Gud

GUDS NÅD

2019-05-14 07:23 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 14 i serien handlar om Guds nåd.

Guds nåd är en perfektion av den gudomliga karaktären som endast utövas mot de utvalda. Varken i Gamla testamentet eller i det Nya är Guds nåd någonsin nämnd i samband med mänskligheten i allmänhet, ännu mindre med den lägre rangen av varelser. Nåd skiljer sig från "barmhärtighet", för Gud  “förbarmar sig över alla sina verk" (Ps 145: 9).

Nåd är den enda källan från vilken Guds välvilja, kärlek och frälsning flyter till sitt utvalda folk. Denna egenskap av den gudomliga karaktären definierades av Abraham Booth i hans bok, Nådens Regering, sålunda: "Det är Guds eviga och absoluta fria tjänst, manifesterad i bevärdigandet av andliga och eviga välsignelser både till de skyldiga och de oförtjänta."

Gudomlig nåd är Guds suveräna och frälsande favör som utövas för att förläna välsignelser till dem som inte i sig själva förtjänar dem och för vilka ingen kompensation krävs. Nej,  mera så, det är Guds favör till de vilka inte bara är utan egna positiva förtjänster, utan också är grundligt oförtjänta och förtjänar förtappelse. Det är fullständigt oförtjänt och oombedd, och är helt utan attraktion från någonting i eller av de föremål   till vilken den är skänkt.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-15 07:49 #1 av: Woodland

Nåd kan inte köpas, förtjänas eller vinnas av den skapade. Om det skulle kunna ske, skulle det upphöra att vara nåd. När något sägs vara av "nåd" menar vi att mottagaren inte hade något anspråk på den, att den inte på något sätt är något som han har rätt till. Den kommer till honom som ren välgörenhet, och i första hand oombedd och oönskad.

Den fullständigaste framställningen av Guds fantastiska nåd finns i Paulus brev. I hans skrifter står "nåd" i direkt kontrast till gärningar och förtjänst, alla gärningar och förtjänster, oavsett av vilken typ eller grad. Det här är väldigt klart i Romarbrevet 11: 6, "Men om det var av nåd, så var det inte på grund av gärningar, annars vore nåden inte längre nåd.  Om det är av verk, så är det inte mer nåd, annars är arbetet inget mer arbete .” [Så lyder versen enligt den KJV engelska översättningar - kommentar Woodland)

Nåd och verk kan inte förenas mer än syror och alkalier. "Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig." (Ef 2: 8, 9). Guds absoluta favör kan bestå av mänsklig förtjänst lika lite som att olja och vatten kommer att förenastill ett. “ Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.” (Romarbrevet 4:4-5)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-16 07:54 #2 av: Woodland

Det finns tre huvudegenskaper av gudomlig nåd.

För det första är den evig. Nåden var planerad innan den utövades, avsedd (ämnad) innan den gavs: "Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet  "(2 Timotheus 1: 9).

För det andra är den gratis, för ingen har någonsin köpt den: "de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det" (Romarbrevet 3:24).

För det tredje är den suverän, för Gud utövar den och skänker den till vilka han behagar: “också nåden skulle få herravälde" (Romarbrevet 5:21). Om nåden har herreväldet, så sitter den på tronen, och tronen är suverän. Därför "nådens tron" (Hebreerbrevet 4:16)

Just därför att nåd är en oförtjänt favör, så måste den utövas på ett suveränt sätt. Därför säger Herren: "Jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig emot" (2 Moseboken 33:19). Om Gud skulle visa nåd åt alla Adams efterkommande, skulle människorna genast dra slutsatsen att han var tvungen att ta dem till himlen som en gottgörelse för att han lät mänskligheten falla i synd. Men Gud är inte skyldig någon av hans varelser, minst av alla dem som gör uppror mot honom.
 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-17 07:21 #3 av: Woodland

Det eviga livet är en gåva, därför kan den varken förtjänas genom goda gärningar eller hävdas som en rättighet. I och med att frälsning är en gåva, vem har någon rätt att tala om för Gud till vilka han borde skänka den? Det är inte så att Givaren någonsin vägrar denna gåva till någon som söker den helhjärtat och enligt de regler som han har föreskrivit.

Nej, Han vägrar ingen som kommer till Honom tomhänt och på den väg han har bestämt. Men om Gud ut ur en värld av obotfärdiga och otroende, är fast besluten att utöva sin suveräna rätt genom att välja ett begränsat antal som räddas, vem är förfelad? Är Gud skyldig att tvinga sin gåva på de som inte värdesätter den? Är Gud tvungen att rädda dem som är fast beslutna att gå sin egen väg?

Ingenting irriterar människan mer och framkallar dennes medfödda, inrotade fiendskap mot Gud än att påtvinga denne evigheten, frihet och den absoluta suveräniteten av den gudomliga nåden. Att Gud skulle ha format sina syften från evighet till evighet, utan att i något fall rådfråga människan, är för förnedrande för ett obrutet sinne.

Att nåd inte kan förtjänas eller vinnas av någon mänsklig  ansträngning är för självuttömmande för egen rättfärdighet. Att nåden väljer vem som den vill att bli ett favoriserad föremål, väcker heta protester från högfärdiga rebeller. Leran reser sig upp mot krukmakaren och frågar: "Varför gjorde du mig sådan?" En laglös upprorsman vågar ifrågasätta den gudomliga suveränitetens rättvisa. (Romarbrevet 9:14-25- kommentar Woodland)

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-18 08:15 #4 av: Woodland

 Guds särskiljande nåd ses i frälsningen av folket som han själv  har valt till att vara hans favoriter. Med "särskiljande" menar vi att nåd diskriminerar, gör skillnader, väljer vissa och passerar över andra. Det var särskiljande nåd som valde Abraham från hans avgudadyrkande grannar och gjorde honom till "Guds vän".

Särskiljande nåd frälste "publikaner och syndare", men sade om de religiösa fariséerna, "Låt dem vara.” (Matteus 15:14). Ingenstans lyser Guds frihet och suveräna nåd mer påfallande än i objektens ovärdighet och osannolikhet.

James Hervey beskrev detta vackert 1751:

Himlens domstol säger att där synden blev större där överflödade nåden ännu mer. Manasse var ett monster av grymhet, för han offrade sina egna barn i elden och fyllde Jerusalem med oskyldigt blod. Manasse var erfaren i att synda för han förökade utomordentligt väl, sin egen vanhelgande ogudaktighet, men han förgiftade också principerna och förvrängde sina undersåtars beteenden, vilket gjorde dem värre än de mest avskyvärda av de hedniska avgudadyrkarna (läs 2 Krönikeboken 33). Dock genom denna överflödande nåd förödmjukas han, han blir reformerad och blir ett barn av förlåtande kärlek, en arvinge av odödlig ära.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-19 08:05 #5 av: Woodland

Betrakta den bittra och blodiga förföljaren Saulus; när han andades hot och inriktade sig på slakt, han bekymrade  lammen och dödade Jesu lärjungar. Den förödelse han begick, de oskyldiga familjer som han redan hade förstört, var inte tillräckligt för att stilla hans hämndlystna sinne.

De var bara en smakbit, som istället för att mätta blodhunden, gjorde honom mer inbiten till drevet, och mer ivrig att flämta efter förstörelse. Han törstar fortfarande efter våld och mord. Så ivrig och omättlig är hans törst, att han till och med andas ut hot och mordlust (Apg 9: 1). Hans ord är spjut och pilar, och hans tunga är ett skarpt svärd.  Det är lika naturligt för honom att plåga de kristna som att andas.

Nej, i hans hätska sinne blödde de varje timme. Det är bara på grund av brist på makt att varje stavelse han uttalar, varje andetag han drar, inte är dödsbringande och orsakar att några oskyldiga lärjungar dör. Vem, enligt mänskliga domares principer, skulle inte ha förklarat att han är ett vredeskärl, avsett för oundviklig förtappelse?

Nej, vem skulle inte ha varit redo att dra slutsatsen att om det fanns tyngre kedjor och en djupare fängelsehåla i en ond värld, så måste de säkert reserveras för en sådan otrolig fiende av äkta gudomlighet? Ja, beundra och älska de outtömliga skatter av nåd - denne Saulus får inträda i profeternas goda gemenskap, inräknas i martyrernas ädla armé och utgöra en framstående figur bland apostlarnas härliga sällskap.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-20 09:42 #6 av: Woodland

Korintierna var skändliga och blev ett talesätt. Några av dem vältrade sig i avskyvärda laster och ägnade sig åt orimliga och orättvisa handlingar, det blev en skandal mot den mänskliga naturen. Även dessa våldets söner och sensualitetens slavar blev ändå tvättade, helgade och rättfärdiggjordes. ( 1  Korinthierbrevet 6:9-11)

"Tvättade" i den dyrbare Frälsarens värdefulla blod; "helgade" genom den välsignade Andens kraftfulla verksamhet; "rättfärdiggjorda" genom en nådig Guds oändligt ömma barmhärtighet. De som en gång var jordens börda, blev himlens fröjd, änglarnas glädje.

Guds nåd uppenbarades i och genom Herren Jesus Kristus. "Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus." (Johannes 1:17). Detta betyder inte att Gud aldrig utövade nåd mot någon innan hans Son blev inkarnerad - 1 Moseboken 6: 8 och 2 Moseboken 33:19 visar tydligt annat.

Men nåd och sanning blev helt uppenbarad och fullkomligt exemplifierad när Återlösaren kom till denna jord och dog för sitt folk på korset. Det är endast genom Förmedlaren Kristus som Guds nåd flyter till hans utvalda. "Så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristus....mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus. ... nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. "(Rom 5:15, 17, 21).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-21 07:48 #7 av: Woodland

Guds nåd tillkännages i evangeliet (Apostlagärningarna 20:24), vilket är för den självrättfärdiga juden en "stötesten" och till den självbelåtne och filosoferande greken "dårskap". Varför?

Därför att det inte finns något i det som är anpassat för att tillfredsställa människans stolthet. Det tillkännager att om vi inte blir frälsta av nåd, kan vi inte frälsas alls. Det förklarar att förutom Kristus, Guds nåds obeskrivligt rika gåva, är varje människas tillstånd desperat, oförbätterligt, hopplöst.

Evangeliet talar om män som skyldiga, fördömda, fördärvade brottslingar. Det förklarar att den renaste moralisten är i samma fruktansvärda situation som den mest vällustige sedeslöse; att den nitiske bekännaren, med alla hans religiösa föreställningar, är inte bättre än den mest hädiske otrogne.

Evangeliet betraktar varje avkomma av Adam som en fallen, förorenad, vilken förtjänar helvetet och är en hjälplös syndare. Nåden som evangeliet deklarerar är hans enda hopp. Alla står inför Gud dömda som överträdare av Hans heliga lag, som skyldiga och fördömda brottslingar; inte väntande på sin dom, utan på verkställandet av domen vilket redan är fastställt (Joh 3:18; Rom 3:19). Att klaga mot nådens partiskhet är självmord.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.