Jesus

KRISTI PERSON

2019-11-04 08:00 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 30 i serien handlar om Kristi person.

Vi träder in bävande och skälvande i detta höga och heliga ämne. Kristi namn kallas "Underbart" (Jesaja 9: 6), och till och med Guds änglar beordras att dyrka honom (Hebreerbrevet 1: 6). Det finns ingen frälsning förutom en verklig kunskap om honom (Johannes 17: 3). "Den som förnekar Sonen [antingen hans sanna gudom eller hans sanna och heliga mänsklighet] ... har inte heller Fadern" (1 Johannes 2:23). De är trefaldigt välsignade till vilka Sanningens Ande kommunicerar en övernaturlig uppenbarelse av Kristi väsen (Matteus 16:17). Det kommer att leda dem på den enda vägen till visdom och glädje, för i honom "är gömda alla skatter av visdom och kunskap" (Kolosserbrevet 2: 3) tills de troende tas till att vara där Kristus är och ser hans övernaturliga ära för evighet (Johannes 17:24). En ökad uppfattning om sanningen när det gäller Kristus person borde vara vårt ständiga mål.

“Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet:

Han1 som blev uppenbarad i köttet,”  (1 Timotheosbrevet 3:16)

Med tanke på ett sådant Guds tillkännagivande som detta, är det både värdelöst och gudlös för någon att försöka förklara den underbara och unika personen av Herren Jesus. Han kan inte fullständigt förstås av en begränsad intelligens. "Ingen känner Sonen, utom Fadern" (Matteus 11:27). Ändå är det vårt privilegium att växa till"i kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus" (2 Petrusbrevet 3:18). Det är också hans tjänares skyldighet att hålla fast vid Guds person som uppenbarats i den heliga skriften, samt att varna för fel som fördunklar hans härlighet.

1. Han i Andra handskrifter: "Gud". Det är här fråga om en skillnad mellan två grekiska ord som vid det förkortade skrivsätt som användes var mycket lika varandra: "OS" ("Han som") och "O~S" ("theos", Gud). I båda dessa varianter förkunnar texten att Jesu gudom är den uppenbarade hemligheten

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-11-05 09:00 #1 av: Woodland

Denne som föddes i ett stall i Betlehem   var "Mäktig Gud" (Jesaja 9: 6), "Immanuel" (Matteus 1:23), "vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus" (Titus 2:13). Han är också den sanne mannen, med en ande, en själ och en kropp, för dessa är väsentliga till människans natur. Ingen kunde vara riktig människa utan alla tre. Ändå är Kristi mänsklighet (helig, Lukas 1:35) inte en särskild person, åtskild från hans gudom, för den hade aldrig en separat existens innan den förenades med hans gudom. Han är gudsmannen men ändå "en Herre" (Efesierbrevet 4: 5). Som sådan föddes han, bodde här i denna värld, dog, uppstod från döden, steg upp till himlen och kommer att förbli så i all evighet. Som sådan är han helt unik och Ämnet för varaktig förundring för alla heliga varelser.

Kristi är en sammansatt person. Två separata naturer är förenade i en makalös person; men de smälts inte in i varandra, de förblir istället distinkta och olika. Den mänskliga naturen är inte gudomlig, och den har inte heller varit inneboende gudomliggjord för den har inga av Guds attribut. Kristi mänsklighet, absolut och separat betraktad, är varken allsmäktig,  allvetande eller allestädes. Å andra sidan är hans gudom inte en varelse och har inga av de egenskaper som tillhör sådana.  Att ta till sig en mänsklig natur påverkade inte någon förändring i honom som Gud. Det var en gudomlig person som förenade sig själv med en helig mänsklighet, och även om hans väsentliga härlighet var delvis dold, den upphörde aldrig att vara och inte heller upphörde hans gudomliga attribut att sluta fungera. Som gudsmannen är Kristus den ende ”medlaren” (1 Timotheosbrevet 2: 5). Han ensam var anpassad att ställas mellan Gud och människor och åstadkomma en försoning dem emellan.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-11-06 07:44 #2 av: Woodland

Det måste bibehållas att de två naturerna är förenade i en person i Kristus, men att var och en behåller sina separata egenskaper, precis som människans själ och kropp, även om de är förenade. Således har Kristus i sin gudomliga natur inget gemensamt med oss ​​- inget ändligt, erhållet eller beroende. Men i sin mänskliga natur måste han i allt bli lik sina bröder , men utan synd. I den naturen föddes han i tiden och existerade inte från evighet. Han ökade i kunskap och andra begåvningar. I den ena naturen hade han en omfattande kunskap om alla saker; i den andra visste han ingenting annat än genom kommunikation eller härledning. I den ena naturen hade han en oändlig och suverän vilja; i den andra hade han en varelses vilja. Även om den inte motsatte sig Guds vilja, var den i överensstämmelse med viljan av samma slag som i perfekta varelser.

Nödvändigheten för de två naturerna i vår Frälsares person är självklar. Det var passande att Medlaren skulle vara både Gud och människa, att han kunde ta del av naturen hos båda parter och vara en medlare mellan dem, fylla avståndet och föra dem nära varandra. Bara på detta sätt kunde han kommunicera sina välsignelser till oss; och bara på det sättet kunde han fullgöra våra skyldigheter. Som Witsius (den holländska teologen -1690) påpekade: "Ingen annat än Gud kunde återställa oss till verklig frihet. Om någon varelse skulle kunna lösa oss borde vi vara dennes speciella ägodel: men det är en uppenbar motsägelse att vara fri och ändå samtidigt vara någon varelses tjänare. Så även ingen annan än Gud kunde ge oss evigt liv: följaktligen kopplas de två samman - 'Den Sanne Gud och evigt liv' (1 Johannes 5:20).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-11-07 07:41 #3 av: Woodland

Det var också nödvändigt att Medlaren var människa. Han inträdde på vår plats angående lagen, var underkastad lagen, höll den och belönades genom att hålla den. "Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen" (Galaterbrevet 4: 4). Notera ordningen. Han måste först vara "född av kvinna", innan han kunde bli "ställd under lagen." Men mer än så, han var tvungen att uthärda lagens förbannelse och lida dess straff. Han skulle bli gjord till "synd" för sitt folk, och syndens lön är döden. (2 Korinthierbrevet 5:21) Men allt detta var omöjligt för honom innan han tog på sig en natur som var kapabel till att dö. "Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen”. (Hebreerbrevet 2:14)

 Således är Gud-människans person unik. Hans födelse hade inget prejudikat och hans existens ingen jämförelse. Han kan inte förklaras genom att bli hänvisad till en kategori, och inte heller kan han illustreras med ett exempel. Medan Skrifterna,   helt avslöjar alla delar av hans person, presenterar de aldrig i en formel en uttömmande definition av den personen, inte heller ett sammanbundet uttalande om de element som utgör den och deras inbördes förhållanden. "Mysteriet" är verkligen stort.

Hur är det möjligt att samma person kunde samtidigt vara oändlig och ändlig, allsmäktig och hjälplös? Han överskrider  helt vår förståelse. Hur kan två fullständiga andar förena sig i en person? Hur kan två medvetanden, två förstånd, två minnen, två viljor utgöra en person? Ingen kan förklara det. Vi uppmanas inte heller att göra det. Båda naturer agerar i samförstånd i en person. Alla attribut och handlingar från båda naturerna hänvisas till en person. Samma person som gav sitt liv för fåren, innehade härlighet med Fadern innan världen skapades!


 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-11-08 07:48 #4 av: Woodland

Denna fantastiska personlighet centreras inte i hans mänsklighet, och är inte heller en sammansättning som härstammar av den Helige Andes kraft när han förde de två naturerna tillsammans i jungfru Marias sköte. Det var inte genom att lägga mänsklighet till Gud som hans personlighet bildades. Treenigheten är evig och oföränderlig. En ny person ersätter inte i den andra medlemmen i treenighetens ställe; inte heller läggs en fjärde till. Kristi person är bara det eviga ordet, som med tiden genom den Helige Andens kraft via redskapet av jungfruns livmoder antog en mänsklig natur (inte vid den tiden en man utan Abrahams avkomma Galaterbrevet 3:16) till personlig förening med sig själv. Personen är evig och gudomlig; Hans mänsklighet tillfördes i den. I hans personlighets mitt är alltid det eviga och personliga Ordet, eller Guds Son.

Även om det inte finns någon analogi som kan illustrera Kristi mystiska person, finns det en mest anmärkningsvärd typ i 2 Mos 3: 2-6. "Eldens låga" mitt i "busken" var ett emblem av Guds närvaro som inrymde mannen Kristus Jesus. Observera att den som där visade sig för Mose, för det första kallas "HERRENS ängel", som förklarar Kristi förhållande till Fadern, nämligen "förbundets ängel (budbärare)." Men för det andra sade denna ängel till Mose: "Jag är Abrahams Gud", det var vad han absolut var i sig själv. Elden - emblem för honom som är en "förtärande eld" - placerade sig i en buske (en sak på jorden), där den brann, men ändå förbrukades inte busken. Ett anmärkningsvärt förutsägande av detta var av "Gudomens fullhet", som bodde i Kristus (Kol 2: 9). Att detta är meningen med typen är tydlig när vi läser om "Den goda vilja för honom som bodde i busken" (5 Mos. 33:16).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-11-09 07:37 #5 av: Woodland

Treenighetens stora mysterium är att en ande ska förbli evigt som tre distinkta personer: Kristi persons mysterium är att två separata andar (gudomliga och mänskliga) ska utgöra endast en person. I det ögonblick som vi förnekar hans personliga enhet, kommer vi in ​​i irrlärans sankmarker. Kristus är gudsmannen. Kristi mänsklighet absorberades inte av hans gudom, men bevarar sina egna egenskaper. Skrifterna tvekar inte att säga, "Jesus ökade i visdom och ställning och till förmån för Gud och människan" (Lukas 2:52). Kristus är både oändlig och ändlig, självförsörjande och beroende på samma gång, eftersom hans person omfamnar, två olika naturer, den gudomliga och den mänskliga.

I inkarnationen upprättade den andra personen i treenigheten en personlig förening mellan sig själv och en mänsklig ande, själ och kropp. Hans två naturer förblev och förblir åtskilda, och deras egenskaper eller aktiva krafter är oskiljbara från respektive natur.

Föreningen mellan dem är inte en fysisk process, som den mellan syre och kväve i vår luft; den är inte heller kemisk, som mellan syre och väte när vatten bildas; inte heller är den organisk, som de som finns mellan våra hjärtan och hjärnor; men det är en förening mer intim, djupare och mer mystisk än någon av dessa. Den är personlig. Om vi ​​inte kan förstå arten av de enklare föreningarna, varför ska vi klaga eftersom vi inte kan förstå arten av de djupaste av alla föreningar? (A. A. Hodge, till vilken vi är tacksamma för ett antal andra tankar i den här artikeln)

Finns det något under solen

Som mitt hjärta delar med Dig,

Ta bort den och regera ensam

Var Herre av varje rörelse däri

Då blir mitt hjärta från jorden fri

När den har funnit vila i Dig 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Guds Attribut av A.W. Pink - original texten i sin helhet använd med tillstånd.  

(En kort redogörelse av A.W.P.s omvändelse finns här.) 

Länkar till de föregående artiklar i serien: GUDS SOM ENASTÅENDE , GUDS BESLUT,  GUDS KUNSKAP , GUDS FÖRUTVETANDE,  GUDS ÖVERLÄGSENHET , GUDS SUVERÄNITETGUD SOM OFÖRÄNDERLIG,  GUDS HELIGHET,  GUDS MAKT , GUDS HULDHETGODS GODHETGUDS TÅLAMODGUDS NÅDGUDS BARMHÄRTIGHETGUDS KÄRLEK , GUDS VREDE,  BEGRUNDANDET AV GUDGUDS RIKEDOMARGUDS GÅVOR,   GUDS VÄGLEDNINGGUDS VÄLSIGNELSERGUDS FÖRBANNELSER,   GUDS KÄRLEK TILL OSSGUDS NÅDERIKA EVANGELIUMKRISTI FULLHETKRISTI UTSTRÅLNING,   KRISTUS NEDLÄT SIG och KRISTI MÄNSKLIGHET.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.