2013-12-12 15:30 #0 av: Woodland

För en sund troende kristen kommer denna del att möjligtvis framkalla olustkänslor - man kan t.o.m. må dåligt av att läsa vad som lärs ut av de så kallade predikanterna nedanför. Rygga inte inför det utan läs på. Har man själv trott på dessa läror kan man bli förlåten. Ingen är i ett hopplöst tillstånd. Vi som tillhör Herren korrigeras ständigt och det är ett tecken på hans kärlek och omsorg.

Kenneth Hagin*, Paul och Jan Crouch (äger TBN en stor satellit TV station), Kenneth och Gloria Copeland, Benny Hinn, Creflo Dollar, Biskop Paulk, John Avazani, M. Corello, Joyce Meyer, Paula White, Joel Osteen, Joseph Good,  Fred Price, Joseph Prince, Marily Hickey, Oral Roberts, T.L. Osborne, John Hagee, James Robison, Mike Barbar, Jessi DuPlantis, Robert Tilton, T.D. Jakes (tillhör Oneness Pentecostals och tror inte på treenigheten), Charles Capps, Rick Joyner (gnostiker och “super profet”), Todd Bentley, Rodney-Howard Brown (Guds “bartender”), Pat Robertson, Reinhard Bonnke,  Rory och Wendy Alec, John Osteen och Joel Osteen m.fl.  *mentor för Ulf Ekman.

TV kanalerna – TBN (Trinity Broadcasting Network bas i USA), GOD Channel (Storbritannien)  

Trosssaterna listade här under A - D är Kenneth Hagins. De har anammats av nästan alla de som står listade ovan. Dessa läror har sina grunder i metafysiska kulttänkanden som har belysts i Del 4 av denna serie. 


A. Jesus var bara en man på jorden.

Svar:  Word of Faith (W of F)  eller Trosrörelsens lärare påstår att Jesus fick en gudomlig natur senare i livet. De förnekar Inkarnationen, att Gud blev människa i Marias livmoder och tog del av det mänskliga. Med deras ståndpunkt mot Inkarnationen ställer de sig utanför de kristnas skara. Det är en av de tyngsta trossatserna i kristendomen och allt annat vilar på den. Därmed är förnekelsen av inkarnationen ett starkt tecken på demoniska influenser.  

Kennet Copeland, som anses som Hagins kronprins, sade “Why didn't Jesus openly proclaim Himself as God during His 33 years on earth? For one single reason. He hadn't come to earth as God, He'd kom as a man.” Övers – Varför proklamerade inte Jesus att han var Gud under sina 33 år här på jorden? Av en enkel anledning. Han kom inte till jorden som Gud. Han kom som en man. - 

Men Jesus sade att han var Gud i Joh. 8:58 <<Han svarade, “Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till.”>>

Copeland anser att Jesus avklädde sig sin gudomlighet när han blev människa och föddes endast som en man. Fil 2:6-7 Men den kristna kyrkan anser att det var sin härlighet han lämnade i himlen inte sin gudomlighet och denna position stöds av skriften. 

B. Jesus föddes på nytt i helvetet efter korsfästelsen - Eller JDS. 

Det är kort för Jesus Died Spiritually: Läran Jesus dog andligen.  JDS läran är hädelse. Enligt den påstås 1. att Jesus blev synd. 2. Hans ande steg av korset och gick in i helvetet. 3. Jesus gjorde sig lydig till Satan. 4.  Jesus tog på sig Satans natur och gav sig själv som en lösen och Gud lät honom komma under Satans kontroll . Och när Gud fick nog av att se hur Satan och demonerna misshandlade hans själ sade Gud att det räckte. 5. Jesus blev född på nytt i helvetet. (Så när vi blir födda på nytt blir vi lika med Jesus.) Jesus behövde dö två gångar.

Svar: Om Jesus tog på sig Satans natur hade han inte varit Gud. Gud kan inte synda. Om Jesus tog på sig Satans natur och blev i verkligheten syndig är frälsning genom Kristus verkningslös. Jesus hade behövt en frälsare.  Det hade inte funnits någon nåd. Det finns inget stöd för dessa tolkningar i skriften. Hela försoningsläran kretsar runt fysisk död – inte andlig. Jesus blev ett syndaoffer men inte synd. 

De påstår att Adam och Eva fick Satans natur i fallet. De var lika mycket människor som vi är.  Tanken att människan tillhör Satan är inget nytt. Detta synsätt är mycket gammalt. Det hette “The Devil Ransom Theory” eller Djävulens lösen och framhölls av Origien 230 f.Kr. och Gregorius av Nazianzum 390 f.Kr.. Det tillbakavisades totalt i Anselms (1033-1109) verk Cur deus Homo? (Varför blev Gud Människa?)

Han bar våra synder på korset men var aldrig delaktiga i dem. 1 Petrus 2:24<<Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade (från synd dvs. kommentar Woodland)>>

Vad gjorde Jesus i dödsriket? 

1 Petrus 3:18<< Kristus själv dog ju för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. De hade en gång vägrat att lyssna när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar medan arken byggdes i vilken några få, bara åtta människor, räddades genom vattnet.>>

Han proklamerade sin segerdöd på korset. han led inte där nere. Han blev inte tillfångatagen eller något annat som dessa lärare påstår. Lägg märke till att Petrus skrev att han dog rättfärdig. Satan är förresten inte i helvetet ännu.

* Kenneth Copeland påstår att Gud sade till honom (Copeland) att han (Copeland) kunde också ha försonat världens synd därför att han blev föd på nytt likt Jesus.

C. De påstår att Jesus fysiska död på korset och blodet som försoningen är otillräckligt och måste bättras på genom gärningar. 

Svar: Fastän trosrörelsen inte helt förnekar betydelsen av Jesu blod förminskar de dess effekt i den troendes liv. De delar detta med många irrlärare.  Faustus Socinus (1539-1604), grundaren av Unitarismen, förnekade Treenigheten och Jesus gudomlighet, människans fall och att Kristus död på korset försonande människans synd. Swedenborg förnekade treenigheten och Kristus ställförträdande död. Sjundedags Adventister förnekar att Kristus försoning är fullbordad. Enligt deras profetissa Ellen White pågår försoning ännu. Mary Baker Eddy anser inte att Kristus blod har någon verkan mot synd och konceptet är 'hedonistiskt'. Kenyon (upphovsman till WofF läran) ansåg att Kristus fysiska död kunde inte försona synd ö.h.t. därför att synd är en totalt andlig sak.  

Aposteln Paulus skrev <<Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår herre Jesu Kristi kors . . . >> Gal. 6:14a I Uppenbarelseboken står det<<Han (Jesus Kristus) som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod..>> 1:5 och i 5:9<<...du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk.>> I Upp. 7:14 berättar en utav de äldste för Johannes att den vita skaran han ser har <<tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron . . .>>

Goda gärningar är ett resultat och bevis för att man är försonad med Gud och att man lever i Guds kraft men är inte frälsande i sig. Sann rättfärdighet är den troendes pga Jesus meriter som denne får ta del av genom tro. Hebreerbrevet 10:10 <<Efter denna Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.>>

Paulus skrev<<. . .också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han skall låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga, om ni håller fast vid er tro, har en stadig grund, och inte viker från hopp ni har fått höra om i evangeliet . . . >> Kol. 1:22-23


D.Vi är små gudar.

Svar: Den som först sade att människan skulle vara gudlik var Satan i paradiset. (1 Mos. 3;5)  Dessa lärare framhåller människan som gudar.  De religioner som tillbeder ett flertal gudar framhåller också människans gudlika status. Den grekiska och romerska filosofin och religionen har många berättelser om hur människor blev gudar. Gnostiker tro/trodde på många gudar. 

WofF lärare använder flera olika bibelverser för att rättfärdiga påståenden om att människan är små elohim. (heb. gud) Läs gärna denna artikeln för mer information om elohim.

I gamla testamentet deklarareras i bekännelsen schma 5 Mos. 6:4  Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Där används ordet Elohim - och det är singularis.  

1 Mos 1:26 <<Gud sade: “Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss.”>> – avbild av Gud innebär inte i samma klass som Gud! Uttrycket betyder att människan är Guds representant på jorden och råder över skapelsen genom att förvalta jordens tillgångar. Uttrycket används i  2 Mos.4:15-16 där säger Gud att Aron skulle tala till folket för Moses räkning och att Mose skulle bli Arons gud. Detta är samma relation som är mellan Gud och sina profeter. I Moses och Arons fall var det en funktion men inte en ändring av Moses natur. I sin bok "Zoe: The God-kind of Life", 1989. sid 35-36, 41 lär Hagin ut att människan är Kristus. Copeland har sagt "När du var född på nytt blev Ordet människa i dig. Du är allting han (Jesus) var och allting han är och alltid skall vara. Säg inte 'Jag har' säg 'Jag är, Jag är, Jag är, Jag är.'" (Vår Position in Kristus #2—Ordet blev kött 1991 audiotejp)

I Psalm 2:7 står det – Du är min son, jag har fött dig i dag. - De anser att Jesus blev Guds Son. Den kristna kyrkan anser att Jesus är Guds Son av evighet. Enligt W of F därför att Jesus var född på nytt och blev Guds Son så har den troende när de bli födda på nytt också samma ställning och natur som Jesus och har rätt till en skapande kraft. Den troendes ord är lika kraftfullt som det skapande Guds ord. Vi kan deklarera saker och de kommer att existera därför att vi är smågudar. Den troende kan också deklararera saker och ting att ske och de händer. De lär ut att vi skall tala om för Gud vad vi vill ha. Gloria Copeland t.o.m. säger att den troende kan kontrollerar vädret! 

Detta kallas för “positiv bekännelse.” (Se Del 4) Trons ord.  Man “bekänner” att man är rik eller att pengar skall komma ens väg. Man “bekänner” att man är frisk fastän man inte är det. Detta kallar de för tro och ordets (bekännelsens) kraft. Att ifrågesätta detta och testa det mot bibelordet eller att stanna upp och rådgöra med andra kristna är enligt dem tvivel och då får man inte räkna med någonting från Gud. 

Enligt dem är det varje Guds barns rätt att vara rika och friska.  De hänvisar till olika bibelställen som stöd för att helande för alla är givet i försoningen. Ett sådant bibelställe är Jesaja 53 där Jesus försoningsdöd profeterades i detalj 700 år innan den skedde. I verserna 3-5 står det << Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.>>  De är inte ensamma om att tro att helande är allas rätt i försoningen för det finns flera som är influerade av Latter Rain lära inom pingst och den karismatiska rörelsen som tror detta också. Men tolkningen genom tiderna i den kristna kyrkan är att bot gäller synd. (läs citat 1 Petrus 2:24 under punkt B)

W of F stödjer helande läran de gånger där Jesus hänvisade till tro när någon kom till honom för att bli frisk. Tron Jesus talade om var tron på hans person som Messias. Jesus under, och apostlarnas därefter, var ett bevis på att Jesus var Guds Son och sändebud. Alla blev inte helade under lärjungarnas tid. Dessa tecken skedde under en kort tid i kyrkans historia. Det var inte meningen att de skulle fortsätta.  Många idag tror det. De tror att det är p.g.a. en brist på tro, hegelse eller dyl att inte fler under sker. De tror att om folk skulle se och uppleva under skulle de bli frälsta. I Jesus berättelse om Lasaros och den rika mannen hamnade båda i dödsriket. Lasaros blev i paradiset tröstad av Abraham men den rike mannen blev plågad. Den rike mannen ropade till Abraham<<Då ber jag dig, fader, att du skickar honom (Lasaros) till min fars hus. Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe.'>>  Abraham svarade den rika mannen <<Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.>> Lukas 16:19-31 Predikande av Guds ord är kraften till frälsning.  

Satan vet precis vad den mänskliga naturens fallgrop är. Tyngdpunkten i trosrörelsens lära är å rikedom och motiverad av girighet. De påstår att Gud vill att alla skall bli rika, friska och ha övernaturlig makt i detta livet. Är det inte så i den troendes liv är det p.g.a. brist på "tro" och/eller synd.

Någonstans längsvägen har de tappat bort att Jesus, lärjungarna och de flesta kristna i detta livet inte är rika. Jesus var föraktad av människor enligt Jes. 53.

En Annan Jesus

Enlig 2 Kor. 11:4 kan man ta emot ett annat evanglium, en annan Jesus och en annan ande. Om man påstår sig älska Jesus bör man lämna dessa läror för att de förminskar Jesus och upphöjer människan.

Timme efter timme på TV och radio, ljuger de om och om igen. De påstår att de t.o.m. väcker folk från de döda! Inga av dessa påståenden kan bekräftas. Det tväremot fattas bevis när det gäller dessa tusentals påstådda under. 

Ett flertal bibellärare har skrivit mera utförligt om Word of Faith/ Trosrörelsen.