2015-11-14 12:55 #0 av: Woodland

Allt som har att göra med Herren Jesus är mirakulöst och ovanligt. Han kom in i denna värld som ingen annan och han lämnade den som ingen annan. Han är exceptionell från början till slut. Den kristna läran eller doktrinen om Jesu inkarnation är väldig specifik och fastställdes i den tidiga kyrkan i gensvar till olika irrläror som uppkom.

Vi vet från Nytestamentlig historia att motstånd till Jesus som Gud och människa förekom tidigt och bemöttes av Apostlarna. Djävulen är mån om att vilseleda när det gäller Jesus Kristus person och gärning.

Hela den kristna positionen vilar på Treenigheten. Om någon inte tror på Treenigheten kan personen inte vara en kristen för kristendomen vilar på den kristna Gudsbilden. För att uppfatta inkarnationen rätt måste man acceptera och tro på en Gud i tre personer: Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Nedan finns åtta punkter som förklarar kyrkans definition av inkarnationen. I de första fem  förklaras vad inkarnationen inte är. Därefter följer förtydliganden om bibelns lära om jungfrufödseln. 

1. Doktrinen innebär inte att Gud blev kött utan att den andra personen i Treenigheten blev kött. Skriften säger: Ordet blev kött. (Johannesevangeliet 1:14). Ibland sjungs och sägs att “Gud blev man” men vi borde säga att Ordet blev kött eller den andra personen i Treenigheten blev kött. Vi bör vara specifika om detta och noggranna.

2. Doktrinen säger inte att det endast var en form eller yttre som den andra personen tog på sig utan det var en sann och äkta inkarnation. Det är viktigt att påpeka detta för det fanns Gnostikerna i den tidiga kyrkan som framhöll att Jesus endast kom i en andlig skepnad.

3. Doktrinen säger inte att det var den gudomliga naturen som på något sätt blev förenad med den mänskliga naturen och att en person formades. Nej, det var den andra personen i sig själv som blev kött. Det är en vanlig missuppfattning att den gudomliga och mänskliga naturen kom tillsammans och formade en person. Detta är inte sant. Den andra personen i den Treenige Guden tog själv på sig den mänskliga naturen. Doktrinen lär inte att en ny person skapades utan att den evige andra personen tog på sig den mänskliga naturen när han blev kött.

4. Doktrinen innebär inte att en förändring ägde rum i den andra personens personlighet. Det fanns en förändring i hans form och stadier när han blev till, föddes, växte upp och så vidare men han förblir alltid densamme. Det fanns ingen förändring i hans person fastän hans fysiska tillstånd förändrades. I jungfruns liv låg den andra personen i den Treenige Guden.

5. Doktrinen bör aldrig läggas fram för att ge intryck av att Guds Son förvandlades till en man. Det står i Johannesevangeliet 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss. Men det framkommer ännu bättre i Romarbrevet 8:3 - han som till det yttre var lik en syndig människa och Filipperbrevet 2:7 - Han som till det yttre var som en människa.

6. Doktrinen fastställer att Herren tog på sig en äkta mänsklig natur och inte endast en skepnad av den mänskliga naturen.  Änglar besökte människor i mänsklig gestalt i Gamla testamentet. En av änglarna kallades Herrens Ängel eller Förbundets Ängel. Denne var den andra personen i Treenigheten. Dessa uppenbarelser av änglar och den andra personen i mänskliga gestalter i besöken kallas teofani. En teofani är helt annat än inkarnation. En teofani är temporär, tillfällig. Det står i Hebreerbrevet 2:14 Eftersom nu barnen (Abrahams) hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod. Antikrists lögn är enligt 2 Johannesbrevet vers 7 att de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.  

7. Doktrinen bedyrar att Herren tog på sig en hel och komplett mänsklig natur; inte endast en kropp. Och inte som somliga påstår en kropp med en djursjäl där den andliga delen av själen var gudomlig. Nej, i inkarnationen tog han på sig en hel, komplett och fullständigt mänsklig natur. 

8. Doktrinen innebär att han tog på sig denna fullständiga och kompletta mänskliga natur från jungfru Maria. Det är fel att påstå att en ny mänsklig natur skapades för honom och att han bara passerade genom Maria. Han fick sin mänskliga natur från sin mor. Han hade inte sin mänskliga natur med sig utan fick den från Maria. Han är verkligen av Abrahams och Davids ätt, så som det står i Matteusevangeliet 1. Genom Maria var han en son av båda anfäderna i direkt nedstigande led. Hans mänskliga natur är inte endast lik vår men organiskt relaterad till den. Hebreerbrevet 2 :14 Eftersom nu barnen (Abrahams) hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod. Han tillhör den mänskliga rasen. Om han inte tog del i vår mänskliga natur kunde han inte frälsa oss. Han var delaktig i kött och blod (se punkt 6). 

Jungfrufödseln

När nu en detaljerad definition av inkarnationens doktrin är framlagd kommer man till följdfrågan - Hur skedde det?

Här kommer Jungfrufödselns doktrin eller lära in i bilden. Detaljerna finns i skriften. 

Jesus blev till av den Helige Ande och föddes av jungfru Maria. Denna lära har debatterats, bestridits och missförståtts. Med denna är vi utanför det mänskliga förståndets räckvidd. Vi kan inte känna till någonting om detta förutom genom uppenbarelsen som vi har fått i Guds ord. Vi är begränsade till ordet och helt beroende av det. Eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet måste vi acceptera läran även om vi inte kan förstå hur det gick till.

När ängeln Gabriel kom till Maria (i Lukasevangeliet) förvånades hon och ställde en fråga om hur hon kunde bli mor när hon inte hade haft sexuellt umgänge med en man. Ängelns svar var att Gud, den Helige Ande själv, skulle åstadkomma detta under genom sin kraft och att barnet skulle kallas heligt och Guds Son avlat av den Helige Ande. 

Josef, Marias trolovade, var en rättfärdig man som våndades över hur han skulle handskas med detta på ett lagligt sätt nu när hans Maria var gravid. Han var inte fadern och hade hört hennes berättelse. Han var förvånad och bekymrad men likväl barmhärtig och tänkte ut en plan för hur han kunde ta hand om problemet. Gud grep in och ängeln förklarade i en dröm att barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. Matteus 1:20 Med en extraordinär tro agerade Josef och lydde.

1. Jesu födelse som människa var helt och hållet Guds verk. Han hade ingen jordisk fader. Han var inte född av människans vilja eller fysisk energi. Det mänskliga manliga könet kommer inte in i bilden över huvud taget. I inkarnationen åsidosattes mannen helt och hållet. I inkarnationen använde Herren endast kvinnan och fullbordade sina egna ord i Paradiset när han sade i 1 Moseboken 3:15 att “kvinnans avkomma skulle krossa Satans makt (huvud)” Inkarnationen betonar mannens totala oförmåga och misslyckande för sin egen räddning. 

2. Från en cell i Marias kropp skapades Herrens mänskliga natur. Det finns ett vackert talesätt: Såsom vår Herres gudomliga natur inte har en moder så hade hans mänskliga natur ingen fader. Det var helt och hållet ett Gudsverk. Hur det gick till är ett stort mysterium. Vi kan inte gå bortom detta. Hans mänskliga natur var syndfri så som ängeln sade detta heliga, detta syndfria, rena barn kommer att födas. 

3. Det betyder inte att Maria gjordes syndfri (delvis eller helt), utan någonting togs, rengjordes och återgavs fritt från alla föroreningar så att hans mänskliga natur var fri från syndafallets resultat.

Allt som har att göra med Herren Jesus är mirakulöst och ovanligt. Han kom in i denna värld som ingen annan och han lämnade den som ingen annan. Han är exceptionell från början till slut. Vi kan inte förstå mysteriet men vi har symbolen av detta mysterium i jungfrufödseln. Inkarnationen och jungfrufödseln hänger ihop precis som Hans död och uppståndelse. Jesus avlades av Gud och föddes syndfri och utan detta hade han inte kunnat försona mänskligheten med Gud. Det krävdes en syndfri människa och endast Gud kunde åstadkomma det.   

Gudomlighetens största mysterium - Gud i köttet. Det hände inte för att åstadkomma ett fenomen utan för att vi skulle kunna bli frälsta. Som Martin Lloyd Jones sade: Guds son blev Människosonen så att människors barn kan bli Guds barn.