Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

SKAPELSEBERÄTTELSEN

2018-07-22 08:16 #0 av: Woodland

I bibelns skapelseberättelse är huvudbudskapet - Gud har skapat. Detta tas som ett givet men skapelsens aktivitet under sex "dagar" i berättelsen kan tolkas på flera olika sätt.

Hur kan man få en vettig uppfattning av bibelns skapelseberättelse i ljuset av de vetenskaplig rön som finns idag och de nya som upptäcks dagligen?

På den ena sidan har man en föränderlig och utvecklande vetenskap och på den andra sidan en berättelse som återspeglar tänkandet i den tid och kultur den skrevs. Samtidigt framförs kritik över brist på vetenskapligt underlag, en ofta använd kritik för att avfärda hela skriften. Konflikten kan finnas i hur berättelsen tolkas. R. C. Sproul skrev att bibeln inte är en vetenskaplig textbok. Bibeln är enligt Michael Heiser skriven för oss men inte till oss. 

Vad menas med att bibeln är skriven för oss?

Det vill säga att skapelseberättelsen är inte menad som en vetenskaplig redogörelseprocess utan i själva verket någonting som är bortom  detta och som överbryggar tiden.  I skapelseberättelsen är huvudbudskapet - Gud har skapat. Detta tas som ett givet. Berättelsen och resten av bibeln kommer, om Herren dröjer, att bestå i generation efter generation för folk över hela världen: bibeln är skriven för oss.  För alla, i alla tider och över alla gränser. Ständigt aktuell. Vi kommer inte undan.

Vad menas med att bibeln inte är skriven till oss?

De som skrev böckerna skrev med en agenda för folket i deras tid.   Bibeln kom inte till genom "automatisk skrift".  Det var inte så att författarna satt i trans framför ett blankt papyrus och sedan när de vaknade upptäckte att de hade skrivit flera sidor. Nej,  de bibliska sanningarna nedtecknades och förmedlades av människor ledda av den helige Ande som talade det de fått från Gud. (2 Petrusbrevet 1:21) De skrev för en specifik grupp i en specifik tid.

De olika böckerna är skrivna i en miljö där författarna hade en anknytning och vetskap om de olika kulturerna som omringade dem och dessa kulturers religioner. Författarna var en produkt av sin tid med begrepp och en vokabulär som skulle verka konstig för oss idag men som de hade ärvt och var familjära med. De citerade hedniska verk och ibland hela stycken inte för att de ansåg dem vara sanning i och för sig utan för att belysa att Yahweh var Elohim med stort E. 

De begrepp och uttryck vi "tar för givet" i vår vardag skulle vara totalt meningslösa för dem.  Hur skulle de uppfatta mobiltelefoner, bilar, flygplan, datorer, med mera? Sådant är viktigt att ta i beräkning innan man avfärdar berättelsen och bibeln rakt av.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-22 09:25 #1 av: Woodland

De olika tolkningarna  av "dagarna" i 1 Moseboken 1 som diskuteras bland bibellärare :

24 timmars dagar: 
Varje dag som beskrivs i 1 Moseboken 1 är på varandra följande 24-timmars tidsperioder. Detta antyds av frasen "kväll och morgon" och kopplingen till det hebreiska ordet yôm med ett tal.

Dag-Tidsålder: 
Dagar i 1 Moseboken 1 är en kronologisk beskrivning av det avlägsna förflutna, där varje "dag" motsvarar en lång tidsperiod.

Progressiv skapelse:
Skapelsen inträffade under sex 24-timmarsdagar, av vilka var och en skiljdes genom långa tidsperioder. Men skapelsens aktivitet var periodiskt "avbruten" med eoners mått mätt.

Litterär ramverk:
Dagarna i 1 Moseboken 1 beskriver inte en linjär process av 24-timmars dagar. 1 Moseboken 1 förmedlar en strukturerad sammanfattning av skapande aktivitet där beskrivningen av dagar 1, 2 och 3 är konceptuellt parallella dagar med  dagar 4, 5 och 6 där 1-3 är förberedande för dagarna 4-6.

Dag 1 - ljuset skapas; ljuset skiljs  från mörkret. Dag 4 -  ljusbärare skapas.

Dag 2 - avskiljning av vattnen; himlens skapande.  Dag 5 - vattnet och himlen fylls med levande varelser.

Dag 3 - torr mark och vegetation framträder. Dag 6 -  markens djur och människor skapas och liv upprätthålls av växtlivet.

Uppenbarelse dagar:
De sex dagarna som beskrivs i 1 Moseboken 1 är 24-timmarsperioder (eller mindre) i vilka skapandet inträffade men inte på dessa dagar. Snarare under de sex dagarna avslöjade Gud för författaren hur han skapade himlen och jorden.

Analogiska:
Skapelsens sex dagar är en analogi för den normala mänskliga arbetsveckan före sabbaten.

Religiös Polemik:
Skapelsen som beskrivs i 1 Moseboken 1 återspeglar antikens uråldriga  kosmologi, inte vetenskap. Hur man uppfattar dagarna är irrelevant för berättelsens faktiska syfte: att hävda vilken Gud/gudar som förtjänar berömmet för skapandet samtidigt som det degraderar påståendet av överlägsenhet bland de rivaliserande gudarnas anhängare i samband med kosmologin och dess beskrivande element.

Varför är artikeln låst? Läs om vår policy här.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-31 14:24 #2 av: Woodland

YÔM

Ordet “dag/dagarna” i inlägg #1 är översättningen av det hebreiska ordet yôm. Beroende på hur man räknar har bibliska Hebreiskan endast cirka 4000 ord jämfört med SAOL cirka 126 000 uppslagsord.  

Det hebreiska yôm har fyra bokstavliga meningar:

1.Dagens ljus som en del av 24 timmar

2. En del av de ljusa timmarna

3. En 24 timmars vanlig dag 

4. En längre men ändlig tidsperiod. [Det finns inget annat ord i biblisk  hebreiska som har denna mening.] 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-31 15:58 #3 av: Woodland

Från ingressen - Hur kan man få en vettig uppfattning av bibelns skapelseberättelse i ljuset av de vetenskaplig rön som redan finns och de nya som upptäcks dagligen?

#0 redogjordes motivationen för den Religiösa Polemikpositionen. Michael Heiser och R.C. Sproul verkar bekänna sig till detta spår. Medan de avfärdar en vetenskaplig tolkning av bibelns skapelseberättelse omfamnas en vetenskaplig tolkning av andra. 

Tolkningspositionen av en ung jord och en bokstavlig 6 dagar 24-timmars skapelsetidsram har ofta diskuterats på JiF. Denna tolkning säger att det finns ingen som helst evolution utan jorden är ung (7000 - 10 000 år gammal). Den lyder under rubrik 24 timmars dagar i inlägg #1

Bibeln + vetenskap= sant

Här på JiF har positionen Dag-Tidsålder i inlägg #1 inte fått utrymme.   I all rättvisa vill jag råda bot för denna obalans här och nu med lite mer utrymme för denna tolkningsposition i detta inlägg. 

Inom denna tolkning finns de vetenskapsmän/kvinnor som inte ser någon konflikt mellan skapelseberättelsen som ryms i de 66 bibelböckerna och de vetenskapliga upptäckter. De anser att de vetenskapliga rönen inte på något sätt motsäger bibeln och bekräftar att bibeln är träffsäker till 100%. Universums ålder kalkyleras till ungefär 13.8 miljarder år. Inom de olika disciplinerna finns bekännande kristna men också andra som inte tror på Guds existens.  

När det gäller kristna vetenskapsmän/kvinnor omfamnar de inte endast bibelns skapelseberättelse av det som hände i det förgångna de till och med ger belägg för att bibeln har profeterat vetenskapliga upptäckter och givit träffsäkra beskrivningar av naturen långt innan människan har kunnat fatta dem. Ett exampel är den om ett expanderande universum. (Job 9:8Psalm 104:2Isaiah 40:2242:544:2445:1248:1351:13Jeremiah 10:10-1251:15 och Sakaria 12:1)

Deras påståenden är att bibeln är 100% sann och vetenskapligt sund. De framför belägg för att dagens upptäckter visar mer och mer på existensen av en Skapare. Denna slutsats vinner terräng inom de vetenskapliga disciplinerna även om upphovet inte nödvändigtvis benämns som Gud utan som “någon intelligens bakom universums uppkomst”.   

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-31 15:59 #4 av: Woodland

Hugh Ross

Astrofysikern Hugh Ross hade som ung en ateistisk syn på livet. Driven av sitt intresse för naturen började han redan som 7-åring läsa fem vetenskapliga böcker i veckan om fysik och astronomi. Den första bocken var "Nature of the Universe" av Sir Fred Hoyle. Ross lade märke till att Hoyle,  väldig bitter mot den kristna tron genom hela boken, ändå skrev "Det finns en hel del kosmologi i Bibeln. . .den är en anmärkningsvärd uppfattning."

 

Vid 16 års ålder blev Ross genom sina studier av astronomi övertygad om att universum måste har haft en början (Big Bang) och därmed började han söka efter denna början – intelligens eller kraft – i filosofiska skrifter, men han fann inget svar.

Nästa steg var att läsa de olika heliga böckerna i Hinduismen, Buddhismen och Islam för att hitta en trovärdig skapelseberättelse enligt den vetenskapliga tolkningsmetoden. Inga av dessa höll måttet. 

Nu stod bibeln på tur. Hans tillvägagångssättet vid 17 års ålder var detsamma som med de andra religiösa böckerna - att läsa bibeln enligt den vetenskapliga metoden. Ross fann att Hoyle hade rätt. Bibeln hade mer att säga om universums ursprung än alla andra böcker kombinerade.

Det var inte förrän Ross började läsa bibeln som han fann svaren han sökte. Han fann att bibelns 6 yôm stämmer överens med de astronomiska rönen.  Dessutom fanns fysikens grundlagar också nämnda i skriften. Detaljer i Jobs bok 37-39, Psalmerna och andra bibelböcker ger inblick i jordens utveckling som stämmer överens med ordning efter vetenskapens upptäckter.

Han fann också att Nya testamentet talar om Guds aktiviteter innan skapelsen. Detta är unikt i  jämförelsen med de andra heliga böckerna. I dessa skapade Gud/gudarna eller krafter inom ett oändlig universum.  Endast i bibeln hittade Ross en Gud som skapade från ingenting, ex nihlioatt Gud skapade allt materia, energi, rymd och tid. 

Det är däremot inte ovanligt med teister och deister som studerar bakåt i tiden  inom områdena fysik, geologi och astronomi.  Ross förstod varför “Life Science”-forskare ofta säger att de inte finner några bevis för Guds existens: de studerar endast den sjunde dagens skapelse, den dag då Gud vilade från skapandet. Vi lever i den sjunde yôm (dagen) av skapelsetidens vecka enligt bibeln. Gud skapar inte längre - han vilar.  

{På grund av forskningen inom "Space-time theorem" erkänner även de ateister som publicerar inom fysik och astronomi  att en deistic världssyn inte längre kan undvikas.  Enligt Ross har den teologiska diskussionen inom fysik och astronomi skiftat från om det finns en agent bortom tid och rum som skapar allting till om denna agent är en personlig varelse.}

Ross blev övertygad och erkände Jesus Kristus som sin Frälsare. Under hela denna process hade han inga kontakter med kristna. Han kom inte i kontakt med andra kristna förrän åtta år senare när han började studera vid Cal Tech. Det är en del av denna fenomenala vittnesbörd - han blev övertygad av bibelns trovärdighet på grund av vetenskap!

Man kan ta del av denna skapelsetolkning på Reasons to Believe, grundad av Hugh Ross och hans fru. Ross har föreläst inför NASAs vetenskapsmän, undervisar och forskar inom sitt fält på ett sekulariserat universitet, föreläser och debatterar respektfullt med ateister i de olika discipliner  och sammanför troende vetenskapsmän inom de olika fälten för forskning och publicering. Det finns mycket på You Tube med hans föreläsningar. 

Detta inlägg förbättrat och redigerad av Woodland.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.