Gud

BEGRUNDANDET AV GUD

2019-06-17 08:27 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 18 i serien handlar om begrundandet av Gud.

 I tidigare kapitel granskade vi några av den gudomliga karaktärens underbara och härliga fullkomligheter. Från denna begrundan av hans attribut bör det vara uppenbart för oss allt som Gud är, för det första ett oförståeligt väsen; och, förlorade i förundra av hans oändliga storhet, använder vi Zophars ord,

Kan du utforska Guds djuphet?

    Kan du utröna den Allsmäktiges fullkomlighet?

Hög som himlen är den - vad kan du göra?

Djupare än dödsriket är den - vad kan du förstå?

Dess längd sträcker sig längre än jorden,

och bredden överträffar havet. When we turn our thoughts to God’s eternity, His immateriality, His omnipresence, His almightiness, our minds are overwhelmed. (Job 11:7-9)

Men den gudomliga naturens oförklarlighet är ingen anledning till varför vi bör avstå från en vördnadsfull efterforskning och böner som strävar efter att förstå vad han så nådigt har uppenbarat om sig själv i sitt ord. Eftersom vi inte kan förvärva perfekt kunskap, skulle det vara dåraktig att säga att vi därför inte bör göra några ansträngningar för att uppnå någon grad av kunskap.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-18 08:04 #1 av: Woodland

C. H. Spurgeon har uttryckt sig väl:

“Ingenting kan så utöka intellektet, ingenting så förstora människans hela själ som en djup, allvarlig, fortgående, undersökning av det stora ämnet - Gud. Den bästa studien för att utvidga själen är vetenskapen om Kristus och om honom som korsfäst och kunskapen om Gudomen i den storslagna Treenigheten.

Den kristnes mest korrekta studier är av Gudomen. Den högsta vetenskapen, den sublima spekulationen, den mäktigaste filosofin, som kan engagera ett Guds barns uppmärksamhet, är namnet, naturen, personen, handlingarna och existensen av den store Gud som han kallar sin Fader. Det finns något som förbättrar sinnet väldigt mycket i en kontemplation av gudomligheten.

Det är ett ämne så vidsträckt att alla våra tankar går vilse i dess gränslöshet; så djupt att vår stolthet drunknar i dess oändlighet. Andra ämnen kan vi förstå och brottas med. I dem känner vi ett slags belåtenhet och går vidare med tanken: "Se, jag är vis." Men när vi kommer till den här avancerade vetenskapen och upptäcker att vårt lod kan inte nå till dess djup, och att vårt örnöga inte kan se dess höjd, då vänder vi bort med tanken, jag är “från i går och vet inget” (Job 8:9)”  ( från en predikan på Malachi 3: 6).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-19 08:24 #2 av: Woodland

Ja, den gudomliga naturens obegriplighet bör lära oss ödmjukhet, försiktighet och vördnad. Efter allt vårt sökande och alla meditationer måste vi säga som Job, “Se, detta är bara en glimt av hans verk, det vi hör om honom är bara en viskning.” När Mose bad Herren för en syn av Hans härlighet, svarade han honom “jag ska ropa ut namnet ’Herren’ inför dig.” (2 Moseboken 33:19). Som en annan sade, “namnet är samlingen av hans attribut. (egenskaper)”

Med rätta proklamerade puritanen John Howe:

Begreppet som vi kan därför bilda oss av Hans härlighet, är bara sådan att vi kan ha från en kort sammanfattning av ett stort bokverk eller av en liten vy av ett stort land. Han har här givit oss en sann beskrivning av sig själv, men inte en hel; en   som kommer att lugna vår oro - vägleda oss - från fel, men inte från okunnighet. Vi kan använda våra sinnen till att överväga de många fullkomligheter där den välsignade Guden avslöjar för oss sitt väsen och kan i våra tankar tillskriva dem alla till Honom, fastän vi fortfarande har låga och felaktiga uppfattningar av var och en. Men så långt som vår uppfattning kan motsvara upptäckten som Han ger oss av sina många utmärkelser, har vi för närvarande en bild av Hans härlighet.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-20 08:10 #3 av: Woodland

Skillnaden är stor mellan den kunskapen om Gud som hans heliga har i detta liv och den som de ska ha i himlen; ändå bör kunskapen i detta livet inte undervärderas eftersom den är ofullkomlig, likaså bör kunskapen i himlen inte förstoras över sin verklighet.

Det är sant att Skriften förklarar att vi kommer att se "ansikte mot ansikte" och "känna", som vi är kända (1 Kor 13:12), men att härleda från det att vi då ska känna Gud så fullt ut som han känner oss, är att vilseledas av blotta ljudet av ord och att bortse från den begränsning av ämnet som ämnet nödvändigtvis kräver.

Det finns en oerhörd skillnad mellan de heligas förhärligande och deras gudomligande. I sina förhärligade tillstånd kommer kristna fortfarande vara ändliga varelser och kan därför aldrig fullt ut förstå den oändliga Guden.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-21 08:34 #4 av: Woodland

De heliga i himlen kommer att se Gud med sinnets öga, för han kommer alltid att vara osynlig för det fysiska ögat; och de kommer att se honom tydligare än de kunde uppfatta honom genom förstånd och tro, och mer omfattande än alla hans verk och förmedlingar hittills hade uppenbarat honom; men deras sinnen kommer inte att vara så utvidgade att de kan omedelbart i detaljer förstå hela hans naturs överlägsenhet.  För att förstå oändlig perfektion måste de bli oändliga själva. 

Även i himlen kommer deras kunskap att vara ofullständig, men samtidigt kommer deras lycka att vara fulländad, eftersom deras kunskap kommer att vara fullkomlig i den meningen att den kommer att vara tillräcklig för att behärska ämnet, men kommer inte att uttömma fullheten av objektet.

Vi tror att kunskapen kommer att bli progressiv, och att deras välsignelser ökar, när deras andliga syn expandera, men de kommer aldrig att nå en gräns utöver vilken det inte finns något att upptäcka; och när tidsåldrarna har försvunnit, kommer Herren fortfarande att vara den obegriplige Guden.  (John Dick, 1840).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-22 08:21 #5 av: Woodland

För det andra. Det framgår av en granskning av Guds fulländningar att han är en helt självtillräcklig varelse. Han är tillräcklig i sig själv och för sig själv. Som den första av alla varelser kunde han inte ta emot någonting från någon annan eller vara begränsad av någon annans kraft. Han är oändlig och   besitter all möjlig fullkomlighet.  

Då den Treeniga Guden existerade ensam var han allt för sig själv. Hans förståelse, hans kärlek, hans energier, hittade ett adekvat mål i honom själv. Hade han stått i behov av något externt, hade han inte varit självständig, och skulle därför inte ha varit Gud. Han skapade allting och att allt skapades "till honom" (Kol 1:16), men det var inte för att fylla en brist, utan för att han skulle kunna kommunicera liv och lycka till änglar och människorna och ge dem tillträde till visionen om Hans härlighet.

Det är sant att han kräver de intelligenta varelsernas trofasthet och tjänster, men han får ingen fördel av deras tjänster, all fördel befrämjar dem själva (Job 22: 2-3). Han använder sig av medel och redskap för att uppnå sina ändamål, dock inte från en brist på makt, men ofta för att mer enastående visa sin makt genom redskapets svaghet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-23 07:58 #6 av: Woodland

Guds självtillräcklighet gör honom till det högsta objektet som någonsin ska sökas. Sann lycka består bara i njutning av Gud. Hans favör är livet, och hans kärleksfulla vänlighet är bättre än livet. 

"Herren är min del, det säger mig min själ,

därför står mitt hopp till honom." (Klagovisorna 3:24);

Vår uppfattning av Hans kärlek, Hans nåd, Hans ära är de främsta syftena av de heligas önskan och källan av deras högsta tillfredsställelse.

“Många säger: "Vem kan låta oss se det goda?"

Herre, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss!

Du har skänkt mitt hjärta glädje,

    mer än då man får säd och vin i mängd.”  (Psaltaren 4:7-8)

Ja, den kristne när han han tänker rätt kan säga,

“Fikonträdet blomstrar inte mer,

    och vinstocken ger ingen skörd.

Olivträdets frukt slår fel,

    och fälten ger ingen föda.

Fåren rycks bort ur fållorna,

    och ingen boskap finns i stallen.

Men jag vill jubla i Herren

    och glädja mig i min frälsnings Gud.

Herren, Herren är min starkhet.

    Han gör mina fötter som hjortens

och låter mig gå fram över mina höjder.”  (Habackuk 3:17-19)

För det tredje. Det framgår det av en genomgång av Guds fullkomligheter att han är suverän i universum. 

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-24 08:13 #7 av: Woodland

John Dick sade:

Inget herravälde är så absolut som det som grundar sig på skapandet. Han som inte behövde göra någonting hade rätt att göra allt efter sitt eget behag. I utövandet av hans obegränsade  makt har han gjort vissa delar av skapelsen bara som livlös materia, av grov eller mer raffinerad konsistens, vilken är utmärkt av olika kvaliteter, men allt inert och utan medvetenhet.

Han har organiserad andra delar och gjort dem mottagliga för tillväxt och expansion, men fortfarande utan liv i ordets rätta bemärkelse. Andra har han inte bara organiserat, utan givit medveten existens, organ med förstånd och självmotiverande kraft. Till dessa har han lagt i människans en gåva av förnuft och en odödlig ande, genom vilken de är förenade med en högre ordning av varelser som placeras i de överlägsna regionerna.

Över världen som han har skapat, utövar han allmaktens spira  . "Då lovade jag [Nebukadnessar] den Högste, jag prisade och ärade honom som lever i evighet.Hans välde är ett evigt välde,

    hans rike varar från släkte till släkte.

 Alla som bor på jorden räknas för intet,

han gör vad han vill med himlens här

och med dem som bor på jorden.

    Ingen kan stå emot hans hand

eller säga till honom: "Vad är det du gör?""(Dan 4: 31-32).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.