Gud

GUDS ÖVERLÄGSENHET

2019-03-04 10:42 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 5 i serien handlar om Guds överlägsenhet.

I ett av sina brev till Erasmus skrev Luther: "Dina tankar om Gud är för mänskliga." Förmodligen tog den berömde akademikern anstöt av en sådan tillrättavisning, desto mer, eftersom det kom från en gruvarbetares son. Ändå var den välförtjänt. Vi väljer också samma beskyllning mot de allra flesta av dagens predikanter, och mot dem som i stället för att söka i Skriften för egen del, accepterar deras läror med lättja. De mest vanhedrande uppfattningarna av den Allsmäktiges styrande och regerande delas nu nästan överallt. För många tusentals, till och med bekännande kristna, är Skriftens Gud ganska okänd.

I forna dagar klagade Gud till ett avfallet Israel: "Då tror du att jag är som du." (Ps 50:21). Sådan måste nu hans anklagelse vara mot avfallen kristendom. Människor föreställer sig att den Högste är påverkad av känslor, snarare än av principer. De antar att hans allmakt är en sådan overksam fiktion att Satan kan motverka hans plan från alla sidor. De tror att om han har utformat någon plan eller syfte alls, så måste det vara som deras, ett ständigt föremål för förändring. De förklarar öppet att all den kraft han äger måste begränsas, så att han inte invaderar fästet av människornas fria vilja och reducerar dem till en maskin. De minskar den totala försoningens effekt, vilken förlossar alla för vilka den gjordes, till enbart ett botemedel, som synd-sjuka kan använda om de känner sig så benägna. De minskar styrkan i den Heliga Andes oövervinnliga verk till ett erbjudande om evangeliet som syndare kan acceptera eller avvisa, om de så vill.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-05 10:06 #1 av: Woodland

Detta århundradets gud liknar inte den Suveräne i den heliga skriften mer än det svaga fladdrande ljuset i middagssolens glans. Guden som det talas om i den vanliga predikstolen, som det talas om i den vanliga söndagsskolan, som det nämns mycket om i dagens religiösa litteratur, och predikas om i de flesta av de så kallade bibelkonferenserna, är ett mänskligt fantasifoster, en uppfinning av blödig sentimentalitet. 

Hedningarna utanför kristendomens gränser skapar gudar av trä och sten, medan miljontals hedningar i kristendomen tillverkar en gud av sina köttsliga sinnen. I verkligheten är de endast ateister, för det finns inget annat möjligt alternativ mellan en absolut högsta Gud och ingen Gud alls. En gud vars vilja kan motstås, vars planer är frustrerade, vars syfte är schack matt, inte äger en gudoms titel, och är långt ifrån att vara ett lämpligt föremål för dyrkan, förtjänar ingenting annat än förakt.

Den sanna och levande Gudens överhöghet kan väl argumenteras utifrån det oändliga avståndet som skiljer de mäktigaste varelserna från Skaparen. Han är Krukmakaren, de är bara leran i hans händer, att formas till ärans kärl eller bli sönderslagna i bitar (Psaltaren. 2: 9) som Han behagar. Om alla himmelens individer och alla jordens invånare skulle förenas i öppet uppror mot Honom, skulle det inte orsaka honom någon oro. Det skulle ha mindre effekt på hans eviga, oövervinnerliga tron ​​än Medelhavets vågors skum har på Gibraltars höga klippor. Så barnslig och maktlös är varelsen att kunna påverka den Högste, att bibeln berättar för oss att när de hedniska ledarna förenar sig med ett avfallet Israel för att trotsa Jehova och Hans Kristus, "Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem." (Ps 2: 4)

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-06 08:58 #2 av: Woodland

Guds absoluta och universella överhöghet bekräftas tydligt i många skrifter. 

“Dig, Herre, tillhör storhet och makt,

härlighet och glans och majestät,

    ja, allt vad i himlen och på jorden är.

Ditt, o Herre, är riket,

    och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. . . . du råder över allt,

(1 Kron 29: 11-12). 

Notera det är "råder" nu, inte att han "kommer att göra det under tusenårsriket." 

"HERRE, våra fäders Gud, är inte du Gud i himmelen och den som råder över alla hednafolkens riken? I din hand är kraft och makt, och det finns ingen [inte ens djävulen själv] som kan stå dig emot.”

(2 Kron 20: 6).

Inför honom är presidenter och påvar, kungar och kejsare mindre än gräshoppor.

Men han är den ende,

    vem kan stå honom emot?

Vad han vill, det gör han.

 (Job 23:13). 

Kära läsare, bibelns Gud är ingen låtsasmonark, ingen inbillad kung, men Konungarnas Konung och herrarnas Herre. 

 "Jag vet att du förmår allt, inget som du beslutar är omöjligt för dig." (Job 42: 2); eller, i en annan översättning, "inga av dina syften kan hindras." Allt han har planerat gör han. Allt som han har bestämt, fullkomnar han. Allt som Han har lovat, utför han.

“Vår Gud är i himlen,

    han gör allt vad han vill.

" (Ps 115: 3).

Varför?  Därför eftersom det finns 

 "Ingen vishet, inget förstånd, inget råd

(som) förmår något mot Herren." (Prov 21:30)

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-07 10:19 #3 av: Woodland

Guds makt över sina händers verk är tydligt avbildad i Skriften. Livlösa materier, irrationella varelser, alla utför sin Skapares befallning. Som han ville delade han Röda havet itu och vattnet stod upp som väggar (2 Moseboken 14); jorden öppnade sig, och skyldiga rebeller föll levande ner i dess gap (4 Moseboken 16). När han så befallde stod solen stilla (Josua 10); och vid ett annat tillfälle gick skuggan bakåt åtta steg på Ahas trappa. (2 Kungaboken 20)  För att exemplifiera hans överhet lät han korpar bära mat till Elia (1 Kungaboken 17); järn flöt på vattnet (2 Kungaboken 6: 5); lejon tämjdes när Daniel kastades i deras grop; elden brände inte när tre Hebreer kastades in i flammorna. 

Således   

"Herren gör allt vad han vill i himlen och på jorden, i haven och i alla djup." (Psaltaren 135: 6)

Guds överhöghet demonstreras också i Hans fullkomliga styre över människornas viljor. Begrunda noga 2 Moseboken 32:24. Tre gånger om året var alla Israels män skyldiga att lämna sina hem och gå upp till Jerusalem. De bodde mitt bland fientliga människor, som hatade dem för att de hade övertagit deras land. Vad kunde då hindra Kanaaniterna från att, under frånvaron av männen ta tillfället i akt, att förslava kvinnorna och barnen och ta deras gårdar i besittning? Om den Allsmäktiges hand inte var över även onda mäns viljor, hur kunde han ge detta löfte i förväg: att ingen skulle så mycket som “stå efter" deras land”? 

"Kungens tankar är som vattenbäckar i Herrens hand, han leder dem vart han vill." (Ordspråksboken 21:1)

Men, vissa kan göra invändningar, “Läser vi inte om och om igen i Skriften hur människor utmanade Gud, motsatte sig hans vilja, bröt hans bud, ignorerade hans varningar och slog dövörat till alla hans uppmaningar?” Visst gör vi det.

Omintetgör detta allt vi har sagt? Om så är fallet, självklart motsäger Bibeln sig själv. Men så kan det inte vara. Vad den som invänder hänvisar till är helt enkelt mänsklig ondska mot Guds uppenbara ord. Vi har nämnt vad Gud har själv bestämt.    De uppföranderegelerna han har gett oss att leva efter kan ingen av oss uppfylla fullkomligt. Hans egna eviga råd utförs i deras minsta detalj.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-08 09:00 #4 av: Woodland

Guds absoluta och universella överhöghet bekräftas lika bestämt i Nya testamentet. Vi får höra att Gud "utför allt efter sin vilja och sitt beslut,” (Efesierbrevet 1:11). Det Grekiska ordet för "utföra" betyder "att utföra effektivt". Av denna anledning läser vi: 

"Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen." (Romarbrevet 11:36).

Människor kan skryta med att de är fria agenter, med egen vilja och friheten att göra som de vill. Men Skriften säger till dem som skryter, "I dag eller i morgon skall vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar."... ni borde säga, om Herren vill" (Jakobsbrevet 4:13, 15)

Här finns det en säker viloplats för hjärtat. Våra liv är varken   en produkt av blint öde eller resultatet av en oberäknelig tillfällighet. Varje detalj i livet bestämdes från evighet och är nu beordrad av den levande, regerande Guden. Inte ett hår på våra huvuden kan röras utan hans tillåtelse. 

“Människans hjärta tänker ut sin väg,

men Herren är den som styr hennes steg.”

  (Ordspråksboken 16: 9). 

Vilken försäkran, vilken styrka, vilken tröst detta borde tillföra den verkliga kristne! "Min tid står i dina händer" (Ps 31:15). Låt mig "Vila stilla inför Herren och vänta på honom" (Ps 37: 7)

Guds Attribut av A.W. Pink - original texten i sin helhet använd med tillstånd.

(En kort redogörelse av A.W.P.s omvändelse finns här.) 

Länkar till de föregående artiklar i serien: GUDS SOM ENASTÅENDE , GUDS BESLUT,  GUDS KUNSKAP och GUDS FÖRUTVETANDE. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.