2014-08-01 19:29 #0 av: Woodland

Tanken att människan är en gud är mycket gammal. Människan är kronan på Guds skapelse. Hon är den enda som har förmågan till umgänge med Gud.

Vad ligger egentligen bakom alla målningar av två nakna människor med ett äpple i handen? Var det bara en frukt det handlade om? Ja och nej. I bibelns berättelse ser man människans stegvisa fall från en härlig oskyldighet. 

Människan är kronan på Guds skapelse. Hon är den enda som har förmågan till umgänge med Gud. Det umgänget bröts när relationen mellan människan och Gud förorenades av Adam och Evas i deras överträdelse av Guds bud i Lustgården. Tanken att människan är en gud är mycket gammal. Det var just i Lustgården som idén om att människan var en gud väcktes. Det var inte Adam och Eva som hittade på den utan den kom från Satan då han frestade Eva.*

Tvivel

När Satan närmade sig Eva var det genom att ifrågasätta Guds befallning, som Satan själv mycket väl kände till. ”Verkligen? Får ni inte äta någon frukt alls?” Med det sådde han ett frö av tvivel i Evas sinne. Innan dess hade hon aldrig hört minsta anspelning på att Guds befallningar skulle kunna feltolkas eller förstås på något annat vis än hur hon och Adam hade förstått dem - klara och tydliga. 

När Eva förklarade att det inte förhåll sig så lade hon till att ”frukten fick inte ätas eller röras, annars skulle vi dö”.  Eva lade till Guds ord och visade att hon inte till fullo uppskattade vad Gud egentligen hade sagt. Hon felciterade Gud, han som hade skapat allt och alla genom makten av sitt ord.  Satan var inte sen med att utnyttja detta.

Gud har fel

Ormen väste: "Det är lögn!" Lägg först märke till att Satan kallade Gud för lögnare. Vem var detta som påstod att Gud var lögnare? Hade Eva tänkt sig för och begrundat allt det underbara runt omkring henne hade hon kanske protesterat. Men hon gjorde inte det, för tanken att det fanns något mera och något annat som hon kanske gick miste om hade fått henne i obalans. Fanns det mer än allt detta? Var det något i livet hon saknade? Fastän Gud som person var så verklig för Adam och Eva hade tvivlet slagit rot genom Satans list.

Inga konsekvenser

Sedan gick ormen vidare med att ”antyda” att han, Satan, på något vis hade upphävt den fastställda konsekvensen av olydnad: : ”Ni kommer inte att dö!” Här kan man se Satans taktik, som han använder än idag – en förmodad tillgång till en högre sanning än den som Herren har sagt. Finns det en möjlighet att lagen om sådd och skörd inte gäller eller att vi alla en dag inte behöver stå inför Gud och avge räkenskap? Kan vi undkomma genom att neka detta eller sluta ögonen? På något sätt lockas människan av tanken att hon kan undkomma konsekvenserna av sitt handlande. Detta präglar hela våra liv och vi kan försöka lura oss själva eller låta oss luras genom fagra löften, teorier eller andra trossystem, men ingen av oss kommer undan. 

Bli som Gud

Dessa tre saker lade grunden till Satans fjärde lögn, den som har fångat människor genom alla tider: "Gud vet mycket väl att i samma ögonblick som ni äter av frukten kommer ni att bli som han." Vilket löfte! Att bli som Gud själv genom att bita i frukten! Eva visste hurdan Gud var, för han besökte de två människorna varje kväll. Tänk att bli som han och vandra med honom som en jämlike! Lögnens löfte väckte någonting i henne: en ohelig åtrå för någonting som hon inte hade förunnats – att vara Guds like. Denna åtrå som skulle snart bli hennes fall hade också varit Satans fall. Han ville bli mer än Gud fastän han visste att han inte kunde bli det. Hade hon vetat vem hon hade talat med hade hon kanske förstått. Högmodet hade slagit rot.

Det mesta av strävan här i livet går ut på att man sätter sitt “märke” på omgivningen. Man vill bli ihågkommen av efterkommande generationer. Pyramiderna, till exempel, restes för att förmedla för efterlevande att Faraonerna var mer än andra – att de var gudomliga. Monument på monument, affärsverksamheter, konstverk, militära erövringar, religioner, filosofier - ja, lång är listan som visar att strävan efter odödligheten ligger djupt rotat hos människan.

Får Guds Kunskap

Sedan kommer den femte lögnen: ”Era ögon kommer att öppnas, och ni kommer att kunna skilja mellan gott och ont!” Här påstods en gnosis (kunskap) finnas som vida överträffade det Adam och Eva hittilldags hade i gemenskap med Gud.  Det antyddes att man inte skall lita på att Gud vet bäst eller att han ville undanhålla något gott från dem: att en ny och djupare kunskap existerar.

Häri ligger grunden för alla falska religioner som inte är Kristuscentrerade. Människan kan bli som Gud eller gudalik utan att gå Guds väg. Och lögnerna upprepas om och om igen genom alla generationer. Lögnen lockar människan genom hennes inneboende önskan att vara odödlig. Lögnen att vi är gud/gudar eller att vi har en inneboende gudomlighet som inte fås av Herren själv enligt de föreskrifter han har fastställt i sitt ord är till evigt förtappelse.

Den som anammar dessa trossystem har inte funnit någonting nytt, djupare eller ädlare, utan har fallit för den första nedtecknande frestelsen.  Men människan är inte utlämnad till detta utan lösning. 

Den Goda Nyheten

På tre ställen i bibeln står en tillsynes motsägelse som i själva verket är grundprincipen för Guds rike: Jesus sade -

Den som finner sitt liv, han skall mista det, och den som mister sitt liv, för min skull, han skall finna det. Matt. 10:39; 

Ty den som vill bevara sitt liv, han skall mista det; men den som mister sitt liv, för min skull, han skall finna det. Matt. 16:25 

Ty den som vill bevara sitt liv han skall mista det; men den som mister sitt liv, för min skull, han skall bevara det. Lukas 9:24

Vägen dit är inte att stiga från ett kunskapsplan till ett annat, högre plan. Det är att vända sig till Jesus och bekänna sitt behov av honom. Det är att erkänna att man är bankrutt på all andlig godhet och visdom och att vända om i ödmjuk lydnad till densamme Jesus. Genom denna tillsynes förlust vinner man sitt djupaste behov och tillfredsställelsen blir hel. 

Lösningen är Sanningen själv: Jesus Kristus. Han är vägen till Gud och livet som Satan inte vill att någon skall få ta del av. Genom att komma till Gud genom Jesus får människan evigt liv och blir ett tempel för den Helige Ande, blir adopterad av Gud själv till att bli hans barn och delaktig i allt vad Jesus har. 

*( 1 Mos.3)

Redigerad av Woodland