Gud

GUDS RIKEDOMAR

2019-06-26 08:20 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 19 i serien handlar om Guds rikedomar.

“Men vi känner, som Skriften säger,  vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom” (1 Korinthierbrevet 2:9) Ofta citeras denna passage bara så här långt; sällan fortsätter citatet med de ord som kommer efter “Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande.” (vers 10) Varför nu detta? Är det för att så få bland Guds folk söker efter och njuter av vad Anden har uppenbarat i Ordet om de saker som Gud har förberett för dem som älskar honom? Om vi ​​var mer upptagna med Guds rikedom än med vår fattigdom, Kristi fullhet än med vår tomhet, det gudomliga överflöd än vårt magra tillstånd så skulle vi leva på ett annat erfarenhetsplan. 

Vi blir mycket imponerade när vi noterar några av rikedomarna i "den rika nåden" (Efesierbrevet 1: 7). Det är slående att notera att vårt kristna liv börjar på en bröllopsfest (Lukas 14: 16-23; Matteus 22:1-14), precis som Kristus första mirakel utfördes på en (Johannes 2). Ordet till oss är, "Kom, för allt är nu klart" (Lukas 14:17); "Jag har gjort i ordning min måltid. Mina oxar och min gödboskap är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet!" (Matteus 22: 4). Observera detta "jag har gjort i ordning" som är i linje med “vad Gud har berett åt dem som älskar honom" (1 Korinthierbrevet 2:9).

Lägg märke till “jag har gjort i ordning" vilket bekräftar "Ty för oss har Gud uppenbarat det" (1 Korinthierbrevet 2:10). Markera "Mina oxar och min gödboskap är slaktade och allt är färdigt.", för "Allt kommer från Gud" (2 Korinthierbrevet 5:18). Den inbjudne bidrar ingenting för allt kommer från Gud. Slutligen överväger frasen "Kom till bröllopet!" Bilden är väldigt välsignad; den talar om glädje, festlighet, fest.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-27 09:22 #1 av: Woodland

Han dukade banketten, och lät mig äta

All min rädsla togs bort,

Ja, över mitt skyldiga rebelliska huvud  

Hängde han sitt baner- Kärlek.    

Kristus använder nästa samma bild igen i Lukas 15. Där finns bilden av den ångerfulle sonen som välkomnas hem av sin fader. Så fort som han är klädd och utrustad går ordet ut:  “Hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada." (vers 23); och vi får veta “festen började." I liknelsen möttes glädjen utan motstånd, eftersom den skildras utan paus och utan begränsning. Då kan vi dra slutsatsen att denna nyfödda glädje borde karakterisera hela denna festliga scenen - som det verkligen är nu, så kommer det snart att vara i härligheten.

Ett vackert exempel av det överdådiga sättet, på vilket Gud skänker sina rikedomar till sitt folk, finns i 1 Moseboken 9: 3: "Allt som rör sig och har liv skall ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta.". Det var Guds svar på  “den ljuvliga doften" vilken han nyligen känt. Det är viktigt att vi noterar sambandet och uppfattar grunderna på vilka Gud så fritt skänkte "allt" till patriarken. Vid slutet av 1 Moseboken 8 byggde Noa ett altar åt Herren och offrade brännoffer. I början av 1 Moseboken 9 lär vi oss Guds svar, vilket härligt förutsåg den väldiga tilldelning som gavs den nya skapelsen, vars medlemmar har blivit välsignade “med all den himmelska världens andliga välsignelse" (Efesierbrevet 1: 3).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-28 08:19 #2 av: Woodland

Dessa välsignelser baseras på Guds uppskattning av värdet av Kristus eget offer. Det bestående värdet av hans uppoffring är omätbart och obegränsat, lika omätbart som Sonens personliga perfektion, och obegränsat som Faderns behag i Honom. Naturen och omfattningen av dessa välsignelser, som tillkommer Guds utvalda på grund av Kristus färdiga arbete, är förkunnat genom de substantiv och adjektiv som används av den Helige Ande när han beskriver de gudomliga rikedomar som redan är givna oss och som vi ska njuta av för evigt!  

Tänk först på Guds nåd. Vi blir inte bara berättade om hans “rika nåd” (Efesierbrevet 1: 7) och hans “överväldigande rika nåd”  (Efesierbrevet 2: 7), men vi läser också att den har "överflödat till många , "och att vi får" överflöd av nåd ", ja, den nåden har super-överflödat (Grekiska i Romarbrevet 5:15, 17, 20) - den gränslösa rikedomen av gudomlig nåd flyter fram och förökar sig i sina föremål.

Grunden eller den motiverande orsaken till detta återfinns i John 1. När den enfödde Sonen blev kött och tog sin boning  här för en tid, var det som en som var "full av nåd och sanning". Eftersom vi har blivit gemensamma arvingar med Honom är det skrivet, "Och av hans fullhet har allt vi fått, nåd och åter nåd.” (vers 16).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-29 08:23 #3 av: Woodland

Tänk igen på Guds kärlek. Det har inte varit någon reservation eller återhållsamhet i utflödet av Hans kärlek till sina kärlekslösa, obehagliga föremål. Han har älskat sitt folk med en evig kärlek (Jeremia 31:3). Förunderligt visade han det, för när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna.  Ja, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv." Därför läser vi han "har älskat oss med så stor kärlek" (Efesierbrevet 2: 4).  

Det grekiska ordet är översatt till “stor “ (Matteus 9:37) och "stora" (1 Petrusbrevet 1: 3). Kärlek som inte mäts, som går långt utöver vad någon kan förstå,  fyller våra liv med ett oupphörligt betjänande, som alltid är aktivt i prästerlig tjänst och förespråkat i himlen: det är verkligen riklig kärlek. 

Temat av Guds rikedomar är outtömligt. Vår Herre kom hit för att hans folk “ skall ha liv, ja, liv i överflöd." (Johannes 10:10). Detta blev först genomfört när Kristus, som Överhuvud för den nya skapelsen och “upphovet till Guds nya skapelse”   (Uppenbarelseboken 3:14), andades på sina lärjungar: "Ta emot den Helige Ande." Det var den uppståndne Frälsaren som kommunicerade sitt uppståndelseliv till sina egna   (jämför:  Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. 1 Moseboken 2: 7) 

Så också när densamme, som härigenom fick Anden obegränsat (Johannes 3:34), uppstigit till himlen som den förhärligade människan, döpte han sitt folk i den Helige Anden (Apostlagärningarna 2). Som aposteln Paulus försäkrar de icke-judiska troende, "han utgöt rikligt över oss" (Titus 3: 6). Ännu en gång betonade han Guds överflödande rikedomar.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-30 07:57 #4 av: Woodland

Tänk nu Hans förtroende. Herren Jesus sade till sina lärjungar: "Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta." (Johannes 15:15). Det finns saker som änglarna "önskar att få blicka in i" (1 Petrusbrevet 1:12), men detta har blivit förkunnat för oss av Guds Ande. Vilka ord i Efesierbrevet: "han har låtit sin rika nåd flöda över oss, med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet" (Efesierbrevet 1: 8-9). Detta kan kallas hans råds överflöd. 

Återigen, överväg utövningen och uppvisningen av Hans makt. Paulus bad att vi skulle få veta, “hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam., som han utförde i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och ställde honom till hans egen högra hand i himmelska platser  (Efesierbrevet 1: 19-20). Här var Guds gudomliga kraft i arbete på ett objektivt sätt; dess jämförelsevers är i Efesierbrevet 3:20: "Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss." Det är uppenbarligen den högsta framställningen av energi, som arbetar subjektivt.

I ett sådan överdådigt mått har Gud välsignat sitt folk. Som aposteln skrev i Kolosserbrevet om honom: "Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda [fyllda till fullhet] “ (Kolosserbrevet 2: 9-10).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-07-01 07:47 #5 av: Woodland

Men det är en sak att intellektuellt känna till dessa Guds rikedomar. Det är en helt annan sak att genom tro göra dem till våra egna. Det är en sak att känna till skriften; det är en annan att leva i dess kraft och vara det personliga uttrycket av dem. 

Vad ska vårt svar vara till en sådan gudomlig givmildhet? Det är säkert att “nåden genom att komma allt fler till del skall få tacksägelsen att flöda över till Guds ära." (2 Korinthierbrevet 4:15). Säkert är det att vi bör "överflöda i hoppet genom den helige Andes kraft." (Romarbrevet 15:13). Det är bara här som hoppet finner sitt utövande, eftersom endast i de heliga det kommer att få hel fulländning.

Om Gud talar så enhetligt om vår välsignelse - oavsett om det är hans nåd, Hans kärlek, hans liv som han skänkt oss, Hans förtroende, Hans kraft, Hans barmhärtighet (1 Petrusbrevet 1: 3.) - eftersom det är så rikligt, så måste det vara för att han vill inprägla på våra hjärtan överflödet av de rikedomar han har skänkt oss. Den praktiska effekten av detta på våra själar borde få oss att "glädja oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus" (Romarbrevet 5:11) genom att använda allt som är inom oss i sann tillbedjan, för att anpassa oss för en närmare och djupare gemenskap med honom. " Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk." (2 Korinthierbrevet 9: 8).

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Guds Attribut av A.W. Pink - original texten i sin helhet använd med tillstånd.  

(En kort redogörelse av A.W.P.s omvändelse finns här.) 

Länkar till de föregående artiklar i serien: GUDS SOM ENASTÅENDE , GUDS BESLUT,  GUDS KUNSKAP , GUDS FÖRUTVETANDE,    GUDS ÖVERLÄGSENHET , GUDS SUVERÄNITETGUD SOM OFÖRÄNDERLIG,   GUDS HELIGHET,   GUDS MAKT , GUDS HULDHETGODS GODHETGUDS TÅLAMODGUDS NÅDGUDS BARMHÄRTIGHETGUDS KÄRLEK , GUDS VREDE och BEGRUNDANDET AV GUD.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.