Gud

GUDS KÄRLEK

2019-05-30 08:35 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 16 i serien handlar om Guds kärlek.

Skriften berättar tre saker för oss om Guds natur.

För det första, "Gud är Ande" (Johannes 4:24). I grekiskan finns det ingen obestämd artikel. Att säga att Gud är en ande är mycket motsägelsefullt, för det placerar honom i en klass tillsammans med andra. Gud är ande i den högsta bemärkelsen. Eftersom han är ande är han okroppslig, har ingen synlig substans. Hade Gud en påtaglig kropp, han skulle inte vara allestädes närvarande, han skulle vara begränsad till en plats; men därför att han är ande fyller han himlen och jorden.

För det andra, "Gud är ljus" (1 Joh 1: 5), motsatsen till mörkret. I Skriften står "mörkret" för synd, ondska, död; och "ljus" för helighet, godhet, liv. "Gud är ljus" betyder att Han är summan av all perfektion.

För det tredje: "Gud är kärlek" (1 Joh 4: 8). Det är inte bara det att Gud älskar, men att han är själv kärlek. Kärlek är inte bara ett av Hans attribut, utan Hans sanna natur.


 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-31 08:21 #1 av: Woodland

Det finns många som talar om Guds kärlek som är totalt främlingar till kärlekens Gud. Den gudomliga kärleken anses allmänt som en art av älskvärd svaghet, en slags godmodig övertygelse. Den är reducerad enbart till överdriven sentimental  känsla, mönstrad efter mänsklig känsla. Sanningen är att om  detta, liksom om allt annat, måste vår uppfattning formas och regleras av det som är uppenbarat i Skriften.

Att det finns ett brådskande behov av detta framgår inte bara av den okunnighet som i allmänhet råder, utan också från det   låga andliga tillstånd som nu tyvärr är så tydligt överallt bland de kristna. Hur lite äkta kärlek finns det för Gud. Den främsta orsak till detta är att våra hjärtan är så lite upptagna med hans underbara kärlek till sitt folk. Ju bättre vi blir bekanta med Hans kärlek - dess karaktär, fullhet, välsignelse - desto mer kommer våra hjärtan att dras i kärlek till Honom.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-01 08:36 #2 av: Woodland

1. Guds kärlek är opåverkbar. Med detta menar vi att det inte fanns någonting i objekten för hans kärleks som framkallade den, inget i varelsen som lockade den till sig eller uppmanade den. Den kärlek som en person har för en annan är på grund av något i dem; men Guds kärlek är fri, spontan, opåtvingad.

Den enda anledningen till att Gud älskar någon finns i hans egen suveräna vilja: 

"Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade svurit era fäder som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand."

(5 Moseboken 7: 7-8). 

Gud har älskat sitt folk från evigt, och därför kan inget i personen vara orsaken till det som fanns i Gud från evigheten. Han älskar utifrån sig själv, "i kraft av sitt beslut och sin nåd" (2 Timotheusbrevet 1: 9).

"Vi älskar honom, för att han först älskade oss" (1 Johannesbrevet 4:19). Gud älskade inte oss eftersom vi älskade honom, men han älskade oss innan vi hade en partikel av kärlek till honom. Hade Gud älskat oss i gensvar till vår kärlek, då skulle den inte vara spontan från hans sida. Men för att han älskade oss när vi var kärlekslösa, är det uppenbart att hans kärlek var opåverkad. Det är mycket viktigt om Gud ska hedras och hans barns sinnen etableras att vi borde vara Guds kärlek till mig, och för var och en av "hans egna" var helt oberörd av någonting i dem. Vad var det i mig som skulle  locka Guds hjärta? Absolut ingenting. Men tvärtom, fanns det allt för att stöta bort. Honom, allt beräknat för att få honom att avsky mig - syndig, fördärvad, en massa av korruption, i mig "bor inte något gott”.

“Vad var det i mig som kunde förtjäna uppmärksamhet,

Eller ge Skaparen glädje?

“Det var även så, Fader, måste jag alltid sjunga,

Eftersom det var din goda vilja. “ (översatt sångvers - Woodland)

klara över denna dyrbara sanning.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-02 07:32 #3 av: Woodland

2. Den är evig. Den är nödvändig. Gud själv är evig, och Gud är kärlek; därför, eftersom Gud själv inte hade någon början, hade hans kärlek inte heller det. Givet att ett sådant begrepp långt överskrider våra begränsade sinnen, där vi inte kan förstå, kan vi ändå böja oss i tillbedjan och dyrkan.

Hur tydligt är inte vittnesbördet i Jeremia 31: 3: "Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig." Hur välsignat är det inte att veta att den store och helige Gud älskade sitt folk före himmel och jord blev skapade, att han hade älskat dem för evigt. Detta är tydligt bevis för att Hans kärlek är spontan, för han älskade dem evigheters evigheter innan de existerade.

Samma dyrbara sanning framgår av Efesierbrevet 1:4-5, "liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.   I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt” oss. Vilken lovprisning borde inte detta framkalla från vart och ett av hans barn! Hur lugnande för sinnet. Eftersom Guds kärlek mot mig inte hade någon början, kan den inte sluta! Eftersom det är sant att "från evighet till evighet” är han Gud, och eftersom Gud är kärlek, så är det lika sant att han "från evighet till evighet" älskar sitt folk.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-03 08:57 #4 av: Woodland

3. Den är suverän. Detta är också självklart. Gud själv är suverän, utan förpliktelse till någon, sin egen lag, som alltid agerar enligt sitt eget kungliga behag. Eftersom Gud är suverän, och eftersom han är kärlek blir följden ofrånkomligt att hans kärlek är suverän. Eftersom Gud är Gud, gör han vad som behagar honom. Eftersom Gud är kärlek, älskar han den han vill. Sådan är hans egen uttryckliga bekräftelse: "Jakob älskade jag, men Esau hatade jag." (Rom 9:13).

Det fanns ingen mer anledning hos Jakob varför han skulle vara föremål för gudomlig kärlek än vad som fanns hos Esau. De båda hade samma föräldrar och föddes samtidigt som tvillingar, men Gud älskade en och hatade den andra! Varför? Eftersom det behagade honom att göra det.

Guds kärleks suveränitet kommer nödvändigtvis från det faktum att den inte påverkas av någonting i människan. Således, för att fastställa att orsaken till att hans kärlek ligger i Gud själv, är det bara ett annat sätt att säga: Han älskar den han behagar.

För ett ögonblick, anta motsatsen.


Anta att Guds kärlek var reglerad av något annat än Hans vilja: i ett sådant fall skulle han älska med regler och älska genom regler. Han skulle lyda under en lag för kärlek och då långt ifrån att vara fri, så skulle Gud själv bli styrd av en lag. "I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn,” enligt - vad? Något perfekt som han förutsåg i dem? Nej. 

"Vad då?" 

 "enligt sin vilja och sitt beslut" (Ef 1: 4-5).

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-04 08:46 #5 av: Woodland

4. Den är oändlig. Allting om Gud är oändligt. Hans väsen fyller himmel och jord. Hans visdom är obegränsad, för han vet allt från det förflutna, nutiden och framtiden. Hans kraft är obegränsad, för det finns inget för svårt för honom. Så Hans kärlek är utan gränser. Det finns ett djup till den som ingen kan fatta. Det finns en höjd till den som ingen kan bestiga. Det finns en längd och en bredd till den som ingen varelse kan mäta.

Detta är vackert förkunnat i Efesierna 2: 4, "Men Gud, som är rik på barmhärtighet, för hans stora kärlek med vilken han älskade oss." Ordet "stort" är en parallell med frasen “ Så älskade Gud" i Johannes 3:16. Det berättar för oss att Guds kärlek är så övernaturlig att den inte kan uppfattas.

Inget språk kan till fullo uttrycka Guds kärleks oändlighet, inget sinne kan heller förstå den: den "går långt utöver vad någon kan förstå" (Efesierna 3:19). De mest omfattande idéer som ett begränsat sinne kan formulera om gudomlig kärlek, är oändligt mindre än dess sanna natur.

Himlen är inte så långt ovanför jorden som Guds godhet är bortom de mest sublima uppfattningar som vi kan forma om den. Den är ett hav vars dyningar är högre än alla berg av motstånd till det som är föremål för den. Den är en källa från vilket det flyter allt nödvändigt gott till alla som är intresserade av den. (John Brine, 1743).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-05 06:16 #6 av: Woodland

Den är oföränderlig. Liksom med Gud själv är det "ingen förändring sker och ingen växling" (Jakobsbrev 1:17), så Hans kärlek vet varken förändring eller förminskning. “Masken”* Jacob visar ett kraftfullt exempel på detta: "Jakob har jag älskat," förklarade Herren, och trots allt hans otro och irrande upphörde Gud aldrig att älska honom.

Johannes 13:1 visar en annan vacker illustration. Denna natt  skulle en av apostlarna säga: "Visa oss Fadern"; en annan skulle förneka honom med förbannelser; som alla skulle chockeras av och överge honom. Trots detta älskade han sina egna som var i världen, han älskade dem till slutet. Den gudomliga kärleken är inte föremål för några växlingar.

Guds kärlek är "stark som döden... De största vatten

kan ej släcka kärleken" (Höga Visan 8: 6-7). Ingenting kan skiljas från den (Rom 8: 35-39).

"Hans kärlek vet inget mått eller slut,    

Inget kan den förändra,

Alltid densamma den flyter ut

Från en evig källa.  (översatt sångvers - Woodland)

Jesaja 41:14

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-06 09:53 #7 av: Woodland

6. Den är helig. Guds kärlek är inte reglerad av infall, passion eller känslor, men enligt princip. Precis som Hans nåd härskar inte på bekostnad av den, utan "genom rättfärdighet” (Romarbrevet 5:21), så strider hans kärlek aldrig mot Hans helighet. "Gud är ljus" (1 Johannes 1: 5) nämns tidigare "Gud är kärlek" (1 Johannes 4: 8). 

Guds kärlek är inte blott älskvärd svaghet, eller feminiserad mjukhet. Skriften förklarar, "Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär." (Hebreerbrevet 12: 6). Gud kommer inte att se mellan fingrarna på synd, även från sitt eget folk. Hans kärlek är ren, inte blandad med någon gråtmild sentimentalitet.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.