Gud

GUDS KUNSKAP

2019-02-15 08:30 #0 av: Woodland

Ingress För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 3 i serien handlar om Guds kunskap.

Gud är allvetande. Han vet allting; allt som är möjligt, allt som är aktuellt; alla händelser, alla varelser, det förflutna, nutiden och framtiden. Han har fullständig kännedom av varje detalj i varje varelses liv i himlen, på jorden och i helvetet. "han vet vad som finns i mörkret" (Dan 2:22). Ingenting undkommer hans iakttagelse, ingenting kan döljas från honom, ingenting glömmas av honom. 

Ja, vi kan instämmer med psalmisten:

 "En sådan kunskap är mig alltför underbar,

den är så hög att jag ej kan förstå den." (Ps 139: 6). 

Hans kunskap är perfekt. Han felar aldrig, ändras aldrig, förbigår aldrig någonting. "Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars." (Hebr 4:13). 

Sådan är den Gud inför vilken vi "måste stå till svars."!

"Om jag sitter eller står, vet du det,

    du förstår mina tankar fjärran ifrån.

Om jag går eller ligger, utforskar du det,

med alla mina vägar är du förtrogen.

Innan ett ord är på min tunga,

    vet du, Herre, allt om det."(Ps. 139: 2-4). 

Vilken förunderlig varelse är Skriftens Gud! Var och en av hans fantastiska egenskaper skulle göra honom hedervärd i vår uppskattning. I farhågor av Hans allvetenhet borde vi böja oss i tillbedjan inför Honom. Men hur lite vi tänker vi på denna gudomliga perfektion! Är det för att själva tanken på den fyller oss med obehag?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-02-16 08:36 #1 av: Woodland

Hur allvarligt är inte detta faktum: ingenting kan döljas från Gud! "det som stiger upp i ert sinne känner jag till." (Hesekiel 11: 5). Även om han är osynlig för oss, så är inte vi det för honom. Varken nattens mörker, stängda gardiner eller den djupaste fängelsehålan kan gömma syndaren från den Allvetandes syn. Lustgårdens träd kunde inte dölja våra första föräldrar. Inga mänskliga ögon såg Kain mörda sin bror, men hans skapare bevittnade hans brott. Sara kunde skratta hånfullt i tältets avskildhet, men Jehova hörde det. Akan stal en guldplatta och grävde omsorgsfullt ner den i jorden, men Gud tog fram den i ljuset. David tog stor omsorg för att dölja sin ondska, men den allsmäktige Guden skickade en av sina tjänare för att säga till honom: "Du är mannen!"

Till författaren och läsarna sägs också: "Ni skall veta att er synd skall drabba er. " (Num 32:23).

Om de kunde skulle människorna frånta Gud hans allvetenhet — beviset för att "Köttets sinne är fiendskap mot Gud." (Rom 8: 7). De ogudaktiga hatar denna gudomliga fullkomlighet lika mycket som de naturligtvis är tvungna att erkänna den. De önskar att det inte skulle finnas några vittnen till deras synder, ingen hjärtats utransakare, ingen domare av deras gärningar. De försöker bannlysa en sådan Gud från sina tankar: "I sina hjärtan tänker de inte på att jag kommer ihåg all deras ondska." (Hosea 7: 2). 

Hur allvarlig är Psalm 90: 8! Varje människa som avvisar Kristus har god anledning att darra inför den.

"Du ställer våra missgärningar inför dig,

våra hemliga synder i ditt ansiktes ljus.."

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-02-17 08:14 #2 av: Woodland

Men för den troende är det faktum att Gud  är allvetande, en sanning med stor tröst. I tider av förvirring säger denne med Job: 

"Han vet vilken väg jag har vandrat, (Job 23:10). 

Det kan vara en djupt mysterium för mig, ganska obegripligt för mina vänner, men "han vet"! 

I tider av trötthet och svaghet tröstar de troende sig med 

"Ty han vet hur vi är skapade,

    han tänker på att vi är stoft." (Ps 103: 14).

I tider av tvivel och misstankar knyter de an till denna egenskap  och säger:

 "Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta,

pröva mig och känn mina tankar.

Se till om jag är på en olycksväg

    och led mig på den eviga vägen.” (Ps 139: 23-24).

I tider med sorgligt misslyckande, när våra handlingar motsäger  våra hjärtan, när våra gärningar har förnekat vår hängivenhet och den sökande frågan kommer till oss, "Älskar du mig?"; 

Vi säger, som Peter sade, "Herre, du känner allting, du vet att jag älskar dig" (Joh 21:17).

Här är uppmuntran till bön. Det finns ingen anledning att rädas att de rättfärdigas böner inte kommer att höras, eller att deras tårar inte blir sedda av Gud, eftersom han känner hjärtats tankar och avsikter. Det finns ingen risk att den enskilde troende förbises bland de många bedjande som ständigt presenterar sina böner. För ett oändligt sinne är kapabelt att ge samma uppmärksamhet åt miljontals som om endast en sökte uppmärksamhet. Således kommer bristen på lämpligt språk, oförmågan att uttrycka själens djupaste längtan, inte att äventyra våra böner, för 

"Det skall ske att innan de ropar skall jag svara, 

medan de ännu talar skall jag höra. "(Jes 65:24).

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-02-18 09:50 #3 av: Woodland

"Stor är vår Herre och väldig i kraft,

hans förstånd har ingen gräns." (Ps 147: 5). 

Gud vet allt som hänt i det förflutna i alla delar av hans stora domän, och han är välbekant med allt som nu sker genom hela universum. Och han har också fullkomlig kännedom av allt som kommer att hända under de kommande tidsåldrarna, varje händelse, från den minsta till den största, Guds kunskap om framtiden är lika komplett som hans kunskap om det förflutna och om nutiden, för framtiden beror helt på honom själv. Om det var möjligt för något att ske bortsett från vare sig Guds direkta inverkan eller medgivande, då skulle det “något” vara oberoende av Honom, och han skulle genast upphöra att vara suverän.

Den gudomliga kunskapen om framtiden är inte bara en tankeskapelse, utan något som är oskiljaktigt förenat med och åtföljt av Hans syften. Gud planerade allt som ska vara, och det som han har planerat måste ske, vilket hans ord bekräftar: 

"han gör vad han vill med himlens armén

och med dem som bor på jorden.

    Ingen kan stå emot hans hand

eller säga till honom: "Vad är det du gör?"" (Dan 4:32). 

Återigen, "Många planer har en man i sitt hjärta,

men Herrens råd skall bestå." (Prov 19:21). 

Både Guds visdom och kraft är oändliga, fullbordandet av det som han har bestämt är absolut garanterat. Det är lika omöjligt för de gudomliga råden att misslyckas i deras verkställande som det skulle vara för en treenig Gud att ljuga.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-02-19 08:24 #4 av: Woodland

Guds fullkomliga kunskap åskådliggörs och illustreras i varje profetia som är nedtecknad i bibeln. I Gamla testamentet många förutsägelser om Israels historia uppfylldes till sin minsta detalj, århundraden efter att de gjordes. Många förutsåg Kristi jordiska liv, och de blev också fullkomligt fullbordade. Sådana profetior kunde bara ha givits av en som kände till slutet från början, vars kunskaper grundades på den ovillkorliga säkerheten om fullbordandet av allt som förutsågs. På samma sätt innehåller både gamla och nya testamentet många andra budskap för framtiden. De måste också "uppfyllas" (Lukas 24:44), för att de förutsågs av han som förordnade dem.

Ingenting som är relaterat till framtiden är osäkert då det gäller genomförandet av Guds råd. Ingen av hans förordningar är beroende varken av varelser eller av sekundära orsaker. Det finns inga framtida händelser som bara är en möjlighet, det vill säga något som kommer eller kanske inte kommer att ske:

 "Så säger Herren, han som skall göra detta,

  såsom han ock har vetat det förut av evighet." (Apg 15:18). 

Allt vad Gud har bestämt är ofrånkomlig säkert, för han är utan förändring och har ingen växling mellan ljus och mörker. (Jakob 1:17). Därför berättas i början av den boken som avslöjar så mycket av framtiden, "vad som snart måste ske." (Upp. 1: 1).

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-02-20 07:17 #5 av: Woodland

Det måste påpekas att varken Guds kunskap eller Hans kännedom om framtiden är i sig själv förorsakande. Ingenting har någonsin skett, eller kommer någonsin att ske, bara för att Gud visste det. Guds vilja är orsaken till allt. Den som verkligen tror på bibeln vet i förväg att årstiderna kommer att fortsätta följa varandra med ofelbar regelbundenhet ända fram tills slutet av jordens historia, men dennes kunskap är inte orsaken till att detta sker.

Så Guds kunskap uppstår inte på grund av att saker är eller kommer att bli, utan för att Han har bestämt att de ska vara. Gud visste och förutsåg sin sons korsfästelse många hundra år innan han blev inkarnerad och detta för att i det gudomliga syftet var han ett lamm som offrades från världens grundval*. Därför läser vi att "Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad "(Apg 2:23).

(*I den engelska King James översättningen står det att Jesus “blev offrad innan världens grund var lagd”. Detta framkommer inte i de svenska översättningar.- Woodland) 


 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-02-21 07:42 #6 av: Woodland

Ett ord eller två om tillämpning. Guds oändliga kunskap bör fylla oss med förundran. Hur mera upphöjd över den visaste mannen är Herren! Ingen av oss vet vad en dag kan frambringa, men all framtid är öppen för hans allvetande blick. Guds oändliga kunskap borde fylla oss med helig vördnad. Ingenting vi gör, säger eller till och med tror, ​​undkommer Guds kunskap och inför honom måste vi stå till svars.:

"Herrens ögon är överallt,

    de vakar över både onda och goda." (Prov 15: 3). 

Vilken begränsning skulle det inte vara för oss, om vi mediterade över det oftare! I stället för att agera hänsynslöst, bör vi säga med Hagar: 

"Du är den Gud som ser mig" (Gen 16:13). 

Uppfattningen om Guds oändliga kunskap bör fylla den kristne med tillbedjan. Från början står hela mitt liv öppet för Hans syn. Han förutsåg alla mina felsteg, all min synd, alla mina återfall; ändå fixerade han sin kärlek på mig. Åh, hur medvetenheten av detta borde böja mig i förundran och dyrkan inför honom!

---------------------------------------------------------------------------------------

Guds Attribut av A.W. Pink utdrag från original texten i sin helhet.

 (En kort redogörelse av A.W.P.s omvändelse finns här.)    

De föregående artiklar i serien: GUDS SOM ENASTÅENDE och  GUDS BESLUT. Nästa artikel i serien är GUDS FÖRUTVETANDE.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl