du jag ska läsa på om och vad har jag inte kunskap i? Jehova som jag kan en hel del om redan? Min egen religion som jag redan kan? eller religion överhuvudtaget som råkar vara ett av mina favoritämnen? Jag har jobbat inom kyrkan Tarmsaft så jag vet vad jag talar om.

Du har din åsikt om olika religioner och det respekterar jag men alla delar inte samma uppfattning som du. Jag skulle också vilja be dig lägga fram trovärdiga bellägg på att Jehovas Vittnen är som du kallar det "en destruktiv sekt", om du inte redan vet så betyder destruktiv förstörande/nedbrytande och sekt är det långt ifrån. Kan du komma med källor skrivna av andra kyrkor eller dyligt som säger att det är "en destruktiv sekt" så kommer jag inte säga något. Det är enligt mig fel att uttrycka sig och säga att si och så är det utan att ha bellägg för det. Ofta brukar det vara en enskild persons åsikt genom att kalla en viss religion för sekt. Har du någonsin deltagit i en sammankomst i riketsal eller bara läst böcker/källor skrivna av de som hoppat av?!

Min poäng är att man inte ska hävda något innan man sätt helheten. Jag hade också fördomar mot JV förr innan jag började delta i sammankomster osv för att bilda en egen uppfattning annan än min fars och samhällets.  

Anmäl
2010-03-15 11:04 #162 av: NaimaG

#158 Jag tror den frågan är individuell. De av mina vänner och den del av min släkt som är Jehovas Vittnen vet om det. Allt beror nog på hur stor omfattning kunskap varje individ har.

Anmäl
2010-03-15 16:09 #163 av: Camillhe

En religionssociologisk minimidefinition av sekt i sju punkter har gjorts av Roy Wallis:

 1. Frivillig organisation där medlemskapet förtjänas.
  Medlemskapet i JV förtjänas genom tvånget att knacka dörr, värva nya medlemmar, dela ut litteratur som man själv får bekosta mm.
 2. Medlemskapet är exklusivt och kan fråntas de medlemmar som inte följer gruppnormerna.
  Behöver inte kommenteras för så funkar det.
 3. Medlemmarna ser sig som en elit som är i besittning av särskild kunskap.
  JV anser sig ha den enda fulla sanningen, endast 144 000 kommer till himlen och de består bara av JV medlemmar
 4. Sekten är vanligen i konflikt med sin omgivning.
  Inom JV tar man avstånd från många av samhällets normer, ex blodtransfusioner bl.a
 5. Inom sig är sekten vanligen egalitär, det vill säga alla troende är ett prästerskap.
 6. Sekten är etisk och asketisk, alltså att man har vissa levnadsregler och offrar tid och pengar på sin grupp.
  Stränga regler, man bekostar själv all litteratur som det krävs att man delar ut till människor, osv
 7. Slutligen är sekten totalitär, det vill säga kräver totalt engagemang och försöker styra individens liv.

Vilken är din religion? Du har använt andra nick här inne tidigare där du skrivit som satanist, du har påstått dig vara satanist innan i andra sammanhang. Det är underbart om du vänt dig bort från satanismen och istället blivit kristen men du påstår dig besitta kunskap som du inte har. Jag forskar vid Lunds universitet och är inriktad på religionsbeteendevetenskap, dvs religionsociologi och religionspsykologi och har studerat sekter, kulter och samfund de senaste 10 -15 åren. Så jag är ganska väl insatt i både JV och de flesta andra sekter. Ja jag har varit på "gudstjänst" i Rikets sal, jag har en mängd litteratur här hemma utgiven av "The Watchtower organisation", samt en mängd litteratur skriven av avhoppare.

Jag har intervjuat många både JV medlemmar samt avhoppare och jag skulle nog säga att jag är rejält insatt i organisationen.  Jag skrev min B uppsats om The Watchtower organisation, min C uppsats om LDS osv.

När jag skriver en fråga är det inte för att jag inte vet "svaret" utan för att jag vill att personen jag frågar ska tänka till och ge ett eget svar utifrån SIN EGNA tankeverksamhet och inte bara citat från JV.

 

Anmäl
2010-03-15 16:34 #164 av: NaimaG

#163 Tack för infromationen. Men jag ser lite som är fel på dina punkter.

1an: Det är frivilligt att "knacka dörr".

2an: Ja jag känner de som blivit uteslutna så fort de skilt sig eller tvingats säga upp kontakten med sina föräldrar bara för att de inte tillhör JV.

3an: 144 000 som kommer till himlen står även i bibeln från 1917. Dessa 144 000 skall leva där med Jesus medan resterande skall leva för evigt på jorden.

4an: även om jag anser att blodtransfusion är nödvändig så står det även i Moseboken på 1917 års bibeln att det är en synd att mottaga blod. Men jag skulle nog strida mot det i vilket fall Flört

5an: Håller med.

6an: Litteratur man delar ut är vakttornet och vakna, det är inte man bekostar själv utan får det hemskickat som en del utav deras medlemsskap. I varje fall vad JV berättat för mig.

7an: Jag kan inget annat än hålla med.

Skulle jag komma med egna synpunkter kring JV och annan information jag har kring dem så skulle det inte bli en vacker syn och jag vill gärna inte dömma en religion då jag inte ser någon religion som rätt eller fel, sen att det finns brister får man räkna med i alla religioner.

Jag gick ur Svenska satanist kyrkan 2007, var bara medlem i 1 år. Innan och efter det har jag tillhört svenska kyrkan. Arbetat som konfirmationsledare, diakon assisten, huvudansvarig för kapell osv. Har till och med under min konfirmation 2001 levt 1 vecka i Vadstena Kloster som nunna, inget liv för mig.

Oj, har du flyttat från Malmö till Lund? Sist vi talades vid har jag för mig du bodde i Malmö. Ska du vidare utbilda dig till präst? Lund och Uppsala utförs enbart den utbildningen. Har själv funderat på att studera inom religionsvetenskap men mina funktionshinder gör det än så länge omöjligt.

Har du några boktips som jag skulle kunna fördjupa mig i? Hela Umeå Universitet kryllar av religionsböcker så jag kan utan vidare gå dit och låna. Glad 

Anmäl
2010-03-15 17:21 #165 av: BattleBitch

Tarmsaft - Vad otrevlig du har blivit eller är det bara jag som mins fel. Sist respekterade du folk och var vänlig ... Men nu verkar det verkligen ha spårat ur här märker jag.

Anmäl
2010-03-15 20:46 #166 av: Camillhe

#164 Frivilligt beror helt på vad man definierar som "frivilligt". Det antecknas exakt hur många timmar /vecka man ägnar sig åt att "knacka dörr" och liknande sysselsättningar, och enligt gängse normer inom kyrkan är 40 h/v det rekommenderade antalet timmar för ett hängivet vittne.

Ang Bibelns 144 000 så står det i alla Bibelöversättningar, verkligen inte bara i 1917 års översättning. Men JV har helt tagit det ur sitt sammanhang. Om du kan din  Bibel vet du att Gud talat mycket i liknelser och bilder. 3 är "Guds" tal och 4 världens tal, 3 x 4 =12 där 12 står för helheten, dvs Gud och världen, det är också ett symboliskt tal, och siffran 12 är genomgående i Bibeln, 12 stammar, 12 apostlar osv. Det absolut troligaste är att det syftas på ett oändligt tal, inte ett fysiskt tal. Och JV kan inte på ngt sätt bevisa att deras tolkning är "rätt". Skulle de 144 000 tolkas som bokstavligen 144 ooo så handlar det isåfall om Israels tolv stammar, def. inte om JV's medlemmar.

Ang Blodtransfusion så var det bara ett exempel på hur man inom sekten tar avstånd från samhällets normer, man vägrar vapentjänst, man firar inga högtider. Dvs man avgränsar sina medlemmar från samhället på både gott och ont.

Att JV är en sekt är ren fakta och jag visar dig en definition av sekt.

Ang att jag studerar i Lund så bor jag fortfarande i Malmö, jag forskar (som jag skrivit tidigare) och pendlar in till Lund. Jag vet inte riktigt på vilket sätt du har med det att göra men det är inget som är "hemligt". Jag har pendlat sedan år 2000 och det är väldigt vanligt då Lund är en liten stad och det är bra mkt enklare att få tag på boende i Malmö.

Jag har läst "prästutbildningen" till viss del, men nej min plan har aldrig varit att bli präst då jag är frikyrklig. Jag har tagit min magister examen i teologi och doktorerar nu på deltid vilket innebär 8 år istället för de vanliga 4.

Boktips kan du visst få men du får då specificera inom vilket område.

 

Anmäl
2010-03-15 20:46 #167 av: Camillhe

BattleBitch; Det är helt ok att du känner såSkrattande

Anmäl
2010-03-15 20:57 #168 av: BattleBitch

#167 Bra, då vet jag vem jag hädan efter inte konverserar med. Jag vill bara omge mig av vänliga och ärliga människor Flört

Anmäl
2010-03-15 21:45 #169 av: NaimaG

#166 Ok om du läst prästutbildningen till viss del så måste du ha studerat klart 300 hp dvs 4,5 år i religions och theologi vetenskap samt gått de utomstående kurser som krävs för att bli vigd som präst och gjort praktiken under tiden innan dess kan man inte söka vidare till Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala eller Lund för att bli präst. Så fungerar det här i Umeå i alla fall och alla andra universitet så jag får inte riktigt ihop din historia. Så detta med att du läst prästutbildningen eller religionsvetenskap tar jag med en nypa salt. Sorry att jag gör det surt för dig vännen men jag råkar veta hur den kursen ser ut sen har jag också gått universitetet för 2,5 år sedan. Samt att jag råkar ha en vän i uppsala som läser till präst och doktorerar. Tyvärr är det inte så att man kan gå en kurs som prästutbildning till viss del och sedan välja att bli doktorand utan att hoppa av sin utbildning.

Och nej Tarmsaft JV utesluter inte dessa 144 000 i sin bibel. Jag har citerat det tidigare men här har du det igen: Denna lilla hjord kommer till slut att uppgå till 144 000 (uppenbarelseboken 14:1) Det är från JVs bibel.

Anmäl
2010-03-15 21:51 #170 av: NaimaG

PS. Eftersom "tjafs" eller vad man skall kalla det gör mig stressad pga min autism väljer jag att avstå från denna sajt, jag vill gärna inte pumpa i mig 100 tabletter utav Atarax pga denna sajt.

Tarmsaft, du behöver inte svara på ovanstående inlägg och jag kan se att du är dig lik. Blir alltid jordens debatt när man pratar med dig, vilket är synd, hade gärna haft en vuxen konversation.

OBS: Det är inte av feghet jag drar mig undan utan jag vill inte brytas ner mentalt IGEN.

Anmäl
2010-03-15 22:34 #171 av: Camillhe

Nu är ju jag lite äldre än dig och därför räknades inte mina poäng på samma "sätt" men jag har enligt det gamla systemet 260 poäng, och då var en termins heltidskurs 20 poäng.

När man börjar studera till präst (möjligt att det är ändrat nu, jag började 1997) så läste man det s.k. basprogrammet, ett år där man ytligt läste övergripande kurser. Basprogrammet kunde vem som helst läsa, och trots att det var det första året i en prästutbildning så tror jag att i min klass bestående av över 100 elever endast var  runt tio som läste till präst.

När jag skrev till viss del så menade jag till viss del eftersom min tanke aldrig var att bli präst utan att forska. Jag har istället för att fortsätta efter basåret att gå de kurserna som en präst bör gå, gjort egna val och fördjupat mig inom mitt intresseområde.  Främst har jag studerat religionshistoria, religionssociologi samt religionspsykologi.

Eftersom jag aldrig sökte ett program har jag inte heller hoppat av något utan jag har byggt min egen utbildning, vilket är väldigt vanligt.

Självklart kan man bli doktorand inom teologi utan att ha gått hela prästutbildningen och blivit prästvigd. De två har ingenting med varandra att göra utan det handlar om att redovisa sin tes och se om man blir antagen. Det är väldigt få platser inom teologin i Lund för doktorander, därför har merparten lyckats få stipendier och fonder för att forska.

Jag tror du får läsa om vad jag skrev en gång till och tänka innan du svarar. Jag tycker du gör rätt i att lämna sajten om du känner att du bryts ner mentalt av diskussionerna.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.