Gud

GUDS SUVERÄNITET

2019-03-09 10:18 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 6 i serien handlar om Guds suveränitet.

Guds suveränitet kan definieras som utövandet av hans överhöghet (se föregående kapitel/artikel). Oändligt högt över den högsta varelsen, Han är den Högste, Himmelens och Jordens Herre; underordnad ingen, påverkad av ingen, helt oberoende. Gud gör som han vill, bara det som behagar honom, alltid det som behagar honom. Ingen kan motverka honom, ingen kan hindra honom. Så säger hans eget ord uttryckligen: 

"Mitt beslut skall gå i fullbordan,

allt vad jag vill kommer jag att göra." (Jesaja 46:10); 

"Han gör vad han vill med himlens här

och med dem som bor på jorden.

    Ingen kan stå emot hans hand" (Dan 4:32). 

Gudomlig suveränitet innebär att Gud är Gud, i verklighet, såväl som i namn, han är på universums tron, styr allt och "utför allt efter sin vilja och sitt beslut”   (Efesierbrevet 1:11)

Med all rätt sades detta av Charles Haddon Spurgeon i sin predikan över Matteus 20:15:

“Det finns inget attribut mer tröstande för sina barn än Guds suveränitet. Under de svåraste omständigheterna, i de svåraste prövningarna, så tror de att suveränitet har bestämt deras lidanden, att suveräniteten upphäver dem, och att suveräniteten kommer att helga dem alla. Det finns inget som barnen borde strängare försvara än läran av deras Mästare   över hela skapelsen - Guds Kungadöme över alla hans händers verk - Guds tron ​​och hans rätt att sitta på tronen.”

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-10 08:38 #1 av: Woodland

Å andra sidan finns ingen lära mer hatad av de världsliga, ingen sanning som de har gjort till en sådan boll som den stora, underbara, men ändå mest bestämda läran om den oändlige Jehovahs suveränitet. Människor kommer att tillåta Gud att vara överallt utom på hans tron. De kommer att tillåta honom att vara i hans verkstad till att skapa världar och stjärnor. De kommer att tillåta honom att vara i sitt förrådshus för att ge ut sina allmosor och skänka sina gåvor.

De kommer att tillåta honom att understödja jorden och hålla uppe dess pelare, eller tända himlens lampor eller styra vågorna i det mäktiga havet. Men när Gud bestiger sin tron, gnisslar hans varelser sina tänder. Och vi proklamerar en Gud insatt på tronen och hans rätt att göra som han vill med sina egna, att förfoga över sina varelser som han tycker, utan att samråda med dem i frågan. Då är det att vi fräses åt och förbannas, och det är som människor vänder döva örat till oss, för Gud på hans tron ​​är inte den Gud de älskar. Men det är Gud på tronen som vi älskar att predika om. Det är Gud på hans tron ​​som vi litar på.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-11 07:58 #2 av: Woodland

"Herren gör allt vad han vill

      i himlen och på jorden, 

haven och i alla djup." (Ps. 135: 6). 

Sådan är den mäktiga Härskaren som uppenbaras i den Heliga Skrift: oöverträffad i majestät, obegränsad i makt, opåverkad av någonting utanför sig själv. Men vi lever i en tid då även den mest rättrogna verkar rädd för att erkänna Guds rätta Gudlighet. De säger att erkänna Guds suveränitet utesluter det mänskliga ansvaret. Människans ansvar är baserat på gudomlig suveränitet och är en produkt av den.

Vår Gud är i himlen,

    han gör allt vad han vill.

  (Ps 115: 3). 

 

Han själv valde att placera var och en av sina varelser på den speciella grund som tycktes vara bra i hans ögon. Han skapade änglar, en del på ett villkorat sätt, andra gav han en oföränderlig ställning inför honom (1 Timoteusbrevet 5:21), och gjorde Kristus till deras huvud (Kolosserbrevet 2:10). Låt det inte förbises att änglarna som syndade (2 Petrusbrevet 2: 4), var lika mycket hans skapelse som änglarna som inte syndade. Men Gud förutsåg att de skulle falla. Ändå ställde han dem på en föränderlig, varelses, villkorlig grund och lät dem falla, fastän han inte var upphovsman till deras synd.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-12 09:24 #3 av: Woodland

Gud placerade också Adam suveränt i Edens lustgård på en villkorlig grund. Hade han så önskat, kunde han ha placerat honom på en ovillkorlig grund. Han kunde ha placerat honom på en position lika stark som den som innehades av de änglarna som inte föll. Han kunde ha satt honom på en position så säker och lika oföränderlig som den som hans heliga har i Kristus. I stället valde han att placera Adam i Eden på hans eget ansvar, så att Adam stod eller föll efter hur han uppfyllde eller misslyckades med att fullborda sitt ansvar - lydnad mot sin skapare. Adam stod ansvarig inför Gud genom den lag som hans Skapare hade gett honom. Här blev ansvar, fullständigt ansvar, testat under de mest gynnsamma förhållanden.

 

Gud placerade inte Adam i en position av villkorligt, mänskligt ansvar, för att det var rätt, att så borde han placera honom. Nej, det var rätt eftersom Gud gjorde det. Gud gav inte ens de skapade existens därför det var rätt för honom att göra det, det vill säga för att han var skyldig att skapa; men det var rätt för att han gjorde det. Gud är suverän. Hans vilja är överlägsen. Gud är långt ifrån någon lag om rättigheter, han är en lag i sig själv, så allt han gör är rätt. Ve den upprorsmakare som bestrider hans suveränitet:

"Ve den som tvistar med sin Skapare,

- du, en lerskärva bland jordens lerskärvor!

Säger leret till den som formar det:

    "Vad gör du?" (Jes 45: 9)

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-13 08:12 #4 av: Woodland

Återigen Herren suveränt placerade Israel på en villkorlig grund. 2 Moseboken 19, 20 och 24 ger ett fullständigt bevis på detta. De placerades under ett förbund av gärningar. Gud gav dem vissa lagar. Nationell välsignelse för dem berodde på deras iakttagande av hans stadgar. Men Israel var styvnackade och   oomskurna i hjärtat. De gjorde uppror mot Jehova, övergav hans lag, vände sig till falska gudar och avföll. Följaktligen föll Guds dom över dem, de blev överlämnade till sina fiender, spridda utomlands över hela jorden och förblev som nation under Guds missnöje till denna dag.

Det var Gud i utövandet av Hans suveränitet som satte Satan och hans änglar, Adam och Israel i sina respektiva ansvarsfulla positioner. Men långt ifrån att hans suveränitet tog bort ansvaret från varelsen, var det genom utövandet av sin suveränitet att han ställde dem på den villkorliga positionen, under sådana ansvarsområden som han tyckte rätt. I kraft av denna suveränitet ses han som Gud över alla. Således finns det perfekt harmoni mellan Guds suveränitet och skapelsens ansvar. Många har mer enfaldigt sagt att det är omöjligt att visa var gudomlig suveränitet slutar och den skapades ansvar börjar. Här är var skapelsens ansvar börjar: i Skaparens suveräna arrangemang. När det gäller Hans suveränitet finns det inte och kommer aldrig att bli något slut på den.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-14 08:44 #5 av: Woodland

Låt oss se ytterligare bevis på att människan ansvar är baserat på Guds suveränitet.  Många saker som är rätt är registrerade i Skriften och de var rätt eftersom Gud befallde dem - de skulle inte ha varit rätt om han inte hade så befallt! Vilken rätt hade Adam att äta av frukten från lustgårdens träd? Han hade tillstånd från sin Skapare (1 Moseboken 2:16); utan ett sådant tillstånd hade han varit en tjuv! Vilken rätt hade Israel att be om egyptiernas juveler och kläder (2 Moseboken 12:35)? Ingen, om inte Jehova hade tillåtit det (2 Moseboken 3:22). Vilken rätt hade Israel att döda så många lamm för offer? Ingen, förutom att Gud befallde det. Vilken rätt hade Israel att döda kana'aniterna? Ingen, bara som Jehova hade befallt dem. Vilken rätt har mannen att kräva lydnad från sin fru? Ingen, om inte Gud hade utsett det. Så kan vi fortsätta. Människans ansvar är baserat på gudomlig suveränitet.

Ett till exempel på utövandet av Guds absoluta suveränitet: Gud satte sina utvalda på en annan position än Adam eller Israel. Han satte dem på en ovillkorlig grund. I det eviga förbundet utsågs Jesus Kristus till deras huvud, tog deras ansvar på sig själv och uträttade en rättfärdighet för dem som är fullkomlig, oföränderlig, evig. Kristus ställdes på villkorlig grund, för han blev "ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen," men med denna oändliga skillnad: de andra misslyckades, det gjorde inte han och han kunde inte. Vem ställde Kristus på denna villkorliga position? Den treenige Guden. Det var en suverän vilja som utsåg honom, suverän kärlek som sände honom, suverän auktoritet som bestämde hans uppgift.

 


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-15 07:58 #6 av: Woodland

Vissa villkor ställdes för Medlaren. Han skulle till det yttre likna en syndig människa (Romarbrevet 8:3). Han skulle upphöja lagen och göra den hedervärd. Han skulle bära hela Guds folk alla synder i sin egen kropp på korset. Han skulle göra full försoning för dem. Han skulle uthärda Guds utgjutna vrede. Han skulle dö och bli begravd. Vid uppfyllandet av dessa villkor lovades han en belöning (Jesaja 53: 10-12). Han skulle vara den förstfödde bland många bröder. Han skulle ha ett folk som skulle dela hans ära. Välsignat vare hans namn för evigt, han uppfyllde dessa villkor. 

Eftersom han gjorde allt detta så förpliktade sig Fadern genom en högtidlig ed att bevara genom tiden och välsigna genom evigheten alla de för vilka hans förkroppsligade Son medlade. Eftersom han tog deras plats, delar de nu hans. Hans rättfärdighet är deras. Hans ställning inför Gud är deras. Hans liv är deras. Det finns inte ett enda villkor för dem att uppfylla, inte ett enda ansvar för dem att uppfylla för att uppnå deras eviga salighet. 

"Genom ett offer har han för evigt fullkomnat de som helgas.” (Hebreerbrevet  10:14)

Här visas Guds suveränitet öppet framför alla och på de olika sätt som han har behandlat sina skapade. En del av änglarna, Adam och Israel placerades på en villkorlig grund. Fortsatt välsignelse var beroende av deras lydnad och trohet mot Gud. Men i skarp kontrast har den "lilla flocken" (Lukasevangeliet 12:32) fått en ovillkorlig, oföränderlig ställning i Guds förbund, Guds rådslut, Guds Son; deras välsignelse är beroende av vad Kristus gjorde för dem. 

"Guds fasta grund består och har detta sigill:Herren känner de sina" (2 Timotheosbrevet 2:19). 

 “Jag insåg att allt det Gud gör består för evigt. Till det kan inget läggas, och från det kan inget dras. Så har Gud gjort för att man skall frukta honom.” (Predikaren 3:14). 

Detta är då den högsta och största uppvisningen av Guds absoluta suveränitet.

 “Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han." (Rom 9:18).

Guds Attribut av A.W. Pink - original texten i sin helhet använd med tillstånd.

(En kort redogörelse av A.W.P.s omvändelse finns här.) 

Länkar till de föregående artiklar i serien: GUDS SOM ENASTÅENDE , GUDS BESLUT,  GUDS KUNSKAP , GUDS FÖRUTVETANDE och  GUDS ÖVERLÄGSENHET

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl