Gud

GUDS BARMHÄRTIGHET

2019-05-23 06:55 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 15 i serien handlar om Guds barmhärtighet.

"Tacka Herren, ty han är god,

    ty hans nåd* varar i evighet." (Ps. 136:1).

För denna perfektion i den gudomliga karaktären bör Gud prisas mycket. Tre gånger om i tre verser uppmanar psalmisten de heliga att tacka Herren för denna dyrkansvärda egenskap. Visst är detta det minsta som kan begäras av dem som har varit mottagare av ett sådant överflöd. När vi betraktar egenskaperna hos denna gudomliga perfektion kan vi inte göra annat än att välsigna Gud för dess . Hans barmhärtighet är “stor”; “god”, “rik”, hans nåd1 varar från evighet till evighet för dem som fruktar honom” (Psaltaren 103:17) Väl må vi säga med Psalmisten “jag vill sjunga om din makt och jubla varje morgon över din nåd” (Psaltren 59:17)

 Herren svarade: ”Jag ska låta min godhet gå förbi dig, och jag ska uttala mitt namn[b] Herren för dig. Jag ska förbarma mig över vem jag vill, och jag ska visa medlidande med vem jag vill. (2 Mosebok 33:19)

Hur skiljer sig Guds barmhärtighet från hans nåd? Guds nåd har sin källa i den gudomliga godheten. Den första aspekten av    Guds godhet är Hans tolerans eller överflöd, som han frikostigt ger sina varelser, och åt sina varelser har han således givit existence och liv åt allting. Den andra aspekten av Guds godhet är Hans barmhärtighet, vilken betecknar Guds villighet   att lindra de fallna varelsernas elände. Således förutsätter barmhärtighet synd.

1 Det hebreiska ordet חֵסֵד  översätts till engelska som barmhärtighet men på svenska översätts ordet som nåd. Se också detta inlägg

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-24 08:55 #2 av: Woodland

Även om det inte kan vara lätt vid ett första övervägande att se en verklig skillnad mellan Guds nåd och Guds barmhärtighet, så hjälper det oss om vi noga överväger hans förhållanden med de lojala änglarna. Han har aldrig utövat barmhärtighet mot dem, för de har aldrig behövt det. De har inte syndat eller kommit under förbannelsens effekter.

Ändå är de verkligen föremål av Guds fria och suveräna nåd.   Först, på grund av hans val av dem från hela änglaskarorna ras (1 Timotheusbrevet 5:21). För det andra, och till följd av sitt val, på grund av att Han bevarade dem från avfall, när Satan gjorde uppror och drog med sig en tredjedel av de himmelska härskarorna (Uppenbarelse 2: 4).

För det tredje, genom att göra Kristus till deras huvud (Kolossierbrevet 2:10; 1 Peter 3:22), varigenom de är evigt säkrade i det heliga tillståndet där de skapades. För det fjärde, på grund av den upphöjda ställning som tilldelats dem: att leva närmast i Guds närvaro (Daniel 7:10), att tjäna honom ständigt i hans himmelska tempel för att ta emot ärade uppdrag från honom (Hebreerbrevet 1:14). Detta är riklig nåd mot dem; men  det är inte barmhärtighet.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-25 07:47 #3 av: Woodland

Att sträva efter att studera Guds nåd som framgår av Skriften behöver en trefaldig åtskillnad göras om man skall “rätt handskas med sanningens ord.”  

För det första finns det en allmän Guds barmhärtighet uträckt inte bara till alla män, troende och otroende, utan också för hela skapelsen: "Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk." (Psaltaren. 145: 9); "han själv som ger alla liv och anda och allting." (Apg 17:25). Gud har medlidande om den djuriska skapelsen och deras behov och förser dem med lämpliga  tillgångar.

För det andra finns det en speciell Guds barmhärtighet, som utövas mot människors barn och hjälper och bistår dem, trots deras synder. Till dem förser han också alla livets nödvändigheter: "För han låter solen skina över både onda och goda och regnet falla på både rättfärdiga och orättfärdiga." (Matteus 5:45). 

För det tredje finns det en suverän barmhärtighet som är reserverad för frälsningens arvingar, som vidarebefordras till dem på ett förbundssätt, genom Medlaren.

För att vidareutveckla skillnaden mellan den andra och den tredje betydelsen ovan, är det viktigt att notera att de barmhärtigheter som Gud skänker till de otroende, är enbart av tidsbegränsad karaktär. Det vill säga de är strikt begränsade  till detta nuvarande livet. Ingen barmhärtighet kommer att bli utsträckas till dem bortom graven. 

"Sådant är detta folk, oförståndigt.

    Därför visar deras Skapare ingen barmhärtighet mot dem,

han som format dem visar ingen nåd.”

                                 (Jesaja 27: 11).

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-26 08:01 #4 av: Woodland

Men vid denna punkt kan en fråga uppkomma för vissa av våra läsare, nämligen, säger inte Skriften att “hans nåd varar för evigt?"   (Psaltaren 136: 1)  Två saker måste påpekas i detta  sammanhang. Gud kan aldrig sluta vara barmhärtig, för det här är en gudomlig väsens kvalitet (Psaltaren 116: 5); men utövandet av hans barmhärtighet regleras av hans suveräna vilja. Detta måste vara så, för det finns inget utanför honom själv som tvingar honom att agera. Om det fanns, skulle det något vara högsta, och Gud skulle upphöra att vara Gud.

Det är ren, suverän nåd som ensam bestämmer utövandet av gudomlig barmhärtighet. Gud bekräftar uttryckligen detta i Romarbrevet 9:15,

 "Jag ska förbarma mig över vem jag vill,  och jag ska visa medlidande med vem jag vill"

 Det är inte skapelsens olycka som får honom att visa barmhärtighet, för Gud påverkas inte av saker utanför sig själv såsom vi gör. Om Gud påverkades av de eländigt tillstånd av spetälska syndarna, skulle han rensa och rädda dem alla. Men det gör han inte. Varför? Bara för att det inte är hans goda vilja och syfte att göra så. Ännu mindre är det varelsen meriter som får honom att skänka barmhärtighet mot dem, för det är en självmotsägelse att tala om förtjänande barmhärtighet. 

"frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet," (Titus 3: 5) - det ena (rättfärdiga gärningar) står i direkt motsats till det andra (barmhärtighet). Det är inte heller på grund av Kristi förtjänster som Gud motiveras till att ge barmhärtighet till de utvalda. Det skulle sätta resultatet före orsaken. Det är "genom", eller på grund av “vår Guds innerliga kärleks skull” (Lukas 1:78) som Kristus sändes till sitt folk. Kristi förtjänster gör det möjligt för Gud att rättfärdigt skänka andliga barmhärtigheter till sina utvalda, då rättvisan är helt nöjd med borgen! Nej, barmhärtighet uppstår enbart från Guds kejserliga nöje.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-27 09:11 #5 av: Woodland

Återigen, även om det är sant att Guds nåd "varar för evigt", måste vi noggrant observera de föremål mot vilka hans barmhärtighet visas. Till och med att kasta de fördömda i eldsjön är en barmhärtighetsgärning. Straffet för de ogudaktiga skall betraktas utifrån en trefaldig synvinkel. Från Guds sida är det en rättvis handling som rättfärdiga Hans ära. Guds nåd visas aldrig till nackdel för Hans helighet och rättfärdighet. Från de fördömdas sida är det en rättvisehandling, när de   drabbas som en tillbörlig lön för deras synder.

Men från de frälstas synvinkel är de ondas straff en outsäglig barmhärtighet. Hur fruktansvärt skulle det vara om den nuvarande ordningen skulle fortsätta för evigt, när Guds barn är tvungna att leva mitt ibland djävulens barn? Himmelen skulle omedelbart upphöra att vara himlen om de heligas öron fortfarande hörde det hädande, smutsiga språket från de otroende. Vilken barmhärtighet att i det Nya Jerusalem "Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt" (Upp 21:27)!

Om läsaren tror att vi i sista stycket hämtat stoff i vår fantasi, låt oss vädja till Skriften till stöd för det som har sagts. I Psaltaren 143:12 ber David: "Utrota mina fiender för din nåds skull, och förgör alla dem som tränga min själ; ty jag är din tjänare." Återigen, i Psalm 136:15, Gud "kringströdde Farao och hans armé i Röda havet, ty hans nåd (barmhärtighet ) varar evinnerligen." Det var en hämnd över Farao och hans folk, men det var en barmhärtighetsgärning för Israeliterna. 

Återigen, i Uppenbarelsen 19: 1-3: 

Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga:

"Halleluja!  Frälsningen och äran

och makten tillhör vår Gud,

ty sanna och rättfärdiga är hans domar.

Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden

med sin otukt, och han har utkrävt hämnd på henne

för sina tjänares blod."

 Än en gång sade de: "Halleluja!" Och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-28 06:58 #6 av: Woodland

Som det just har sagts, låt oss notera hur förgäves det förmodade hoppet är hos de ogudaktiga, som trots deras fortsatta motstånd mot Gud, likväl räknar med att han är barmhärtig mot dem. 

Hur många finns det inte som säger, “jag tror inte att Gud någonsin skulle kasta mig i helvetet; Han är för barmhärtig.” Ett sådant hopp är en giftorm, som om de omfamnar den, kommer att döda dem. Gud är en rättfärdig Gud likaväl som barmhärtig, och han har uttryckligen förklarat att han "som ingalunda låter någon bliva ostraffad" (2 Moseboken 34: 7). Han har sagt: "De ogudaktiga skall vika tillbaka ner i dödsriket, alla hednafolk som glömmer Gud.." (Ps 9:18).

 Likaså kan en människa  resonera: “Jag tror inte att om smuts får ackumuleras och avloppen blir stillastående och människor förvägrar sig frisk luft, så kommer en barmhärtig Gud inte att låta dem drabbas av en dödlig feber.” Faktum är att de som försummar sin hälsovård kommer att drabbas av sjukdom, trots Guds nåd. Det är lika sant att de som försummar lagen om andlig hälsa, kommer för alltid att drabbas av den andra döden.

Hur outsägligt allvarligt är det inte att se så många missbruka denna gudomliga perfektion. De fortsätter att förakta Guds auktoritet, trampa på hans lagar, fortsätter i synd och ändå förutsätter hans nåd. Men Gud kommer inte att vara orättvis mot sig själv.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-29 08:11 #7 av: Woodland

Gud visar barmhärtighet mot den verkligt ångerfulle, men inte mot den obotfärdige (Lukas 13: 3). Att fortsätta i synd och ändå räkna med att gudomlig nåd skall urskulda straffet är djävulskt. Det är att säga, "Gör vad ont är, för att gott måtte komma därav", och om alla sådana är det skrivet, "De skall få den dom som de förtjänar" (Rom 3: 8). Förmodan kommer säkerligen att bli en besvikelse (läs noga 5 Mosebok 29: 18-20). Kristus är den andliga nådastolen, och alla ni som föraktar och avvisar hans herravälde kommer att “går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas." (Psaltaren 2:12).

Men låt vår sista tanke beröra Guds andliga barmhärtigheter till hans eget folk. "din nåd räcker upp till himlen" (Psaltaren 57:11). Dess rikedom överstiger vår högsta tanke. "Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom." (Psaltaren 103:11). Ingen kan mäta den. De utvalda är kallade "barmhärtighetens kärl" (Romarbrevet  9:23). Det var barmhärtighet som har gjort dem levande när de var döda i synder (Efesierbrevet 2: 4-5). Det är barmhärtighet som frälsar dem (Titus 3: 5).

Det är hans rikliga barmhärtighet som pånyttfödde dem till ett evigt arv (1 Petrusbrevet 1:4). Tiden skulle inte räcka till för oss att berätta om Hans bevarande, upprätthållande, förlåtande, ombesörjande av barmhärtighet. Till sina egna är Gud "barmhärtighetens Fader" (2 Korinthierbrevet 1: 3).

 “Min Gud, min stigande själ 

   överblickar alla dina barmhärtigheter, 

hänförd med den vyn förloras jag i  

  undran, kärlek och lovprisning.”

 (sångvers översatt från engelska - Woodland)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Guds Attribut av A.W. Pink - original texten i sin helhet använd med tillstånd.  

(En kort redogörelse av A.W.P.s omvändelse finns här.) 

Länkar till de föregående artiklar i serien: GUDS SOM ENASTÅENDE , GUDS BESLUT,  GUDS KUNSKAP , GUDS FÖRUTVETANDE,    GUDS ÖVERLÄGSENHET , GUDS SUVERÄNITETGUD SOM OFÖRÄNDERLIG,   GUDS HELIGHET,   GUDS MAKT , GUDS HULDHETGODS GODHETGUDS TÅLAMOD och GUDS NÅD

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-31 11:54 #8 av: [Hukanson]

Du skriver "för att få en korrekt gudsbild måste man gå till Bibeln". 

Bibeln säger att det finns bara en Gud som är och har varit och alltid kommer att vara. Bibeln skrevs för länge sedan och inget har blivit tillagt till den trots att Gud inte upphört att älska människorna.

Två stora religioner har givits till världen på 1800-talet. De dyrkar samme ende Gud. De har givit människorna Ordet dvs heliga böcker. Vore det inte logiskt att anse att de har en mer "up to date" korrekt gudsbild?

Jesus har evigt liv. Det torde betyda att hans kärlek fortsätter att vägleda människorna även här och nu i denna sekund och om han har talat till helgon och påvar och troende människor så många hundra år - varför skulle han inte vilja ge viktiga budskap genom internet?

Jag ger en länk till ett budskap som ges i Jesu Kristi namn nedan och frågar om du ser något berättigat i att tro på det?

www.st-germain.se/jesus-sananda-via-ann-dahlberg-29-maj-2019

Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-06-01 09:04 #9 av: Woodland

#8

Vore det inte logiskt att anse att de har en mer "up to date" korrekt gudsbild?

Det kan verka logiskt men den är inte godkänd. Bibeln är färdigskriven. Jag skriver mer nedan vilket förklarar detta med gudsbild. Vilka två stora religioner kom på 1800 talet? 

varför skulle han inte vilja ge viktiga budskap genom internet?

Gud talar genom sitt ord och i och med att hans ord finns på internet kan han använda det för att förmedla frälsning. Det är därför jag lägger upp det jag gör här på sajten. Det är Guds ord till människan men jag förändrar ingenting,  jag kanaliserar ingenting, jag upprepar de  gamla sanningarna.

frågar om du ser något berättigat i att tro på det?

Det är en berättigad fråga du ställer. Nej är mitt svar, men tillåt mig att förklara i korthet.

Budskapet från den "Jesus" som förmedlas i länken går stick i stäv med bibelns Jesus. Den kan verka  vara densamme Jesus för det talas om kärlek och ljus i "uppenbarelsen". Budskapet som förmedlas i länken är att människorna kan rädda sig själva genom att leva kärleksfullt och söka ljuset. Det är en omöjligthet. Bibelns budskap är att ingen kan rädda sig själv. Därför är den sanna Jesus en frälsare/räddare som dog på ett kors och uppstod för att befria Guds folk från syndens välde.   

Budskapet påstår att Moder Jord har gjort sitt val. För bibelns Gud är hela skapelsen underordnad honom. Jorden kan inte välja varken i verklighet eller bildligt talat. Den har ingen vilja.

Figuren  påstår - Det lovar jag Er, för det är min Heliga uppgift att föra er alla till ljuset och inte förrän ni alla är där, så lägger jag min uppgift åt sidan. Ni är alla mina bröder och systrar och jag älskar er allihop.

För den troende kommer Jesus aldrig att upphöra att vara Frälsaren. Och de som tror kommer i evigheter att begrunda och förundras över hans offrande kärlek för deras skull.

Jag följer vid era fotsteg . . 

Här är en omvänd ordning. Den troende följer Jesus och han leder. Det finns mycket här på sajten som bemöter sådana påståenden från kanaliserade Jesusfigurer. Här är en gammal artikel. Har du fler frågor är det bara att ställa dem. Det kan hända att inlägget flyttas till ett "nytt inlägg".

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.