Gud

GUDS TROFASTHET

2019-04-11 09:02 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 10 i serien handlar om Guds trofashet.

Otrohet är en av de mest framstående synderna i dessa onda dagar. I näringslivet är en mans ord med sällsynta  undantag inte längre hans garanti. I samhällslivet finns otrohet i äktenskapet i riklig mängd. De heliga äktenskapslöfterna bryts med lika lätt som att kasta bort ett gammalt plagg. I det kyrkliga området har tusentals som högtidligt förbundit sig att predika sanningen, inga skrupler för att angripa och förneka den. Inte heller kan läsarna eller denne författare hävda fullständig immunitet från denna fruktansvärda synd. På många sätt har vi varit otrogna mot Kristus, och till det ljus och de privilegier som Gud har anförtrott oss! Hur uppfriskande och välsignat är det då inte att lyfta våra ögon ovanför denna ruin, och se En som är trogen, trogen i allt, alltid.

“Så skall du veta att endast HERREN, din Gud, är Gud, den trofaste Guden" (5 Moseboken 7: 9). 

Denna egenskap är väsentlig till Hans väsen, utan den skulle han inte vara Gud. För skulle Gud vara otrogen skulle det vara att agera i strid med Hans natur, vilket är omöjligt.

"Är vi trolösa - han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv." (2 Timotheusbrevet 2:13).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-12 07:49 #1 av: Woodland

Trofasthet är en av Hans väsens perfekta fullkomligheter. Han har klätt sig i den: 

 

"HERRE, härskarornas Gud, vem är som du?

Stark är Herren, och din trofasthet omger dig.”

  (Psaltaren 89: 9).

Så när Gud blev inkarnerad blev det sagt:

 "Rättfärdighet skall vara bältet runt hans midja,

trofasthet bältet om hans höfter." (Jesaja 11: 5).

Vilka ord i Psaltaren 36:6, "Herre, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna." Långt bortom all mänskligt förstånd är Guds oföränderliga trofasthet. Allting om Gud är stort, oändligt, ojämförligt. Han glömmer aldrig, misslyckas aldrig, sviktar aldrig, sviker aldrig sitt ord. Herren har exakt hållit fast vid varje yttrande av ett löfte eller en profetia. Varje   förbund eller hotande kommer han att stå för.

  “Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga,

inte en människoson, så att han skulle ångra sig.

Säger han något utan att göra det,

    talar han något utan att fullborda det?

 eller har han talat, och ska han inte göra det bra?

 (4 Moseboken 23:19). 

Därför utropar den troende:

"Herrens nåd är det att det inte är ute med oss,

ty det är inte slut med hans barmhärtighet.

Den är var morgon ny,

    ja, stor är din trofasthet." (Klagovisan 3: 22-23).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-13 08:25 #2 av: Woodland

Skriften flödar över med illustrationer av Guds trofasthet. För mer än 4000 år sedan sade han:

“Så länge jorden består,

    skall sådd och skörd,

köld och värme,

    sommar och vinter,

dag och natt

    aldrig upphöra.”.  (1 Moseboken 8:22)

Varje år är ett nytt vittnesbörd om Guds uppfyllande av detta löfte.

I 1 Moseboken 15 sade Jehova till Abraham: 

"Det skall du veta att dina efterkommande skall bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där skall de bli slavar, och man skall förtrycka dem i fyrahundra år. . . I fjärde släktledet skall de återvända hit.  (vers 13-16). 

Århundraden gick. Abrahams ättlingar jämrade sig vid Egyptens tegelugnar. Hade Gud glömt sitt löfte? Nej, sannerligen inte!

“Och det hände att just den dag då de 430 åren hade gått drog alla Herrens härskaror ut ur Egyptens land.” (2 Mosebok 12:41)

Genom Jesaja förklarade Herren: 

"Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel" (Jesaja 7:14). 

Återigen gick århundraden,  

“Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna. . .” (Galaterbrevet 4:4).


 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-14 10:07 #3 av: Woodland

Gud är sann. Hans löften är säkra. I alla Hans relationer med sitt folk är Gud trogen. Han kan alltid förlitas på. Ännu har ingen som verkligen trott på honom trott förgäves. Vi finner denna dyrbara sanning uttryckt nästan överallt i Skriften, för hans folk behöver veta att trofasthet är en väsentlig del av den gudomliga karaktären. Detta är grunden för vårt förtroende på honom.

Men det är en sak att acceptera Guds trofasthet som en gudomlig sanning, det är helt annat att agera på den. Gud har gett oss många "dyrbara och mycket stora löften", men räknar vi verkligen med att han uppfyller dem? Förväntar vi oss att han  faktiskt ska göra allt för oss som han har sagt? Vilar vi med absolut försäkran på dessa ord, "den som har gett oss löftet är trofast.”? (Hebreerbrevet 10:23).

Det finns tider i alla människors liv när det inte är lätt, inte ens för kristna, att tro att Gud är trofast. Vår tro är hårt prövad, vår syn skyms av tårar, och vi kan inte längre spåra hans kärleks verkan. Våra öron är distraherade av världens ljud, trakasserade av Satans ateistiska viskningar, och vi kan inte längre höra den ljuva röstens milda betoning. Omhuldade planer har blivit stoppade, vänner som vi litade på har sviket oss, en bekännande bror eller syster i Kristus har förrått oss. Vi är förskjutna. Vi försökte vara trofasta mot Gud, och nu döljer ett mörkt moln honom från oss. 

Av köttsliga orsaker finner vi det svårt, ja, omöjligt att förena hans ogillande med hans barmhärtiga löften. O, vacklande själ sök nåden att följa Jesaja 50:10 

“Vem bland er fruktar Herren

    och hör hans tjänares röst?

Om han än vandrar i mörkret

    och inte ser någon ljusning,

skall han förtrösta på Herrens namn

och stödja sig på sin Gud.”

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-15 08:36 #4 av: Woodland

När du blir frestad att tvivla på Guds trofasthet, ropa då: "Gå bort ifrån mig, Satan! " Även om du nu inte kan förena Guds mystiska handlande med hans påstående av kärlek, vänta på   honom för mer ljus. I hans egen tid kommer han att göra det klart för dig. "Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram skall du förstå det.” (Johannesevangeliet 13:7) Uppföljaren ska visa att Gud har varken övergivit eller lurat sitt barn.

 

Därför väntar Herren på att få visa er nåd,

därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet.

Ty Herren är en domens Gud.

    Saliga är alla som väntar på honom. (Jesaja 30:18)

"Döm inte Herren med svagt förnuft,

Men lita på honom för hans nåd,

Bakom en prövande försyn

Göms hans leende ansikte.

Ni bävande heliga, ta friskt mod,

Molnen ni bävar så mycket inför,

är rika med barmhärtighet, och skall regna

välsignelse över era huvud. “  (sångvers översättning Woodland)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-16 08:57 #5 av: Woodland

"Du har givit befallning om dina vittnesbörd

i rättfärdighet och stor trofasthet." (Ps 119: 138).

Gud har inte bara sagt oss det bästa, men han har inte undanhållit det värsta. Han har ärligt beskrivit den förstörelse som fallet åstadkom. Han har ärligt beskrivet det fruktansvärda tillstånd som synden producerade. Han har ärligt visat sitt stora hat mot ondskan, och att han måste straffa densamma. Han har ärligt varnat oss för att han är "en förtärande eld." (Heb 12:29).

Hans ord inte bara flödar över med illustrationer om Hans trohet när han uppfyller sina löften, men det registrerar också ett flertal exempel på hans beslutsamhet av att genomföra sina hotelser. Varje era i Israels historia exemplifierar det allvarliga faktumet. Så det var med individer: Farao, Kora, Akan och en mängd andra är många bevis på detta. Så kommer det att bli med dig. Om du inte har flytt, eller skall fly, till Kristus för räddning, kommer den evigt brännande sjön av eld att bli din del. Gud är trofast.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-17 08:31 #6 av: Woodland

Gud är trogen i att bevara sitt folk. "Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre." (1 Kor 1: 9). 

I den förra versen gavs löftet att Gud skulle bevara hans eget folk till slutet. [Han skall också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag.] Apostelns övertygelse på de troendes absoluta säkerhet grundades inte på styrkan av deras resolutioner eller förmåga att uthärda, utan på Gud som inte kan ljuga.

Eftersom Gud har lovat sin Son ett visst folk som hans arv, för  att befria dem från synd och fördömelse och för att bli deltagare i det eviga livet i ära, är det säkert att han inte tillåter någon av dem att förgås.

Gud är trofast då han disciplinerar sitt folk. Han är trogen i vad han håller inne och också i vad han ger. Han är trogen att ge sorg såväl som att ge glädje. Guds trofasthet är en sanning som vi bekänner inte bara när allt är väl, men också när vi smärtar under det skarpaste tillrättavisande. Inte heller måste denna bekännelse vara enbart ur vår mun, utan också i våra hjärtan.

När Gud tuktar oss med fostrans ris, är det trofasthet som hanterar det. Att erkänna detta innebär att vi ödmjukar oss inför Honom, erkänner att vi fullt ut förtjänar Hans rättelser; och istället för att muttra, tacka honom för det. Gud drabbar oss aldrig utan anledning: "Därför är många svaga och sjuka bland er" (1 Kor 11:30), illustrerar denna princip. När hans tuktan når oss, låt oss säga med Daniel: “Du HERRE är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss." (Dan 9: 7).

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-18 09:06 #7 av: Woodland

"Herre, jag vet att dina domslut är rättfärdiga

och att du tillrättavisat mig i trofasthet. " (Ps 119: 75). 

Problem och lidande överensstämmer inte bara med Guds kärlek vilken är förpliktigad i det eviga förbundet, men de är också delar av handhavandet av detsamma. Gud är inte bara trogen, trots lidande, men trogen i att sända lidande.

"om de bryter mot mina lagar

    och inte håller mina bud,

 då skall jag straffa deras överträdelse med ris

och deras missgärning med plågor. Men min nåd skall jag inte ta ifrån honom,

jag skall inte svika i trofasthet." (Ps 89: 32-34). 

Tillrättavisning är inte bara i överensstämmelse med Guds kärlek, men är också effekten och uttrycket av den.

Det skulle lugna Guds folk om de kommer ihåg att hans förbundskärlek binder Honom till korrigering i sinom tid.  Prövningar är nödvändiga för oss: "I nöden skall de vända sig till mig.” (Hosea 5:15).

Gud är trogen när han förhärligar sitt folk. "Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk." (1 Tess 5:24). Den här hänvisningen är att de heliga "bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.”. (vers 23)

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-19 09:12 #8 av: Woodland

Gud behandlar oss inte på grundval av våra meriter (för vi har inga), men för hans eget stora namns skull. Gud är trofast mot sig själv och för hans eget syfte med nåd "som han har kallat . . .   har han också förhärligat.” (Rom 8:30). 

Gud ger en full demonstration av sin trofasthet av Hans eviga godhet mot Hans utvalda genom att kalla dem ut ur mörkret in i hans underbara ljus. Detta bör helt försäkra dem om den bestämda fortsättningen av det. "Guds fasta grund består" (2 Tim 2:19). Paulus vilade på Guds trofasthet när han sade: "jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig." (2 Tim 1:12).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.