2014-06-23 18:35 #0 av: Woodland

Det skrivs mycket om änglar nuförtiden. Ibland ser man dem i bilder där de porträtteras som vackra varelser med vingar som fyller bildrutan, iklädda lysande böljande klädsel, och med långt hår och (för det mesta) ett europeiskt utseende! De beskrivs som varelser som har krafter, varelser som åtrår och åtrås. Stämmer detta?

Ordet ängel betyder “budbärare”. Änglar nämns i alla tre monoteistiska religioner: judendomen, kristendomen, islam. De finns nämnda i flera av bibelns berättelser och de har alltid en specifik uppgift att utföra.

De är varelser som Gud skapade långt innan jordens födelse. De är Guds tjänare och kallas “söner” men inte i den bemärkelse som de kristna kallas söner till Gud. Änglarna behöver inte frälsning och blir inte heller frälsta. De dör inte, har inget kön, är osynliga och endast Herren känner till deras antal.

En tredjedel av änglaskaran gjorde uppror mot Gud och föll tillsammans med deras ledare, Lucifer (Satan = motståndare). De kan inte återinsättas i sina tidigare positioner eller rang och kan inte längre inta en fysisk form. De är förtappade och förlorade i evig tid. Några är nu bundna i mörker (Judasbrev vers 6 och 2 Petrus 2:4) och resten kallas för demoner. Det kommer ifrån det grekiska ordet ”daimon”. I Nya Testamentet finner vi att de kan inta människor och djur. De är orena andar och väldigt starka. Genom tiderna har folk tillbett dem och offrat till dem. Det finns en rangordning ibland dem och då Jesus var här fruktade de honom. De ligger bakom varje falsk religion. Straffet skall till slut verkställas för alla de fallna andliga varelserna. Jesus sade att helvete var skapat för dem. 

Olika typer av änglar

Det finns flera himmelska varelser, förutom skyddsänglar, nämnda i bibeln: Ärkeänglar, Serafer och keruber (vi känner till endast några namn). Det finns också olika klasser omnämnda i bibeln inom andarnas rike: furstar, väldigheter, makter, herrar, tronänglar, världshärskare. Änglarna kallas också ”de heliga”. En av Guds titlar är ”Herren Sebaot”, och namnet avser dels stjärnhären på himlen och dels himlarnas änglaskara. Bakom den lysande stjärnan föreställer man sig en himmelsk varelse i människoskepnad (Job 38:7).

Serafer nämns endast i Jesajaboken 6. Deras namn betyder ”de brinnande” och de tillbeder Gud utan avbrott. De ropar till varandra ”Helig, Helig, Helig är Herren härskarornas Herre!” De har sex vingar och använder två till att täcka sina ansikten, ytterligare två för att täcka sina händer, och de sista två använder de till att flyga inför Gud.

Keruber nämns redan i bibelns första bok. Efter Gud drev ut människan från lustgården på grund av överträdelsen satte han keruberna med flammande svärd framför porten så att Adam och Eva inte skulle kunna återvända och äta av Livets träd. Hade de ätit av Livets träd hade alla levt i evighet i synd. Det var inte Guds frälsningsplan. Keruberna nämns i många olika sammanhang i Gamla Testamentet. De liknar människor enligt profeten Hesekiel 1. De har fyra ansikten: ett människoansikte, ett lejonansikte, ett oxansikte och ett örnansikte. De har fyra vingar och människoliknande händer men deras fötter är som en kalv. De nämns igen i bibelns sista bok Uppenbarelseboken 4:6-9 och likt seraferna och deras rop så prisar även keruberna Gud: ”Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer.” 

Endast serafer och keruber har vingar.

Änglar vars namn vi känner till

Gabriel är Guds speciella budbärare. Han har besökt människor i Gamla Testamentet och Nya Testamentet. Han besökte Daniel med förklaringen till en vision Daniel fick om den sista tiden (Daniel 8:15-16, 9:20-27 och kapitlet 10). Han besökte Sakarias i templet för att meddela att han och hans gamla fru skulle få en son med en viktig uppgift. Sonen känner vi till som Johannes Döparen (Lukas evangeliet 1:5-25). Hans viktigaste uppgift var att besöka Maria och meddela att hon hade valts att vara mor till världens Frälsare (Lukas ev. 1:26-37). Han besökte dessutom Josef, Marias trolovade, innan Jesus föddes och även efteråt för att ge instruktioner angående Jesus beskydd.

Mikael är en ärkeängel eller chefsängel och den ende ängel som tituleras ”prins” i bibeln. Han har en speciell relation till Guds Israel. I Judasbrevet vers 9 kan vi läsa att han tvistade med Satan över Moses kropp. Han är en ängel som är i strid (som i Danielbokens 10:20-21 och 12:1). I Uppenbarelseboken strider han mot ”draken” eller Satan i kapitel 12. Han har en hög rank i Guds armé eftersom han strider mot djävulen själv.

Lucifer/Satan (Satan = motståndaren) har behandlats i denna artikel.

Abaddon/Apollyon nämns i Uppenbarelseboken 9:11 och leder en armé av demoner.

Kontakt med änglar?

Änglar kan ta på sig mänsklig form. Vi har bevis för att de har besökt människor i bibeln. Människor som har sett dem uppfattar dem som vilka andra människor som helst. Dessa änglar har allmänt kallats för skyddsänglar.

Vi har inga direktiv i bibeln för att söka kontakt med dem. De lyder direkt under Gud och människan kan inte dirigera dem. De uppfyller inte våra önskningar. Vi känner för det mesta inte av deras kontakt med oss. De utför Guds befallningar angående vårt ve och väl som det ingår i Guds plan. De hjälper människor enligt Guds befallningar. De skyddar, tröstar och leder människor. Deras uppgifter gentemot människor har alltid att göra med Guds stora frälsningsplan.

Människan skall inte be eller åkalla änglar! Det är lönlöst, och kontakter som resulterar från sådan bön eller begäran är antingen fantasi eller respons från en fallen ängel (det vill säga en demon). Ropar en kristen till Gud dirigerar Herren den osynliga hjälpen från den helige Ande såsom han vill.

Anledningen till varför vi inte får be till någon annan än Gud är att bön är en form av tillbedjan, och att be till änglar är att bryta de två första budorden:

1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

2. Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.

Aposteln Paulus kände till flera personer som försökte ta kontakt med änglar och som också påstod sig ha kontakt med dem. Han skrev en varning till de kristna i Kollosserbrevet 2:18 ”Låt er inte fråndömas segerkransen av någon som ger sig hän åt 'ödmjukhet' och går upp i syner av änglarnas tillbedjan och som utan orsak är uppblåst i sitt köttsliga sinne...” Man måste fråga sig om Paulus trodde änglar fanns när han skrev denna varning. Naturligtvis gjorde han det! Men detta är Guds varning att man inte skall fantisera om dem, deras namn, deras rang eller annat som inte är klart beskrivet i bibeln. Man skall inte försöka vara ”ödmjuk” genom att be till dem först för att man tror att Gud är för avlägsen att be till. I sin visdom har Gud inte berättat mer om dem, för de är skapade varelser. Det är därför vi som protestanter varken ber till änglar, Maria eller helgon. Man skall endast tillbe Skaparen.

Änglarna lyder Gud och vi skall absolut fokusera på Herren. De goda änglarna vill inte ha människans tillbedjan. De förbjuder det! I Uppenbarelseboken blev Aposteln Johannes överväldigad av allt han fick höra av en ängel (budbärare). I det 19:e kapitlet vers 10 står det: Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder, som har vittnesbördet om Jesus. Gud skall du tillbe. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande."


När Jesus frestades av Satan (Mattias och Lukas evangelium kap. 4) var fiendens syfte att Jesus skulle falla ner inför honom och tillbe honom. Jesus var svag efter 40 dagars fastande, men hans svar var tydligt och bestämt: Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna."

Endast en ”HERRENS Ängel” mottog tillbedjan i bibeln. Om Honom kan man läsa här