Jesus

KRISTI VARAKTIGHET

2019-11-10 08:33 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 31 i serien handlar om Kristi varaktighet.

Marken vi nu beträder är ganska okänd även för majoriteten av Guds folk (så stor har den andliga och teologiska försämringen under förra århundradet varit [1800-talet för författaren] - även om den var bekant för de mer lärda troende i puritansk tid [1559-1649] och de som för de kom efter: Att Guds Son är jämlik med Fadern och Anden, och att för över 2000 år sedan blev Ordet [Logos] kött och föddes som människa, hålls fortfarande fast vid (och kommer att vara så) av alla verkligen förnyade själar. Att det är föreningen mellan de gudomliga och mänskliga naturerna i Hans underbara person som är passande för honom i hans förmedlingsuppdrag, uppfattas också mer eller mindre tydligt. Men så här långt vet nästan alla kristna vad det handlar om. Att Gud-mannen förefanns i himlen innan världen skapades är en välsignad sanning som har gått förlorad för de senaste generationerna.

En djupgående läsare som funderar över en vers som Johannes 6:62 måste säkert undra. "Vad skall ni då säga, när ni får se Människosonen stiga upp dit där han redan var?"  Märk väl att vår Förlossare där talade om sig själv inte som Sonen innan han blev inkarnerad. Men okunniga som vi kan vara om denna dyrbara sanning, instruerades de troende i Gamla testamentet om detta, vilket framgår av psalm 80, där Asaf ber:

 "Håll din hand över mannen vid din högra sida, över den människoson som du har fostrat åt dig." (v. 17).

Ja, mannen Jesus Kristus, som togs till förening med sig själv genom den andra personen i treenigheten, varade inför Fadern från evighet och var föremålet för det Gamla testamentets heliges tro.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-11-11 07:56 #1 av: Woodland

Då den sista meningen [i förgående inlägg] först presenteras verkar det vara mysticism som löper vild eller direkt irrlära. Det skulle vara så om vi hade sagt att Människosonens själ och kropp hade någon existens innan han föddes i Betlehem. Men detta är inte vad Skriften lär. Det skriftens ord bekräftar är att medlaren (Kristus i hans två naturer) hade ett verkligt varaktighet inför Gud från all evighet. Först "Han var utsedd redan före världens skapelse " (1 Petrusbrevet 1:20). Han valdes av Gud till huvudet för hela nådens utkorelse (Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jesaja 42: 1). Men mer; det var inte bara avsikten av Gud att medlaren (mannen Kristus Jesus förenas med det eviga Ordet, (Johannes 1: 1, 14) skulle ha en historisk existens “när tiden var fullbordad  (Galaterbrevet 4: 4), men han hade ett verkligt varaktighet inför honom långt innan det. Men hur kan det vara så?

När vi söker svaret kommer det att hjälpa oss att fundera över något som, även om det inte är strikt jämförbart, på ett lägre plan tjänar till att illustrera principen. Hebreerbrevet 11: 1 säger att "Tron är en övertygelse [substans i engelska översättningar] om det man hoppas" Det grekiska ordet för "substans" betecknar mer korrekt "ett verkligt varaktighet " Det står i motsats till vad som bara är en bild av fantasin, det är motsatsen till fantasi. Tron ger ett verkligt varaktighet i sinnet och hjärtat av saker som komma skall, så att de åtnjuts nu och deras kraft upplevs i själen. Tron tar tag om de saker som Gud har lovat så att de faktiskt blir närvarande.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-11-12 08:18 #2 av: Woodland

Om tro har makten att bringa realitet till det som ännu inte har någon historisk verklighet; om tro kan åtnjuta i nutiden något  vars existens ännu är i framtiden, hur mycket mer förmådde inte Gud innan han föddes ge Medlaren ett varaktighet  i  oändliga tidsåldrar. Som en följd av detta Kristus var Människosonen i himlen hemlig inför Gud innan han blev Människosonen öppen i denna värld. Som Kristus förklarade om sin Far på profetens språk, 

"Han gjorde min mun lik ett skarpt svärd

och gömde mig under sin hands skugga.

Han gjorde mig till en vass pil

    och dolde mig i sitt koger. (Jesaja 49: 2). 

Observera att verserna som följer hänvisar till det eviga förbundet. Guds "koger" är ett fint uttryck för att beteckna  hemligheten och säkerheten där Guds syfte gömdes.

Många bibelavsnitt talar om detta underbara ämne. Kanske  den tydligaste och den med mest detaljerade är Ordspråksboken 8. Uttrycket "visheten" (v. 12) är ett av namnen på Kristus (se 1 Korinthierbrevet 1:24). Att "visheten" har hänvisning till en person är tydlig (v. 17) och till en gudomlig person (v. 15). Hela avsnittet (v. 13-36) har Kristus i sikte, men i vilken karaktär har inte tydligt uppfattats. Även om det är uppenbart att det som sägs (v. 15-16, 32-36) bara kunde gälla en gudomlig person, bör det vara lika tydligt att vissa av termerna (vv. 23-24) inte kan påstås gälla Guds Son. Om man betraktar Kristus endast som lika evig och jämlik med Fadern, kunde det inte sägas att han någonsin "föddes."

Av alla termer som används i Ordspråksboken 8:13-36 bör det vara uppenbart att vissa termer är omöjliga för att förstå Kristi gudom, eftersom andra av dem kan inte vara om hans mänsklighet. Men svårigheterna försvinner när vi ser att hela passagen begrundar Medlaren, Gudsmannen i hans två naturer.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-11-13 08:57 #3 av: Woodland

Mannen Kristus Jesus, som förenades till Treenighetens andra Person, "besattes" (Ordspråken 8: 22), av treenig Gud från evighet. Låt oss notera några saker om detta fantastiska stycke:

"Herren ägde mig i början av sin väg, före hans gamla verk" (Ordspråksboken 8: 22). 

Talaren är Medlaren, som hade förbundets varaktighet innan Guds universum blev till. Mannen Kristus Jesus, som togs i förening med den evige Sonen, var "början" på den treenige Guds "väg". Det är svårt att tala om eviga ämnen som första, andra och tredje, men ändå presenterade Gud dem i Skrifterna för oss, och det är tillåtet att använda sådan distinktion för att hjälpa vår förståelse. Den första handlingen eller Guds rådslut avsåg mannen Kristus Jesus. Han utsågs att vara inte bara huvudet för sin kyrka, utan också "förstfödd före allt skapat” (Kolosserbrevet 1:15). Förutbestämmandet av mannen Kristus Jesus till nåden av gudomlig förening och härlighet var den första av Guds förordningar: "i huvudet [Gr.] i bokrullen” stod det om honom (Hebreerbrevet 10: 7; jämför Jesaja 42: 1; Uppenbarelseboken 13: 8).

Personen Gudsmannen Medlaren var grunden för alla gudomliga råd (jämför Efesierbrevet 3:11; 1: 9-10). Han ordinerades till hörnstenen, som hela skapelsen skulle vila på. Som sådan har den treenige Jehova "ägt" eller "omfamnat" honom som skattkammaren i vilken alla gudomliga rådslut    samlades som en effektiv Agent för genomförandet av alla hans verk. Som sådan är han både "Guds visdom" och "Guds kraft" och den perfekta förmedlaren för att uttrycka sig själv. Som sådan var han "begynnelsen" av Guds väg. Guds "väg" innebär att hans eviga förordningar är utarbetade, att hans syften genomförs genom klok och helig ordning. Jämför Jesaja 55: 8-9 

“Mina tankar är inte era tankar,

    och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.

Nej, så mycket som himlen är högre än jorden,

så mycket är mina vägar högre än era vägar

och mina tankar högre än era tankar.”

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-11-14 07:58 #4 av: Woodland

"Av evighet är jag insatt" (Ordspråksboken 8:23). Detta kunde inte sägas om Sonen själv, eftersom Gud inte kunde "insättas". Men hur kunde han sättas in som Gudsmannen Medlaren? Genom medlarens uppgörelse, genom förbundskonstitutionen, genom gudomlig varaktighet inför Guds sinne. 

Från evigheten, i "fridens rådslag" (Sakari 6:13), före alla världar [skapades], var Jesus Kristus i sin officiella karaktär "insatt". Innan Gud planerade att skapa någon varelse insatte han först Kristus som den stora arketypen och originalet. Det fanns en ordning i Guds råd såväl som i skapelsen, och Kristus har överlägsenhet i alla saker.

 Det hebreiska verbet för "insatt" är "smord" och borde ha översatts så. Hänvisningen är till utnämningen och invigningen av Kristus till medlarens position, vilket gjordes i det eviga förbundet. All den härlighet som vår Herre äger som medlare beviljades honom på villkor av hans lydnad och lidande. Därför bad han, när han avslutade sitt arbete, "Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till." (Johannes 17: 5). Den härlighet som uttryckligen beaktas där är den upphöjda platsen som hade givits honom som huvudet över hela skapelsen. I det tidlösa förbundets eviga transaktioner, i den unika ära som hade tilldelats honom som “begynnelsen" av Guds “väg", "förstfödd före allt skapat", hade han denna härlighet. [Ordspråksboken 8: 22 och Kolosserbrevet 1:15] För den öppna uppvisning om detta bad han om, besvarades vid hans uppstigning till himlen. 

"Innan djupen blev till föddes jag" (Ordspråksboken 8: 24). "Föddes" ur Guds förordningars sköte; "fördes fram" till förbundets varaktighet inför det gudomliga sinnet; "framförd" som bilden av osynlig  Gud; "framförd" som mannen Kristus Jesus, efter vars likhet Adam skapades. 

Fastän Adam var den förste människan genom öppen manifestation på jorden, hade Kristus prioritet när Han i hemlighet förefanns i himlen. Adam skapades i avbilden och efter likhet med Kristus, såsom han faktiskt men i hemlighet förefanns i personen av Guds Son, som öppet föddes när tiden var fullbordad.


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-11-15 08:23 #5 av: Woodland

 

“ . . .då var jag verksam vid hans sida." (v. 30). Gesenius säger att det Hebreiska verbet (verksam ) är här kopplat till ett ord som betyder "att stötta, fästa, upprätthålla" och därmed "som man säkert kan stödja sig på." Det har översatts till "skötte" i Ruth 4:16 och “sköterska” i 2 Samuel 4: 4. När någon anförtror sina barn till en sjuksköterska för att vårda och träna dem, så   anförtrodde Gud sina rådslut till Kristus. Det hebreiska ordet för "uppvuxen" betyder också "byggmästare". Kristus tog universums struktur på sig själv för att sträva efter att forma den med den mest utsökta skicklighet. Ordet (uppvuxen, byggmästare)  liknar det hebreiska ordet "amen", som har samma bokstäver som verbet som Gesenius hänvisar till, endast med olika vokalpunkter. Hur härligt det beskriver honom som kunde litas på för att utföra Faderns syfte!

" Jag var hans glädje dag efter dag,

alltid jublande inför honom." (Ordspråksboken 8: 30).

Den ömsesidiga eviga glädjen av Fadern och Sonen, som uppstår genom perfektionen av samma gudomliga briljans hos varje person, är absolut inte avsedd här [glädje och jublande v. 30]. Utan det är i respekt till Guds rådslut angående mänsklighetens frälsning genom honom som är hans "visdom" och "makt" som avses*. ”Fredens” rådslut var mellan Jehova och telningen (Jesaja 4:2-6, Sakarias 6:13) eller Fadern och Sonen i och med att han skulle bli människa. För däri “Han var utsedd redan före världens skapelse “  (1 Petrusbrevet 1:20), nämligen som en frälsare och befriare, genom vilken alla Guds rådslut skulle åstadkommas, och detta genom hans egen vilja och i överenskommelse med Fadern. Och på en sådan grund lades kyrkans frälsning i de Guds rådslut, som genomfördes mellan Fadern och Sonen, att det sägs (Titus 1: 2), "evigt liv" “ . . . . utlovat från evighet.” (John Owen).


*deras ömsesidiga kärlek- Woodland

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Guds Attribut av A.W. Pink - original texten i sin helhet använd med tillstånd.  

(En kort redogörelse av A.W.P.s omvändelse finns här.) 

Länkar till de föregående artiklar i serien: GUDS SOM ENASTÅENDE , GUDS BESLUT,  GUDS KUNSKAP , GUDS FÖRUTVETANDE,  GUDS ÖVERLÄGSENHET , GUDS SUVERÄNITETGUD SOM OFÖRÄNDERLIG,  GUDS HELIGHET,  GUDS MAKT , GUDS HULDHETGODS GODHETGUDS TÅLAMODGUDS NÅDGUDS BARMHÄRTIGHETGUDS KÄRLEK , GUDS VREDE,  BEGRUNDANDET AV GUDGUDS RIKEDOMARGUDS GÅVOR,   GUDS VÄGLEDNINGGUDS VÄLSIGNELSERGUDS FÖRBANNELSER,   GUDS KÄRLEK TILL OSSGUDS NÅDERIKA EVANGELIUMKRISTI FULLHETKRISTI UTSTRÅLNING,   KRISTUS NEDLÄT SIG , KRISTI MÄNSKLIGHET och KRISTI PERSON.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.