Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

HERRENS EVIGA DEKRET

2015-12-09 19:37 #0 av: Woodland

I flera artiklar på sajten berättas kort om Gud Fadern, Sonen och Andens egenskaper och karaktär såsom han har delgett oss i bibeln. Bibelns huvudtema är vad Gud har gjort. Nästa steg för den troende är att undersöka Guds sätt och vilka principer som ligger bakom det han har gjort och gör. Vi vet utifrån skriften att innan Gud skapade världen tänkte, ville och bestämde han. Beskrivningen av sättet eller metoden eller karaktären av Guds gärningar kallas läran om Guds eviga förordningar (dekret).

Varför lära sig dessa dekret?

Vi har fått dem av Herren i bibelns uppenbarelse. Genom att fördjupa oss i dem kommer vi att tillbe och tacka honom ännu mera. De är djupa och svåra men vi bör undersöka dem.  Det som rör vid det eviga sinnet är svårt för det är utanför vår begränsade sinnesförmåga. Vi hade överlämnats åt gissningar om inte han hade uppenbarat sina grundläggande egenskaper i Ordet. Friden som ett Guds barn har i att veta att Gud är i kontroll är ett avundsvärt tillstånd.


Okunnighet gällande de gudomliga principerna har bidragit till irrläror och gett människor bekymmer. Filosofi räcker inte till när man skall tackla uppenbarelsen. Filosofen med sitt mänskliga intellektet vill spänna hela vidden av Guds tänkande. Det mänskliga intellektet är helt oförmöget att förstå vidden och djupet av Guds andliga principer. Vi måste närma oss dessa i ödmjukhet och hålla fast vid det som ordet ger oss. Vi bör också lägga åt sidan våra egna förutfattade föreställningar och positioner och undersöka det bibeln lär ut. 


Vi kommer att ställas inför de stora frågorna och finna en antinomin. En antinomin är en position där man finner två sanningar som inte kan förlikas. Det finns antinominer i skriften och en trons människa måste vara beredd att erkänna dem. Det går inte att förlika dessa med argumentation utan vi måste villigt erkänna att vi kan inte. En trosmänniska säger “Jag förstår inte detta fullt ut men har skriften sagt det är så, så är det så.” 


Jag har rört vid dessa saker i vissa inläggs svar men det är dags att samla dem till en artikel. Dr. Martin Lloyd-Jones (MLJ) presenterade dessa principer i form av en rad påståenden. Jag kommer att följa hans mönster. För att underlätta för läsaren har varje av dessa sex påståenden sin egen inläggsruta. Det står som vanligt fritt att diskutera dessa saker eller delar av dem i forumet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-09 19:41 #1 av: Woodland

 Gud har från evigheten haft en oföränderlig plan med hänvisning till alla sina skapelser.  Det innebär att allt var planerat. Det finns ingen efterklokhet hos Gud. Ingenting hos Herren är oavsiktligt, slumpartat, osäkert, tillfälligt. Det finns ingen tur. Allting som sker är enligt Guds evige plan. Den är fast, säker, oföränderlig och absolut. I bibeln förekommer ofta uttryck såsom -“innan världens grund blev lagd” Efesierbrevet 1:4 Vi rör oss i tid men Herren som är utanför tid har bestämt allt som sker i tid.

Några bibelverser som stödjer detta:
Jesaja 55:11 “så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.”

Ordspråksboken 16:33 “Lotten kastas i knät, men avgörandet kommer alltid från Herren.”  För oss verkar det som tur eller slump men det är innefattat i Guds plan.

1 Peter 1:20 “Han (Jesus) var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull,”

Job 42:1 “Job svarade Herren och sade: Jag vet att du förmår allt, inget som du beslutar är omöjligt för dig.”  Detta var Jobs svar till Herrens frågor i kapitlen 38-41.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-09 19:42 #2 av: Woodland

Guds plan omfattar och bestämmer allt, allting och händelser som kommer att ske. Om man accepterar att Herren har bestämt när världen kommer att ta slut är det en självklarhet att han bestämmer över allt som sker till dess. Doktrinen om de eviga förordningarna säger att alla händelser slutligen fastställts och påbjöds av Gud. Följaktligen innefattar dessa fria gärningar av fria agenter.   
 
Några bibelverser som stödjer detta:
Efesierbrevet  1:9 “ Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. 11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut,” Han utför “Allt” i hela kosmos enligt sitt förutbestämda beslut gömt i hans vilja.

Matteusevangeliet 10:29-30 “Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade.” Tillsynes betydelselösa detaljer men innefattade i Guds plan.
 
Ordspråksboken 21:1 “Kungens tankar är som vattenbäckar i Herrens hand, han leder dem vart han vill.” Kungen tror sig vara en fri agent men det är  Gud som kontrollerar honom.

Efesierbrevet 2:10 “Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.”  Den troendes liv och gärning har varit förberett.

Filipperbrevet  2:13 “Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.”

Guds plan verkställs av människor fastän de agerar utifrån onda, usla motiv. Fallet med Josef och hans bröder är ett klart fall i Gamla testamentet.
1 Moseboken 50: 15 -21 “När Josefs bröder såg att deras far var död, sade de: "Tänk om Josef börjar hata oss och låter allt det onda vi gjort mot honom komma över oss." Därför sände de detta bud till Josef: "Din far sade till oss före sin död: Så skall ni säga till Josef: Vi ber dig, förlåt dina bröder vad de har brutit och syndat genom att handla så illa mot dig. Så förlåt nu den synd som din fars Guds tjänare har begått." Och Josef grät när han fick deras hälsning. Sedan kom också hans bröder och föll ner för honom och sade: "Vi är dina slavar." Men Josef sade till dem: "Var inte rädda. Håller ni mig för Gud? Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Var inte rädda. Jag skall sörja för er och era små barn." Och han tröstade dem och talade vänligt till dem.”

Judas Iskariot som förrådde Jesus är ett tydligt exempel i Nya Testamentet.
Apostlagärningen 1:24-25 “Och de bad: ‘Herre, du som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa två du har utvalt till att få den apostoliska tjänst som Judas lämnade för att gå till den plats som var hans.’ ” Som jag skrev i ett annat inlägg - Judas var förutbestämd för sin uppgift. Han omtalades som en förrädare till och med i Psalmerna (ca. tusen år förre Kristus korsfästelse).  Jesus själv talade rakt ut om att en av hans lärjungar var en förrädare och Judas 'nämns' i Apostlagärningarna. Jesus valde Judas fullt medveten om vad det skulle innebära.

En väldigt viktig sak i detta är att Gud i egenskap av sin karaktär och helighet orsakar inte synd på något sätt eller vis. Han godkänner inte ondskan men han tillåter onda agenter att agera och sedan behärskar och styr han över deras ondska för sina egna syften. Enligt MLJ * Det samma dekret som fastställer den moraliska lagen och förbjuder och straffar synd, detsamma dekret tillåter också synd men begränsar den och avgör den exakta kanalen till vilken den skall förpassas och de exakta syften för vilken den skall riktas och behärskar dess konsekvenser för det goda. (* The same decree of God which ordains the moral law that prohibits and punishes sin, the same decree also permits sin, it’s occurrence, but limits it and determines the precise channel which it be consigned and the precise end to which it will be directed and overrules it’s consequences for good.)

Denna princip syns klarast i Nya Testament när Petrus talar inför sina judiska landsmän på pingstdagen.
Apostlagärningen 2:23 “Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen (Romarna) spikade ni fast honom på korset och dödade honom.”

Apostlagärningen 2:27-8 “Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort, Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar, för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt.”


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-09 19:43 #3 av: Woodland

Alla Guds dekret är ovillkorliga och suveräna. Det är viktig att poängtera att de är inte beroende av människors gärningar och inte bestämda av någonting som en människa kan eller inte kan göra. Guds förordningar bestäms inte ens i ljuset av vad han vet människor kommer att göra. De är beroende endast av Guds egen vilja och syften. Samtidigt verkar Gud genom livets “orsak och verkan” och fria agenters gärningar. Herren har bestämt att det syftet han har med ditt liv skall ske och ingenting kan hindra det.

Några bibelverser som stödjer detta:
Daniel 4:32 “han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: "Vad är det du gör?

Jeremia 32:27 "Se, jag är Herren, allt kötts Gud. Skulle något vara omöjligt för mig?”

Romarbrevet 9: 11-13 “Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: Den äldre skall tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag.”  Här är en utav de klaraste verserna när det gäller Guds utval och Paulus citerar 1 Moseboken 25:23 och Malaki 1:2-3 som stöd.

Romarbrevet 9:14-18 Vad skall vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte! Han säger till Mose: Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till farao: Just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han.”Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-09 19:43 #4 av: Woodland

 Alla Guds dekret är effektiva.  Därför att Gud är suverän och allsmäktig kan hans syften och planer aldrig misslyckas. Allt han har bestämt måste av nödvändighet ske. Ingenting kan hindra eller frustrera det. Alla föregående bibelverser bekräftar detta.

Några bibelverser som stödjer detta:
Galaterbrevet 4:4 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen

Efesierbrevet 1:5 “I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut,”

Efesierbrevet 1:11  “I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-09 19:44 #5 av: Woodland

 Guds dekret är förenliga med hans kloka, välvilliga och heliga karaktär. Det finns ingen motsägelse hos Gud. Han är perfekt och absolut. Vi ställs inför ett dilemma. Om Gud är perfekt varför tillåter han synd? Svar: Vi vet inte. Han har inte berättat det. Men i himlen kommer vi att förstå. Guds dekret förnekar inte existensen av fria agenter och gärningar. Gud överser och bestämmer även över dessa så att hans ultimata syfte sker. Så här har vi denna antinomin* där bibeln berättar att man är en fri agent och Gud tillåter det. Hans eviga dekret täcker allting även ondskan. Det är viktigt att påpeka att Gud är aldrig orsaken till synd eller ondska. *se artikelns inledning stycke 3:de paragraf

Några bibelverser som stödjer detta:
Habakuk 1:12-13 “Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt, hur kan du då se på de trolösa och tiga när den ogudaktige slukar en som är mer rättfärdig än han?”

Jakobsbrevet 1:13-14 “Ingen som frestas skall säga: ‘Det är Gud som frestar mig.’ Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon.  Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär’.”

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-09 19:45 #6 av: Woodland

Människan och vissa människors frälsning var bestämd av Gud före världens grund var lagd.

Några bibelverser som stödjer detta:

Matteusevangeliet 11:27  “Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.”

Matteusevangeliet 25:25b-6 “du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja.” Dessa är Jesus ord i bön till sin Fader och de upprepas igen i Lukasevangeliet.

Lukasevangeliet 10:21 I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja.

Johannesevangeliet 6:37, 39 och 44 “Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.”;  Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte skall förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen” och “Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.”

Apostlagärningar 13:48 “När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv.”

2 Tessalonikerbrevet 2:13 “Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta,[b] genom att Anden helgar er och ni tror sanningen.”

2 Timoteusbrevet 1:9  “Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet….”

Romarbrevet 9:10-19 “Men inte bara det, Rebecka fick två söner med en och samme man, vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: Den äldre skall tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag.
Vad skall vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte!  Han säger till Mose: Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till farao: Just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han.”

En naturlig protest kommer därefter i stycket och Paulus svarar genom att peka på Gud som allsmäktig och tålmodig mot upproriska människor:

vers 20 -27  “Nu säger du kanske till mig: Varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja?  Men du, människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formar det: Varför gjorde du mig sådan?  Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga?  Och om han gjorde detta för att göra sin härlighets rikedom känd på barmhärtighetens kärl, som han i förväg har berett för härligheten? Det är ju oss han har kallat, och det inte endast från judarna utan också från hednafolken.

Det är i ljuset av denna förklaring som vi bör läsa Romarbrevet 8:28-30 och särskilt dessa verser som innehåller frälsningens gyllene kedja* - 
Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.  Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.  Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

*Kända i förväg, förutbestämda till frälsning, kallade, förklarade rättfärdiga och förhärligade i himlen.

Ära vare Gud!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl