Jesus

KRISTUS TJÄNAREN

2019-11-16 08:10 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 32 i serien handlar om Kristus tjänaren.

 Gud har många tjänare, inte bara på jorden utan också i himlen. Änglarna är "andar i helig tjänst" (Hebreerbrevet 1:14) som "utför hans befallning så snart [de] hör ljudet av hans befallning" (Ps. 103: 20). Men det vi nu överväger är inte om någon tjänare av eller från Gud, utan något oändligt mer välsignat och fantastiskt, den gudomlige Tjänaren själv. 

Vilket anmärkningsvärt fenomen, en avvikelse i något annat samband. Ja, det motsvarar en motsägelse i termer, för överhöghet och underordning, gudomlighet och tjänarskap, är motsatta.

Ändå är detta det överraskande samband som den Heliga skriften ställer framför oss: att den Högste förödmjukade sig själv, Härlighetens Herre antog formen av en tjänare, Kungarnas Kung blev en underlydande. De flesta av oss fick åtminstone lära sig från barndomen att Guds Son tog till sig vår natur och föddes som en bebis i Betlehem. Kanske vår kännedom om detta har tendens att avtrubba vår känsla av förundran över det. Låt oss inte fundera så mycket på miraklet eller mysteriet om den gudomliga inkarnationen, utan själva faktumet.

"Se, min tjänare skall handla vist.

    Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög." (Jes 52:13). 

Det finns fyra saker här: Först anteckningen om utrop, "Se"; För det andra ämnet, den gudomliga "tjänaren"; För det tredje, perfektionen av hans verk, "skall handla vist"; För det fjärde, belöningen som tilldelas honom, "Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög." 

Det inledande "Se" är inte bara en uppmaning för oss att fokusera blicken på och med tillbedjan betrakta den som ligger framför oss, utan också och främst som ett utrop eller ord av förundran.  

Vilket fantastisk syn att se Skaparen av himmel och jord i form av en tjänare, Givaren av lagen själv blir föremål för den. Vilket   häpnadsväckande fenomen att Härlighetens Herre skulle ta på sig en sådan position. Hur detta borde röra vår själ. "Skåda!" Undra på detta! Bli fylld med helig vördnad! Överväg sedan vad vårt svar borde vara.


 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-11-17 08:08 #1 av: Woodland

"Se, min tjänare skall handla vist.

    Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög." (Jes 52:13)

"Se, min tjänare” Ingen annan än Fadern själv erkänner Kristus i detta ämbete. Detta är mycket välsignat, för det står i skarp kontrast till den behandling han fick hos människor. Det var för att Messias kom i tjänarform som judarna föraktade och förkastade honom. "Är det inte snickaren, Marias son? ... Och de tog anstöt av honom.” (Markus 6: 3). 

Uppenbarligen blev inte de heliga änglarna ställda vid en sådan otrolig syn, för de mottog och behövde den gudomliga befallningen, "Alla Guds änglar skall tillbe honom" när han låter den Förstfödde träda in i världen (Hebreerbrevet 1: 6).  "Skall", som om de var osäkra, liksom de kanske kunde vara när deras Skapare hade antagit den skapades form; "alla Guds änglar", inga undantagna, den högsta såväl som den lägsta, ärkeängeln, keruberna, seraferna, tronfurstar, makter och väldigheter; “skall tillbe honom", ge hyllningar och beröm åt honom, för att han nedlät sig inte hade besudlat sin personliga härlighet utan förstärkt denna.

Hur välsignat är det inte att höra Fadern vittna om sitt godkännande av den som hade fötts och lades i Betlehems krubba och bad änglarna att inte vackla vid en så oöverträffad syn, utan fortsätta att tillbe den andra Personen i den heliga Treenigheten, även om han nu bar en tjänaredräkt. Den Helige Ande har inte heller misslyckats med att registrera deras lydnad, för Han har berättat att medan herdarna vakade över sin hjord på natten, tillkännagav en himmelsbudbärare Frälsarens födelse, 

"Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

"Ära vare Gud i höjden

och frid på jorden,

till människor hans välbehag."  (Lukasevangeliet 2: 13-14).

Hur mycket omsorg hade inte Fadern om hans inkarnerade Sons ära! Det bevisades igen när han nedlät sig att döpas i Jordanfloden, för "himlen öppnades över honom", Guds Ande som en duva sänkte sig ner och kom över honom, och Fadern förklarade, "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.”  (Matteusevangeliet 3: 16-17). "Se, min tjänare" säger han till oss.


 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-11-18 07:35 #2 av: Woodland

"Se, min tjänare skall handla vist.

    Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög." (Jes 52:13)

“Skall handla vist.” Här måste vi vara på vår vakt, så att vi inte tolkar “vist” köttsligt. Enligt världens bedömning är att "handla vist" att handla taktfullt. Nio gånger av tio är vist inget annat än en kompromiss av principer. Uppmätt i normerna för den världsliga "politiken" handlade Kristus mycket ovist.

Han kunde ha skonat sig själv mycket lidande om han hade   varit "mindre extrem" och följt den tidens religiösa strömmar. Han kunde ha undvikit mycket motstånd om han hade varit mildare i sin uppläxning av fariséerna eller undanhållit de sanningsaspekterna som var mest obehagliga för dåtidens människor. Hade han varit mera taktfull, som vår generation betraktar beteende, hade han aldrig kastat omkull penningborden i templet och anklagat sådana profana penninghandlare för att göra hans Fars hus "till ett rövarnäste", för det var då han började "skapa så mycket besvär för sig själv. ”

Men ur den andliga ståndpunkten, från synvinkeln att alltid ha Faderns härlighet i sikte, från sidan av att söka det eviga goda, för sitt eget folk, agerade han alltid "vist." Ingen mindre än Fadern vittnar om det faktumet.


 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-11-19 09:39 #3 av: Woodland

I stället för att illustrera när Kristus handlade "vist" har vi försökt att undanröja en allmän missuppfattning och varna för att tolka detta uttryck på ett köttsligt sätt. Det är sant att den kristne kan för att de saknar den rätta insikten, i hast agera med iver och kan då få lida mycket onödiga problem. Men om han är trogen mot Gud och kompromisslös i sin avskiljning från världen, kommer han säkert att ådra sig de ogudaktigas hat och motstånd. Han måste förvänta sig att religiösa bekännare säger att hans brist på takt har gjort saker så obehagliga för honom, att han bara har sig själv att skylla.

Kristi visa handlande betyder att han handlade klokt. Han gjorde aldrig fel, handlade aldrig dåraktigt, gjorde aldrig något som behövdes korrigeras; men den visdom som han handlade från var inte av denna värld utan var "ovanifrån" och var därför "ren, vidare fredlig, mild" (Jakobsbrevet 3:17). Åh, för mer av sådan försiktighet - erhållen genom gemenskap med Kristus och umgänge med hans Ande.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-11-20 08:13 #4 av: Woodland

"Se, min tjänare skall handla vist.

    Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög." (Jes 52:13)

"Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög.." Detta berättar om belöningen som ges Kristus för hans villighet att bli en "tjänare" och för hans trofasthet att lämna sitt ämbete. Det berättar först om Faderns egen värdering av att Sonen  nedlät sig och om den ersättning Fadern har gett den som blev lydig intill döden.

Därför har också Gud upphöjt honom över allting

och gett honom namnet över alla namn,   

för att i Jesu namn alla knän skall böja sig,

i himlen och på jorden och under jorden, 

och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära,

att Jesus Kristus är Herren.” (Filipperbrevet 2: 9-11).

Den perfekta tjänaren har upphöjts till tronen, “sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. (Hebreerbrevet 1: 3), "änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom." (1 Petrusbrevet 3:22) . Det berättar också om Kristus hänryckning av hans folks kärlek. Ingenting gör Frälsaren mer älskad än insikten att det var för deras skull han "blev fattig" och nedlät sig själv. Deras enade vittnesbörd: 

 "Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot

makten, rikedomen och visheten, kraften och äran,

härligheten och tacksägelsen.”  

(Uppenbarelseboken 5:12) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Guds Attribut av A.W. Pink - original texten i sin helhet använd med tillstånd.  

(En kort redogörelse av A.W.P.s omvändelse finns här.) 

Länkar till de föregående artiklar i serien: GUDS SOM ENASTÅENDE , GUDS BESLUT,  GUDS KUNSKAP , GUDS FÖRUTVETANDE,  GUDS ÖVERLÄGSENHET , GUDS SUVERÄNITETGUD SOM OFÖRÄNDERLIG,  GUDS HELIGHET,  GUDS MAKT , GUDS HULDHETGODS GODHETGUDS TÅLAMODGUDS NÅDGUDS BARMHÄRTIGHETGUDS KÄRLEK , GUDS VREDE,  BEGRUNDANDET AV GUDGUDS RIKEDOMARGUDS GÅVOR,   GUDS VÄGLEDNINGGUDS VÄLSIGNELSERGUDS FÖRBANNELSER,   GUDS KÄRLEK TILL OSSGUDS NÅDERIKA EVANGELIUMKRISTI FULLHETKRISTI UTSTRÅLNING,   KRISTUS NEDLÄT SIGKRISTI MÄNSKLIGHET,, KRISTI PERSON och KRISTI VARAKTIGHET.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.